ޕްރައިމާ ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސްތައް

ރަޝިޔާގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރި ސާމާނެއްގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ ހޫނު ޚަބަރު! ސުޕަމާކެޓްތަކާއި ފިހާރަތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސްތަކުގެ އާ ސިލްސިލާއެއް ނެރެފި އެވެ. މިބާވަތުގެ ސާމާނު އުފެއްދުން ކަނޑައަޅަނީ ތިން ލެވެލްގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލަކުންނެވެ. ވިޔަފާރިތަކަށް ނުވަތަ ކުދި ފަރުމާތަކަށް ހާއްސަ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ އިކޮނޮމީ ކްލާސް ޝޯކޭސްތައް ހުރެ އެވެ. މި ސީރީޒްގެ ޝޯކޭސްތަކުގައި ކުރީގެ ހުރިހާ މޮޑެލްތަކެއް ހިމެނޭ ހުރިހާ ފައިދާތަކެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. އެއީ، ރަނގަޅު ފެންވަރާއި، ހެޔޮ އަގުތަކާއި، އޮޕަރޭޝަންގައި ފަސޭހަކަމާއި އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތް. ޕްރިމާ ފްރިޖް ޑިސްޕްލޭ ކެބިނެޓްތަކުގައި ރީތި ޒަމާނީ ޕްރީމިއަމް ޑިޒައިންއެއް ހުރެއެވެ. އެމީހުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަނީ މި މޮޑެލްގެ މޮޅު ޕާފޯމަންސާ އެކުގަ އެވެ.
މި ކުންފުނީގެ ކުރިން ނެރުނު އިކުއިޕްމަންޓްތަކާ އަޅާބަލާއިރު، އަލަށް ނެރުނު ސާމާނުތަކުގައި ކޮންސިއުމަރގެ ނަޒަރުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ. ފައިދާތަކަކީ މި ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސްތަކުގައި މިފަދަ ސްޓްރަކްޗަރއެއް ހުރުމުން، ޑިސްޕްލޭ ކޭސް އޭންގަލެއްގައި ތިރިކޮށްފައި ހުރުމުން އެތަކެތީގައި ހުންނަ މުދާ ރަނގަޅަށް ފެންނަ ކަމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ގަންނަ މީހާއަށް މުދާ ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ޝޯކޭސް ކައިރީގައި ހުރެގެން ކަމަށާއި އޭނާ ކައިރިވެ ބޯޖަހާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ޕްރިމާއިން އުފައްދާ ސާމާނަށް ބޭރުގެ ފިނިހޫނުމިނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަތީ ފިނިހޫނުމިނެއް ކެތްކުރެވޭއިރު، އޭގެ އެތެރޭގެ ފިނިހޫނުމިނަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

ޕްރައިމާ ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސްތައް
ޕްރައިމާ ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސްތައް
ޕްރައިމާ ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސްތައް
ޕްރައިމާ ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސްތައް ޕްރައިމާ ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސްތައް ޕްރައިމާ ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސްތައްHome | Articles

July 15, 2024 11:26:40 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting