މިނީ-ފްރިޖް

ކުދި ފްރިޖްތަކުގެ ޑިމާންޑް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އެމީހުން ބޭނުންކުރަނީ އޮފީސްތަކުގައި، ހޮޓަލްތަކުގައި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮމްޕްލެކްސްތަކުގައި، ހޮސްޕިޓަލް ވޯޑްތަކުގައި އަރާމު އިތުރުވެގެންނެވެ. މައިގަނޑު ފަސޭހައަކީ އެމީހުން ޖާގަ މަދުވުމެވެ، ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި އޮފީހެއްގައި ނުވަތަ ކޮޓަރިއެއްގައި ބަހައްޓާލެވޭ ގޮތަށް ޑިޒައިންއެއް ހުރެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއްގައި ހަނި ފިނިކުރާ ތަނެއް ވެސް އެކަށީގެންވެ އެވެ.
މިފަދަ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތައް ޕޯޓަބަލް ނުވަތަ ސްޓޭޝަނަރީ ވެދާނެ ކަމަށާއި، ބައެއް މޮޑެލްތައް ބިނާކޮށްފައިވަނީ ބާރ ނުވަތަ ފަރުނީޗަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފިނިކުރުމުގެ ބާވަތުން ކުޑަ ފިނިކުރާ އެއްޗަކީ އެބްޒޯޕްޝަން، ތަރމޯއިލެކްޓްރިކް ނުވަތަ ކޮމްޕްރެޝަން އެއްޗަކަށް ވެދާނެއެވެ. ބިލްޓް-އިން ސާމާނު އިންސްޓޯލް ކުރާއިރު ކޮންޑެންސަރ (ކޮމްޕްރެޝަން ކޫލިންގ)، ހީޓް އެކްސްޗޭންޖަރ (އެބްސޯޕްޝަން މެތޯޑް) ނުވަތަ ތަމަލް ބައިތަކުގެ ޕްލޭޓް ފަދަ އުފެއްދުންތަކުގައި ފިނިވުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
އެތެރޭގެ ޖާގަ ފިނިކުރުމަށް އިވެޕޯރޭޓަރެއް ބޭނުންކުރާއިރު، ކޮންމެ ސިންގަލް ޗެމްބަރ މިނީ ފްރިޖްއެއްގައި އިވެޕޯރޭޓަރުގެ ދަށުގައި ޓްރޭއެއް ހުންނައިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ފްރީޒާގައި ހުންނަ ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެޖިމް ވެސް އެޖެސްޓްވެ، އާންމުކޮށް ހުންނަނީ ކޭސްގެ މަތީބައިގައެވެ. އަދި އިވެޕޯރޭޓަރަކީ ފްރީޒާ ކޮންޓެއިނަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުމަށް، މޭޒު ދަށުގައި ވެސް ބަހައްޓާލެވޭ 85 ސެންޓިމީޓަރު 3 އަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫން ވޮލިއުމްއެއް ހުންނަ ކުޑަ ފްރިޖެއް އޮޕްޓިމަލް ވާނެ އެވެ.
އަޑުގަދަވާ މިންވަރު
ކޮމްޕްރެޝަން ފްރިޖްގެ ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި އަޑުގަދަވުމުގެ މިންވަރު ދަށްވެއެވެ. އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ބަލިކަށި އަޑެއް އުފެދެނީ އެބްޒޯޕްޝަން ޑިވައިސްތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ އެ ޑިވައިސްތަކުގައި ކޮމްޕްރެސަރާއި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިތައް ނެތުމުންނެވެ. އެންމެ ހަމަހިމޭން، ފަހަރެއްގައި، ތަރމޯއިލެކްޓްރިކް ފްރިޖް، އޭގައި ކޮމްޕްރެސަރެއް، ފިނިކުރާ ހޮޅިއެއް، ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިތަކެއް ނެތް. ތަރމޯއިލެކްޓްރިކް ފްރިޖްތައް ދެ ކްލާހަކަށް ބަހާލާފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ކްލާސް ބޭނުންކުރަނީ ގޭތެރޭގައި، އަދި އަނެއް ފްރިޖަކީ ޕޯޓަބަލް، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. ދަތުރުފަތުރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފްރިޖްތަކުގައި ކާރު، ބަސް، ރޭލު ނުވަތަ ފްލޯޓިންގ ވެހިކަލްތަކުގެ ބޮޑީގައި ބަހައްޓާ ޚާއްޞަ މައުންޓްތަކެއް ހުރެދާނެއެވެ.
މިނީ ފްރިޖް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
އެންމެ ފަސޭހަ ފްރިޖްތަކަކީ ތަރމޯއިލެކްޓްރިކް ފްރިޖް ނަމަވެސް އޭގެ އަގު އައިސޮތަރމަލް ފްރިޖްތަކަށްވުރެ އޯޑަރ އޮފް މެގްނިޓިއުޑް ބޮޑު (ތަމަލް އިންސުލޭޝަން ހުންނަ ޓޭންކްތައް، ބެޓެރީތައް ކުރިން ފިނިކުރާ ތަންތަން)، މި އުކުޅުގައި ދަށް ފިނިހޫނުމިން ގިނަ ދުވަހު ބެހެއްޓޭނެއެވެ. އެންމެ ބާރުގަދަ މޮޑެލްތަކަކީ އިލެކްޓްރޯގޭސް މޮޑެލްތަކާއި ކޮމްޕްރެޝަން މޮޑެލްތަކާއި، އެއީ ފަހަރެއްގައި އެންމެ އަގުބޮޑު މޮޑެލްތަކެއް ނަމަވެސް އެއީ ޓެމްޕަރޭޗަރ ސްވިޗެއް ހުންނަ މޮޑެލްތަކެކެވެ.
ޕޯޓަބަލް މިނީ ފްރިޖް ހޮވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމަން ޖެހޭނީ އެއަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެވެ. މިގޮތުން އައިސޮތަރމަލް ވައްތަރުގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ތަމަލް އިންސުލޭޝަން (އާންމުކޮށް ފޯމް) އެކުލެވޭ ކޮންޓެއިނަރެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ފިނިވުން ދިމާވަނީ ޚާއްޞަ (ގޭތެރޭގެ ފިނިކުރާ އެއްޗެއްގެ ފްރީޒާގައި ކުރިން ފްރީޒްކޮށްފައިވާ) ފިނި އެކިއުމިއުލޭޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

މިނީ-ފްރިޖް
މިނީ-ފްރިޖް
މިނީ-ފްރިޖް
މިނީ-ފްރިޖް މިނީ-ފްރިޖް މިނީ-ފްރިޖްHome | Articles

May 28, 2024 19:44:31 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting