ހޫޑް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

މި ހޫޑަކީ ޒަމާނީ އެޕާޓްމަންޓެއްގެ ފުރިހަމަ "ރެސިޑެންޓެއް" އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އާއިލާގައި ކައްކާނަމަ، ދެން މި ޑިވައިސް ނެތި އުޅެވޭކަށް ނެތެވެ. އަލަށް ރީފޯމް ކުރި ބަދިގެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އޭގެ ޝަރަފު ގެއްލިގެންދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން ނޫންހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ސާފުވާއިރު، އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ސަރުބީއާއި ސޫޓާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮންމެ ކެއްކުމަށްފަހު އާންމުކޮށް ސާފުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެކަން ޔަގީން ނަމަވެސް ހޫޑެއް ގަތުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. މި ޑިވައިސް ހޮވުމުގައި ގޯހެއް ނުހެދޭނެ ގޮތް - އަޅުގަނޑުމެންގެ މެޓީރިއަލް އިން ދަސްވާނެއެވެ.
ގޭތެރޭގެ ސާމާނުން އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ކުރިން އެންމެ ކުޑަމިނުން އާންމު ގޮތެއްގައި މި އެއްޗެއް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ދެނެގަތުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. އެކްސްޓްރެކްޝަން ވެސް މިކަމުން އިސްތިސްނާއެއް ނުވެއެވެ. ނަސީބަކުން މި އާލާތަކީ ސާދާ އާލާތެއް ކަމުން މި އާލާތް ދިރާސާ ކުރަން މާގިނަ ވަގުތެއް ނުނަގައެވެ.
ހޫޑްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ބަދިގޭގައި ހުންނަ ސީލިންގާއި ފަރުނީޗަރާއި ސާމާނުތަކުގައި ސޫޓް އަދި ގްރީސް ޖަމާވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ކެއުމުގެ ސިހުރުވެރިކަމުގެ މަރުހަލާގައި އުފެދޭ ނޭދެވޭ ވަސްތަކުން ވައި ސާފުކުރުމަކީ ވެސް އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މަސައްކަތެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަދިގެ ވޯކްޓޮޕް އަލިކޮށްދިނުމަށް ވެސް ހޫޑް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ޒަމާނީ ހޫޑްތައް ފެންނަނީ ފުދޭވަރަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ގޮތަށް ކަމުން ބަދިގެ ރަނގަޅަށް ޒީނަތްތެރި ކުރެވިދާނެ އެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މި ޑިވައިސް އެއް ނަމަވެސް ގިނަ ޕްލަސްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.
ބަދިގެ ހޫޑްގެ ޑިޒައިން ތިރީގައި މިވަނީ: ދަގަނޑު ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައިވާ ހަށިގަނޑެއް، ބައެއް ފަހަރު ލަކުޑި ނުވަތަ ބިއްލޫރި ޖަހާފައި ހުންނަ ހަށިގަނޑެއް، މޯޓަރެއް (ބައެއް ފަހަރު ދެ އެއްޗެއް) އަދި ވަންނަ ވައި ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފިލްޓަރުތަކެކެވެ.
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވައްތަރު
އިންސްޓޯލް ކުރާ ތަނަށް ބަލާއިރު، ޚުދު ހޫޑަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ހައުސިންއެއްގައި އުފައްދާފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހެން ބައެއް ސިފަތައް ވެސް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. ޑިޒައިންގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު، ހޫޑް ބަހާލެވިދާނެ އެވެ.
އައިލެންޑް މިފަދަ ހޫޑްތައް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަނީ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ މަތީ ސީލިންގުގައެވެ. ޖަޒީރާ ހޫޑެއްގެ ބޭނުން އުފެދެނީ އުނދުން ބަދިގެ މެދުގައި ނުވަތަ އެއްވެސް ފާރަކާ ނުގުޅިއްޖެނަމަ (އެ އުނދުން ހުންނަ ތަނަށް ބަލާއިރު އުނދުން އަކީ ވައްތަރެއްގެ “ޖަޒީރާ” - އެހެންކަމުން ހޫޑްތަކަށް ނަން ދީފައިވެއެވެ).
ފާރުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ (ޑޯމް ނުވަތަ އަލިފާންގަނޑު) މިއީ ފާރުގައި ޖައްސަން ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެންމެ އާންމު ވައްތަރެއްގެ ހޫޑެވެ. އެއީ ޑޯމްޑް، ޕިރަމިޑަލް، ރެކްޓަންގްލަރ އަދި އެހެނިހެން ބައްޓަންތަކުގައި ހަދާފައިވާ ތަކެތި.
ކަނެއްގައި ހުންނަ ހޫޑް މި ބާވަތަށް ނިސްބަތްވަނީ ފާރުގައި ޖަހާފައިވާ ހޫޑްތަކާއި، އޭގެ ބޮޑީ ކޮޓަރީގެ ކަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އޮޕްޓިމައިޒް ކުރެވިފައިވާ ހޫޑްތަކަށެވެ.
ބިލްޓް-އިން ހޫޑްސް މި ބާވަތުގެ ހޫޑްސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އުނދުން މަތީގައި ތަޅުވާ ކެބިނެޓެއްގެ ތިރީބައިގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ހޫޑްތަކުގައި ރިޓްރެކްޓެބަލް ޕެނަލެއް ހުންނައިރު، މިއީ ވައި ވަދެވޭ ސަރަހައްދު އިތުރުކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ގިނަ ބަދިގެތަކުގައި ކުޑަ ސަރަހައްދެއް ހުންނަ ކަމުން މިފަދަ ބިލްޓް-އިން ހޫޑްތަކުގެ ސަބަބުން ވީހާވެސް ގިނައިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޖާގަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ދައުރުވުމާއި ދައުރުވުމެވެ
ވައި ސާފުކުރުމުގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު ހޫޑްތައް ސާރކިއުލޭޝަން އާއި ފްލޯ އަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ. ޒަމާނީ ގިނަ މޮޑެލްތަކުގެ ހޫޑްތައް ފްލޯ މޯޑުގައި ވެސް އަދި ރީސާކިއުލޭޝަން މޯޑުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ދައުރުވާ ހޫޑްތަކުން ފިލްޓަރ ސިސްޓަމެއްގެ އެހީގައި ނޭވާލާ ވައި ސާފުކޮށް އަނބުރާ ކޮޓަރިއަށް ގެންގޮސް، އެޕާޓްމަންޓުގައި ހޫނު ބެހެއްޓޭއިރު، މިއީ ފިނި މޫސުމުގައި ހާއްސަކޮށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ފުރަތަމަ ވައި ފާއިތުވަނީ ގްރީސް ފިލްޓަރެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، މިއީ ސަރުބީ ތިކިތަކާއި، އަނދާ އުފެއްދުންތައް ފަދަ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑެތި ޕާރޓިކަލްތައް ޓްރެޕް ކުރާ އެއްޗެކެވެ. މިފަދަ ފިލްޓަރުތަކަކީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ އަދި އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ފިލްޓަރުތަކެކެވެ. އާންމުކޮށް އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ފިލްޓަރުތައް ހެދެނީ ސިންތެޓިކް ވިންޓަރައިޒާ، އިންޓަރލައިނިންގ ނުވަތަ ކަރުދާހުންނެވެ. މި ފިލްޓަރުތައް ތަތްވެއްޖެނަމަ އެ ފިލްޓަރުތައް އުކާލަން ޖެހެ އެވެ. އެހެންކަމުން ރީޔޫޒް ކުރެވޭ އެކްރިލިކް ނުވަތަ މެޓަލް ފިލްޓަރު ބޭނުންކުރުމަކީ މާ އިގްތިސާދީ ކަމެކެވެ. ގްރީސް ކުރުމަށްފަހު ވައި ފާސްވަނީ ކޯލް ފިލްޓަރުގައި ފައިނަލް ސާފުކުރުމަށެވެ. މިފަދަ ފިލްޓަރުތަކަކީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ފިލްޓަރުތަކެއް ކަމުން ހަޑިވާ ވަރަކަށް އަލުން ގަންނަން ޖެހެ އެވެ.
ފައިދާތައް:
އިމާރާތުގެ ވެންޓިލޭޝަން ސިސްޓަމެއްގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ.
ގުޅުމަށް ފަސޭހަ ވުމެވެ.
ފިނި މޫސުމުގައި ހޫނުކޮށް ބެހެއްޓުން.
މައިނަސްތައް:
ކާބަން ފިލްޓަރުތައް ބަދަލުކުރުން (އެއީ ހަޑިވާ ވަރަކަށް) އެވެ.
ސާފުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ދަށް. ކިތަންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފިލްޓަރުތަކެއް ނަމަވެސް %100 ވައި ސާފު ނުކުރާއިރު، ގިނަ ފަހަރަށް މި އަދަދު %70 އާއި ގާތްވެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ސާރކިއުލޭޝަން ހޫޑް ހެދުމަށް ލަފާދެނީ ހޫޑް ވެންޓިލޭޝަން ޝަފްޓާ ގުޅުވައިދިނުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަންޏެވެ.
ފްލޯ ސާފުކުރުމުގެ އުސޫލު ބިނާވެފައިވަނީ ތަނުގެ ބޭރުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ވައި ނައްތާލުމަށެވެ. މި ބާވަތަކީ އިންސްޓޯލް ކުރަން މާ އުނދަގޫ ބާވަތަކަށް ވާއިރު، ވެންޓިލޭޝަން ސިސްޓަމާ ގުޅެން ފާރުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ލޯވަޅުތައް ކޮނެގެން އުޅެން ޖެހޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ހަމަ އެއާއެކު ފްލޯ ސާފުކުރުމުގެ އުސޫލު ބޭނުންކުރާ ހޫޑްތައް މާ ވަރުގަދަ ކަމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ވައި މުޅިން ބޭރުވެ، ސާފު ވައި އޭގެ ބަދަލުގައި ބަދަލުވާނެތީ އެވެ.
ފްލޯ ހޫޑްތަކުގައި އިންސްޓޯލް ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ގްރީސް ފިލްޓަރެކެވެ. އެއީ ހޫޑާއި ފަންކާ ބްލޭޑްތަކުގެ ފާރުތަކުގައި ސަރުބީގެ ފަށަލައެއް ޖަމާނުވެ، ކަރަންޓުގެ ބައިތައް ފޭލްވުމަށް މެދުވެރިވާ ގޮތަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެކެވެ.
ފިލްޓަރުގެ ބާވަތްތަކާއި، އެތަކެތި ސާފުކުރުމާއި ބަދަލުކުރުން
ގްރީސް ނުވަތަ ކޯސް ފިލްޓަރުގެ ތިން ވައްތަރެއް ވެއެވެ.
ސިންތެޓިކް ވިންޓަރައިޒާ، ނޮން ވޮވެން ނުވަތަ ޕޭޕަރ ފިލްޓަރުތަކަކީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ފިލްޓަރުތަކެކެވެ. އެމީހުންގެ މަތީގައި ނިޝާންތައް ޖަހާފައި ހުންނައިރު، އެކަން ފެންނަނީ ހޫޑް ހައުސިންގެ ޕްރޮޓެކްޓިވް ގްރިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ބަދަލުކުރުން ހެދެނީ ފިލްޓަރުގެ މަތީގައި ނިޝާންތައް ފެންނަން ހުއްޓިގެންނެވެ؛
އެކްރިލިކް ފިލްޓަރުތައް ގިންތިކުރެވިފައިވަނީ ރީޔޫޒް ކުރެވޭ ފިލްޓަރުތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މަހަކު އެއްފަހަރު ވަރަކަށް ހޫނު ސައިބޯނި ފެނުގައި ދޮވެލަން ޖެހެއެވެ. މި ހާލަތުގައި ފިލްޓަރު ބާރަށް ފިއްތާލަން ނުޖެހޭނެ، ސަބަބަކީ ފަސޭހައިން ހަލާކުވެދާނެތީ އެވެ؛
އެލްމިނިއަމް ފިލްޓަރުތައް ވެސް އަލުން ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ. ހަޑިވާ ވަރަކަށް މަހަކު ގާތްގަނޑަކަށް އެއްފަހަރު މިފަދަ ފިލްޓަރެއް ޑިގްރީޒާއަކުން ސާފުކުރަން ނުވަތަ ޑިޝްވާޝަރުގައި ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. އާންމުކޮށް އެލްމިނިއަމް ފިލްޓަރު އެކުލެވިގެންވަނީ ލޯވަޅު އަޅާފައިވާ އެލްމިނިއަމްގެ ތުނި ފަށަލަތަކެއް ކަމުން، ފަށަލައަށް ގެއްލުން ނުދިނުމަށްޓަކައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅެން ޖެހެއެވެ.
ޗާކޯލް ފިލްޓަރުތައް އެކުލެވިގެންވަނީ އެކްޓިވޭޓް ކާބަން އިންނެވެ. އެއީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ އެއްޗެހި ކަމަށާއި ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ 4-6 މަހަކުން ބަދަލުކުރާ އެއްޗެހި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިއަށްވުރެ ސީދާ ފިލްޓަރ ބަދަލުކުރާ ވަގުތުތައް ހޫޑް އުފައްދާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަނީ ހުރިހާ ފިލްޓަރުތަކެއް މެދުނުކެނޑި މޮނިޓަރ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ހޫޑް އެކްޓިވްކޮށް ބޭނުންކުރާއިރު ފިލްޓަރުގެ ސަރަހައްދު ތަތްވުމުން އޮޕަރޭޓިން ޕާފޯމަންސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، އިންޖީނަށް ލޯޑް އިތުރުވެ، ހޫޑްގެ އުމުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެދާނެތީ އެވެ.
އެކްސްޓްރެކްޝަން ޕާފޯމަންސް
ހޫޑެއް ހޮވާއިރު ހޫޑްގެ ތްރޫޕުޓް ނުވަތަ ޕާފޯމަންސް ފަދަ ޕެރެމިޓަރަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެއެވެ. މި ޕެރެމިޓަރ އިން ދައްކުވައިދެނީ ވަގުތު ޔުނިޓަކަށް ހޫޑް އަމިއްލައަށް ފާއިތުވެވޭ ވައިގެ ވަލީއެވެ. އެއީ ގަޑިއަކު ވައިގެ ކިއުބިކް މީޓަރުން މިންކުރާ އެއްޗެކެވެ. މި ޕެރެމިޓަރ ހޯދުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާއެއް ވެއެވެ.
ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ = (ކޮޓަރީގެ ވޮލިއުމް) x (ވައި ބަދަލުކުރާ ފްރީކުއެންސީ).
ބަދިގެ \u200b\u200bބަދިގެ ސަރަހައްދު ސީލިންގުގެ އުސްމިނާއި ގުނަކޮށްގެން ކޮޓަރީގެ ވޮލިއުމް ކަނޑައެޅުމަކީ ތިބާއަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިއަށްވުރެ ޞައްޙަކަމަށްޓަކައި، ބަދިގެ ފަރުނީޗަރު ހިފާފައިވާ ވޮލިއުމް، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލިބޭ ވޮލިއުމް އިން އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.
އެއާ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަކީ އެއް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮޓަރީގައި ވައި ބަދަލުވާ އަދަދު ކަނޑައަޅާ އަގެވެ. އޮޕްޓިމަލް އެއަރ އެކްސްޗޭންޖް އަށް މި ޕެރެމިޓަރ 12 އާ އެއްވަރުވާން ޖެހެއެވެ.
ނަމަވެސް ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް ޕާފޯމަންސް މާޖިން އެއް ހުންނަ ހޫޑެއް ހޮވުން ރަނގަޅީ، މެކްސިމަމް ޕަވަރގައި ކޮންސްޓަންޓް އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުން ސާވިސް ލައިފް އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކުރާނެތީ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންމެ ބާރު ސްޕީޑުގައި ހޫޑުން ތަންކޮޅެއް ބާރަށް އަޑު އިވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހޫޑަށް ހަދާފައިވާ ޑަކްޓްގައި ބެންޑްތަކެއް ހުރިނަމަ މިކަމުގެ ސަބަބުން ހޫޑަށް އިތުރު ލޯޑެއް އުފެދިގެންދާނެއެވެ. ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ފިލްޓަރުތައް ހަޑިވާ ވަރަކަށް ހޫޑްގެ ޕާފޯމަންސް ވެސް ދަށްވާއިރު، އެކަމަށް ވެސް ރިއާޔަތް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
މި ފޯމިއުލާއަކީ ހަމައެކަނި ރެކޮމެންޑޭޝަނެކެވެ. އެހެންކަމުން، މިސާލަކަށް، ކުޑަ ސަރަހައްދެއްގެ ބަދިގެއެއްގައި، އެކްޓިވް ކެއްކުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުން ހުރި މާއްދާތަކުގެ ކޮންސެންޓްރޭޝަން ވަރަށް އަވަހަށް ކްރިޓިކަލް ވެލިއުތަކާ ގާތްވެދާނެއެވެ. މިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ހޫޑްތަކަށް ބަލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ޕާފޯމަންސް ރަނގަޅުވާނީ ރެކޮމެންޑް ކުރެވިފައިވާ ހޫޑްތަކުގެ 1.5-2 ގުނަ ކަމަށެވެ.
ޑިމައިންސް އާއި ނައިސް ލެވެލް
ސައިޒުތައް ހޮވާއިރު އުނދުން ސައިޒުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެހެންކަމުން ހޫޑްގެ ފުޅާމިން ޕްލޭޓްގެ ފުޅާމިނަށްވުރެ ބޮޑު ނުވަތަ އެއްވަރުވާން ޖެހޭނެ، ދެން އެއީ އޭގައި ހިމެނޭ ހޫނު މާއްދާތަކާއެކު ވައިގެ މުޅި ދައުރު ހިފެހެއްޓޭނެ އެއްޗެކެވެ. ސްޓޭންޑަޑް ހޫޑް ފުޅާމިނަކީ 50، 60 އަދި 90 ސެންޓިމީޓަރެވެ.
އަޑުގަދަވުމުގެ މިންވަރު މިންކުރަނީ ޑެސިބަލް އިންނެވެ. އެހެންކަމުން މިސާލަކަށް 40 ޑީބީގެ އަޑަކީ އެތައް މީޓަރެއްގެ ދުރުމިނެއްގައި މަޑުމައިތިރި އިންސާނާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާ އަޅާކިޔާލެވޭ އަޑެއް ކަމަށާއި، 60 ޑީބީގެ އަޑު ގާތްގަނޑަކަށް 1 މީޓަރުގެ ދުރުމިނުގައި އިންސާނާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފެންވަރާ އަޅާކިޔާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ ގާތްގަނޑަކަށް 60-70 ޑީބީ އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މީހުން ބަދިގޭގައި ގިނައިރު ތިބެދާނެތީ، އަޑުގަދަވުމަކީ މީހެއްގެ މޫޑަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ ކަމެކެވެ. މިކަމުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންނަމަ ދެން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެނީ ދެ ފަންކާ އާއި މަތީ ފެންވަރުގެ އިލެކްޓްރިކް މޯޓަރުތައް ހުންނަ ހޫޑްތަކަށެވެ.
ކޮންޓްރޯލް
ހޫޑްގެ މައިގަނޑު ކޮންޓްރޯލްތަކަކީ މޮޓޯ ސްވިޗާއި ސްޕީޑް ކޮންޓްރޯލާ އަދި ލައިޓިން އެވެ. ސްޕީޑް ކޮންޓްރޯލަރަކީ އަބަދުވެސް ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި ހޫޑް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމާ ދުރު ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. އަދި ހަގީގަތުގައި އެކަން ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ޓާބޯ މޯޑް ބޭނުންތެރިވާނެ (ހުރިހާ މޮޑެލްއެއްގައި ވެސް ނުހުންނާނެ) އެވެ.
ޚުދު ސްވިޗިންގ އަކީ ޕުޝް ބަޓަން، ޓަޗް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްޗަކަށް ވެދާނެ އެވެ.
އެންމެ ސާދާ ވައްތަރަކީ ހޫޑްގެ ކުރިމަތީ ޕެނަލްގައި ހުންނަ ސްވިޗްތަކުގެ ގްރޫޕެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޕުޝް ބަޓަން ކޮންޓްރޯލް އެވެ. ވަކި މަސައްކަތަކަށް ބަލާފައި ބޭނުންވާ ސްވިޗް އޮން ނުވަތަ އޮފް ކުރަން ޖެހެއެވެ.
ޓަޗް އޮފް ވުމުން ބޮޑެތި ސްވިޗްތަކުގެ ބަދަލުގައި ތަޅުދަނޑިތަކުގައި ލުއިކޮށް އަތްލުމުން ދިއްލާ ކުދިކުދި ބަޓަންތަކެއް ހުރެ އެވެ. ހަމައެއާއެކު، ބަޓަން ހުންނަނީ ޕެނަލްގެ ފެންވަރުގައި ކަމުން އޭގެ ތެރެއަށް އަޑިއަށް ނުދާތީ، ހޫޑް ސާފުކުރުމަށް ފަސޭހައަށް ފައިދާހުރި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ އެވެ. މިފަދަ ކޮންޓްރޯލެއްގެ ޕްލަސްތައް ވެސް ރީތި ސިފައަކަށް ނިސްބަތް ކުރެވިދާނެ އެވެ.
އެންމެ އަގުބޮޑު ކޮންޓްރޯލަކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލެވެ. އެހެންކަމުން އިލެކްޓްރޯނިކް ޔުނިޓުން ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ހޫޑްގެ އޮޕަރޭޝަންގެ އެކި ގޮތްތައް ސެޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ހޫޑްތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އިތުރު ފަންކްޝަންތައް ހުރެއެވެ. މިސާލަކަށް، ވައި ތަޣައްޔަރުވާ ހާލަތެއްގައި، ހޫޑްގެ ޕާފޯމަންސް އޮޓޮމެޓިކުން އިތުރުވުމެވެ. ކައްކާއިރު އޮޓޮމެޓިކުން ސްވިޗް އޮން ކޮށްލައެވެ. މީހަކު އުނދުން ކައިރިއަށް އަންނައިރު ލައިޓިން ދިއްލުމާއި، ފިލްޓަރ ކްލޮގިންގ އިންޑިކޭޓަރާއި އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް. ހަމަގައިމުވެސް މިހުރިހާ ކަމެއް ނެތި ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ ނަމަވެސް އިތުރު ހުރިހާ ފީޗާސްތަކެއްގެ ސަބަބުން ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ފަދަ ކްރައިޓީރިއާއަކަށް ވަރަށް ގިނަ ޕްލަސްތަކެއް އިތުރުވެގެންދެއެވެ.
ރެޒިޑިއުއަލް ސްޓްރޯކް ފަންކްޝަން ބޭނުންތެރިވާނެ: މިއީ ހޫޑް ކުރިން ނިއްވާލުމަށްފަހު އިތުރު 10 މިނެޓް ވަންދެން ފަންކާތައް ދިއްލާފައި ބާއްވާ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ކައްކާ ނިމުމުން އެންމެ ފަހުގެ ސާފު ވައި ފޯރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އޭގެ ބޭނުންތެރިކަން ކުޑައެއް ނޫން އެހެން ގޮތެއް - އިންޓަވަލް މޯޑެވެ. ކޮންމެ ގަޑިއިރަކު ކުޑަ ކަރަންޓެއްގައި އޮޓޮމެޓިކުން ހޫޑް ދިއްލާތީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮޓަރިއަށް އިތުރު ވައި ވަދެވޭ ގޮތް ވެއެވެ.
ފެންނަ ފެނުމުގައި ބަދިގެއަށް އިސްކަންދެވޭނީ ކޮން ހޫޑެއްކަން ހޯދުމަކީ އެހާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. މައިގަނޑު ކަމަކީ އަސާސީ ބައެއް ޕެރެމިޓަރުތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރުމެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން ލިބޭނީ މޮޅު ޑިވައިސްއެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ފައިދާތައް ދައްކަން އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ ދުންގަނޑު ސީލިންގް އާއި ތެޔޮ ގިނަ ބަދިގެ ފަރުނީޗަރާއި ސާމާނު ހުންނަން ބޭނުން ނުވާނަމަ އެވެ. އެކްސްޓްރެކްޝަން ޚަރަދުތައް ތަފާތުވެއެވެ. އިޤްތިޞާދީ މޮޑެލްތައް ހުރިއިރު، ބިލްޓް-އިން ރޭޑިއޯ، ޓީވީ، ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭނެ ޤާބިލުކަން ހުންނަ ޑިވައިސްތައް ހުރިއިރު، ފިނިޝްގައި އަގުބޮޑު ތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. އިޚްތިޔާރަކީ ތިބާގެ ކަމެކެވެ.

ހޫޑް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ހޫޑް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ހޫޑް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ހޫޑް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ހޫޑް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ހޫޑް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

May 21, 2024 16:27:39 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting