ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީ

އެންމެ ފުރަތަމަ ކިޔުންތެރިޔާއަށް ހަނދާންކޮށްލަމާތޯ، އޭނާއަށް ޓީވީ ޗެނަލްތައް އޮން އެއާ (ޓެރެސްޓްރިއަލް) ބްރޯޑްކާސްޓިން މެދުވެރިކޮށް، ކޭބަލް ޓީވީ ނެޓްވޯކެއް މެދުވެރިކޮށް، އަދި ސެޓެލައިޓުން ވެސް ލިބިދާނެ ކަމެވެ.
މަދު ޑިޖިޓަލް ކޭބަލް ނެޓްވޯކްތަކެއްގެ ޕެކޭޖުތަކުގައި ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީ ޗެނަލްތައް ފެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ގުނާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކޭބަލް ނެޓްވޯކްތައް ތަރައްގީވުން އޮތީ ސީދާ އެޗްޑީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގަ އެވެ. ސާފުކޮށް އެނގޭ ގޮތުގައި ކޭބަލް އޮޕަރޭޓަރުންނަށް އެނަލޮގް އިން ޑިޖިޓަލް އަށް ބަދަލުވުމަށް ވަގުތީ އިންސެންޓިވްއެއް ނެތް ކަމަށާއި، ސްޓޭންޑަޑް ޑެފިނިޝަންގައި ޑިޖިޓަލް އަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތުމުންނެވެ. އެޗްޑީޓީވީގައި ހާލަތު މުޅިން ތަފާތު: ހައި ޑެފިނިޝަން ތަސްވީރު އެނަލޮގް ގޮތުގައި ޓްރާންސްމިޓް ނުކުރެވޭ (ޑިޕްލޮއިމަންޓް ހަރަދުގެ ގޮތުން އުއްމީދީ ނޫން ކަމަށް ބެލުމުން އެޗްޑީ-މެކް ބާކީވެ އެވެ). އެހެންކަމުން ކޭބަލް ކުންފުނިތަކަށް ޑިޖިޓަލް އަށް ބަދަލުވުމަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އަސާސްގެ އާދައިގެ "އަޕްގްރޭޑް" އަކަށް ނުވެ، ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ޕެކޭޖް ފުޅާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތަކަށް ވެސް ވާނެ އެވެ. ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި ކޭބަލް އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ޑިޖިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ސްޓިމިއުލޭޓް ކުރާނެ: އެމީހުންނަށް ކޮމްޕްލެކްސް ސޭލްސް މާކެޓެއް ހުޅުވޭނެ، ސަބަބަކީ އޮޕަރޭޓަރަށް ވަކި ކޮންޑިޝަނަލް އެކްސެސް ސިސްޓަމެއް ހުންނަ ސަބްސްކްރައިބަރު ރިސީވަރުތައް ގަންނަން ޖެހޭނެތީއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު ކުރަންޖެހޭނީ ޑިގިރަމް (ޑީއާރުއީ)، ޓޮންގްފަންގް، އިރްޑެޓޯ ފަދަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ކޮމްޕްލެކްސް ސޮލިއުޝަންތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ރަޝިޔާގެ "ކޭބަލް" އެޗްޑީޓީވީ މާކެޓަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެމީހުން ޚަރަދު ކުޑަ، ފަސޭހައިން ޑިޕްލޮއި ކުރެވޭ ސޮލިއުޝަންތައް ފޯރުކޮށްދޭއިރު، އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ބިލްޓް-އިން އެކްސެސް މޮޑިއުލްސް (ސާވިސް ޑީކޯޑަރސް) އާއި އެކު ބޭނުންވާ އަދަދަށް ރިސީވަރުތައް ހުރުމެވެ. އާދެ، އާދެ، ރަޝިޔާގެ ކޭބަލްގައި އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު ކުރަންވީ ޑީއާރުއީ ކްރިޕްޓް ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ރަޝިޔާގެ ތަރައްޤީއެއް “ޓަނަލްޑް” ކޮށްފައި ކޮނަކްސް ނުވަތަ އިރްޑެޓޯގައި... ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާނީ ގާތް، ގާތްގަނޑަކަށް ގާތް، މަރުކަޒީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ގުޅިގެންނެވެ. މިކަން ވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ޓްރައިކަލަރޓީވީ އާއި ޑީއާރުއީ އަށް ދިމާވާ ގޮތަށެވެ. އެއީ، ސެޓެލައިޓަކުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ އެޗްޑީޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ ކޮންމެވެސް ވައްތަރެއްގެ ޕެކޭޖެއް އޮންނާނެ، އެއީ ސަރަހައްދީ ކޭބަލް އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ލިބި، އެންޑް ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރާނެ އެއްޗެކެވެ. ހަމައެއާއެކު، މި ހުރިހާ ނެޓްވޯކްތަކެއްގައިވެސް މަރުކަޒީ ޝަރުޠުވެރި އެކްސެސް ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ރީޖަނަލް އޮޕަރޭޓަރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ސެންޓްރަލް ސީއޭއެސް ސަރވަރ އަށް އެކްސެސް ލިބި، ކޮންޑިޝަނަލް އެކްސެސް ސިސްޓަމެއް ޑިޕްލޮއި ކުރަން ނުޖެހޭނެ، މާނައަކީ. ގިނަ ފައިސާ ހޭދަކުރަން ނުޖެހޭނެ.
ބިމުގައިވާ ޑިޖިޓަލް ޓީވީ އާއި މެދު ކުޑަކޮށް ތަފާތު ހާލަތެއް. މޮސްކޯގައި 34 ވަނަ ޔޫއެޗްއެފް ޗެނަލްގެ ފްރީކުއެންސީ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ތެރެއިން އެޗް.264 / އޭވީސީ ކޮމްޕްރެޝަން (ކޮމްޕްރެޝަން) ފޯމެޓުގައި ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ޓެސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޑީވީބީ-ޓީ ޓްރާންސްމިޝަން ފޯމެޓްގައެވެ. ޓެކްނިކަލް ސައިޑް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެލެކޮމް ޕްރޮޖެކްޓް 5 އިން، ސޮފްޓްވެއާ ކޮންޓެންޓް އަދި މުއްސަނދި ނޫން ނަމަވެސް އެއީ ބައިވެރިވާ، އިންކްލް. "ފުރަތަމަ ޗެނަލް". އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު ކުރަންޖެހޭނީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ޓެރެސްޓްރިއަލް ރޭންޖުގައި ރެގިއުލާ އެޗްޑީ ފެންނާނެ ކަމަށް، ރަޝިޔާގައި ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓީވީ ޑިޕްލޮއި ކުރާތީ. ބޮޑަށް ބެލެވޭ ގޮތުގައި ކޭބަލް ޓީވީ ނެޓްވޯކެއް ހެދުމުގެ ޚާއްޞަ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ޤައުމީ ބްރޯޑްކާސްޓް މަޝްރޫޢަށް ވެސް ޢަމަލުކުރާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިތަނުގައި ހުރި “ރޭޓްތައް” އެއަށްވުރެ މާ މަތީގައެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓް މާކެޓަކީ ކޭބަލް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ސެޓެލައިޓް މާކެޓަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް ބޮޑު މާކެޓެއް ކަމާއި، އެހެންކަމުން ފުރިހަމަ ހައްލެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ސީދާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއް ލިބޭނެކަން ސާފުވެއެވެ. ޑީ ވޮލޫބޫއެވް އަށް އޭނާގެ ޑީއާރުއީ އިން މި މާކެޓް "އަތުލައިގަނެވޭނެ" ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ (އެއަށްވުރެ ސާފުކޮށް ބުނާނަމަ، އެލް. ޑީ. ރެއިމަން އޭނާއަށް ހަމައެކަނި އެތަނަށް ހުއްދަ ނުދޭނެ). ބޮޑަށް ބެލެވޭ ގޮތުގައި ރޮސްކްރިޕްޓް އެންކޯޑިން ދާނީ އެއާ ނެޓްވޯކަށެވެ. ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީ އަށް ލޯބިކުރާ މީހަކަށް މަތީ ފެންވަރުގެ ޓީވީ ތަސްވީރެއް ލިބުމުގެ އެންމެ ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަކީ ސެޓެލައިޓަކުން ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ ލިބުމެވެ.
ހަގީގީ ލިމިޓިން ފެކްޓަރސް އަކަށް ވާނީ ހަމައެކަނި އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ރިސީވިންގ ޕޮއިންޓުގައި ސެޓެލައިޓްތައް ފިޒިކަލް ވިޒިބިލިޓީ އެވެ.

ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީ
ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީ
ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީ
ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީ ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީ ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީHome | Articles

July 19, 2024 16:18:58 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting