ލޯ ދޮންނަ މެޝިން ރަނގަޅަށް ގަންނަންވީ ގޮތް

މިޒަމާނުގެ ސިޓީތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ވެސް ދޮންނަ މެޝިނެއް ހުރި ނަމަވެސް ރަނގަޅު ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
1. ދޮންނަ މެޝިން އިންސްޓޯލް ކުރާ ތަން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭތީ، ހިތާމައަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ތަނަވަސް ފާޚާނާއެއް ނެތް ކަމާއި، އެހެން ނޫންނަމަ ފުޅާ ނުވަތަ ހަނި، މަތީ ނުވަތަ ދަށު ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވަން ނުޖެހޭނެއެވެ. ފާޚާނާގައި އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް ނެތްނަމަ، އަދި އިޚްތިޔާރު ވެއްޓިފައިވަނީ ކޮރިޑޯ ނުވަތަ ބަދިގެއަށް ނަމަ، ދެން ފުރަތަމަ ވިސްނަންވީ ފެން ހިއްކުމަށެވެ. ކޮރިޑޯގައި ހުރި ބޮޑު ހޯސް އެއް ރީތިކަމުގެ ގޮތުން ރީތި ކަމަކަށް ނުފެނެ އެވެ. އާދެ، ބައެއް މެޝިންތަކުގެ އެއްފަރާތުގައި ފެން ހިއްކާ ހޮޅިތައް ހުރުމުން ދޮންނަ މެޝިން ފާރާ ކައިރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ.
2. ލޯޑިންގގެ ބާވަތް ވެސް ގުޅިފައިވަނީ ދޮންނަ މެޝިން ހުންނަ ތަނާ: ވަށައިގެންވާ އަދި ކުރިމަތީގައެވެ.
ޓޮޕް ލޯޑިން މެޝިނެއްގެ ފައިދާތަކަކީ އޭގެ ފުޅާމިން ކުޑަވުމާއި ހެޗް ހުޅުވޭނެ ޖާގަ ނެތުމެވެ. އެކަމަކު: ޚަރަދު ބޮޑު، ކުޑަ ސެލެކްޝަން. ނަމަވެސް ފްރަންޓް ލޯޑިން ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތައް ވެސް ހުރެއެވެ: އުސްމިން ދަށް (ކައުންޓަރ ޓޮޕްގެ ތެރޭގައި ދަށް ދޮންނަ މެޝިންތައް ބިނާކުރެވިދާނެ)، ކޮޓަރި ބޮޑު ބެރު ހުރުމާއި، ޝެލްފެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ.
1. ބޮޑު ނަމަކީ މައިގަނޑު ކަމެއް ނޫނެވެ. ދޮންނަ މެޝިން އަގުބޮޑުވިވަރަކަށް އެ މެޝިން މަރާމާތު ކުރާނެ ބައިތައް ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.
2. އަޑުގަދަވުމުގެ މިންވަރު، މައިގަނޑު އެއް ސަބަބު. އަގުބޮޑު ދޮންނަ މެޝިންތައް މަޑުމައިތިރި ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު މާގިނައިން ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާތީ މެޝިން އިންސްޓޯލް ކުރާ ތަނުގައި ދޮރުތައް ބަންދުކުރަން ފަސޭހަ އެވެ.
3. ހިއްކުމުގެ ޙާޟިރީ. ހަމަގައިމުވެސް ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހިކި ލިލީން ދިގުދެމިގެންދާނީ ހިއްކުމަށްޓަކައި ހޭންގް އައުޓް ކުރާ ހެދުންތަކަށްވުރެ މަދުކޮށެވެ. މެޝިނުން ހިއްކުމުން އިސްތިރިކުރަން ފަސޭހަވެ، ހެދުން ތަޅުވާލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ.
4. ޕްރޮގްރާމްތައް. ކޮންމެ ދޮންނަ މެޝިނެއްގައިވެސް ފޮތިގަނޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ދިމާވާ އަމިއްލަ ޕްރޮގްރާމް ގްރޫޕެއް ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިތުރު ފަންކްޝަންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެމީހުންގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
5. ސްޕިން. އޭ އިން ޖީ އަށް ހަތް ސްޕިން އެފިޝަންސީ ކްލާސް ހުންނައިރު، އޭ އަދި ބީ ކްލާސްތަކުގެ މެޝިންތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޕާފޯމަންސެއް ލިބޭއިރު، ހަގީގަތުގައި އެއީ ބެރު އެނބުރޭ ސްޕީޑްގެ ސިފައެކެވެ.
6. ބެރު ވޮލިއުމް. އެއީ ތިން ކިލޯ އާއި ހަތް ކިލޯގެ އަންޑަރވޭއާ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެކެވެ. ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުވިވަރަކަށް ދޮންނަ މެޝިން ހިންގަން ޖެހޭ މިންވަރު މަދުވެ، ގިނަ ދުވަހު ދިގުދެމިގެންދާނެ، މިފަދަ މެޝިނަކީ ދަށް އަދި ހަނި ނޫން ނަމަވެސް ފުޅާ އަދި ތަންކޮޅެއް މަތީ މެޝިނެއްކަން ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ.
7. ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް. ފަސޭހަ ޕެނަލެއް، އިންސްޓްރަކްޝަންތަކަށް ވެސް ނުބަލާނެ. އެއީ ޓައިމަރެއް ޖަހާފައި ހުރެދާނެ އެއްޗެއް ނަމަވެސް މިފަދަ މެޝިންތަކަކީ މާ އަގުބޮޑު މެޝިންތަކެކެވެ. ޓަޗްޕެޑްތައް ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެނެއެވެ.

ލޯ ދޮންނަ މެޝިން ރަނގަޅަށް ގަންނަންވީ ގޮތް
ލޯ ދޮންނަ މެޝިން ރަނގަޅަށް ގަންނަންވީ ގޮތް
ލޯ ދޮންނަ މެޝިން ރަނގަޅަށް ގަންނަންވީ ގޮތް
ލޯ ދޮންނަ މެޝިން ރަނގަޅަށް ގަންނަންވީ ގޮތް ލޯ ދޮންނަ މެޝިން ރަނގަޅަށް ގަންނަންވީ ގޮތް ލޯ ދޮންނަ މެޝިން ރަނގަޅަށް ގަންނަންވީ ގޮތްHome | Articles

July 19, 2024 16:23:14 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting