އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

ހޫނު މޫސުމުގައި އެއާކޮންޑިޝަނުން ލައިފްސޭވަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށް، ގޭތެރެއާއި އޮފީސްތަކާއި ފިހާރަތަކުގައި ހިތްގައިމު ފިނިކަމެއް އުފައްދައެވެ.
އަދި އެއަރކޮންޑިޝަންގެ ބާވަތާމެދު ކުރިން ނިންމާފައި އޮތުމުން (ކުރިން ލިޔެފައިވާ "އެއާކޮންޑިޝަނަރުގެ ބާވަތްތައް - ކޮން އެއްޗެއް ހޮވަންވީ؟ މިކަމުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ؟) އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ހޮވުމަށްޓަކައި ފަންނީ ސިފަތަކާ މުއާމަލާތް ކުރަންވީ ވަގުތެވެ ތިބާއަށް.
އެއަރކޮންޑިޝަނުން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓް
ގިނަ ފަހަރަށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުމާއި ފިނިކުރާ ބާރާއި އޮޅުން ބޮޅުން ވެއެވެ. ހަގީގަތުގައި އެއަރކޮންޑިޝަނަރަށް ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓަކީ ފިނިކުރާ ބާރަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް 3 ގުނަ މަދު ކަރަންޓެއް، އެއީ 2.5 ކިލޯވޮޓްގެ އެއަރކޮންޑިޝަނަރެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ ގާތްގަނޑަކަށް 800 ވޮޓް - ދަގަނޑަކަށް ނުވަތަ އިލެކްޓްރިކް ކެޓަލަކަށްވުރެ މަދު. އެހެންކަމުން ގޭތެރޭގެ އެއަރކޮންޑިޝަނަރުތައް، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، "ނޮކް އައުޓް" ޕްލަގްތަކުގެ ބިރެއް ނެތި، ގަވާއިދުން އައުޓްލެޓަކަށް ޖައްސާލެވޭނެ އެވެ. މިތަނުގައި ޕެރަޑޮކްސްއެއް ނެތް، އެއާކޮންޑިޝަނަރަކީ ފިނި “އުފެއްދޭ” އެއްޗެއް ނޫން ނަމަވެސް މަގުމަތިން ކޮޓަރިއަށް ބަދަލުކުރާ ފިނިކުރާ މެޝިނެކެވެ.
ފިނިކުރާ ބާރާއި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރުގެ ނިސްބަތަކީ އެއާކޮންޑިޝަންގެ ހަކަތަ ރައްކާތެރިކަމުގެ މައިގަނޑު ނިޝާނެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޓެކްނިކަލް ކެޓަލަގްތަކުގައި އީއާރު ކޯއެފިޝަން (އެނާޖީ އެފިޝަންސީ ރޭޝިއޯ) އިން ދައްކާފައިވާ ނިސްބަތެކެވެ. އަނެއް ޕެރަމިޓަރ - ސީއޯޕީ (ކޯއެފިޝަން އޮފް ޕާފޯމަންސް - ތަމަލް ކޯއެފިޝަން) އަކީ ހޫނުކުރުމުގެ ބާރާއި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރުގެ ނިސްބަތާ އެއްވަރުގެ ޕެރެމިޓަރެކެވެ. ރެޒިޑެންޝަލް ސްޕްލިޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ އީއާރު ރޭޝިއޯ އާންމުކޮށް ހުންނަނީ 2.5 އާއި 3.5 އާއި ދެމެދުގެ ރޭންޖެއްގައި ކަމަށާއި، ސީއޯޕީ ހުންނަނީ 2.8 އާއި 4.0 އާއި ދެމެދުގެ ރޭންޖެއްގައި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ސީއޯޕީގެ އަގު އީއާރް އަށް ވުރެ މަތިކަން ފެނެއެވެ. މިއީ އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ކޮމްޕްރެސަރ ހޫނުވެ އިތުރު ހޫނު ފްރީއޯން އަށް ބަދަލުވާތީއެވެ. އެއާކޮންޑިޝަންތަކުން އަބަދުވެސް ފިނިހޫނުމިނަށްވުރެ ހޫނު ގިނައިން އުފައްދަނީ އެހެންވެއެވެ. މި ހަގީގަތަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ވިސްނުންތޫނު އުފެއްދުންތެރިން ބޭނުންކުރާ ހަގީގަތެއް ކަމަށާއި، އިޝްތިހާރުތަކުގައި އެމީހުންގެ އެއާކޮންޑިޝަންތަކުގެ ހަކަތަ ރައްކާތެރިކަން މަތިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ދައްކަނީ، އީއާރުގެ ބަދަލުގައި ސީއޯޕީ ކޯއެފިޝަން އެވެ. ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ހަކަތަ ރައްކާތެރިކަން ދައްކާލުމަށްޓަކައި، އޭ (އެންމެ ރަނގަޅު) އިން ފެށިގެން ޖީ (އެންމެ ގޯސް) އަކުރުތަކުން ދައްކުވައިދޭ ހަތް ކެޓަގަރީއެއް ވެއެވެ. ކެޓަގަރީ އޭ އެއާކޮންޑިޝަންތަކުގައި ސީއޯޕީ > 3.6 އަދި އީއާރު > 3.2 ހުންނައިރު، ކެޓަގަރީ ޖީގައި ސީއޯޕީ < 2.4 އަދި އީއާރު < 2.2 ހުރެއެވެ.
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އާންމުކޮށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރާއި ފިނިކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ މިންކުރަނީ އައިއެސްއޯ 5151 (ގޭތެރޭގެ ފިނިހޫނުމިން 27 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް، ބޭރުގެ ފިނިހޫނުމިން 35 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) އާ އެއްގޮތަށެވެ. މި ހާލަތްތައް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެއަރކޮންޑިޝަންގެ ބާރާއި ވަރުގަދަކަން ކުޑަވާނެ (މިސާލަކަށް ބޭރުގެ ފިނިހޫނުމިން މައިނަސް 20 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި އެއަރކޮންޑިޝަންގެ ބާރު ވާނީ ނަމޫނާ އަގުގެ އެންމެ %30 އަށެވެ).
"ހޫނު" އެއާކޮންޑިޝަން ނުވަތަ ވައި ހޫނުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން
ހަމައެކަނި ވައި ފިނިކުރެވޭ އެއާކޮންޑިޝަނަރުތައް، ހަމައެކަނި ފިނި ކަމަށް ކިޔާ، އަދި ވައި ހޫނުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނަ އެއާކޮންޑިޝަންތައް، ހޮޓް-ކޯލްޑް، ހީޓް ޕަމްޕް، ރިވަރސިބަލް އެއާކޮންޑިޝަނަރ ނުވަތަ ހަމައެކަނި "ހޫނު" އެއާކޮންޑިޝަނަރުތައް ހުރެއެވެ. ވައި ހޫނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުރި މޮޑެލްތަކަކީ އަގުބޮޑު މޮޑެލްތަކެއް ނަމަވެސް އޮފް ސީޒަން (އޮޓޮމް އަދި ސްޕްރިންގް) ގައި ހީޓަރު ބަދަލުކުރެވޭނެ މޮޑެލްތަކެކެވެ.
ހީޓް ޕަމްޕް މި ނަން ދީފައިވަނީ އިއްތިފާގުން ނޫނެވެ. އެއިން ދައްކާ ގޮތުގައި އެއާކޮންޑިޝަނުން ވައި ހޫނުކުރަނީ އިލެކްޓްރިކް ހީޓަރެއް ފަދައިން އިލެކްޓްރިކް ކޮއިލް ނުވަތަ ހޫނުކުރާ އެއްޗަކުން ނޫން ކަމަށާއި، ބޭރު ވައިގެ ތެރެއިން ނަގާ ހޫނު (މަގުމަތިން ކޮޓަރިއަށް ހޫނު ބަދަލުވާ) ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ހޫނުކުރުމުގެ މޯޑުގައި ވެސް ފިނިކުރުމުގެ މޯޑުގައި ވެސް ހިނގާ ގޮތަށް، ހަމައެކަނި އެއާކޮންޑިޝަންގެ އައުޓްޑޯ އަދި އިންޑޯ ޔުނިޓްތަކުން ތަންތަން ބަދަލުވާހެން ހީވެއެވެ. އެގޮތުން ހޫނުކުރުމުގެ މޯޑުގައިވެސް، ފިނިކުރުމުގެ މޯޑުގައިވެސް، ހޫނުކުރުމުގެ ބާރަށްވުރެ 3-4 ގުނަ މަދު ކަރަންޓް، އެއީ 1 ކިލޯވޮޓްގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާނަމަ، އެއަރކޮންޑިޝަނަރުން 3-4 ކިލޯވޮޓްގެ ހޫނު ދޫކުރެއެވެ. ހީޓް ޕަމްޕް ޖަހާފައިވާ ހުރިހާ އެއާކޮންޑިޝަނަރެއް ވެސް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ބޭރުގެ ޕޮޒިޓިވް ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ކަމުން ވިންޓަރުގައި އެއާކޮންޑިޝަނަރަކުން ހޫނުވުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ!
އެއަރކޮންޑިޝަނަރުގެ އަޑުގަދަވާ މިންވަރު
ކޮޓަރީގައި އެއާކޮންޑިޝަނަރެއް ހަދަން އުޅޭނަމަ، ނުވަތަ ބޭރު ޔުނިޓްގެ ކައިރީގައި އަވަށްޓެރިއެއްގެ ކުޑަދޮރެއް ހުރިނަމަ، ދެން ގަންނަ އެއާކޮންޑިޝަނަރުގެ އަޑުގަދަ މިންވަރަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެއެވެ. އަޑުގަދަވުމުގެ މިންވަރު މިންކުރަނީ ޑެސިބަލް (dB) އިން - އެއް އަޑެއް އަނެއް އަޑަށްވުރެ ކިތައް ގުނަ ގަދަކަން ދައްކުވައިދޭ ރިލޭޓިވް ޔުނިޓެކެވެ. އަޑުއިވޭ މިންވަރުގެ ތެރެސްހޯލްޑް ނަގަނީ 0 ޑީބީގެ ގޮތުގައެވެ (25 ޑީބީއަށްވުރެ ދަށް މިންވަރެއްގެ އަޑުތަކަކީ ހަގީގަތުގައި އަޑުއިވޭ އަޑުތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ). ވިސްޕަރ ލެވެލް އަކީ 25 - 30 ޑީބީ، އޮފީހުގައި ހުންނަ އަޑު، އާދައިގެ ވާހަކައެއްގެ ވޮލިއުމް ފަދައިން، 35 - 45 ޑީބީ އާއި ދިމާވާ، އަދި ބިޒީ މަގުމަތީގައި ނުވަތަ އަޑުގަދަ ވާހަކައެއްގެ އަޑު 50 - 70 ޑީބީ އެވެ.
ގޭތެރޭގެ ގިނަ އެއާކޮންޑިޝަންތަކަށް ބަލާއިރު، އިންޑޯ ޔުނިޓްގެ އަޑުގަދަ މިންވަރު ހުންނަނީ 26 - 36 ޑީބީ، އައުޓްޑޯ ޔުނިޓް - 38 - 54 ޑީބީގެ ރޭންޖުގައެވެ. ފެންނަ ފެނުމުގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ އިންޑޯ ޔުނިޓުގެ އަޑު އޮފީސް ޖާގައިގެ އަޑުގަދަ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާކަމެވެ. އެހެންކަމުން ހަމަހިމޭން ކޮޓަރިއެއްގައި (ނިދާކޮޓަރި، އަމިއްލަ އޮފީސް ފަދަ ތަންތަނުގައި) އެއަރކޮންޑިޝަން އިންސްޓޯލް ކުރަން ރާވާނަމަ އެއާކޮންޑިޝަނަރުގެ އަޑުގަދަ މިންވަރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެކެވެ.
ހީވާނީ މިހާރު އެންމެ އަޑުގަދަ އެއާކޮންޑިޝަނަރެއް ހޮވުމުން ފުދޭހެން، އަދި އަރާމު ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާހެންނެވެ. އެކަމަކު ހުރިހާ ކަމެއް އެހާ ސާދާއެއް ނޫން: ޢަމަލީ ގޮތުން 26 ޑީބީގެ އަޑުގަދަ އެއާކޮންޑިޝަނަރެއް 32 ޑީބީގެ އެއާކޮންޑިޝަނަރަކަށްވުރެ ބާރަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުގައި އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، ހުރިހާ މިންކުރުމެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މިއޮތީ ކަންތައް. ކޮންމެ އެއާކޮންޑިޝަނަރެއް ވެސް އެތައް ދިހަވަރަކަށް މޯޑެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭއިރު، ކޮންމެ މޯޑެއްގައި ވެސް އަމިއްލަ އަޑު ލެވެލްއެއް ހުރެ އެވެ. އިންޑޯ ޔުނިޓްގެ މައިގަނޑު އަޑުގަދަ މަސްދަރަކީ ފަންކާ، ރޭޑިއޭޓަރ އަދި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ލޫވަރސް ތެރެއިން ވައި ދައުރުވާތީ، އެންމެ ދަށް ފަންކާ ސްޕީޑުގައި އަޑުގަދަވުމުގެ މިންވަރު ވަޒަންކޮށް، މި ސްޕީޑް ވީހާވެސް ދަށްކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ލޮޖިކަލް ކަމެކެވެ.
މައްސަލައަކީ މި މޯޑުގައި އެއާކޮންޑިޝަނަރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓް ނުއުފެއްދޭނެ ކަމަށާއި ހޫނު މޫސުމުގައި އޮޓޮމެޓިކުން ބާރު ސްޕީޑަކަށް ބަދަލުވާނެ (އަޑު އިތުރުވެގެން) ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިނިހޫނުމިން ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނުވުމެވެ. އެއަރކޮންޑިޝަނަރުގެ ފުރިހަމަ ބަޔާނެއްގައި، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ފަންކާ އޮޕަރޭޓްކުރާ ހުރިހާ މޯޑަކަށް ނުވަތަ އެންމެ ކުޑަމިނުން އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ކުޑަ އަގުތަކަށް އަޑުގަދަކުރާ މިންވަރު ދީފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެލައިޓް އެއާކޮންޑިޝަނަރެއްގެ އިންޑޯ ޔުނިޓްގެ އާދައިގެ އަޑުގަދަ މިންވަރަކީ ތިން ސްޕީޑް ފަންކާއަކަށް 27 - 31 - 34 ޑީބީ އެވެ. ނަމަވެސް އިޝްތިހާރު ފޮތްކޮޅުގައި ދެވިދާނެ އެންމެ ދަށް އަދަދަކީ 27 ޑީބީ ކަމަށާއި، އަދި އެއަށްވުރެ ޞައްޙަ މެކްސިމަމް ނައިސް ވެލިއު 34 ޑީބީ ނޫން ކަމަށެވެ.
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އެއާކޮންޑިޝަނަރަކީ ހަމައެކަނި ވައި ދައުރުވުމުން އުފެދޭ އެއްގޮތަކަށް އަޑު އުފެދޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމާއި، އެހެން ބައެއް އަޑުތައް ވެސް - ކްރެކްލްސް، ހީސް، ގިރްގްލްސް، ކްލިކްސް ގެ މަސްދަރަކަށް ވެދާނެ ކަމެވެ. އާންމުކޮށް މި އަޑުތައް ފާހަގަކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ފުރިހަމަ ހިމޭންކަމުގައި ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް އިވޭ އަޑުތަކަކީ އެއްގޮތަކަށް ކުރާ އަޑުތަކަށްވުރެ މާ އުނދަގޫ އަޑުތަކަކަށް ވާތީ އަރާމު ނިދުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ އެވެ. މި އަޑުތަކަކީ ތަފާތު ޒާތުގެ އަޑުތަކެކެވެ. ރެނދުތައް އުފެދެނީ ފިނިހޫނުމިނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޕްލާސްޓިކް ކޭހެއްގެ ބައިތައް ފުޅާވެ ކުޑަވުމުންނެވެ. ކޮމްޕްރެސަރު ދިއްލާފައި ނިއްވާލާފައި ހުންނައިރު ފްރީއޯން އަށް ގުރުގުރުމާއި ހީހީފައި އުޅެވޭނެ އެވެ. އަދި ކްލިކްތައް އުފެދެނީ ފަންކާއާއި ކޮމްޕްރެސަރާއި އެއަރކޮންޑިޝަނަރުގެ އެހެން ކޮމްޕޯނެންޓްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ރިލޭތައް ބަދަލުކުރާއިރުގައެވެ. މި ހުރިހާ އަޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އުނދަގޫވާ އަޑުތަކަކީ ކޭސްގެ ކުދިކުދި އަޑުތައް - މިފަދަ އަޑުތަކުން ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ހޭލާފާނެ އެވެ. “ކްރެކްލިން” އިންޑޯ ޔުނިޓެއް ދެނެގަނެވޭނީ އަގުހެޔޮ ޕްލާސްޓިކުން ކަމަށާއި، މިއީ ފެނުމާއި އިހުސާސް ކުރެވޭ ގޮތުން އެލައިޓް ގްރޫޕް އެއާކޮންޑިޝަން އުފައްދާ ޕްލާސްޓިކާ ވަރަށް ތަފާތު އެއްޗެކެވެ.
ހަގީގަތުގައި "ހަމަހިމޭން" އެއާކޮންޑިޝަނަރެއް ބޭނުންވާނަމަ، ގަތުމުގެ ކުރިން، އެއާކޮންޑިޝަންގެ މަސައްކަތްކުރާ ސާމްޕަލްތަކާއެކު ޝޯރޫމްތައް ހުންނަ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ވަށައިގެން ގޮސް، އިންޑޯ ޔުނިޓްތަކުގައި އަތްލައި، އެކި މޯޑްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް އަޑުއަހާށެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެންމެ “އެޑްވާންސް” އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު އެއާކޮންޑިޝަނަރަކީ ވެސް އެންމެ ހަމަހިމޭން ތަންތަނެވެ.
އައުޓްޑޯ ޔުނިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދެތިން ބަހެއް. ކުޑަދޮރުތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމުން، އެހެން ނޫންނަމަ އެއާކޮންޑިޝަން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމުން، ބޭރު ޔުނިޓްގެ އަޑު ޢަމަލީ ގޮތުން އަޑު އިވޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު މި އަޑު ތިބާގެ އަވަށްޓެރިންނަށް ސާފުކޮށް އިވޭނީ އެމީހުން އަމިއްލައަށް އެއާކޮންޑިޝަން ނުޖަހައި ހުރިހާ ކުޑަދޮރުތަކެއް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ނަމަ އެވެ. ޚިދުމަތްދޭ ގޭތެރޭގެ އެއަރކޮންޑިޝަނަރެއްގެ ބޭރު ޔުނިޓްގެ އަޑު ދުވަހަކުވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަކަށް ހުއްދަވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރު ނުވި ނަމަވެސް، މި އަޑު އަދިވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫވެ، ޚާއްޞަކޮށް ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި އުޅެއެވެ. މަތީ އަދި ދަށު އަގު ގްރޫޕްގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތަކުގެ ބޭރު ޔުނިޓްތަކުގެ އަޑުގަދަވުމުގެ ތަފާތު، އިންޑޯ ޔުނިޓްތަކުގެ އަޑުގަދަވުމުގެ ތަފާތަށްވުރެ މާބޮޑުތަނުން މަތިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމްތައް
ހުރިހާ އެއަރކޮންޑިޝަނަރެއްގެ ކޮންސިއުމަރ ފަންކްޝަންތައް އެއްގޮތްނަމަ، އެއާ ޚިލާފަށް، ރަނގަޅަށް ނުހިނގާ ނުވަތަ ބޭރުފުށުގެ ނުރަނގަޅު ހާލަތްތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފުންކްޝަންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެއެވެ. އެއަރކޮންޑިޝަންގެ ހާލަތު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ފުރިހަމަ ނިޒާމަކުން އޭގެ އަގު %20 - 30 އިތުރުވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، ބުނަމާ ހިނގާ، ލޯ ޕްރެޝަރ ސްވިޗެއް ހުރިކަން ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި އިޝްތިހާރު ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން "ބަޖެޓް" އެއާކޮންޑިޝަންތަކުގައި ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމްތައް ގާތްގަނޑަކަށް ނެތެވެ. ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ވެސް ގިނަ އެއާކޮންޑިޝަންތަކުގައި ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބެނީ ބައެއް ގޮތްގޮތުންނެވެ.
މައިގަނޑު ކޮންޓްރޯލް އަދި ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމްތައް:
އަލުން ފަށާށެވެ. މި ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން ކަރަންޓް ކެނޑުމަށްފަހު އެއާކޮންޑިޝަނަރ ދިއްލާލެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއާކޮންޑިޝަން ފޭލްވުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި މޯޑުގައި ވެސް އޮން ކުރާނެ އެވެ. މި އެންމެ ސާދާ ފަންކްޝަން ތަންފީޒު ކުރެވެނީ ފާރމްވޭ ލެވެލްގައި ކަމުން ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރެއްގައި ވެސް ހުރެއެވެ.
ފިލްޓަރުތަކުގެ ހާލަތު މޮނިޓަރކުރުން. އެއާކޮންޑިޝަންގެ އިންޑޯ ޔުނިޓްގެ ފިލްޓަރުތައް ސާފު ނުކޮށްފިނަމަ، ދެން މަދު މަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެތަކެތީގައި އެފަދަ ދޮސް ފަށަލައެއް އުފެދި، އެއާކޮންޑިޝަންގެ ޕާފޯމަންސް އެތައް ގުނައެއް ދަށްވާނެ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފިނިކުރާ ނިޒާމުގެ އާންމު އޮޕަރޭޝަނަށް ބުރޫއަރާ، ގޭސް ފްރީއޯންގެ ބަދަލުގައި ކޮމްޕްރެސަރުގެ އިންލެޓަށް ލިކުއިޑް ފްރީއޮން ވަދެ، ކޮމްޕްރެސަރ ޖަމްވުން ގިނަވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ކޮމްޕްރެސަރު ފޭލް ނުވިޔަސް، ދެން ވަގުތު ފާއިތުވަމުންދާ ވަރަކަށް އިންޑޯ ޔުނިޓްގެ ރޭޑިއޭޓަރު ޕްލޭޓްތަކުގައި ދުން ތަތްވެ، ޑްރެނޭޖް ސިސްޓަމަށް ވަދެ އިންޑޯ ޔުނިޓް ސާވިސް ސެންޓަރަކަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެއީ، ހަޑި ފިލްޓަރުތަކާއެކު އެއަރކޮންޑިޝަނަރެއް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުން ކުރިމަތިވާނެ ނަތީޖާ އެންމެ ސީރިއަސް ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. މި ނަތީޖާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އެއާކޮންޑިޝަންގެ ތެރޭގައި ފިލްޓަރުގެ ސާފުތާހިރުކަން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ބެހެއްޓިފައި ހުރެއެވެ - ފިލްޓަރުތައް ހަޑި ވުމުން އެއާ ގުޅޭ އިންޑިކޭޓަރ ދިއްލައެވެ.
ފްރީއޮން ލީކުވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުން. ކޮންމެ ސްޕްލިޓް ސިސްޓަމެއްގައި ވެސް ނޯމަލައިޒްޑް ލީކޭޖްގެ ސަބަބުން ވަގުތު ފާއިތުވަމުންދާ ވަރަކަށް ފްރީއޯންގެ މިންވަރު ދަށްވެއެވެ. މިއީ މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން، ފްރީއޯން އަކީ އިންއާރޓް ގޭހަކަށް ވާތީ، އެކަމަކު އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރަކަށް ތެޔޮ ނުޖަހައި “ދިރިއުޅެވޭނީ” އެންމެ 2-3 އަހަރު ދުވަހެވެ. ހަގީގަތަކީ އެއާކޮންޑިޝަން ކޮމްޕްރެސަރަކީ ފްރީއޯން އިން ފިނިކޮށްދޭ ކޮމްޕްރެސަރެއް ކަމަށާއި، އެ ކޮމްޕްރެސަރ ނެތްނަމަ، މާ ހޫނުވެ، ފޭލްވެދާނެ ކަމެވެ. ކުރިން ފްރީއޯން މަދުވުމުން ކޮމްޕްރެސަރ ނިއްވާލުމަށް ލޯ ޕްރެޝަރ ސްވިޗެއް ބޭނުން ކުރަމުން އައީ - ސިސްޓަމްގައި ހުންނަ ޕްރެޝަރު ދަށްވުމުން މި ސްވިޗް ކޮމްޕްރެސަރ ނިއްވާލައެވެ. މިހާރު ގިނަ އުފެއްދުންތެރިން ބަދަލުވަމުންދަނީ ސިސްޓަމްގެ މުހިއްމު ހިސާބުތަކާއި/ނުވަތަ ކޮމްޕްރެސަރ ކަރަންޓްގެ ފިނިހޫނުމިން ވަޒަންކުރާ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްތަކަށް ކަމަށާއި، މި ޑޭޓާތަކަށް ބިނާކޮށް ފްރިއޮން ޕްރެޝަރ ހިމެނޭ ގޮތަށް ރިފްރިޖަރޭޝަން ސިސްޓަމްގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޓިންގ ޕެރަމިޓަރެއް ކަނޑައަޅައެވެ.
މިހާރުގެ ރައްކާތެރިކަން. ކޮމްޕްރެސަރ ކަރަންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ރިފްރިޖަރޭޝަން ސިސްޓަމްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯލްޓްތައް ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. ކަރަންޓް ދަށްވުމުން ކޮމްޕްރެސަރ ލޯޑެއް ނެތި ދުއްވާކަން އަންގައިދޭއިރު، އޭގެ މާނައަކީ ފްރީއޮން ލީކުވެފައި ހުރި ކަމެވެ. ކަރަންޓް އިތުރުވުމުން ދޭހަވަނީ ގޭސް ނޫން ނަމަވެސް ލިކުއިޑް ފްރީއޮން ކޮމްޕްރެސަރ އިންލެޓަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި، މިއީ ބޭރުގެ ފިނިހޫނުމިން މާ ދަށްވުމުން ނުވަތަ އިންޑޯ ޔުނިޓްގެ ހަޑި ފިލްޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ކޮމްޕްރެސަރ ކަރަންޓް ސެންސަރުގެ ސަބަބުން އެއަރކޮންޑިޝަންގެ އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެއެވެ.
އޮޓޮމެޓިކް ޑިފްރޮސްޓިންގ. ބޭރު ވައިގެ ފިނިހޫނުމިން +5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށްވުރެ ދަށްވުމުން އެއަރކޮންޑިޝަންގެ ބޭރު ޔުނިޓްގައި ފްރޮސްޓް ނުވަތަ އައިސް ފަށަލައެއް އުފެދި، ހޫނު ދައުރުވުން ގޯސްވެ، ބައެއް ފަހަރު ފަންކާ ޖެހުމުން ފަޅައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިވެދާނެއެވެ އައިސް މަތީގައި ހުރި ބްލޭޑްތަކެވެ. މިކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމުން އޭގެ އޮޕަރޭޝަންގެ ހާލަތު މޮނިޓަރކޮށް، އައިސިންގ ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ އޮތްނަމަ ވަކިވަކިން އޮޓޯ ޑިފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް ދިއްލައެވެ (އެއަރކޮންޑިޝަނަރ އެނބުރުމެއް ނެތި 5-10 މިނެޓް ވަންދެން ކޫލިންގ މޯޑުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރެއެވެ އިންޑޯ ޔުނިޓް ފަންކާގައި ހުންނައިރު، އައުޓްޑޯ ޔުނިޓް ހީޓް އެކްސްޗޭންޖަރ ހޫނުވެ ތެމިގެންދެއެވެ) .
ލޯ ޓެމްޕަރޭޗަރ ޕްރޮޓެކްޝަން. ބޭރުގައި ނެގެޓިވް ފިނިހޫނުމިނެއްގައި އެޑެޕްޓް ނުކުރާ އެއާކޮންޑިޝަނަރެއް ޖައްސާލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ބްރޭކްޑައުން ނުވުމަށްޓަކައި، ބޭރުގެ ފިނިހޫނުމިން ވަކި މިންވަރަކަށް (އާންމުކޮށް މައިނަސް 5 - 10 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) ދަށަށް ގޮސްފިނަމަ، ބައެއް މޮޑެލްތަކުގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް އޮޓޮމެޓިކުން ނިއްވާލައެވެ.
ހަމަގައިމުވެސް، އެއަރކޮންޑިޝަނަރުގެ ރައްކާތެރިކަން ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ނިޒާމުތަކަށް ޙައްދުވެފައި ނުވާ ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެ ނިޒާމުތަކަށް ބަލާފައި، އެ ނިޒާމުތައް ހުރުމަކީ ވަރަށް އެދެވޭ ކަމެއް ކަމުން، އެއަރކޮންޑިޝަނުން ތިބާއަށް އަޅާލާނެ، އަދި އެއަރކޮންޑިޝަނަރާއި ބެހޭގޮތުން ތިބާއެއް ނޫން.
އެއާކޮންޑިޝަންގެ ބޭރު ޔުނިޓާއި އެތެރޭގެ ޔުނިޓާ ދެމެދުގެ ދުރުމިން
ޔުނިޓްތަކުގެ މެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ އެއާކޮންޑިޝަނަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ކުރާ ހަރަދާއި އޭގެ ސާވިސް ލައިފް އަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ދުރުމިނެކެވެ. މި ދުރުމިން ކަނޑައެޅެނީ އިންޓަކަނެކްޝަންތަކުގެ ދިގުމިނުން - ކޮޕަރ ހޮޅިތަކާއި ކޭބަލްތަކުންނެވެ. ސްޓޭންޑަރޑް އިންސްޓޯލްމަންޓްގައި އާންމުކޮށް ހިމެނެނީ 5 މީޓަރުގެ ޓްރެކެއް - ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި މިއީ ފުދޭވަރަކަށް ފުދޭވަރުގެ ކަމެއް. އުސޫލުން ބަލާއިރު ގޭބިސީތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެއަރކޮންޑިޝަންތަކަށް ރޫޓެއްގެ ދިގުމިނަކީ 15-20 މީޓަރު ނަމަވެސް މި ދިގުމިނުގެ ރޫޓެއް ބޭނުންކުރުމަކީ ގިނަ ސަބަބުތަކަކާހުރެ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، އެއަރކޮންޑިޝަނަރެއް ބެހެއްޓުމުގެ ހަރަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދާ - މުވާސަލާތީ އިތުރު ކޮންމެ މީޓަރަކަށް 15 - 20 ޑޮލަރު، އަދި ފާރު ފަހަތުން ދުވަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ދެން އިތުރު ކޮންމެ މީޓަރެއްގެ ޖުމްލަ އަގު 40 - 50 ޑޮލަރަށް އިތުރުވެދާނެއެވެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް، މަގުގެ ދިގުމިން އިތުރުވުމާއެކު، އެއަރކޮންޑިޝަނަރުގެ ބާރު ދަށްވެ، ކޮމްޕްރެސަރަށް ކުރާ ލޯޑު އިތުރުވެގެންދެއެވެ.
މިސާލަކަށް އިމާރާތެއްގެ ފުރާޅުގައި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓެއް ބަހައްޓާއިރު 15 - 20 މީޓަރަށްވުރެ ދިގު މަގެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ދެން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ ގޭތެރޭގެ އެއަރކޮންޑިޝަނަރެއް ނޫން، ސެމީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ސިސްޓަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ވީއާރުވީ ސިސްޓަމްތަކުގެ ސަބަބުން ބްލޮކްތަކަށް 50 މީޓަރުގެ އުސްމިނުގެ ތަފާތަކާއެކު 100 މީޓަރު ޖާގަ ލިބޭ ނަމަވެސް، މިފަދަ ސިސްޓަމްތަކުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑެވެ.
އެއަރކޮންޑިޝަނަރުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ފިނިހޫނުމިނުގެ އަސަރު
ރަނގަޅަށް ހޮވާފައިވާ އެއާކޮންޑިޝަނަރަކުން ކޮޓަރީގައި ވައިގެ އަރާމު ފިނިހޫނުމިން ސެޓްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ - އާންމުކޮށް +18°С އާއި +28°С އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށެވެ. ބޭރުގެ ފިނިހޫނުމިން މާ އުނދަގޫ. ފިނިކުރުމުގެ މޯޑަށް: ތިރީ ލިމިޓަކީ -5°С އިން +18°С އަށް އެކި މޮޑެލްތަކަށް، މަތީ ލިމިޓަކީ ގާތްގަނޑަކަށް +43°С އެވެ. ހޫނުކުރުމުގެ މޯޑަށް: ތިރީ ލިމިޓަކީ -5°С އިން +5°С އަށް އެކި މޮޑެލްތަކަށް، މަތީ ލިމިޓަކީ ގާތްގަނޑަކަށް +21°С އެވެ. ތިރި ޓެމްޕަރޭޗަރ ލިމިޓްގައި ބޮޑު ސްޕްރެޑެއް އުފެދިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްދެނީ ފުޅާ ޓެމްޕަރޭޗަރ ރޭންޖެއްގައި އެއަރކޮންޑިޝަންގެ އާދައިގެ އޮޕަރޭޝަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ސެންސަރުތައް ބެހެއްޓުމާއި އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ސާރކިއުޓް ކޮމްޕްލިކޭޓް ކުރަންޖެހޭތީއެވެ. ބޭރުގެ ވައިގެ ފިނިހޫނުމިން +15 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ވުރެ ދަށް ވަގުތުތަކުގައި ފިނިކުރުމަށް އެއާކޮންޑިޝަން ޖައްސަން ރާވާފައިވާނަމަ، ދެން އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެނީ ހޮވާފައިވާ މޮޑެލްގެ އޮޕަރޭޓިން ރޭންޖަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށެވެ. އޮޕަރޭޓިންގ ޓެމްޕަރޭޗަރ ރޭންޖް އަބަދުވެސް ޓެކްނިކަލް ކެޓަލަގްތަކުގައި ނުވަތަ ޔޫޒަރ މެނުއަލްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ހުއްދަ ފިނިހޫނުމިނަށްވުރެ ދަށް ފިނިހޫނުމިނެއްގައި އެއަރކޮންޑިޝަނަރ އޮޕަރޭޓް ކުރުމުން އިންޑޯ ޔުނިޓްގެ ރޭޑިއޭޓަރު ނުތަނަވަސްކޮށް އޮޕަރޭޓްވެ ފްރީޒްވެ، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެއަރކޮންޑިޝަނަރުން ފެން ތިކިޖެހިދާނެއެވެ.
ބޭރުގެ ފިނިހޫނުމިން -5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ވުރެ ދަށަށް ގޮސްފިނަމަ، ދެން އެއާކޮންޑިޝަން ދިއްލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ދަށް ފިނިހޫނުމިނުގައި ފްރީއޯން އާއި ކޮމްޕްރެސަރ ތެލުގެ ފިޒިކަލް ޕްރޮޕަޓީސް ބަދަލުވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސްޓާޓްއަޕް ކުރާއިރު ފިނި ކޮމްޕްރެސަރެއް ޖަމާވެ ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކާމިޔާބު ސްޓާޓްއަޕް އެއްގެ ހާލަތުގައި ވެސް ކޮމްޕްރެސަރުގެ ވޭއާ ހުއްދަ އެއްޗަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް އިތުރުވާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ވިންޓަރުގައި އެއަރކޮންޑިޝަނަރ އޮޕަރޭޓް ކުރުމުން ކޮންމެހެން 2-3 އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމްޕްރެސަރ ފޭލްވުން ކުރިމަތިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަށް ފިނިހޫނުމިނުގައި ޑްރެއިން ހޯސްގެ ޑްރެއިން ހޯލް ފްރީޒްވެ ފިނިކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ކޮންޑެންސޭޓެއް ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން ފަށައެވެ.
ނަމަވެސް ހުރިހާ ކަމެއް އެހާ ގޯހެއް ނޫނެވެ. ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންގެ އަތުގައި ވިންޓަރ ވޯކްގެ ހާލަތަށް އެޑެޕްޓްކޮށްފައިވާ އެއާކޮންޑިޝަންތައް ހުރެއެވެ.
ނިންމުމެއްގެ ގޮތުން - ކުދިކުދި އަމަލީ ލަފާތައް:
އެއަރކޮންޑިޝަނަރުގެ ބާރު ކަނޑައެޅެނީ ހިސާބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށާއި، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުންތަކާއި އިސްކަންދޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ފައިސާ ސަލާމަތްކޮށް، ބާރު ކުޑަ އެއަރކޮންޑިޝަނަރެއް ގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ޖަސްޓިފައި ކުރެވޭނީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގުން ކުޑަ (10 - 15%) އެއްކިބާވެގެންނެވެ.
ވައި ހޫނުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި އެއަރކޮންޑިޝަނަރެއް ހޮވައި، އިތުރު 100 - 150 ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްގެން، ފައްކާ މޫސުމާއި ބަހާރު މޫސުމުގައި ހޫނުވެ، %65 ކަރަންޓް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަނދާން ކުރާތި ހަމަ އެ ފައިސާއިން ވިންޓަރުގައި ވެސް ހޫނުކުރެވޭ ރަނގަޅު ހީޓަރެއް ގަނެވޭނެއެވެ. ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، “ހޫނު” އެއަރކޮންޑިޝަނަރުތައް ގަންނަނީ “ފިނި” އެއާކޮންޑިޝަނަރަށްވުރެ އެތައް ގުނައެވެ.
އޯޒޯން ފްރެންޑްލީ ފްރީއޯން އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އެއާކޮންޑިޝަނަރެއްގެ އަގު އާރް-22 ފްރީއޯން އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ މިފަދަ މޮޑެލްއަކާ އަޅާބަލާއިރު %10-15 އަށް ބޮޑުވެ، މިފަދަ އެއާކޮންޑިޝަނަރެއް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ކުރާ ހަރަދު %20-30 އިތުރުވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު އޯޒޯން ސޭފް ފްރީއޮން ބޭނުންކުރުމުން އެއާކޮންޑިޝަންގެ ކޮންސިއުމަރ ޕްރޮޕަޓީސް އަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރެއެވެ.
އިންވަޓަރ އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރުގެ ސަބަބުން %30 އާއި ހަމައަށް ކަރަންޓް ސަލާމަތްވެ، ސެޓް ޓެމްޕަރޭޗަރ މާ ޞަރީޙަކޮށް ބެލެހެއްޓި، އަޑު މަދުވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އުފެއްދުމަކީ މާ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން "ފޯކް" ބްރޭންޑްތަކުގެ އިންވަޓަރު ގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާ ނުދެމެވެ. ފުރަތަމަ ނުވަތަ ދެވަނަ ގްރޫޕްގެ އާދައިގެ އެއާކޮންޑިޝަނަރެއް ހަމަ އެ ފައިސާއިން ގަތުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް - އެއީ އިތުބާރު ކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވާނެއެވެ.
ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ އެއާކޮންޑިޝަންތަކުގައި ވައި ވަދެވޭނެ ގާބިލްކަން ނެތުމުން، އެއާކޮންޑިޝަން ކޮށްފައިވާ ކޮޓަރިތަކުގައި އަރާމު ހާލަތެއް އުފެއްދުމަށް ސަޕްލައި ވެންޓިލޭޝަން ސިސްޓަމެއް ބޭނުންވެ އެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ކޮޓަރިއަށް ވައި ވަދެވޭތޯ ވަކިވަކިން ކުޑަދޮރު ހުޅުވާލަން ޖެހޭނެއެވެ.
ހުރިހާ އެއަރކޮންޑިޝަނަރެއްގެ ކޮންސިއުމަރ ފަންކްޝަންސް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްގޮތްވާތީ، އެއަރކޮންޑިޝަނަރެއް ހޮވާއިރު، އޭގެ އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރާއި، ރަނގަޅަށް ބޭނުން ނުކުރުމާއި، ބޭރުގެ ނުރަނގަޅު ހާލަތްތަކުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުތައް ހުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން ރަނގަޅެވެ.
މިޒަމާނުގެ ގޭބިސީތަކުގެ އެއާކޮންޑިޝަންތަކުގައި ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި މި ޕެރެމިޓަރަށް އަޅާނުލެވޭ ވަރަށް އަޑު ދަށްވެއެވެ.
އަގުހެޔޮ ހުރިހާ އެއާކޮންޑިޝަނަރެއްގައި ވެސް އެކުލެވިގެންވާ ބޭރު ވައިގެ ފިނިހޫނުމިނުގެ ރޭންޖަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ ގޭތެރޭގެ ހާލަތުގައި މާބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އެއާކޮންޑިޝަން ފިނިކުރާ މޯޑުގައި ބޭނުންކުރަނީ ކުޑަދޮރުން ބޭރުގެ ފިނިހޫނުމިން 20 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށް ވުރެ މަތިވުމުންނެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެއާކޮންޑިޝަންގެ ސްޓޭބަލް އޮޕަރޭޝަން ބޭނުންވާނަމަ، ދެން ރަނގަޅީ ވިންޓަރުގެ ހާލަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން މޮޑެލްއެއް ހޮވުމެވެ.
ސްޕްލިޓް ސިސްޓަމް ޔުނިޓްތައް ބެހެއްޓުމަށް ޕްލޭން ކުރާއިރު، އިންޓަރޔުނިޓް މުވާސަލާތީ މުއްދަތު އެންމެ ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. އާންމުކޮށް އެއަރކޮންޑިޝަނަރެއް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގައި (ކުޑަދޮރުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ބޭރު ޔުނިޓް، ކުޑަދޮރާ މާ ދުރުގައި ނޫން އިންޑޯ ޔުނިޓް) ރޫޓުގެ ދިގުމިން 5 މީޓަރަށްވުރެ ދިގުނުވާނެއެވެ. މަގުގެ ދިގުމިނަކީ 7 މީޓަރަށްވުރެ ދިގުނަމަ، ދެން ރަނގަޅުވާނީ "ބަޖެޓް" އެއާކޮންޑިޝަން ބޭނުން ނުކުރުމެވެ.

އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

May 24, 2024 03:30:56 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting