އާރްޑީއޯގެ ފެންވަރާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތް

މިހާރު ޑޮމެސްޓިކް ކޮންސިއުމަރގެ "އަތާއި ހިތަށް" ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުންފުނިތައް ހުރި ނަމަވެސް، އާޑޯ ބްރޭންޑްގެ ސާމާނު އަދިވެސް މުޅި ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. އެއީ އޭގެ ސާދާކަމާއި އޮޕަރޭޓިން ޝަރުތުތަކަށް ޑިމާންޑް ނުކުރުމުގެ އިތުރުން އެންމެ މަތީ އަގުގެ ކެޓަގަރީގެ ކާރުތަކަށް ވެސް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ޚާއްސަ އިތުބާރު ކުރެވޭތީ ޑޮމެސްޓިކް ކޮންސިއުމަރުންނާ ލޯބިވި ތަނެކެވެ. މިކަން ކުރެވުނީ އެންމެ ހަރުކަށި ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ނަކަލުވެފައިވާ އުފެއްދުންތަކަށް ފަސޭހައިން އުފެއްދުމުގެ ސަރަހައްދުން ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.
އާރްޑީއޯގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް އުފައްދަނީ ހަމައެކަނި އިޓަލީގެ ފެކްޓްރީތަކުގައި ކަމަށާއި، އެތަންތަނުގައި އުފެއްދުމުގެ ކޮންމެ މަރުހަލާއެއް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މޮނިޓަރކޮށް، ދެން ނިމިފައިވާ އުފެއްދުންތައް އޮޕަރޭޓިން މޯޑުގައި ހަރުކަށި ޓެސްޓްތަކެއް ހަދައެވެ. ގޭތެރޭގެ ރަނގަޅު ސާމާނު ސީދާ ގުދަނުން ގަނެ ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ އެވެ.
ޕްރޮޑަކްޓް ކޮލިޓީއާއި ޕްރޮސެސް އޮޓޮމޭޝަން އަކީ އުފެއްދުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގެ ސިފައެކެވެ. ހުސްތަންތަން އެސެމްބްލްކޮށް ވެލްޑިންގ އަށް ފަހު، ފައިނަލް ކުލަ ޖެހުމުގެ ކުރިން، ހާލްތަކަށް ކެފޯރެސިސް އިން ޓްރީޓް ކުރެއެވެ. މި ފަރުވާގެ ސަބަބުން މެޓަލް ކަރުހިއްކުން ފަދަ ކަންކަމުން އިތުބާރުހުރި ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިގެންދެއެވެ. ޓޭންކްތައް ހަދާފައިވަނީ ދެ ވައްތަރަކަށް ކަމަށްވާ ސްޓީލް އިންމަލްޑް އަދި ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އެވެ. ފުރަތަމަ ބާވަތުގެ ޓޭންކްތައް 800 ޑިގްރީގެ ފިނިހޫނުމިނުގައި ރޯކޮށްލާއިރު، މިއީ ކަރުހިއްކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ޔަގީންކަން ލިބި، ދޮންނަ މެޝިނުގެ އިތުބާރު އިތުރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. އާރްޑީއޯ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި ހުންނަ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ޓޭންކްތަކަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިގުދެމިގެންދާ ޓޭންކްތަކެކެވެ.
ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ މައުޟޫއަކީ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ބެރު އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮސެސް އެވެ. އެތަކެތި އުފެއްދުމުގައި، މަތީ ފެންވަރުގެ ދޮވުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ މައިގަނޑު އެއް މާއްދާ ކަމަށްވާތީ، ޕްރޮސެސިންގގެ މަތީ ޕްރެސިޝަން އަދި ފުރިހަމަކަން ބެލުން މުހިންމެވެ. އުފެއްދުމުގައި ފަސޭހަކަމާއި އާ މޮޑެލްތަކަށް އަވަހަށް ބަދަލުވުމުގެ ގާބިލްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހަތް އެސެމްބްލީ ލައިނަކާއެކު އެންޓޯނިއޯ މެރްލޯނީ އުފައްދަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ފުރިހަމަ އުފެއްދުންތަކެކެވެ.
ވިޝުއަލް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލްގެ ސަބަބުން ބޭރުފުށާއި އެތެރޭގެ އުނިކަންތައްތައް ނެތިގެންދެއެވެ. ހާއްސަ ސްޓޭންޑެއްގައި އާދިއްތަ ދޮންނަ މެޝިންތައް ޗެކްކުރުމަށްފަހު ފެން ލީކުވުމުގެ ފުރުސަތު މުޅިން ބާކީވެގެންދެއެވެ. ޝިޕްމަންޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ބެޗެއްގެ ބައެއް ދޮންނަ މެޝިންތައް ލެބޯޓްރީގައި ރެންޑަމްކޮށް އިންސްޕެކްޓްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ރަނގަޅުކަމާއި އުފެއްދުމުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. އިތުބާރު ކުރެވޭ ޓެސްޓިންގ ލެބޯޓްރީގައި ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ - ދޮވުމުގެ ބައެއް ސައިކަލްތަކާއި މެކޭނިކަލް ސްޓްރެސްތަކުން ތަފާތު މަސައްކަތުގެ ހާލަތްތައް ސިމިއުލޭޓް ކުރެއެވެ. ހުރިހާ ފްރިޖްތަކާއި ފްރީޒާތަކަކީ ކޮމްޕިއުޓަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ތަންތަނެވެ. ފަނަރަ މޫސުމީ ކޮޓަރިއަކުން ތިމާވެށީގެ ތަފާތު ހާލަތްތައް އުފެދެއެވެ. އަޑުގަދަވުމުގެ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެނީ އެކޮސްޓިކް ޗެމްބަރުތަކުގައެވެ. އަދި ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ ކޮމްޕޮނެންޓް ޕާޓްސް ވެސް ވެރިފިކޭޝަން ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނީގެ އަމާޒާއި ހަރަކާތަކީ ޔޫރަޕްގެ ފެންވަރުގައި ވާދަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރާވައި ހިންގުމެވެ.
މުދަލުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކޮށްދެނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުން ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އައިއެސްއޯ 9001 ހިމެނޭ ގޮތަށް އާޑޯގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ރަޝިޔާގައި ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ އުފެއްދުންތަކެއް ކަމުން އެމީހުންނަށް ރޮސްޓެސްޓް މާކް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވެ އެވެ. ހަމައެއާއެކު، ފްރިޖް، ދޮންނަ މެޝިން، ޑިޝްވާޝަރ އަދި ހޫޑްގެ އަގާއި އެކު ކޮލިޓީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ގުޅުވައިދެއެވެ.

އާރްޑީއޯގެ ފެންވަރާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތް
އާރްޑީއޯގެ ފެންވަރާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތް
އާރްޑީއޯގެ ފެންވަރާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތް
އާރްޑީއޯގެ ފެންވަރާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތް އާރްޑީއޯގެ ފެންވަރާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތް އާރްޑީއޯގެ ފެންވަރާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތްHome | Articles

July 22, 2024 11:40:38 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting