ސައިޑް ބައި ސައިޑް ބައި ގަގްނޭއު

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮންސިއުމަރުންނަށް ގަނެވޭނީ ހަމައެކަނި ޔޫރަޕްގެ ވައްތަރުގެ ފިނިކުރާއެކެވެ. އެކަމަކު މިވަގުތު ބަދިގޭގައި އެމެރިކާ ސްޓައިލްގެ ފިނިކުރާއެއް އަރާމުކޮށް ބެހެއްޓޭވަރުގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ފްރިޖަކީ ހުރިހާ މެހެމާނުންނަށް އިއްޒަތްތެރިކަމާއެކު ސަލާމްކޮށްދޭނެ ފަންނުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެކެވެ. މި މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މޮޑެލް އަކީ ގަގްނޭއު އިން އުފައްދާފައިވާ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އެވެ. އެސްކޭ 535 އަކީ އެމެރިކާގެ ކްލާސިކް ސްޓައިލެކެވެ. މި ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެތެރެއަށް ބަލާލިނަމަ، މަހާއި މަސް ރައްކާކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފްރެޝްނެސް ޒޯނެއް ފެންނާނެއެވެ. ފިނިކުރާ ބުއިންތަކަށް ދެ ކޮމްޕާޓްމަންޓެއް ހުރެއެވެ. ބަޓަރު ރައްކާކުރަންވާނީ މިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޮމްޕާރޓްމަންޓެއްގައެވެ. ފެހި ބާވަތްތަކާއި ތަރުކާރީ ރައްކާކުރަން ޖެހެނީ ދެ ކޮމްޕާޓްމަންޓެއްގަ އެވެ. އެއީ ހޫނުމިނުގެ މިންވަރު އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެ އެއްޗެހިތަކެކެވެ. ފްރީޒާގައި ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފައިވެ އެވެ. މި ފްރިޖްގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް އަކީ 600 ލީޓަރެވެ. އެއްފަރާތެއްގައި ހުންނަ ފިނިކުރާ ތަނުގައި މުޅި މަހެއްހާ ދުވަހު ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރެވޭނެ އެވެ. މި ހާލަތުގައި އުފެއްދުންތަކުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ނިއުޓްރިއެންޓްތަކެއްގެ އަސްލު އިންޑިކޭޓަރުތައް ހުންނާނެއެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައި ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުލިބެއެވެ.
މި ފްރިޖްގައި ހަތް ކްލައިމެޓް ޒޯނެއް ހުރެއެވެ. ބޭނުންތެރިކަމަށް ބަލާފައި މިނިވަންކަމާއެކު ފިނިހޫނުމިން އެޖެސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. ފްރިޖް އެސްކޭ 535 އަކީ ލިބެން ހުރި ސިފަތަކަށް ބަލާއިރު، ފުދޭވަރަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ފްރިޖެރޭޓަރެކެވެ. ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ އުފެއްދުމަކަށް ވެސް އެއީ އޭގެ އަމިއްލަ ފިނިހޫނުމިނާއި ހޫނުމިން ދައްކާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމެކެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހުންނަ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމަކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމެކެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް ކުލަ ޑިސްޕްލޭއެއްގައި ދައްކާފައިވާއިރު، އެ ޑިސްޕްލޭގެ އެހީގައި ފިނިކުރާ އޮޕަރޭޝަނަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނެ އެވެ. ކޮންމެ ޗެމްބަރެއްގައި ވެސް ބޭނުންވާ ފިނިހޫނުމިން ސެޓް ކުރެވިދާނެ އެވެ.
އެސްކޭ 535 ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އިން ބޯފެނާއި އައިސް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ އެވެ. މިކަމަށް ހާއްސަ ޑިވައިސްއެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ފަސްސަތޭކަ ކިއުބް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އައިސް މެޝިނުގައި ހުރެދާނެއެވެ. އަދި ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާތަންވެސް ފެނިދާނެއެވެ. އަދި އެއް ލީޓަރާއި ބައިގެ އައިސް ފެން ވެސް މި ޑިވައިސްގައި ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. ފެން ފިނިކުރުމުގެ ނުވަތަ ފިނިކުރުމުގެ ކުރިން، ގެއްލުން ހުރި ހުރިހާ ނަޖިސްތަކުން ބޭނުންވާ ސާފުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މި މޮޑެލް އުފައްދަނީ ބަދިގެ ފަރުނީޗަރުގެ ތެރޭގައި ބިލްޓްކޮށްގެން، ނުވަތަ ސްޓެންޑް އަލޯން ލޫކެއް ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ.

ސައިޑް ބައި ސައިޑް ބައި ގަގްނޭއު
ސައިޑް ބައި ސައިޑް ބައި ގަގްނޭއު
ސައިޑް ބައި ސައިޑް ބައި ގަގްނޭއު
ސައިޑް ބައި ސައިޑް ބައި ގަގްނޭއު ސައިޑް ބައި ސައިޑް ބައި ގަގްނޭއު ސައިޑް ބައި ސައިޑް ބައި ގަގްނޭއުHome | Articles

July 16, 2024 13:36:59 +0300 GMT
0.011 sec.

Free Web Hosting