ވެކިއުމް ކްލީނަރސް އާއި އެތަކެތީގެ ބާވަތްތައް: ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޗޮއިސްގެ އުނދަގޫތަކާ ބެހޭގޮތުން

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ކިހާ މުހިންމު އެއްޗެއްކަން: ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަމުގެ އިތުރުން، ގޭތެރޭގެ މި އެންމެ ބޭނުންތެރި އާލާތްތަކުން ޝެލްފްތައް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ސާފުކުރުމުން ސިއްހީ ގިނަ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު މައްސަލައަކީ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކުން މިފަދަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނުލިބޭތީ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިޔުމުގައި، އެކަންކަން ހޮވުމަށް އެންމެ އަމަލީ އިރުޝާދުތައް އެއްކުރަން މަސައްކަތް ކުރިއިރު، އެއީ ތިމާގެ ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ނޫން، އާއިލީ ބަޖެޓުގައި ލޯވަޅެއް ނުޖެހޭނެ ހަގީގީ ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި ފަންކްޝަނަލް މޮޑެލްއެއް ގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.
އިޚްތިޔާރުގެ މިންގަނޑުތައް
ހުރިހާ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައި ވެއެވެ - ހިކި ނުވަތަ ތެތް ސާފުކުރުމަށްޓަކައެވެ. ޑްރައި ކްލީނިން ސާމާނު ތަފާތު ކުރެވެނީ ހެޔޮ އަގާއި، ތަފާތު މޮޑެލްތަކާއި، ކުދި ޑިމައިންސްތަކާއި، ބަރުދަނުންނެވެ. ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ފްލޯ ދޮވުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް، ހިކި އަދި ތެތް ސާފުކުރުން އެއްކޮށްލާ، ކާޕެޓާއި އަޕްހޯލްސްޓާޑް ފަރުނީޗަރު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނަމަވެސް އޭގެ ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ ސައިޒާއި، މެއިންޓެނަންސް ކޮމްޕްލެކްސިޓީއާއި، ކަރަންޓް ގިނަވުމުން މާގިނައިން ބޭނުން ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ބާރަކީ ފާފައެއް ނޫނެވެ. އާންމުކޮށް އުފެއްދުންތެރިން ދައްކަނީ ސަކްޝަން ޕަވަރ އާއި ޕަވަރ ކޮންސިއުމަންޓް އެވެ. ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރަކީ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ކްލާސް (އެއަށްވުރެ މަތިވިވަރަކަށް މިބާވަތުގެ އިކުއިޕްމަންޓަށް އިތުރު އިޚްތިޔާރުތައް ގިނަ) ނަމަވެސް ސާފުކުރުމުގެ ފެންވަރަށް އަސަރެއް ނުކުރެއެވެ. ދިމާވަނީ އެއް ހަކަތަ ކްލާހެއްގައި ތަފާތު މޮޑެލްތަކަށް ސަކްޝަންގެ މިންވަރު ތަފާތު ވުމެވެ. ޕަވަރ ރެގިއުލޭޓަރެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ އެއްޗެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި 300 ވޮޓާއި 450 ވޮޓާ ދެމެދުގެ ބާރެއް ހޮވަން ޖެހެ އެވެ.
ފިލްޓަރ ސިސްޓަމް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ސުކް އިން ވައި ވަދެގެން ދަނީ ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރ އަށެވެ. އެއީ "ކޮތަޅު" ވައްތަރެއް - ފޮތިގަނޑެއް ނުވަތަ ކަރުދާސް ކޮތަޅެއްގެ ސިފައިގައި - ނުވަތަ ސައިކްލޮނިކް ވައްތަރެއް ކަމުގައި ވެދާނެ، އޭގައި ނަޖިސް އެއްކޮށްފައި ހުންނަނީ ޚާއްޞަ ކޮންޓެއިނަރެއްގައެވެ. މި ދެ ކޮތަޅުގެ ވެސް ގެއްލުންތައް ހުރެއެވެ: ކަރުދާހާއި ފޮތި ކޮތަޅުތައް އަލަށް ގަނެގެން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭއިރު، ސައިކްލޮނިކް ފިލްޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން ވެކިއުމް ކްލީނަރ ކުޅަދާނަވެ، އަޑުގަދަވެ އެވެ. ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރުގެ އިތުރުން މިޒަމާނުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގައި އިތުރު ފިލްޓަރުތަކެއް ޖަހާފައި ހުންނައިރު، އެ ފިލްޓަރުތަކުން ބޭރަށް ނުކުންނަ ވައި ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރެ އެވެ.
ނޮޒްލްގެ ބާވަތްތައް. އެންމެ ބޭނުންވާ ނޮޒްލްތަކަކީ އޮމާން ތަޅުންގަނޑަށް ބޭނުންކުރާ ބުރުސްތަކާއި ކާޕެޓްތަކަށް ބުރުސްތަކުގެ އިތުރުން ކްރެވިސް ނޮޒެލް އެވެ. ޓާބޯ ބުރުހަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ބުރުހެއް ކަމަށާއި، އޭގެ އެތެރޭގައި އެނބުރޭ ރޯލާއެއް ހުންނަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ - މިއީ ތަޅުންގަނޑުން އިސްތަށިގަނޑާއި ޖަނަވާރުގެ އިސްތަށިގަނޑު އެއްކުރުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. މި ޕެރެމިޓަރުތަކުގެ އިތުރުން އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ދޫކުރާ އަޑުގެ މިންވަރާއި، ހޯސް އާއި ކޯޑްގެ ދިގުމިނާއި، ޑަސްޓް ކޮންޓެއިނަރ ފުރުމަށް އިންޑިކޭޓަރެއް ހުރިތޯ ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އިތުރު ކޮންމެ އޮޕްޝަނަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުވާ ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ފައިދާ ލިބެނީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ފަސޭހަ އަދި އިތުބާރު ހުރި ޔުނިޓެއް ހިންގުމުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ވެކިއުމް ކްލީނަރސް އާއި އެތަކެތީގެ ބާވަތްތައް: ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޗޮއިސްގެ އުނދަގޫތަކާ ބެހޭގޮތުން
ވެކިއުމް ކްލީނަރސް އާއި އެތަކެތީގެ ބާވަތްތައް: ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޗޮއިސްގެ އުނދަގޫތަކާ ބެހޭގޮތުން
ވެކިއުމް ކްލީނަރސް އާއި އެތަކެތީގެ ބާވަތްތައް: ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޗޮއިސްގެ އުނދަގޫތަކާ ބެހޭގޮތުން
ވެކިއުމް ކްލީނަރސް އާއި އެތަކެތީގެ ބާވަތްތައް: ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޗޮއިސްގެ އުނދަގޫތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެކިއުމް ކްލީނަރސް އާއި އެތަކެތީގެ ބާވަތްތައް: ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޗޮއިސްގެ އުނދަގޫތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެކިއުމް ކްލީނަރސް އާއި އެތަކެތީގެ ބާވަތްތައް: ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޗޮއިސްގެ އުނދަގޫތަކާ ބެހޭގޮތުންHome | Articles

July 19, 2024 14:56:44 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting