ސްވިޒަލޭންޑްގައި ލިބްޗެން ފްރިޖްތަކުގައި ޝައުގުވެރިވާ ކަންތައްތައް

"21 ވަނަ ގަރުނުގެ ފިނިކުރާ" ގެ ލަގަބު ލިބެންޖެހޭނީ ކޮންކަހަލަ ފިނިކުރާއެއް ހެއްޔެވެ؟ ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި މިއީ ލީބްޗެން ފްރިޖްތަކެކެވެ. އެމީހުންގެ ކިބައިގައި އެހާ ޚާއްޞަ ކަމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެއަކަސް ހީވާނީ ފިނިކުރާ އެއްޗަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ސުޕަނެޗުރަލް އެއްޗަކަށް ވުން ހުއްޓިފައިވާ ކަމާއި އަޅުގަނޑުމެން އެތަކެތި ބޭނުން ކުރަން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އާދަވެފައިވާ ކަމެވެ. އެ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ހުދު ނުވަތަ އަޅިކުލައިގެ، ރީތި އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން، ހުރިހާ ފައިދާތަކެއް ތަރުތީބުން ބަޔާންކުރުން ރަނގަޅެވެ.
ލޫކް އިން ފަށަމާ ހިނގާށެވެ. ލީބްޗެން ފްރިޖް ވަރަށް މަގުބޫލު ވެފައިވަނީ ވަރަށް ރީތި އަދި ރީތި ސިފައެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ހަގީގަތަކީ ލީބްޗެން ފްރިޖް ގަންނައިރު ތިބާގެ ބަދިގެ އެތެރޭގެ ބައެއް ގަނެ، މި އެއްޗަކުން ބަދިގޭގައި ތިބާގެ އެތެރެ ހަލާކު ނުކުރެވޭނެކަން ސާފުކޮށް ޔަގީން ކުރެވޭނެ ކަމެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒެސްޓެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
އެކަމަކު ހަގީގީ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައި މުހިންމީ ހަމައެކަނި ސިފައެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ސީދާ ބޭނުމަކީ އުފެއްދުންތައް ފްރީޒްކޮށް ރައްކާކުރުމެވެ. އެހެންވީމާ ފްރީޒާ. ސައިޒުތަކުން ފަށަމާ ހިނގާށެވެ. މިހާރު ތިމާ އެންމެ ގަޔާވާ އުފެއްދުންތަކާ މެދު ވިސްނަން ޖެހެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު މަދުން ނަމަވެސް އެއްޗެއް ފްރީޒްކޮށް ވިންޓަރަށް ތައްޔާރުވެއެވެ. އެފަދަ މީހެއްނަމަ ދެން ރަނގަޅީ ކުޑަ ފްރީޒާއަކާއެކު ލީބްޗެން ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ނެގުމެވެ. ބޭރުގައި -30 ޖަހާއިރު ފްރޯޒެން ސްޓްރޯބެރީ ކެއުމަށް ކަމުދާނަމަ، ދެން ތިބާއަށް ވެސް ނިކުމެވޭނެ މަގެއް އެބައޮތެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ލީބްޗެން ފްރިޖްތައް ނަގަނީ ލައިނަޕް އިން، އެތަނުގައި ފްރީޒާ އަކީ އަސާސް. ތަނަވަސް އަދި ޖާގަ ބޮޑު ތަނެކެވެ.
އެހެންކަމުން، ލީބްޗެން ފްރިޖްތައް ވެސް ތަފާތު ކުރެވެނީ އޭގައި ހާއްސަ ހެވީ ޑިއުޓީ ޝެލްފްތަކެއް ހުރުމުންނެވެ. ބިއްލޫރި އަލަމާރި ޖަހާފައިވާ މޮޑެލްތައް ވެސް ހުރެ އެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އަބަދުވެސް މިތަނުން ތިމާއަށް ކަމުދާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ފެންނާނެއެވެ.
ލީބްޗެން ފްރިޖްތަކުގައި ޝައުގުވެރިވާ އިތުރު ކަމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އެމީހުންގެ ކޮމްޕެކްޓް ކަމެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރެއަށް ބަލާލުމުން ތެދުވެރި ހައިރާންކަމެކެވެ. ހީވަނީ، ފެންނަ ފެނުމުގައި ވަރަށް ކުޑަ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އެތެރޭގައި އެފަދަ ހުޅުވިފައިވާ ތަންތަން ހުރި ކަމަށް ނުބުނެވޭނެ ކަމަށެވެ. ލީބްޗެން ފްރިޖްތަކުގައި ކާނާއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޖާގަ ހުންނަ ކަމަށް އިތުބާރު ކުރާށެވެ. އަދި މި ކުންފުނީގެ ފްރިޖްތަކަކީ ވެސް ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ އެއްޗެހިކަން ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ.
ލީބްޗެން ފްރިޖް ބޭނުންކުރުމުގައި އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ އެވެ. ކީއްވެ? އެއީ ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ފަސޭހަ، އެތެރޭގައި ގިނަ ޖާގަ ހުންނަ، އަދި ވަރަށް ކޮމްޕެކްޓް އަދި ސްޓައިލިޝް އެއްޗެހި ވެސް މެއެވެ.

ސްވިޒަލޭންޑްގައި ލިބްޗެން ފްރިޖްތަކުގައި ޝައުގުވެރިވާ ކަންތައްތައް
ސްވިޒަލޭންޑްގައި ލިބްޗެން ފްރިޖްތަކުގައި ޝައުގުވެރިވާ ކަންތައްތައް
ސްވިޒަލޭންޑްގައި ލިބްޗެން ފްރިޖްތަކުގައި ޝައުގުވެރިވާ ކަންތައްތައް
ސްވިޒަލޭންޑްގައި ލިބްޗެން ފްރިޖްތަކުގައި ޝައުގުވެރިވާ ކަންތައްތައް ސްވިޒަލޭންޑްގައި ލިބްޗެން ފްރިޖްތަކުގައި ޝައުގުވެރިވާ ކަންތައްތައް ސްވިޒަލޭންޑްގައި ލިބްޗެން ފްރިޖްތަކުގައި ޝައުގުވެރިވާ ކަންތައްތައްHome | Articles

May 26, 2024 12:56:54 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting