ޒަމާނީ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ކެޓަލަގް އައިޕެޑް

އާ އައިޕެޑް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރަކީ މުޅިން އާ ފީޗާސްތަކަކާއެކު މިފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ ފޭނުން ހިތްހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭ ކޮމްޕިއުޓަރެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އައިޕެޑް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ސްކްރީން ކެޕޭސިޓީތަކެވެ. އޭގެ ފުޅާވެފައިވަނީ 2048 ވަނަ އަހަރު 1536 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މި ބާވަތުގެ ސްކްރީނުން އެއް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރ އައިޕެޑެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަމަލުތައް ކުރެވޭ ނަމަވެސް ހަމަ އެއާއެކު އޭގެ އަގު ވަރަށް އަގުހެޔޮކޮށް ދެމިއޮވެއެވެ. އަދި މިއީ އޭގެ ސްކްރީންގެ ޕެރެމިޓަރުތައް މާ ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރަކަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭ ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މިފަދަ ސާމާނުގެ އާ މޮޑެލްތަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އިތުބާރު ހުރި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންދާކަމެވެ. މިހާރު ގިނަ މޮޑެލްތަކަށް ފެންނަނީ ފުލް އެޗްޑީ ފޯމެޓުގައި ކުޅެވޭނެ ގާބިލްކަން ހުރިކަން. އަދި ސްކްރީންގެ އޮޕަރޭޝަން މޯޑާ ގުޅޭގޮތުން، ދިހަ އިންޗީގެ ޓައިޕް ފޯމް ފެކްޓަރެއް ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަސްވީރު އައިޕެޑް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ހުރެއެވެ. އާ އަދަދުގެ ޕިކްސެލްތަކުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި ވަރަށް ކުޑަކޮށް، އެތަކެތި ހުރުމުން އިންސާނާގެ ލޮލަށް ނުފެންނަ ގޮތަށް ވެގެންދާއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ސްކްރީނުގައި ދައްކާ ތަސްވީރުގެ ފެންވަރަށް އަސަރުކުރެ އެވެ.
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އައިޕެޑް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުގައި މިހާރުގެ އިމޭޖް ކޮލިޓީއަށް ބަލާއިރު ޕިކްސެލްގެ އަދަދަށް މަސައްކަތް ކުރަން ނުޖެހޭ ކަމެވެ. މިހާރު މަސައްކަތް އަވަސްވާން ޖެހޭނީ ކުލަ އުފެއްދުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ ދިމާލަށް، ހަމައެހެންމެ ކޮންޓްރެސްޓް ކުރުމަށެވެ. މި އިންޑިކޭޓަރުތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އާ ރަނގަޅު ސިފަތަކެއް ހާސިލް ކުރެވުނުހާ އަވަހަކަށް، މަތީ ފެންވަރުގެ އާ ތަސްވީރެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
އާ އައިޕެޑް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ހުރި ޑިޒައިންގެ ވާހަކަ ދައްކާނަމަ، އޭރުން ކުރީގެ މޮޑެލްތަކާ ވަރަށް ވައްތަރު ކަމެއް އެބައޮތެވެ. ހަށިގަނޑަކީ އަދިވެސް އެލްމިނިއަމް އެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ޑިމައިންސްތައް ހުރީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ތަފާތެއް އެބައޮތެވެ. ސްކްރީންގެ ޕެރެމިޓަރުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ، ބަރުދަން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.
އަދި އާ ވައްތަރެއްގެ ޕްރޮސެސަރެއް ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިހާރު އާ ސާމްޕަލްގެ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގައި އޭ5އެކްސް ޓައިޕްގެ ޕްރޮސެސަރެއް ހުރެއެވެ. އެއީ ޕްރޮސެސަރ ޓައިޕްގެ ދެ ކޯރުގެ އިތުރުން ވީޑިއޯ ޓައިޕްގެ ހަތަރު ކޯރެވެ.

ޒަމާނީ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ކެޓަލަގް އައިޕެޑް
ޒަމާނީ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ކެޓަލަގް އައިޕެޑް
ޒަމާނީ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ކެޓަލަގް އައިޕެޑް
ޒަމާނީ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ކެޓަލަގް އައިޕެޑް ޒަމާނީ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ކެޓަލަގް އައިޕެޑް ޒަމާނީ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ކެޓަލަގް އައިޕެޑްHome | Articles

June 23, 2024 01:50:13 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting