ޑީވީއާރު ހޮވާނެ ގޮތް

ކާރު ރެކޯޑަރަކީ ކާރަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ޑިވައިސްއެއް ކަމުން ކާރެއްގެ ތެރެއިން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ޓްރެފިކް މައުލޫމާތު ރެކޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. މިއަދު ގިނަ އަދަދެއްގެ އެކްސިޑެންޓްތަކާއި ދަތުރުފަތުރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ކަމެއް ކޮންމެ ކާރެއްގެ ޑްރައިވަރަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމެވެ.
ގިނަ ފަހަރަށް ޑީވީއާރު ބޭނުންކުރަނީ ވަކި މައްސަލައެއްގައި އެމީހުންގެ މައުސޫމުކަން ސާބިތުކުރުމަށް، އެއީ އެކްސިޑެންޓެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ދަތުރުފަތުރުގެ ސެޓްއަޕްއެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ޓްރެފިކް ފުލުހުންގެ ގަވާއިދާ ހިލާފު އަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. ދެން މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން މަސައްކަތް ކޮށްލަމާ ހިނގާ: ޑީވީއާރު ހޮވައިގެން އެއީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ތަފްސީލުކޮށް ހޯދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށްދާ ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކާއި އެމީހުންގެ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ހުށަހަޅާ ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ނަންތަކާއި ޝަރުތުތަކުގައި އޮޅުން ބޮޅުން ވުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެއް ޑިވައިސް ނުވަތަ އަނެއް ޑިވައިސްގެ ތަފާތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އިޚްތިޔާރު ކުރާއިރު ތިބާއަށް އިންތިޒާރު ކުރަނީ ކޮން "ވަޅުގަނޑުތަކެއް" ހެއްޔެވެ؟ ކާރަކަށް ޑީވީއާރު ހޮވުމުގައި ކޮންސިއުމަރުންނަށް ކުރިމަތިވަނީ ކޮން ސުވާލުތަކެއް ކަމާއި އެންމެ ފުރަތަމަ ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކޮން ސުވާލަކަށް ހެއްޔެވެ؟
ޑީވީއާރު މައުންޓް ކުރާ ގޮތެވެ
ޑިވައިސްގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަށް ވުރެ ބޮޑަށް މެކޭނިކްސް އާއި ގުޅުން ހުރި މުހިންމު ޕެރަމިޓަރެކެވެ. ދިގު މުއްދަތަކަށް މައްސަލައެއް ނެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ކާރުގެ ރަނގަޅު ތަނެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޑިވައިސް ބެހެއްޓުމާއި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ޑްރައިވަރުގެ ސަމާލުކަން ނުދީ މަގުމަތީގައި ދިމާވާ ހާލަތުން ސަމާލުކަން ނުދީ ރަނގަޅު މަންޒަރެއް ފެންނަން ޖެހެއެވެ.
ބިއްލޫރި މަތީގައި ފަސްޓިންގ އާއި އެކު ޔުނިވާސަލް ރެޖިސްޓަރުން. އާންމުކޮށް ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ހަރުކުރަނީ އާދައިގެ ސެކްޝަން ކަޕަކުންނެވެ. މި ބާވަތުގެ ޕޯޓަބަލް ރެކޯޑަރުތައް އިންސްޓޯލް ކުރަން ވަރަށް ފަސޭހައެވެ. ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ އުނދަގުލާއި މައްސަލަތަކެއް ނެތް ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިނިވަންކަމާއެކު އެފަދަ ޑިވައިސްއެއް އޭނާގެ ކާރުގައި އިންސްޓޯލް ކުރާނެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ރަޖިސްޓްރާރުގެ އިންކްލިނޭޝަން އެންގްލަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނުވާނެ، މިފަދަ މައުންޓެއް ބޭނުންކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ. މި ބާވަތުގެ މައުންޓުގެ އެކިލްސްގެ ހީލް އަކީ އިތުބާރު ނެތުމާއި ރައްކާތެރިކަން ނެތުމެވެ. މި މައްސަލަ ޚާއްސަކޮށް އޮފް ސީޒަން ދުވަސްވަރު އަދި ވިންޓަރުގައި އެއާކޮންޑިޝަން ޖަހާފައި ހުންނައިރު ކާރުގެ ފިނިހޫނުމިނުގެ ތަފާތު ބޮޑު ވަގުތުތަކުގައި ބޮޑުވެދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ރަޖިސްޓްރާރެއް ގިނަ ފަހަރަށް ފޮރުވަން ޖެހެނީ، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަނެއްގައި ހުރުމުން، އެއީ އަމިއްލައަށް މާ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދަމައިގަންނަ އެއްޗަކަށް ވާތީ އެވެ. އަނެއް ނެގެޓިވް ޕޮއިންޓަކީ ރެކޯޑަރުގެ ޕަވަރ ސަޕްލައި، އެއީ ހަމައެކަނި ސިނގިރޭޓް ލައިޓަރ އިން ކުރެވޭ ކަމެއް، އެއީ އެހެން ގޮތަކަށް ޑިވައިސް ގުޅުވަން މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމެއް.
ފަހަތު ވިއު ބިއްލޫރިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހަދާފައިވާ ކާރު ރިޓެއިންތަކެކެވެ. މިތަނުގައި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ޑިވައިސް ފަސްކުރުމުގެ އިތުބާރު ކުރެވޭ ކަމާއި ރަޖިސްޓްރާގެ ރަނގަޅު ތަނާއި ސިއްރު (އެއީ ފާރަވެރި ލޮލަށް ފޮރުވައިގެން ރޭގަނޑު މެދުނުކެނޑި ނައްތާލަން ނުޖެހޭނެ އެއްޗެކެވެ). މީގެ އިތުރުން މެދުނުކެނޑި އީމެއިލް ވެސް ލިބެ އެވެ. ކާރަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން. އަނެއް ޝައުގުވެރި ނުކުތާއަކީ ފަންކްޝަންތައް އެގްރިގޭޓް ވުމެވެ. މި ބާވަތުގެ ޑިވައިސްތަކަށް ރީތި އިތުރުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރިއަރ ވިއު ކެމެރާއެއް ގުޅުވާލުމަށް މޮނިޓަރެއް ނުވަތަ މިސާލަކަށް ރާޑަރ ޑިޓެކްޓަރެއް ހޯދިދާނެއެވެ. ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ޑިވައިސްގެ ބޮޑު އަގާއި ޑީވީއާރު އިންސްޓޯލް ކުރުމެވެ، ސަބަބަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހާއްސަ އޮޓޯ ސެންޓަރެއްގައި އިންސްޓޯލް ކުރަން ޖެހޭނެތީ އެވެ.
ވަކިން ގުޅިފައިވާ ކެމެރާތަކާއެކު ވީޑިއޯ ރެކޯޑަރުތައް. މިފަދަ ރެޖިސްޓްރާރުންގެ ގޮތުގައި ސްޓްރަކްޗަރަލް ގޮތުން ހިމެނެނީ ވަކި ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން ޔުނިޓަކާއި ކެމެރާއަކާއި ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯ ބަލާ މޮނިޓަރެކެވެ. ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން ޔުނިޓްގެ ޚާއްޞަ ކަމަކީ އޭގެ އެހީގައި އެއްފަހަރާ އެތައް ކެމެރާއެއް ގުޅުވައި، ޓްރެފިކްގެ ހާލަތު އެތައް ނަޒަރަކުން ރެކޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމެވެ. މި ހާލަތުގައި ކަނޑައެޅިގެން ހާދިސާގެ މުހިންމު ތަފްސީލެއް ގެއްލިގެން ނުދާނެ އެވެ. މިފަދަ ޑިވައިސްއެއް ދެނެގަތުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާއިރު، މި ޔުނިޓް އިންސްޓޯލް ކޮށްފައި ހުންނަނީ މިސާލަކަށް ކާރެއްގެ ޑޭޝްބޯޑްގެ ދަށުގައި ފޮރުވައިގެންނެވެ. ކާރުގެ ކުރިމަތިންނާއި ފަހަތުން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ކެމެރާ ބަހައްޓާލެވޭނެ އެވެ. މި ހައްލަކީ އެންމެ ފަސޭހަ އަދި އެންމެ ޕްރޮފެޝަނަލް ހައްލެވެ. އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީއާއި އަގު ފޫބައްދަނީ ޑިޒައިންއާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ފަސޭހަކަމުންނެވެ.
އޮޕްޓިކްސް އެވެ
ޑީވީއާރުގައި އޮޕްޓިކްސް އާއި ލެންސްގެ އަސާސީ އެއް ދައުރު އަދާކުރަނީ އެތަކެތީގެ އެހީގައި ތަސްވީރު ނަގާތީ އެވެ. އެޓް ކޮން އެއްޗެއް ރަނގަޅު ކުރަންވީ ތަސްވީރު ރަނގަޅުކޮށް ޑީވީއާރު ޝޫޓް ކުރަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ކާރުގެ ހާލަތު ނޫން ކަމަށާއި، އޭގެ ބޯޑަރުން ވެސް މާ ދުރަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ލެންސްގެ އެންގްލް އޮފް ވިއު ވެސް ޗޮއިސްގައި ނިންމާ ދައުރެއް އަދާކުރަން ޖެހެ އެވެ. 90 އާއި 1400 އާއި ދެމެދުގެ އިންޓަވަލަށްވުރެ ވިއުވިންގ އެންގްލް ކުޑަނަމަ، އެކްސިޑެންޓެއް ނުވަތަ އެހެން ހާލަތެއްގެ މުހިންމު ތަފްސީލެއް ފަސޭހައިން ތިބާގެ ސަމާލުކަމުން ދުރަށް ދިއުމުގެ ނުވަތަ ފްރޭމްގެ ތެރެއަށް ނުވަދެވޭނެ ފުރުސަތު އޮތުމުން، އެ ގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާ ނުދެމެވެ ، ދެން އޮންނަ ލޭންގައި ދާ ކާރުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތަކީ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތެކެވެ. އަދި ބޮޑު ވިއުވިން އެންގްލެއްގައި ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މި ހާލަތުގައި ތަސްވީރު ޑިސްޓޯރޓްވެ، ކާރު ނަންބަރު ފަދަ މުހިންމު ބައެއް ތަފްސީލުތައް ދެނެގަތުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ތަސްވީރުތައް ސޭވްކޮށް ޕްރޮސެސްކުރުން
ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ވީޑިއޯ ބަލާލުމަށްޓަކައި ޑިޖިޓަލް ފޯމެޓުގައި ވީޑިއޯ ރެކޯޑް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. މިގޮތުން ތަސްވީރުގެ ކޮލިޓީއަށް ޒިންމާވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕެރެމިޓަރުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ:
އިމޭޖް ރިޒޮލިއުޝަން އަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް އެންމެ މުހިންމު ސިފައެވެ. މިއަދުގެ ޑީވީއާރުތަކުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ރިޒޮލިއުޝަންތަކުގައި ވީޑިއޯ ސޭވް ކުރެވޭނެ އެވެ. ވީޖީއޭ 640 ބައި 480 އިން ފެށިގެން ފުލް އެޗްޑީ އަށް 1920 އިން ފެށިގެން 1080 ޕިކްސެލް އެވެ. އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ ގޮތުގައި ރިޒޮލިއުޝަން މަތިވިވަރަކަށް ރެކޯޑަރުން ނަގާ ތަސްވީރުތަކާއި ވީޑިއޯތައް ތަފްސީލުވެގެންދާނެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު މިއީ ކާރެއްގެ ކުދިކުދި ތަފްސީލުތަކަށް ވިސްނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ސްޓޭޓް ފަދަ ކަންކަމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އުޅަނދުގެ ނަންބަރު ނުވަތަ މެކް.
ސިކުންތަކަށް ފްރޭމްގެ އަދަދެވެ. ހަމައެހެންމެ އެންމެ މުހިންމު ޕެރެމިޓަރެވެ. އެއީ ވަގުތުގެ ސިކުންތަކަށް ނަގާ ފްރޭމްތަކުގެ އަދަދެވެ. މި ސިފައަށް ޑީވީއާރުގެ ރެކޯޑިން ސްޕީޑް ވެސް ކިޔައެވެ. ފްރޭމްގެ އަދަދު ގިނަވިވަރަކަށް ވީޑިއޯ ރަނގަޅުވެ، އެކްސިޑެންޓެއްގެ ޑައިނަމިކްސް ނުވަތަ އެހެން މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް ޓްރެކް ކުރެވޭނެ އެވެ. މިއަދުގެ ޑީވީއާރުތަކުގެ ސަބަބުން ސިކުންތަކަށް މަދުވެގެން 25 ފްރޭމްގެ ސްޕީޑެއްގައި ޝޫޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ފައިލް އެކްސްޓެންޝަން ނުވަތަ ފޯމެޓް. މިޒަމާނުގެ ސޮފްޓްވެއާތަކުގެ ސަބަބުން ވީޑިއޯ ކޮމްޕްރެސް ކުރެވޭނީ އިމޭޖް ކޮލިޓީ ގެއްލޭ މިންވަރު އެންމެ ކުޑަމިނުންނެވެ. މިއީ މުހިންމު ގޮތެއްގައި ޑީވީއާރުގެ މެމޮރީ ކާޑުގެ ކެޕޭސިޓީ ވަރަށް މަދުވުމާއި، ކޮމްޕްރެޝަންގެ ސަބަބުން ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ފައިލްގެ ސައިޒު ރިއަލް ޓައިމްގައި ކުޑަކޮށް، އެކަމުގެ ސަބަބުން ޑިވައިސްގެ މެމޮރީ ސޭވް ކުރެވޭތީ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ވީޑިއޯ ފައިލްތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަލާލެވޭނެއެވެ. މިއަދު އެންމެ މަގުބޫލު ފައިލް ފޯމެޓްތަކަކީ އެމްޖޭޕީއީޖީ ނުވަތަ އެޗް.264 ކޯޑެކްސް އާއި އެކު އޭވީއައި އެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، މިއަށްވުރެ ކޮމްޕެކްޓް ފައިލްތަކުގެ ސަބަބުން H.264 ކޯޑެކް އުފެއްދުމާއި، އޭގެ ސަބަބުން ކުރެވިދާނެ ބަދަލުތައް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާކަމެވެ.
ވީޑިއޯ ސޭވްކުރުން. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ވީޑިއޯ ރެކޯޑަރުގައި ބޭނުންކުރަނީ ސްޓޭންޑަޑް މެމޮރީ ކާޑެވެ. އެމީހުންގެ ފޯމެޓަކީ އެސްޑީ ނުވަތަ މައިކްރޯ އެސްޑީ (ޓީ-ފްލެޝް) އެވެ. އެންމެ މުހިންމު ސިފައަކީ ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި މެމޮރީ ކާޑުގެ ސައިޒު ބޮޑުވިވަރަކަށް ރެކޯޑިންގ އަށް ވަގުތު އިންޓަވަލް ދިގުވާނެއެވެ. އެސްޑީ-ކާޑުތަކުގެ އަގު އެ ކާޑުތަކުގެ އަގުތަކަށް ވުރެ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ޑީވީއާރު ފީޗާސް
ކޮން ޑީވީއާރު ހޮވަންވީ ހެއްޔެވެ؟ ގަންނައިރު ތިރީގައިވާ ފީޗާތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ.
ބިލްޓް-އިން މޮނިޓަރ އެވެ
އެންމެ ފަސޭހަ އެއް ފީޗާއަކީ ބިލްޓް-އިން މޮނިޓަރެވެ. މޮނިޓަރެއް ނެތްނަމަ ކާރުގައި ބޭރު ވީޑިއޯ ރިސީވަރަކާ ގުޅޭނެ އެކްސްޓަރނަލް އައުޓްޕުޓެއް ހުރިތޯ ސަމާލުކަން ދޭށެވެ.
ކާރުގެ އިންޖީނު ސްޓާޓް ކުރާއިރު ނުވަތަ ހުއްޓުވާއިރު ވީޑިއޯ ރެކޯޑަރ އޮޓޯ ސްޓާޓް އަދި އޮޓޯ އޮފް ކޮށްލާށެވެ
ނަމުން ހުރިހާ ކަމެއް ސާފުވެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ޑްރައިވަރު ޑީވީއާރުތައް ނިއްވާލަން ހަނދާން ނައްތާލާތީ އޮޓޮމެޓިކް ޓާން އޮފް / އޮން ކުރުމުން އެންމެ މަރުހަބާ ކިޔާނެ އެވެ.
ފައިލްތައް އޯވަރރައިޓްކުރުން
ކާރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ މީހުންގެ ރެކޯޑިން ވަގުތު ލިމިޓްކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ 5 މިނެޓާ ހަމައަށެވެ. މެމޮރީ ކާޑު ފުރިގެން ދިއުމުން ކުރީގެ ފައިލްތައް ޑިލީޓްކޮށް އާ ވީޑިއޯ މެޓީރިއަލްތައް ރެކޯޑް ކުރަމުން ގެންދެ އެވެ.
ވަގުތާއި ތާރީޚެވެ
ޑީވީއާރު އިން ފައިލްތައް ބަލާއިރު ކޮންމެހެން ސްކްރީންގެ މަތީގައި ނުވަތަ ތިރީގައި ވަގުތާއި ތާރީޚު ކަނޑައެޅިފައިވާކަން ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަޑު ރެކޯޑިންގ
އަޑު ރެކޯޑް ކުރުމަށް މައިކް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މައިކްގެ ފެންވަރާއި ރިޕްރޮޑަކްޓް ކުރާ އަޑަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ.
މޯޝަން ސެންސަރެވެ
އެކްޝަންގެ ދާއިރާއިން މޯޝަން ސެންސަރެއް ފެނުމުން ޑީވީއާރު އޮން ކުރެވޭނެ އެވެ. ރަޝިޔާގައި މިފަދަ އާ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރުމުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން މި ފަންކްޝަން ކްލޭމް ނުކުރެވި އޮތެވެ.
ޖީޕީއެސް ކޯޑިނޭޓްސް ރެކޯޑްކުރުން
ފުދޭވަރަކަށް މަދުން ނަމަވެސް ފުދޭވަރަކަށް ބޭނުންތެރި ފީޗާއެކެވެ. މެޕްގައި ތިބާގެ ކޯޑިނޭޓްތަކާއި ވީޑިއޯއަށް ލިންކްތައް ރަނގަޅުކުރެއެވެ.
ބެކްލައިޓް އެވެ
އަނދިރީގައި ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި އިންފްރާރެޑް އިލިމިނޭޝަން ވެސް ޖަހާފައިވެ އެވެ. ނެގެޓިވް ޕޮއިންޓަކީ ރޭގަނޑު ރެކޯޑިންގެ ފެންވަރު ދަށްވުމެވެ، ސަބަބަކީ ލައިޓިން އިން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދޫކޮށްލާތީ އެވެ.
ފޮޓޯ މޯޑެވެ
ޒަމާނީ ގިނަ ޑީވީއާރުތަކުން ސަޕޯޓްކުރާ އާންމު އަދި މުހިންމު ފީޗާއެކެވެ. އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިނަމަ ޓްރެފިކް ޕޮލިސް އިންސްޕެކްޓަރުން ކާރަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ރަނގަޅުކުރުމަށާއި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވެދާނެއެވެ. ޑްރައިވަރުގެ އަތުގައި އަބަދުވެސް ކެމެރާއެއް ނެތުމުން ޑީވީއާރުގައި މި ފަންކްޝަން ހުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ރަނގަޅު ވީޑިއޯ ރެކޯޑަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަރަދު ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ. ވީޑިއޯ ރެކޯޑަރުގެ ވަރަށް ގިނަ މޮޑެލްތައް ހުންނައިރު، ގިނަ ފަންކްޝަންތަކެއް ހުންނަ މޮޑެލްތަކަށް 60-700 ރޫބަލް އާއި އެތައް ދިހަހާސް ރޫބަލް އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއް ތަފާތުވެ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ޚިޔާރުކުރާއިރު ބޭނުންވަނީ ކޮން ފީޗާސްތަކެއްތޯއާއި ބޭނުން ނުވާ ފީޗާސްތަކެއްތޯ ނިންމާށެވެ. އަދިވެސް ގިނަ ޑްރައިވަރުން މިއީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭ ނަމަވެސް ޕްރެކްޓިސް އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ރަޝިޔާގެ މަގުތަކުގައި ކާރުތައް ބޮޑުވުމާއެކު ކާރު ރެކޯޑަރުތަކުގެ އެހީގައި އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ވެސް އަދި ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް އެކި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެވެ އެވެ.

ޑީވީއާރު ހޮވާނެ ގޮތް
ޑީވީއާރު ހޮވާނެ ގޮތް
ޑީވީއާރު ހޮވާނެ ގޮތް
ޑީވީއާރު ހޮވާނެ ގޮތް ޑީވީއާރު ހޮވާނެ ގޮތް ޑީވީއާރު ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

June 13, 2024 19:02:19 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting