ފްރިޖް އަދި ފްރީޒިންގ ސެންޓަރ

ގޯރްމެޓިކް ފްރިޖް-ފްރީޒާ ސިސްޓަމްގައި ހަތަރު ކްލައިމެޓް ޒޯނެއް ގާއިމްކޮށްފައިވެ އެވެ. މި ފްރިޖްގެ ޖުމްލަ ވޮލިއުމް އަކީ 465 ލީޓަރެވެ. ޓެމްޕަރޭޗަރ ވެލިއުގެ އިތުރުން ހޫނުމިން ދައްކާ އިންޑިކޭޓަރސް ތަފާތު ގޮތަކަށް ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. ކޮންމެ އުފެއްދުމެއްގައިވެސް ވަކި ސަރަހައްދެއް ހުރެއެވެ. މި އުފެއްދުންތައް ބެހެއްޓިފައި ހުރުމުން އުފެއްދުންތައް މާ ގިނަ ދުވަހު ތާޒާ ވަގުތަކަށް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ. ފިނިކުރާ ފުރަތަމަ ކްލައިމެޓް ޒޯނުގައި ގޯރްމެޓިކް ކޫލިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފައިވެ އެވެ. މި ތަފާތު ނިޒާމުގައި ނޯ ފްރޮސްޓް ޓެކްނިކްގެ އިތުރުން ތެތް ވައިގެ ކޯރެއް ދައުރުވާ ނިޒާމެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. މި ނިޒާމު ހުރުމުގެ ސަބަބުން ފިނިކުރާ ތަނުގައި އަބަދުވެސް އެއްވަރެއްގެ ފިނިހޫނުމިނެއް ހުންނައިރު، ހަމައެހެންމެ ހޫނުމިން އެއްގޮތްވާ ނިޝާންތައް ވެސް ހުރެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ދެވަނަ މޫސުމީ ސަރަހައްދުގައި +14 އާއި +4 ޑިގްރީ އާއި ދެމެދުގެ ފިނިހޫނުމިނެއް ހުރެއެވެ. މިތަނުގައި ހޫނުމިން ލެވެލް އާއި ޓެމްޕަރޭޗަރ ލެވެލް ވެސް އެޖެސްޓް ކުރެވިދާނެ އެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ނާޒުކު ކާބޯތަކެތި ކޮންމެހެން ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އެތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ދެ ކޮންޓެއިނަރެއް ހުރެއެވެ. މި ޒޯނުގައި 0 އިން +8 އަށް އިންޑިކޭޓަރުތަކާ ދިމާވާ ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެޖިމެއް ހުރެއެވެ. ތިންވަނަ މޫސުމީ ޒޯނަކީ ވައިން ރައްކާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަރަހައްދެކެވެ.
މި ފްރީޒާ ހުންނަނީ ހަތަރުވަނަ މޫސުމީ ސަރަހައްދުގައެވެ. ޗެމްބަރުގައި ބޭނުންކުރަނީ ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް އެވެ. ކާބޯތަކެތި އަވަހަށް ފްރީޒް ކުރުމާއެކު، ފިނިކޮށްފައި ހުންނަ ކާނާ ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރެވޭނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ޖަހާފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން ފިނިކުރާ ހުރިހާ އިންޑިކޭޓަރެއް ޞަރީޙަކޮށް މޮނިޓަރ ކުރެއެވެ. ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ ނަމަ ކާބޯތަކެތި ގެއްލިދާނެކަން ފިނިކުރާ ތަނުން އަންގާނެ އެވެ.
މި ބާވަތުގެ ފްރިޖަކީ ބަދިގެ ފަރުނީޗަރުގެ ތެރެއަށް ބިނާކުރެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ފްރިޖެވެ. ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ހައްގުވަނީ އައިސް ހެދުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޑިވައިސްއަކަށެވެ. މިއީ ފެން ފިނިވުން ހިނގާ ތަނެވެ. އެތެރޭގެ "ފެކްޓްރީ" އިން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ޓްރާންސްޕޭރެންޓް އައިސް ކޮތަޅުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި، އައިސް ކްރަމްބެއް އުފެދިގެންނެވެ.
ފެން އައިސްއަކަށް އުފެދުމުގެ ކުރިން ސާފުކުރުމުގެ އެތައް މަރުހަލާތަކެއް ފާއިތުވެގެންދާއިރު، އެ މަރުހަލާތަކުގެ ތެރޭގައި ފެނުގައި ގެއްލުން ހުރި ހުރިހާ ނަޖިހެއްތަކުން މަހުރޫމްވެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހަދާފައިވާ ޑިވައިސް އިން މިނިވަންކަމާއެކު އައިސް އަޕްޑޭޓް ކުރެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އެންމެ ހާމަކަން ބޮޑު އަދި އެންމެ ސާފު އައިސް ހޯދިދާނެ މިތަނުންނެވެ. މި ޑިވައިސް އިން ދުވާލަކު 1.5 ކިލޯގެ އައިސް އުފައްދަ އެވެ. އަބަދުވެސް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ކިލޯގެ ރެޑީމޭޑް އައިސް ހުރެއެވެ.

ފްރިޖް އަދި ފްރީޒިންގ ސެންޓަރ
ފްރިޖް އަދި ފްރީޒިންގ ސެންޓަރ
ފްރިޖް އަދި ފްރީޒިންގ ސެންޓަރ
ފްރިޖް އަދި ފްރީޒިންގ ސެންޓަރ ފްރިޖް އަދި ފްރީޒިންގ ސެންޓަރ ފްރިޖް އަދި ފްރީޒިންގ ސެންޓަރHome | Articles

July 16, 2024 12:58:00 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting