އަމިއްލައަށް ޕޯޓަބަލް ފްރިޖް ފަސޭހަ!

ހޫނު މޫސުމާ އެކު ކާރު ފިނިކުރާ ފަދަ އުފެއްދުމެއް ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ. އެ މުދަލަކީ ހާއްސަކޮށް ތަހުޒީބާ ދުރު ހާލަތްތަކުގައި، ބޭރުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތެރޭގައި، ކާރުގައި ދިގު ދަތުރެއް ކުރާނަމަ، އަދި ދުވަހަކުވެސް ނޭނގޭ ހާލަތްތަކުގައި ތަފާތު ހާލަތްތަކެއް ދިމާވެދާނެ މުދަލެކެވެ. މި އެއްޗެއް ފިހާރައަކުން ގަނެވޭނެ ނަމަވެސް މިއީ އަގުބޮޑު އެއްޗެއް ނަމަވެސް އަތުން ހަދާފައިވާ ފްރިޖް ކޮތަޅަކުން މާސްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އިހުސާސް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އިތުރުން އެހެން ބޭނުންތަކަށް ވެސް ފައިސާ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ސްމާޓްފޯން މާކެޓުގައި ހިނގި އިވެންޓަކީ އެލްޖީ ނެކްސަސް 4 ނެރުމެވެ.ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދެ ކޯޕަރޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ގޫގުލް އާއި އެލްޖީ އިން އުފެއްދި މި ފިލްމަކީ ވަރަށް ގިނަ އަސްލު ޝައުގުވެރިކަމެއް އުފެއްދި ފިލްމެކެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ސްމާޓްފޯނަކީ މިފަދަ މުދަލުގެ ގްރޫޕެއްގެ ކޮންމެ މަންދޫބަކާ ވާދަކުރެވޭނެ ސްމާޓްފޯނެކެވެ.
މި އެއްޗެއްގެ އޮޕަރޭޝަންގެ އުސޫލަކީ ތަމަސް އެއްގެ އޮޕަރޭޝަން އުސޫލާ އެއްގޮތް އުސޫލެކެވެ. އަމިއްލަ އަތުން އޮޓޯ ފްރިޖް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާނީ އާދައިގެ ޝޮޕިން ބެގެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ޑިމައިންސް ކޮންމެ އެއްޗަކަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށާއި، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ތިމާގެ ބޭނުންތަކަށެވެ. އަދި ފޮއިލް ޕޮލިއެތިލިން ފޯމް (ނަމުގެ އެހެން ވައްތަރުތަކަކީ ޓެޕްލޮއިޒޯލް، ޕޮލިއިޒޯލް، އައިސޮލޮން)، ޑަބަލް ސައިޑް އަދި އާދައިގެ އެޑްހީޒިވް ޓޭޕް، ކައްޓަލަ ވެސް ގަންނަން ޖެހެ އެވެ. ހީޓް އިންސުލޭޓަރާއި ބެހޭގޮތުން - ހާޑްވެއާ ފިހާރައަކުން ގަނެވޭނެ، ފޮއިލް ދެފަރާތުގައި ހުރިނަމަ ރަނގަޅު، މެޓީރިއަލް ބޯވިވަރަކަށް އޭގެ ތަމަލް އިންސުލޭޓަރ ޕްރޮޕަޓީސް ރަނގަޅުވާނެ، އޭގެ މާނައަކީ ތިބާގެ އުފެއްދުންތައް ފިނިކޮށް ގިނަ ދުވަހު ހުންނާނެއެވެ.
ސްޓޭޖް އެއް. އެއީ ކޮތަޅުގެ ސައިޒަށް ފިޓްވާ ގޮތަށް ހީޓް އިންސުލޭޓަރެއް ކަނޑާލުމެވެ. ފޮށި ހޯދަން ޖެހޭއިރު، އެ ފޮށި ފަހުން ދަބަހުގައި ބަހައްޓާނެ އެވެ. އަދި ފުށްގަނޑެއް ވެސް ބޭނުންވާނެކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އައިސޮލޮން އަށް ބޭނުންވާ ބައްޓަން ދިނުމަށްޓަކައި ދެފަރާތުގެ ޓޭޕް ބޭނުންކޮށް، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކޮންޓެއިނަރުގެ ތިރީގެ ވަށައިގެން ގްލޫ ޖަހަންވާނެއެވެ. ދެން ސައިޑް ވޯލްސް މި އެލިމެންޓަށް ޖައްސާފައި ތަމަލް ކޮންޓެއިނަރ ތައްޔާރުވެއްޖެނަމަ، ބާކީ އޮތީ ހަމައެކަނި ސީމްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް އެޑްހީޒިވް ޓޭޕް އިން، ރަނގަޅުވާނީ އެލްމިނިއަމް އިން ނަމަވެސް އެއާ ނުލައި ވެސް ކުރެވޭނެ އެވެ. މިހާރު ކޮންޓެއިނަރު ދަބަހުގެ ތެރެއަށް ވައްދާށެވެ - މިއީ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާ، ކާރުގެ ފިނިކުރާ ކޮތަޅު ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އޭގައި ފިނި އެކިއުމިއުލޭޓަރުތައް ނުޖަހައިފިނަމަ އެކަން ނުކުރެވޭނެ؛އެމީހުންގެ ގޮތުގައި ފްރީޒާއިން އަންނަ އައިސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ފިނި އެކިއުމިއުލޭޓަރުތަކެވެ
ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރުމަކީ ފުދޭވަރަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނަމަވެސް، އެ ފުޅިތަކުގައި ބޮޑު އުނިކަމެއް އެބައޮތް - އެއީ ގިނަ ޖާގަ ނަގާ އެއްޗެއް، އަދި ފިނި ރިޓަރން ކުޑަ އެއްޗެކެވެ. ޒިޕް ޖަހާފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުން ކުރުމަކީ މާ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި ވާއިރު، އެއީ ކުދި އަދި ފިނި ދޫކުރާ ކޮތަޅުތަކެކެވެ. ޒިޕް ލޮކް ކޮތަޅުގެ އަދަދު ހޮވާނީ ދަބަހުގެ ސައިޒަށް ބަލައިގެންނެވެ. އައިސް ޕެކްތައް ގްރޮސެރީ ކޮތަޅުގެ ތެރޭގައި އެއްވަރަކަށް ބަހާލަން ޖެހެ އެވެ.
ބޭނުންކުރުމުގެ އާދައިން ސާބިތުވީ ބައި ދުވަސް ފަހުން އައިސް ގިރަން ފެށީ ކަމަށެވެ. ކޮތަޅުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން ވީހާވެސް ފިނިކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަދު ފަހަރަކު ހުޅުވަން ޖެހެއެވެ.

އަމިއްލައަށް ޕޯޓަބަލް ފްރިޖް ފަސޭހަ!
އަމިއްލައަށް ޕޯޓަބަލް ފްރިޖް ފަސޭހަ!
އަމިއްލައަށް ޕޯޓަބަލް ފްރިޖް ފަސޭހަ!
އަމިއްލައަށް ޕޯޓަބަލް ފްރިޖް ފަސޭހަ! އަމިއްލައަށް ޕޯޓަބަލް ފްރިޖް ފަސޭހަ! އަމިއްލައަށް ޕޯޓަބަލް ފްރިޖް ފަސޭހަ!Home | Articles

June 16, 2024 09:53:36 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting