ކޮންސިއުމަރ އެންޑް ފްރީޒާ

ފްރީޒާގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ފްރީޒާގެ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މިއީ ކޮންކްރީޓް ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމްއެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ސޭޓަރުން ގަސްތުގައި ފްރީޒާގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމްގެ އަދަދު ފޮރުވަ އެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ފްރީޒާތަކުގައި ހަމައެކަނި ކާނާ ފްރީޒް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނައިރު، ފްރީޒާގެ ފާރުތައް ފްރީޒް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ވެސް ހުރެ އެވެ. އެ އަދަދު ދިހަވަރަކަށް ލީޓަރު ތަފާތުވެދާނެ އެވެ. ފްރީޒާގެ އެފިޝަންސީ ކްލާސް ފުދޭވަރަކަށް މަތިނަމަ، އޭގެ ފާރުތަކުގެ ބޯމިން ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑުވާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު މިފަދަ ފްރީޒާއެއްގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް ވެސް ކުޑަވެގެންދެއެވެ. ފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީ އިން ދައްކުވައިދެނީ މި ފްރީޒާއިން 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކާނާ ފުރިހަމަ ފުންމިނަށް ފްރީޒް ކުރެވޭނެ ކަމެވެ. މިއީ -18 ޑިގްރީގައި ފްރީޒާގެ ފިނިހޫނުމިނަށް ރިއާޔަތްކުރާ ކަމެކެވެ. ބޭނުންކުރެވޭ ކޮންމެ 10 ލީޓަރަކުން ދުވާލަކު އެއް ކިލޯ ކާނާ ފްރީޒް ކުރެވޭނެ އެވެ. ފިނި އެކިއުމިއުލޭޓަރުތައް ހުރުމުން ފްރީޒިންގ ރޭޓް އިތުރުވެދާނެ އެވެ. އެއީ ސެލައިން އެކުލެވޭ ބްރިކެޓް ނުވަތަ ޕެކޭޖްތަކެކެވެ. ލެޓިސް ބާސްކެޓްތަކަކީ ވެސް އަވަހަށް ފިނިވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ. ފްރީޒާގައި ހުންނަ ލޯވަޅު އަޅާފައިވާ ފާރުތަކުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ވައި ދައުރުވެއެވެ.
ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަން ބިނާވެފައިވަނީ ވަކި ފްރީޒާއެއްގެ ތަމަލް އިންސުލޭޝަން ކޮލިޓީތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ފިނި ޖަމާކުރާ އެއްޗެއް ވެސް ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. ފްރީޒާގެ ފާރުތައް ފުދޭވަރަކަށް ބޯނަމަ، ދެން މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންކުރާ ހަކަތައަށް ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެއެވެ. ފްރީޒާގެ ސުޕަ އިކޮނޮމިކް މޮޑެލްތަކުގައި ތަމަލް އިންސުލޭޝަން ހުންނައިރު، މިއީ 120 އެމްއެމް އާއި އެއްވަރުގެ އެއްޗެކެވެ. ފްރީޒާގެ އިކޮނޮމިކް އެފިޝަންސީ ކްލާހުގައި ވެސް އޭ އިން ޖީ އަށް ހަތް ރޭޓިން ލިބިފައިވާއިރު، އެކަމަކު ފްރީޒާ އުފެއްދުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުނުކެނޑި ރަނގަޅުވަމުންދާތީ މިހާރު އޭ + ނުވަތަ އޭ ++ ގެ އެފިޝަންސީ ރޭޓިން ލިބިފައިވާ ފްރީޒާތައް އެބަހުއްޓެވެ.
މިފަދަ ފްރީޒާއެއްގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރަކީ ކްލާސް ޖީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކަމަށާއި ޤުދުރަތީ ގޮތުން މި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން ފިނިކުރާ އަގަށް އަސަރުކުރާ ކަމަށެވެ. ހަގީގަތުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގެ އަސަރު ކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: ބޭރުގެ ފިނިހޫނުމިނާއި، ދޮރު ސީލް ކުރުމާއި، ފްރީޒާ ބޭނުންކުރުމާއި، ފްރީޒާގެ ދޮރު ހުޅުވޭ ފަހަރު، އަދި ފްރީޒާއަށް ތަފާތު ކާނާ ލޯޑް ކުރުމެވެ. ފްރީޒާގެ ދޮރު މެދުނުކެނޑި ހުޅުވާފައި ހުންނަނަމަ، ދެން، އެއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވާނެއެވެ.

ކޮންސިއުމަރ އެންޑް ފްރީޒާ
ކޮންސިއުމަރ އެންޑް ފްރީޒާ
ކޮންސިއުމަރ އެންޑް ފްރީޒާ
ކޮންސިއުމަރ އެންޑް ފްރީޒާ ކޮންސިއުމަރ އެންޑް ފްރީޒާ ކޮންސިއުމަރ އެންޑް ފްރީޒާHome | Articles

May 22, 2024 20:26:21 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting