ހޫޑިފައިއަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިއްހަތާއި މޫޑު ބިނާވެފައިވަނީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި މުހިންމު ތަނެއް ހިފާފައިވަނީ ވަށައިގެންވާ މައިކްރޯކްލައިމެޓް، ޚާއްޞަކޮށް ވައިގެ ނިސްބަތުން ހޫނުކަމެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ތަހައްމަލު ކުރަނީ ހޫނުމިން ދަށްވުމެވެ: ހިކިގެންދާ ޕާކިޓް ޖަހާފައިވާ ފަރުނީޗަރާއި، ގޭތެރޭގެ ގަސްގަހާގެހި، ފުރަތަމަ ގަސްގަހާގެހި ހެދިބޮޑުވުން ލަސްވެ، ދެން އެއްކޮށް މަރުވެއެވެ. ހިކި މޫސުމަކީ ހާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ނުރަނގަޅު މޫސުމެކެވެ. މިފަދަ ވައި ނޭވާލާއިރު މީޔުކަސް މެމްބަރޭންސް ހިކި، ހަށިގަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ނޭވާލާ ނިޒާމާއި އިންފެކްޝަން ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ އިތުރުވެއެވެ.
ނިންމުން ސާފު - މޫސުމުގެ ހިކިކަން އިތުރުވުމާ ދެކޮޅަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހެ އެވެ. މިކަން ކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ޚާއްޞަ ޑިވައިސްއެއް ގަތުމެވެ - ހޫޑިފައިއަރ އެވެ. ގޭތެރޭގެ ހުރިހާ މޮޑެލްތަކެއްގެ ހޫޑިފައިއަރ އިންސްޓޯލް ކުރަން ނުޖެހޭއިރު، ބަންދު ކޮޓަރިއެއްގައި (ކޮޓަރި، އޮފީސް، ސްޓަޑީ ފަދަ) 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. ނިދާކޮޓަރީގައި އިންސްޓޯލް ކުރަން ޖެހިލުން ނުވާށެވެ، ޑިވައިސްގެ އަޑުގަދަ ކަމުން ނިދުމަށް ބުރޫނާރާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ހޫޑިފައިއަރ އަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ ޓޭންކަށް ފެން ފުރައިގެން ސޮކެޓަށް ޖައްސައިގެން، ބާކީ ހުރި ކަންތައްތައް ޑިވައިސް އިން ކުރާނެއެވެ.
ކޮޓަރީގައި ހޫނުކަން
މިގޮތުން ވައިގެ ނިސްބަތުން ހޫނުވުމަކީ އިންސާނާގެ ސިއްހަތާއި އޭނާގެ ދިރިއުޅުމާއި މަސައްކަތުގެ އަރާމުކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި މުހިންމު އެއް މާއްދާއެވެ. ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަށް ފިނިހޫނުމިނާއި ނިސްބަތުން ހޫނުމިނުގެ މިފަދަ އުސޫލުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.
އަހަރުގެ މުއްދަތު ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެލް. ހޫނުމިން (އޮޕްޓިމަލް) ރެލް. ހޫނުމިން (ހުއްދަކުރެވޭ) .
ފިނި 18-24 ސީ 45-30% 60%
ހޫނު 20-28 ސީ 60-30% 65%
އަދި %50 އަށްވުރެ ދަށް ނިސްބަތުން ހޫނުމިން ހުންނަ ވައި އަކީ ހިކި ވައި، %50-70 އަކީ އާދައިގެ ހޫނުމިން، އަދި %70 އަށްވުރެ ގިނަ ހޫނުމިން ހުންނަ ވައި ކަމަށް އާންމުކޮށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވަނީ ކުއްޖާގެ ސިއްހަތަށްޓަކައި ކޮޓަރީގެ ހޫނުމިން %50-60 ގެ މިންވަރެއްގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ. މިފަދަ އަގުތަކާއެކު ނޭވާލާ ގުނަވަންތަކުގެ ވަރަށް ނާޒުކު މީޔުކަސް މެމްބަރޭންސް އަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭއިރު، ތަރުތީބުން ދަރިފުޅު ބަލިވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެއެވެ.
އެކަމަކު ހަމައެއާއެކު ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ވައި މާ ހޫނުނަމަ މިކަމުގެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެވެ.
ހޫމިޑިފައިއަރސްގެ ބާވަތްތައް
ހަތަރު ވައްތަރެއްގެ ހޫޑިފައިއަރ އެއް ހުންނައިރު، ތިމާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ހޮވުމަށްޓަކައި، އެއިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުންތަކަށް އަހުލުވެރިވާން ޖެހެއެވެ.
ޘަޤާފީ. އެމީހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ގުދުރަތީ، "ފިނި" ހޫނުވުމުގެ އުސޫލުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ އެޕާޓްމަންޓްތަކާއި ހާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ކޮޓަރިތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަންތަން ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ހޫޑިފައިއަރގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ކޮންޓެއިނަރަކަށް ފެން އުކާލުމަށްފަހު، އެ ފެން އުފުލާ އުނިއިތުރުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހިމޭން ބިލްޓް-އިން ފަންކާއަކުން އެމީހުންގެ ތެރެއިން ވައި ދުއްވައި، ކޮޓަރިން ވައި ނަގައި، މިހާރުވެސް ހޫނުވެފައި ހުންނަ ފަންކާއެއް ބޭރަށް ނެރެއެވެ. ސަގާފީ ހޫޑިފައިއަރ ތަކުގައި އެންޓިބެކްޓީރިއަލް އިމްޕްރިގްނޭޝަން (އަގުހެޔޮ ގޮތެއް) އެކުލެވޭ ބަދަލުކުރެވޭ ކަރުދާސް ކެސެޓް ނުވަތަ އެބްޒޯރބަންޓް ސަރފޭސް އެއް ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ޑިސްކް (އެއަށްވުރެ އަގުބޮޑު) ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ވައި ހޫނުވެގެން ދިއުމާއި އެކު، އޭގައި ހުންނަ ދޮހާއި ބިދޭސީ ޒައްރާތައް ވެސް ސާފުކޮށްދެއެވެ. މައިގަނޑު ކަމަކީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނުވަތަ ދެ ހަފްތާއަކުން ފިލްޓަރާއި ކޮންޓެއިނަރ ޚުދު ފެނުން ދޮވެ ސާފުކުރުން ހަނދާން ނައްތާނުލުމެވެ.
މިފަދަ ހޫޑިފައިއަރތަކުގެ ބާރަކީ، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ކުޑަ - 20-60 ޑަބްލިއު، އެންމެ ކުޑަމިނުން ބެލް އާއި ވިސްލް، އެކަމަކު ހަމަ އެއާއެކު ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ސާވިސް އޭރިއާ - 150 އަކަމީޓަރާއި ހަމައަށް. މ.މިފަދަ ހޫޑިފައިއަރތަކުގައި ފެން ހޫނުވުން 300-400 ގްރާމް/ގަޑިއިރުގެ ރޭޓުން ހިނގާ ނަމަވެސް މިކަން ބޮޑުތަނުން ބިނާވެފައިވަނީ ކޮޓަރީގެ ހޫނުމިނުގެ މައްޗަށެވެ. ކުޑަ އުފެއްދުންތެރިކަމަކުން ނިސްބަތުން ހޫނުމިން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ގެނައުމަށް ކުރު މުއްދަތަކަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭއިރު ، ވައި %60 ގެ މާކްސް އާއި ކައިރިއަށް ތެތްކަން ސެޗުރޭޓް ވުމުން އެމީހުންގެ ވަރުގަދަކަން ގާތްގަނޑަކަށް ސުމަކަށް ދަށްވެއެވެ. މިކަމުގެ ކަނޑައެޅިގެން ފައިދާއެއް އެބައޮތް: ކޯލްޑް އިވެޕޯރޭޝަން ހޫމިޑިފައިއަރ އިން ދުވަހަކުވެސް ކޮޓަރީގައި މާބޮޑަށް ތެތްކަން އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. މިއަދުގެ މަޝްހޫރު އެރޯމާތެރަޕީގެ އާލާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ސަގާފީ ހޫމިޑިފައިއާ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. އެއީ އެތަކެތީގައި މީރުވަސްދުވާ މާއްދާއެއް ހިމެނޭ ކެޕްސޫލެއް އިންސްޓޯލް ކުރުމުން ފުދޭވަރުގެ ކަމެކެވެ.
ފައިދާތައް:
އަމިއްލައަށް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ
އެއިން އެއްވެސް ސްޓީމެއް ނުނިކުމެއެވެ
ނަރުދަމާ ފެން ބޭނުންކުރުން
އެރޮމެޓައިޒޭޝަންގެ ފުރުސަތު އޮތުމެވެ
އެއީ ޓޭންކުގައި ހުންނަ ފެނުގެ މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ
ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ރީޔޫޒް ކުރެވޭ ފިލްޓަރުތައް ހުރުމެވެ
އުނިކަންތައްތައް:
ވައިގެ އެންމެ ހޫނުމިން - 60%
ކޮޓަރީގެ ފިނިހޫނުމިން މައްޗަށް ދާވަރަކަށް ހޫނުމިން މަތިވެއެވެ.
ސްޓީމް ހޫމިޑިފައިއަރސް އެވެ. ސަގާފީ ތަންތަނާ ހިލާފަށް، ހޫނުވުން ހިނގަނީ “ފިނި” ގޮތަކަށް ކަމަށްވާއިރު، ސްޓީމް ތަކެތި މަސައްކަތް ކުރަނީ ކައްކާ އުސޫލުގެ މައްޗަށެވެ. ޓޭންކުން ފެން ފޯރުކޮށްދެނީ އިލެކްޓްރޯޑްތައް ޖަހާފައިވާ ޓްރޭއަށެވެ. ނެޓްވޯކާއި ގުޅުވާލުމުން އިލެކްޓްރޯޑުން ފެން ހޫނުވެ ހޫނުވުން ކުރިމަތިވެއެވެ. ސްޓީމް ހޫމިޑިފައިއަރތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓިފައި ހުރެއެވެ - ފެން ކައްކާލައިފިނަމަ، އެ ޑިވައިސް އޮޓޮމެޓިކުން ނިވިގެންދާނެއެވެ. އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހޫޑިފައިއާ ކޭސްތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ ހޫނު ދިފާއުވާ ޕްލާސްޓިކުން ކަމަށާއި، ޚުދު ޑިޒައިން އިން ވެސް އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކޮއްޕާލައިފިނަމަ ޑިވައިސް ޓިޕް އޯވަރ ނުވާނެ ކަމަށާއި، ފެން ޓޭންކްގެ ފުރާޅު ރަނގަޅަށް ނުބަންދުކޮށްފިނަމަ ހޫޑިފައިއާ ނުދިއްލާނެ ކަމަށެވެ. ހޫޑިފައިއަރ އިން އަންނަ ސްޓީމްގެ ފިނިހޫނުމިނަކީ 50-60 ސެލްސިއަސް ކަމުން ކުޑަކުދިންގެ ކޮޓަރީގައި ބެހެއްޓުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ހަމައެއާއެކު ސްޓީމް ހޫޑިފައިއަރ އަށް ކޮންސިއުމަބަލްސް (ކާޓްރިޖް، ކެސެޓް، ފިލްޓަރ) ބޭނުން ނުވާނެއެވެ.
މި ބާވަތުގެ ހޫޑިފައިއަރގެ ޕާފޯމަންސް ފުދޭވަރަކަށް މަތި: އެއީ ގަޑިއަކު 700 މިލިލީޓަރުގެ ދައުރުވާ އެއްޗެއް އުފުލިގެންދާ އެއްޗެކެވެ. ސްޓީމް ހޫމިޑިފައިއަރސް ވެސް ރަނގަޅު ކަމުގައި ވާނީ އިންހެލަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭތީ (ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ޚާއްޞަ ނޮޒެލްއެއް ވެސް ހުރެއެވެ). މި ޑިވައިސްގެ ޓޭންކަށް ގަސްގަހާގެހި ނުވަތަ ބޭސް އިންފިޝަންސް އާއި ޑިކޮކްޝަންސްގެ އިތުރުން މީރުވަސްދުވާ މާއްދާތައް ވެސް އެޅިދާނެ އެވެ. މިބާވަތުގެ ހޫމިޑިފައިއަރ ތަކަކީ %60 އާއި ހަމައަށް ރިލޭޓިވް ހޫނުކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުންނަ އެއްޗެހި ކަމުން ގްރީންހައުސްތަކާއި ކޮންޒަވޭޓަރީތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވެސް ލަފާދެއެވެ. ސްޓީމް ހޫޑިފައިއަރތަކުގެ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 320 ޑަބްލިއު، ފެން ޓޭންކްތަކުގެ ވޮލިއުމް އަކީ 5-5.5 ލީޓަރެވެ.
ފައިދާތައް:
ސާފު ފެން ބޭނުން ނުވާނެއެވެ
ސްޓައިރިލް ސްޓީމް އެވެ
އެއީ ނޭވާލުމުގެ ޕްރޮސީޖަރ، އެރޯމާތެރަޕީ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމެކެވެ
ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް (ފިލްޓަރ، ކާޓްރިޖް)
ފަސޭހައިން އުފުލޭ ހޭންޑްލްއެއް ހުރެއެވެ
ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ހޫޑިފައިއަރ ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ޕާފޯމަންސެއް ލިބިފައިވެއެވެ
ބާކީ ހުރި ފެނުގެ މިންވަރު ދައްކާ އިންޑިކޭޓަރެއް ހުރެއެވެ
%60 އަށްވުރެ ގިނައިން ވައި ހޫނުކޮށްދެއެވެ .
ނިސްބަތުން ޚަރަދު ކުޑަ އަދި ބެލެހެއްޓުމަށް ފަސޭހަވުމެވެ
އުނިކަންތައްތައް:
ގިނައިން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރެއެވެ - އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ހޫޑިފައިއަރތަކަށްވުރެ މާބޮޑަށް ގިނައިން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރެއެވެ
ކޮޓަރީގައި ބޭނުންވާ ހޫނުމިން ދަމަހައްޓައިދޭ ހައިގްރޯސްޓޭޓެއް ނެތް - ވަކިން ގަންނަން ޖެހެ އެވެ
ކުޑަކުދިންނާއި ގޭގައި ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރުތައް ހުންނަ ގެތަކުގައި ރެކޮމެންޑް ނުކުރެވޭ، ރ. ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކަންތައް ނުކޮށްފިނަމަ ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ
އަލްޓްރާސޮނިކް ހޫޑިފައިއަރސް އެވެ. މި ބާވަތުގެ ހޫޑިފައިއަރ އަކީ ޚާއްޞަކޮށް ޝައުޤުވެރިވާ އެއްޗެއް - އޮޕަރޭޝަންގެ އުސޫލުގެ ސަބަބުން. ހުރިހާ އެންމެން އެއް ޓޭންކެއްގައި ފެނާއި އެކު، އެކަމަކު އެއިން ލިބޭ ފެން ތަވައަށް ނުވެއްޓި، މަތީ (އަލްޓްރާސޮނިކް) ފްރީކުއެންސީއެއްގައި ތެޅެމުންދާ ޕްލޭޓެއްގެ މައްޗަށެވެ. ވައިބަރޭޝަންގެ ސަބަބުން ދައުރުވާ އެއްޗެއް ކުދިކުދި ތިކިތަކަކަށް ބަހާލައެވެ - އެއީ ފޮގް ނުވަތަ ވިލާގަނޑެއް ފަދަ އެއްޗެއް ކަމަށް ވެއެވެ. ބިލްޓް-އިން ފަންކާއިން ވައި ދުއްވަނީ މި "ފޮގް" މެދުވެރިކޮށެވެ. ހީވަނީ ޑިވައިސް އިން ހަގީގީ، ހޫނު ހޫނު ނުކުންނަހެން - އެކަމަކު އެއީ މުޅިން ފިނި އެއްޗެއް ކަމުން، ރައްކާތެރިކަމާއެކު އޭގެ މައްޗަށް އަތް ހިފަހައްޓާލެވޭނެ އެވެ.
ހޫޑިފިކޭޝަންގެ އަލްޓްރާސޮނިކް މެތެޑަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެވެ. މި ބާވަތުގެ ހޫޑިފައިއަރ ގައި ބިލްޓް-އިން ހައިގްރޯސްޓޭޓްސް - "އެގްޒިޓްގައި" ހޫނުމިން ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ޑިވައިސްތަކެއް ބެހެއްޓިފައި ވާއިރު، މިއީ އަމިއްލައަށް އޮންކޮށް ނިއްވާލެވޭ ޑިވައިސްތަކެއް، ދީފައިވާ ފެންވަރެއް ދަމަހައްޓައިގެންނެވެ. އަލްޓްރާސޮނިކް ހޫމިޑިފައިއަރ އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި، ހެވީ މެޓަލްސް އާއި މިނަރަލް އިމްޕިއުރިޓީސްގެ ލޮނުތަކުން ފެން ސާފުކުރާ އަޔަން އެކްސްޗޭންޖް ރެސިން އެއް ހުންނަ ކާޓްރިޖް ބޭނުންވެއެވެ (ކޮންމެ 3-4 މަހަކުން ކާޓްރިޖް ބަދަލުކުރަން ޖެހެއެވެ). ޚާއްސަކޮށް ޕާކިޓް ފްލޯރ، އެންޓިކް ފަރުނީޗަރ، މިއުޒިކަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސް ހުންނަ ކޮޓަރިތަކުގައި މިފަދަ ހޫޑިފައިއަރތައް ބެހެއްޓުމަށް ލަފާދެއެވެ.
އަލްޓްރާސޮނިކް ހޫމިޑިފައިއާތަކުގެ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރަނީ 40 އާއި 130 ޑަބްލިއު އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް، ފެން ޓޭންކްތަކުގެ ވޮލިއުމް އަކީ 3.5 އާއި 6.5 ލީޓަރާއި ދެމެދުގެ މިންވަރެކެވެ. ފަހަކަށް އައިސް މާކެޓަށް އާ މޮޑެލްތަކެއް އުފެދިފައިވާއިރު، އެ މޮޑެލްތަކުގައި އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ: މަލްޓި ސްޓޭޖް އެއާ ޕިއުރިފިކޭޝަން (ނުބައި ވަސްތަކާއި، ގެއްލުން ހުރި މާއްދާތަކާއި ކެމިކަލް ކޮމްޕައުންޑްތަކުން)، އަޔަނައިޒޭޝަން (ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ނެގެޓިވް އޮކްސިޖަން އަޔަންސް އުފެއްދުން އަދި އެ... އެއާ ފްރެޝް)، ގަދަ ދޮހާއި ޖަނަވާރުގެ އިސްތަށިގަނޑުން ވައި ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފިލްޓަރުތަކާއި، ޓޭންކުގައި ހުންނަ ފެން ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމާއި، އޯޒޯނޭޝަން (ގޭތެރޭގެ ވައި ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމަށް) .
ފައިދާތައް:
އެދެވޭ ހޫނުމިން ދަމަހައްޓަނީ ބިލްޓް-އިން ހައިގްރޯސްޓޭޓްގެ ސަބަބުންނެވެ
ހޫޑިފައިއަރ އޮޓޮމެޓިކުން ދިއްލާފައި ނިއްވާލާއިރު، މެދުނުކެނޑި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހޫނުމިން ދަމަހައްޓައިދެއެވެ.
އެކި މޮޑެލްތަކުގެ އަލްޓްރާސޮނިކް ހޫމިޑިފައިއަރ ތަކުގެ ސަބަބުން ކޮޓަރީގައި ހުރި ހަގީގީ ހޫނުމިން ދައްކާ، ފެނުގައި ހުންނަ ޖަރާސީމުތައް ހަލާކުކޮށް، ޓަޗް ބަޓަންތައް ހުރެއެވެ
ކުޑަ ސައިޒެކެވެ
%60 އަށްވުރެ ގިނައިން ވައި ހޫނުކޮށްދެއެވެ .
ޒަމާނީ، ސްޓައިލިޝް ޑިޒައިންއެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ
އުނިކަންތައްތައް:
ކޮންމެ 2-3 މަހަކުން މަޖުބޫރުކޮށްގެން ފިލްޓަރ ބަދަލުކުރުން
ކޮޓަރި މީރުވަސް ދުވާކަށް ނުކުޅެދުންތެރިވުމެވެ
ހަރު ފެނަށް ފިލްޓަރުގެ ޚާއްޞަ ނާޒުކުކަން (ޚާއްޞަ ޑިމިނަރަލައިޒްޑް ފެން ބޭނުންކުރުން)
"އެއާ ވޮޝަރ" އަކީ ހޫޑިފައިއަރ އާއި އެއަރ ޕިއުރިފައިއަރ ގެ ވަޒީފާތައް އެއްކޮށްލާ އެއްޗެކެވެ. މި ހާލަތުގައި ވައި ހޫނުވުން ކުރިމަތިވަނީ ފެން އުދަރެހަށް ބަދަލުކުރާ ޕްލާސްޓިކް ޑިސްކްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހަމައެކަނި ހޫނުވުމެއް ނޫން، ދުން، ޕޮލެން، މައިކްރޯއޮގަނައިޒްމަންޓް ފަދަ ތަކެތިން ވައި ސާފުވުން ވެސް މެދުވެރިވެއެވެ. "އެއާ ވޮޝް" އާއި ސަގާފީ ހޫޑިފައިއާތަކުގެ އަސާސީ ތަފާތަކީ މި ޑިވައިސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ބަދަލުކުރެވޭ ފިލްޓަރުތަކާ ނުލައި، ކޮންސިއުމަބަލްސް ބޭނުން ނުވާތީ އެވެ.
"އެއާ ވޮޝް" ގެ ޑިޒައިން އާއި އޭގެ އޮޕަރޭޝަންގެ އުސޫލު ވަރަށް އަސްލު: ކޮމްޕްލެކްސް ހައިޑްރޯޑައިނަމިކް ބައްޓަމުގެ ޕްލާސްޓިކް ޑިސްކްތަކުގެ ނިޒާމެއް ފެން ޓޭންކެއްގައި އެނބުރެއެވެ. ވައި ތަޣައްޔަރުކޮށް، ޑިވައިސްއަށް ވަދެ، ބިލްޓް-އިން ޕްރީ އަޔަނައިޒޭޝަން ޑިވައިސް އިން ޗާޖުކޮށް، ޑިސްކްތަކުގައި ޖަމާވެ، އޭގެ ފަހުން ފެނުން ދޮވެލަ އެވެ. މައިކްރޯއޮގަނައިޒްމަންޓްތަކާއި ބެކްޓީރިއާތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓްރޭގައި ހުންނަ އަޔަނައިޒް އިލެކްޓްރޯޑް އައިއެސްއެސް އިންނެވެ. މިގޮތުން ހޫނުކުރުމާއެކު "އެއާ ވޮޝް" ގެ ސަބަބުން ގުދުރަތީ ގޮތުން ވައި ސާފުވެގެންދެއެވެ - ތަވައަށް ދޮހާއި ނަޖިސް ޖަމާވެއެވެ. ކޮޓަރީގައި މެދުނުކެނޑި ތާޒާ ސާފު ވައި އިހުސާސް ކުރަން ބޭނުންނަމަ (ވާރޭ ވެހުމަށްފަހު ފަދައިން)، ދެން “އެއާ ވޮޝަރ” އަށް މި މަސައްކަތަށް ފަސޭހައިން ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށާއި، ބޮޑެތި ދުންތައް ހުންނަ ކޮޓަރިތަކުގައި މި ޑިވައިސް އަކީ އާދައިގެ މައިކްރޯކްލައިމެޓެއް އަވަހަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ޑިވައިސްއެކެވެ .
ފައިދާތައް:
އަމިއްލައަށް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުން (ހައިގްރޯސްޓޭޓް ނުހިމެނޭ)
އެރޮމެޓައިޒޭޝަން އަށް ކެޕްސޫލެއް ހުރެއެވެ
އެއިން އެއްވެސް ސްޓީމެއް ނުނިކުމެއެވެ
އެކި މޮޑެލްތަކުގައި އެކި މައިކްރޯއޮގަނައިޒްމަންޓްތަކުން ބަޔޮލޮޖިކަލް ވައި ސާފުކުރުމަށް އަޔަނައިޒިންގ ރޮޑެއް ހުންނަ ޚާއްޞަ ފިލްޓަރުތައް ހުރެދާނެއެވެ
އުނިކަންތައްތައް:
ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑެތި ޑިމޭންޝަންތަކެކެވެ
ވައިގެ އެންމެ ހޫނުމިން - 60%
ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ހުންނަ ފިލްޓަރުތައް ވަކިވަކިން ބަދަލުކުރަން ޖެހެ އެވެ
"އެއާ ވޮޝަރސް" އަކީ ޚާއްޞަކޮށް ދޮސް ނުހިމެނޭ ސާފު ވައި ބޭނުންވާ މީހުންނަށް (ބްރޮންކިއަލް އެސްފީނާ ޖެހިފައިވާ އެލާޖީ ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް) އަދި ދާދިފަހުން މަރާމާތުކޮށްފައިވާ ގެއަކަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
ކްލައިމެޓިކް ކޮމްޕްލެކްސް އަކީ ގޭތެރޭގެ ވައިގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާ ޒަމާނީ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތަކެކެވެ.
ވައި ސާފުކުރުން. މޫސުމީ ކޮމްޕްލެކްސްތަކުގައި އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބައެއް ފިލްޓަރުތައް ބޭނުންކުރެއެވެ: އެންމެ ކުދި ދޮސް ޕާރޓިކަލްތަކުން ވައި ސާފުކުރުމަށް އެންޓިބެކްޓީރިއަލް ހެޕާ ފިލްޓަރ (ހައިލީ އެފިޝަންޓް ޕާރޓިކަލް ރިޓެންޝަން)، ޑަސްޓް މައިޓްސް، ބެކްޓީރިއާ އަދި ކާބަން ފިލްޓަރ އިން ނޭދެވޭ ވަސްތައް ނައްތާލުމަށް، ދުންފަތުގެ ދުން، އާބަން ސްމޯގް، އެގްޒޯސްޓް ގޭސްތަކެވެ. ކްލައިމެޓިކް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ވައި ހޫނުވުމުގެ ޕްރޮސެސް ހިނގަނީ ފެން ގުދުރަތީ ގޮތުން ހޫނުވުމުން ކަމަށާއި، އަދި ސަގާފީ ވައްތަރުގެ ހޫޑިފައިއަރ ތަކުގައި ވެސް ހިނގައެވެ. ހޫނުކުރުމުގެ ޕާފޯމަންސް ބިނާވެފައިވަނީ ކޮޓަރީގައި ހުންނަ ވައިގެ ހޫނުމިނުގެ މައްޗަށް، މާނައަކީ ހޫނުމިން މަތިވިވަރަކަށް ފެން ހޫނުވުމުގެ ރޭޓް ދަށްވާނެ، މާނައަކީ. ވައިގެ ހޫނުމިން އޮޓޮމެޓިކުން އޮޕްޓިމަމް ލެވެލްގައި ބެހެއްޓޭނެއެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ކްލައިމެޓިކް ކޮމްޕްލެކްސްތަކެއްގައި ވެސް ނެގެޓިވް އޮކްސިޖަން އަޔަންސް އިން ވައި މުއްސަނދި ކުރުމަށް ބިލްޓް-އިން އެއާ އަޔަނައިޒާއެއް ބެހެއްޓިފައިވާއިރު، މިޒަމާނުގެ ސިޓީތަކުގެ ވައިގައި އަދި އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެޕާޓްމަންޓްތަކުގައި އޮފީސް ސާމާނު ގިނަ ކޮޓަރިތަކުގައި އޭގެ މިންވަރު އިންތިހާއަށް ކުޑަ އެވެ . އަޔަނައިޒޭޝަންގެ އެހީގައި ވައިގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ، ވައި "ދިރިހުރި" ވެގެންދެއެވެ. މޫސުމީ ކޮމްޕްލެކްސްތަކުގައި ޚާއްޞަ ކެޕްސޫލެއްގެ އެހީގައި ވައި މީރުވަސްދުވާ ކަމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދެއެވެ. ތިބާގެ ކޮޓަރި ފުރިގެންދާނީ ހިތްގައިމު ވަހެއް ކަމަށާއި، މީރުވަސްދުވާ ތެލުން ނާރުތަކުގެ ނިޒާމު ހަމައަކަށް އެޅުވައިދީ، ޓެންޝަން ފިލުވައިދީ، ޓޯނިކް އިފެކްޓެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.
އެޕާޓްމަންޓްތަކާއި އޮފީސްތަކާއި ބިއުޓީ ސެލޫންތަކާއި ގައުމީ ގެތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާތަކުގައި ކްލައިމެޓް ކޮމްޕްލެކްސްތައް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެ އެވެ. ވައި ދައުރުވާ ވަރަށް ވަރުގަދަ ކަމުން ގިނައިން ފޮތިގަނޑު ނުވަތަ ދުންގަނޑު ގިނަ މާހައުލުތަކަށް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ވެއެވެ.
ފައިދާތައް:
މަލްޓިފަންޝަނަލިޓީ އެވެ
މޮބިލިޓީ
އުނިކަންތައްތައް:
ވައި ހޫނުވުން %60 އަށް ލިމިޓްކުރުން
ޑިމައިންސްތަކެވެ.
ކޮންސިއުމަބަލްސް (ފިލްޓަރސް) ވަކިވަކިން ބަދަލުކުރުން .
ވަކި މޮޑެލްއެއް ހޮވުމުގައި ފޯކަސް ކުރަންވީ ކަންކަމަށް ޚުލާޞާކޮށްލަންޖެހެއެވެ:
ކޮޓަރީގެ ސަރަހައްދާއި ވަކި ޑިވައިސްއެއްގެ ސާވިސް ކުރެވޭ ސަރަހައްދު. އެއްބަސްވޭ، 50-60 އަކަމީޓަރުގެ ހޫނުމިނަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޑިވައިސްއެއް ގަތުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ނޫނެވެ. މީޓަރު، ތިބާގެ ކޮޓަރީގެ ބޮޑުމިނަކީ 15 އަކަމީޓަރު ނަމައެވެ. މ.މީގެ އިތުރުން ގެދޮރުގެ ހުރިހާ ކޮޓަރިއެއްގައި ވައި ހޫނުކުރުމަށް 1 ޑިވައިސް އެއްފަހަރާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީ، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ
ފެން ޓޭންކް ކެޕޭސިޓީ. ކޮމްޕެކްޓް އަލްޓްރާސޮނިކް ހޫޑިފައިއަރ ތަކުގައި އާންމުކޮށް ރިޒާވް ހުންނަނީ ކުޑަ، 5 ލީޓަރާއި ހަމައަށް (އެހެން ނޫންނަމަ، ޑިވައިސްގައި މިހާރުވެސް ފުދޭވަރަކަށް ސީރިއަސް ޑިމައިންސް ހުރެއެވެ). އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި ވޮލިއުމް ފުދޭވަރަށް ވުރެ ގިނަވާނީ ހޫޑިފައިއަރ އެއްރޭ ވަންދެން ދިއްލާފައި ބެހެއްޓިއްޖެނަމައެވެ. މީގެ އިތުރުން އުފެއްދުންތެރިޔާ ޑިވައިސް އިން ވައި ވަދެވޭ މިންވަރު ދައްކާނަމަ (މިސާލަކަށް ސާފުކުރާއިރު، ނުވަތަ “ދޮންނައިރު”) ކޮޓަރީގައި ހުންނަ މުޅި ވައި މަދުވެގެން ފިލްޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން ފާއިތުވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ ގަޑިއަކު 2 ފަހަރު
ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހޫނުމިން ބެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާ. މިއީ ކޮޓަރީގެ ވައި މާބޮޑަށް ތެތް ނުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމާއި، ތެތްކަން ކުރިމަތިވުން ހުއްޓުވުމެވެ
ކޮންސިއުމްޑް ޕަވަރ. އާންމު ގޮތެއްގައި މި ޑިވައިސްތަކަކީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފައިދާހުރި ޑިވައިސްތަކެއް ނަމަވެސް ބާރު ބޮޑުވިވަރަކަށް ހޫނުވުން އަވަސްވެގެންދެއެވެ. މިތަނުގައި ތިބާއަށް މިހާރުވެސް ޖެހޭނީ ތިބާގެ ބޭނުންތަކުން ކުރިއަށް ދާން، ތިބާއަށް މާ މުހިންމު އެއްޗެއް ހޮވައިގެން - އުފެއްދުންތެރިކަން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދު
ފެން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މިންކުރަނީ ދުވާލަކު ލީޓަރު ނުވަތަ ގަޑިއަކު ގްރާމް އިންނެވެ. ގޭތެރޭގެ ގިނަ ހޫޑިފައިއަރ ތަކުގައި ދުވާލަކު 8 އާއި 12 ލީޓަރާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ހޫނުވާއިރު މިއީ ފުދޭވަރަކަށް ފުދޭވަރުގެ އެއްޗެކެވެ
ޓައިމަރ ބޭނުންކުރާއިރު ފަސޭހަކަން އިތުރުކޮށްދޭނެ: މިސާލަކަށް ވަކި އޮޕަރޭޓިން ވަގުތަކަށްފަހު ޑިވައިސް ނިއްވާލާނެއެވެ
އަޑުގަދަވުމުގެ މިންވަރު (5-70 ޑީބީ) ކަނޑައެޅެނީ ޑިވައިސްގެ ޑިޒައިން، ފަންކާގެ ސްޕީޑުންނެވެ. އެންމެ އަޑުގަދަ މޮޑެލްތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ނިދާކޮޓަރިއަށެވެ. މި ޕެރެމިޓަރު ދަށްވިވަރަކަށް ޑިވައިސް ދުއްވާއިރު ނިދި އަރާމުވާނެއެވެ.
ފިލްޓަރސް. ހޫޑިފައިއާގައި ޕްރީ ފިލްޓަރެއް ބެހެއްޓިދާނެ - މިއީ ގަދަ ނަޖިސްތަކަށް މެކޭނިކަލް "ކޯސް" ފިލްޓަރެކެވެ. އިތުރު “ތުނި” ފިލްޓަރުތަކުން ވައި ސާފުކުރާނީ ޑަސްޓް މައިޓްސް، ފަންގަސް ސްޕޯރސް، ޕްލާންޓް ޕޮލެން، ޕެތޯޖެނިކް ބެކްޓީރިއާ (އެޗްއީޕީއޭ، ޔޫއެލްޕީއޭ، އިލެކްޓްރޯސްޓޭޓިކް އަދި ފޮޓޯކެޓަލައިޓިކް) އިންނެވެ. ފޮޓޯކެޓަލައިޓިކް ފިލްޓަރުތަކަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އަދި ތާރީޚީ ގޮތުން އެންމެ ފަހުގެ ފިލްޓަރުތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، މިއީ ވެސް ދިގުދެމިގެންދާ ފިލްޓަރުތަކެކެވެ
އަދި ޓޭންކަށް އުކާލެވޭނީ ކޮން ފެންވަރެއްގެ ފެނެއްތޯ ސަމާލުކަން ދޭށެވެ: ޑިސްޓިލްޑް ނުވަތަ ސީދާ ނަރުދަމާއިން.
ހުރިހާ ހޫޑިފައިއަރެއް ވެސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޖާގައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި، މިއީ ބޭނުން ކުރަން ފަސޭހަ އަދި ގަޑިން ގަޑިން ދުއްވާ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހޫޑިފައިއަރ ތަކެއް ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ވައްތަރަކަށް ބެލުމެއްނެތި އެއާ ހޫމިޑިފައިއަރ ތަކުގައި އަޑުގަދަކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ދަށްވެއެވެ.
ހޫޑިފައިއަރ ބޭނުންކުރުމުން ހަމައެކަނި ތިމާއާއި ދަރިންނަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށާއި، ތިމާގެ ވަށައިގެންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކަމަށްވާ ގޭގައި ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރުތަކާއި ގަސްގަހާގެހި އަދި އެތެރޭގެ ތަކެތި ވެސް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ތިބާގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި މޫޑަށް ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެއެވެ.

ހޫޑިފައިއަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ހޫޑިފައިއަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ހޫޑިފައިއަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ހޫޑިފައިއަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ހޫޑިފައިއަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ހޫޑިފައިއަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

July 16, 2024 13:08:07 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting