ވެރަންޓީގެ ދަށުން ދޮންނަ މެޝިނެއް މަރާމާތު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

މިޒަމާނުގައި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ނެތި - އެއްވެސް ތަނެއްގައި. އެކި ބާވަތުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މެޝިންތައް ވަނީ މީހުންނަށް ހަގީގީ އެހީތެރިންނަށް ވެފައެވެ. އެމީހުން ދޮވެ، ތަށި ދޮވެ، ކެއްކުމާއި، ގޭތެރެ ސާފުކުރުމާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ކޮޕީކޮށް ޕްރިންޓް ކުރެއެވެ.
ދަންނަވަން ޖެހޭ ވާހަކައެއް ނެތް، ގޭތެރޭގެ ސާމާނު މޮނޯގެ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ދޭން ބޭނުން ނަމަ އެއަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާއެއް ދޭން ޖެހެ އެވެ. ކުއްލިއަކަށް ތިބާގެ އެއްވެސް އެހީތެރިއަކު ގެއްލިއްޖެނަމަ ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ޚާއްސަ ފިހާރަތަކުގައި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ގަތުމަށް ގެރެންޓީއެއް ދެ އެވެ. ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ވެސް ވަކި ވެރަންޓީ މުއްދަތެއް އޮންނައިރު، އެ މުއްދަތުގައި ފޭލްވެފައިވާ ޑިވައިސް ހިލޭ މަރާމާތު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ހަމަގައިމުވެސް ގެއްލުމަކީ ޖިސްމާނީ ސިފައެއްގެ ގެއްލުމެއް ނޫން ނަމައެވެ.
މިސާލަކަށް ދޮންނަ މެޝިން މަރާމާތު ކުރުމުގެ ވޮރެންޓީ މުއްދަތަކީ ބާރަ މަހާއި ހަތަރު ވިހި މަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެކެވެ. މިހާރު ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ގިނައިން ހޯދަނީ ވަކި އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައްކައިގެން ވޮރެންޓީ މުއްދަތު އިތުރު އެއް އަހަރު ނުވަތަ ދެ އަހަރު އިތުރުކޮށްދޭ ހިދުމަތެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ދޮންނަ މެޝިން ހަލާކުވުމަކީ ބެރު ނުވަތަ ސްކޭލަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމެކެވެ. ހަރު ފެނުން އަވަހަށް ކާރު ހަލާކުވެ، އޭގައި މޮލްޑް މާ ފޮޅެން ފަށައި، ފިލްމެއް އުފެދި، އެއަށް ކިޔަނީ ސްކޭލް އެވެ. މި މައްސަލައިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެހީތެރިޔާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މޮނިޓަރކޮށް، މެޝިން ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަނަކަށްފަހު ބެރު ހިއްކައި، ފެން މަޑުވެ، ސްކޭލް ތަރައްޤީވުން ހުއްޓުވާ ޚާއްޞަ އުފެއްދުންތައް ވެސް ގަންނަން ޖެހެއެވެ.
ގޭތެރޭގެ ސާމާނު މަރާމާތު ކުރުމަށް ވޮރެންޓީ މުއްދަތަކީ ކޮންސިއުމަރ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ވައްތަރެކެވެ. ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ގަނެގެން ގެރެންޓީއެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ދެން ހަމަ މި އުކުޅު އުފައްދާ ކުންފުންޏަކީ އުފެއްދުންތަކުގެ ފެންވަރަށް ޒިންމާވެ، އަބުރު މޮނިޓަރ ކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ވެރަންޓީގެ ސަބަބުން ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހުންގެ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ބައިތައް ހޮވަން މަޖުބޫރުވެފައި ވަނީ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ސާމާނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަކީ އެމީހުންނަށް އިތުރު ޚަރަދެއް ކަމަށް ވާތީ އެވެ.
ދުވަހަކުވެސް މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންގެ އަތުން ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ގަންނަން ނުޖެހޭނީ ފުރަތަމަ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާތޯ ޔަގީން ނުކޮށް. އާދައިގެ މީހަކަށް ގެރެންޓީ ޑޮކިއުމަންޓެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން "ޕިގް އިން އަ ޕޯކް" ހޯދުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށެވެ.

ވެރަންޓީގެ ދަށުން ދޮންނަ މެޝިނެއް މަރާމާތު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ވެރަންޓީގެ ދަށުން ދޮންނަ މެޝިނެއް މަރާމާތު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ވެރަންޓީގެ ދަށުން ދޮންނަ މެޝިނެއް މަރާމާތު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ވެރަންޓީގެ ދަށުން ދޮންނަ މެޝިނެއް މަރާމާތު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ ވެރަންޓީގެ ދަށުން ދޮންނަ މެޝިނެއް މަރާމާތު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ ވެރަންޓީގެ ދަށުން ދޮންނަ މެޝިނެއް މަރާމާތު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

July 22, 2024 09:56:50 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting