އެލްޖީ

ގޯލްޑްސްޓާ ނުވަތަ އެލްޖީ އަކީ ރަޝިޔާގެ ކޮންސިއުމަރ އަށް އެނގޭ އެއްޗެކެވެ. މި ކުންފުނީގެ އުފަން ރަށަކީ ދެކުނު ކޮރެއާ އެވެ. 1958 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވަނީ ގޯލްޑްސްޓާ އެވެ. މިވަގުތުވެސް މި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްގެ ދަށުން ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ގެތައް ހޯދިދާނެއެވެ. މި ކުންފުނި ފެނިގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އާލާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ފުރަތަމަ އުފެއްދީ ރޭޑިއޯ ރިސީވަރެކެވެ. އެއަށްފަހު އެމީހުން ވަނީ އިސްތަށިގަނޑު ހިއްކާ މެޝިނަކާއި ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލާފައެވެ. މޮޅު ފެންވަރަށް ބަލާއިރު ވަރަށް އަވަހަށް ކުންފުންޏަށް އުފެއްދުންތަކަށް އޯޑަރު ލިބެން ފެށިއެވެ. އެ ކަސްޓަމަރުންނަކީ ޔޫއެސްއޭ އާއި ހޮންކޮންގް އެވެ. މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ އެ ކުންފުނިން ޓީވީއެއް ނެރުނެވެ. 1995 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެލްޖީ ބްރޭންޑް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. އެ ކުންފުނިން އުފައްދާ ފްރިޖްތަކަކީ ވެސް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ފްރިޖްތަކެކެވެ. ހުރިހާ އުފެއްދުމަކީވެސް އާންމު ޔޫޒަރަށް ޚާއްޞަ އުފެއްދުންތަކެކެވެ. އެއީ ސްޓޭންޑަޑް ޔޫޒަރަކަށް ވެސް އަދި އެލައިޓް ޔޫޒަރަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އަދި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ތަރައްގީތައް އެކުލެވިގެންވަނީ އެލްޖީގެ ފްރިޖްތަކުގަ އެވެ. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކަކީ ރީތިކަމުގެ މުއްސަނދިކަމެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާތަކުގެ ކުލަ ރޭންޖް ފުދޭވަރަކަށް ފުޅާވެފައި ހުރެއެވެ. ސައިޑް ބައި ސައިޑްގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަންކްޝަންތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އަދި އެހެންކަމުން މި ފިނިކުރާ ތަނުން އެންމެ ބުރަކޮށް ގަންނަ މީހާ ހިތްހަމަޖެހޭނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ދެ ދޮރު ހުރެއެވެ. ފިނިކުރާ ނިޒާމުގައި ފްރީއޯންއެއް ނެތެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާއެއް ބަދިގޭގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ، \u200b\u200bގެ ސަރަޙައްދަކީ ފުދޭވަރަކަށް ފުޅާ ސަރަޙައްދެއް. އަދި ހަތަރު މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅޭ އާއިލާތަކަށް ވެސް އެކަށީގެންވެ އެވެ.
އެލްޖީ އާއި ކޮމްބީ ސީރީޒްގެ ސިލްސިލާ ފްރިޖްތަކެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއްގެ ވޮލިއުމް އަކީ 380 ލީޓަރެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތިރީގައި ތިން ބައިގެ ފްރީޒާއެއް ހުރެއެވެ. ކިރު އުފެއްދުންތަކަށް ވަކި ބައެކެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއްގެ ފިނިކުރުމުގެ ނިޒާމުގައި ވެސް ފްރިއޯން ނުހިމެނެއެވެ. އައިސްބީމް ޑޯ ކޫލިން ސީރީޒްގައި ތަފާތު ޑިޒައިންއެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. ފިނި ވައި ހަތަރު ދިމާލަކަށް ދަތުރުކުރެއެވެ. ޗެމްބަރުގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އެއްގޮތެވެ. ފިނިކުރާ ދޮރުގައި ވެސް ވައި ވަދެވޭ ލޯވަޅެއް ހުރެއެވެ.
ކޮމްޕެކްޓް ސީރީޒް ތަމްސީލު ކުރަނީ ވެސް އެލްޖީ އެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއްގެ ވޮލިއުމް 340 ލީޓަރަށް އަރާނެ އެވެ. އަދި ފިނިކުރާ ތަނުގައި ފްރީޒާއެއް ބެހެއްޓިފައިވާއިރު، މިއީ ކެޕޭސިއަސް ވޮލިއުމް އެއް ހުންނަ ފްރީޒާއެކެވެ. އޮޓޮމެޓިކް ޑިފްރޮސްޓިންގ ގެ ސަބަބުން މިފަދަ މޮޑެލްއެއް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. މިފަދަ ފްރިޖެއް ފަސޭހައިން ކުޑަ ބަދިގެއެއްގައި ނުވަތަ ކޮޓެޖެއްގައި ޖައްސާލެވޭނެއެވެ. އަދި ފިނިކުރާ އޮޕަރޭޝަންގައި ވެސް ފްރީއޯން ބޭނުން ނުކުރެއެވެ. ފެންނަ ފެނުމުގައި އެލްޖީން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ހުރިހާ ކޮންސިއުމަރުންނަށް ފްރިޖް އުފެއްދުމެވެ.

އެލްޖީ
އެލްޖީ
އެލްޖީ
އެލްޖީ އެލްޖީ އެލްޖީHome | Articles

June 24, 2024 12:46:24 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting