ގޮރެންޖޭ

ސްލޮވޭނިއާގެ ކުންފުނި ގޮރެންޖޭ އަކީ 1950 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔޫރަޕްގެ ބާޒާރުގައި މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފެކްޓްރީ ހުރީ ގްރެނިއަރ އަވަށުގައެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި ނެގީ މި ނަމެވެ. ފުރަތަމަ ކުންފުނިން އުޅުނީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބެޗްގެ ކޫކަރުތައް އުފެއްދީ 1658 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މި އުފެއްދުމުން ހުރިހާ ކޮންސިއުމަރުން ވެސް ސިއްސައިގެން ދިޔަ ވަރަކަށް 1961 ވަނަ އަހަރު މިފަދަ ޕްލޭޓްތަކުގެ ފުރަތަމަ ބެޗް ޖަރުމަނަށް ފޮނުވި އެވެ. ޕްރޮޑަކްޝަން ވޮލިއުމްތައް ދަނީ މެދުނުކެނޑި އިތުރުވަމުންނެވެ. 1968 ވަނަ އަހަރު އެކުންފުނިން ފެށީ ކޮމްޕްރެސަރު ޖަހާފައިވާ ފިނިކުރާ ތަކެތި އުފެއްދުމުންނެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ލަޖިކަލް ނިންމުމެއް ނިންމުމަށްޓަކައި، އެކުންފުނިން ނިންމީ ބަދިގެ ފަރުނީޗަރާއި އެއާ ގުޅުންހުރި ސާމާނު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޓައިޕްފޭސްތައް ނެރުނީ 1971 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުންފުނިން ޚިޔާރުކުރި ސްޓްރެޓެޖީގެ އިތުރުން މާކެޓިން ސްޓްރެޓެޖީތައް ވެސް ފުރިހަމަ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގޮރެންޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ނެޓްވޯކް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ ތެރޭގައި ނޫން ކަމަށާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވެސް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
މިއަދު އެ ކުންފުނިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ހަމައެކަނި ފިނިކުރާ ތަކެތި އުފެއްދުމުގައި ނޫނެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަރުނީޗަރު އުފެއްދުމާއި ހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ހިދުމަތްތަކާއި އިންސްޓްރޫމެންޓޭޝަން އަދި މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިން ހިމެނެ އެވެ. އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކުގެ ފަންސާސް އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރެއެވެ. ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ފަސް ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނި ވަންނަން ޖެހެ އެވެ. އަހަރަކު ދެ މިލިއަނާއި ބައިގެ އުފެއްދުންތައް ގޮރެންޖޭ އިން އުފައްދަ އެވެ. ފްރިޖް އާއި ފްރީޒާ އިން އެއް މިލިއަން އުފެއްދުން ހިމެނެ އެވެ. ކޫކަރުން ވެސް ހިފާފައިވަނީ އެއް މިލިއަން، ދޮންނަ މެޝިން - ފަސްސަތޭކަ ކޮތަޅު.
ގޮރެންޖޭ ފްރިޖް ބެލުމަށްފަހު އާދައިގެ ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކާއި ސްޕެޝަލިސްޓަކު ވެސް ހައިރާންވާނެ އެވެ. ފްރިޖްގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ޑިޒައިންއަކީ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޑިޒައިންއެކެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ފްރިޖްތަކެއްގައި ވެސް ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ މާއްދާތައް ބޭނުންކުރުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވެ އެވެ. ފިނިހޫނުމިން ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތަކަށެވެ. މި ތަފްސީލު ނިސްބަތްކުރެވޭނީ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ކަންތައްތަކަށެވެ. ފްރިޖް އަދި ފްރީޒާގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ޓެމްޕަރޭޗަރ ކޮންޓްރޯލް ކުރުން. ފްރިޖްގެ ވެރިފަރާތުން ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން ފިނިކުރާ ހުޅުވާލާ ހާލަތެއްގައި، މި ނިޒާމުން މިނިވަންކަމާއެކު ފިނިހޫނުމިން ރެގިއުލޭޓް ކުރާނެ އެވެ. ފްރީޒާތަކުގައި ފިނި ދެ އެކިއުމިއުލޭޓަރު ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. މިފަދަ ފްރީޒާތަކުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިނަކީ އެންމެ ޞައްޙަ ފިނިހޫނުމިނެވެ. ގޮރެންޖޭ ފްރިޖްގެ ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ފަންކާއެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. އަދި ޒަމާނީ ހޯމް އެސިސްޓެންޓެއްގައި ރޭޑިއޯ އާއި ގަޑިގެ އިތުރުން އެލްސީޑީ ޑިސްޕްލޭއެއް ވެސް ހުރެ އެވެ.

ގޮރެންޖޭ
ގޮރެންޖޭ
ގޮރެންޖޭ
ގޮރެންޖޭ ގޮރެންޖޭ ގޮރެންޖޭHome | Articles

May 22, 2024 21:11:46 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting