ފިނިކުރާ ދޮރު އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ފަންނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް ތަންކޮޅެއް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ... ފިނިކުރާ ތަނެކެވެ. އާދެ، އާދެ، އެއީ އިންސާނިއްޔަތުގެ މި ދޮން އެކުވެރިޔާ، ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ބަދިގެއެއްގައި ވެސް ހަރަކާތެއް ނެތި އަދި ނައްތާނުލެވޭ ގޮތަށް ހުރެ، އޭގެ ގޮހޮރުގައި ފޮރުވިފައި ހުންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުސްނުވާ ސްޓްރެޓެޖިކް ކާބޯތަކެތީގެ ސާމާނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މިހާރުވެސް އެ ހުޅުވުމަށް ފަރިތަވެ ނިދާފައިވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ! ނަމަވެސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ފަހަރަށް ފިނިކުރާ ތަރުތީބު ކުރާއިރު، މި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފަހަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. މިސާލަކަށް ފިނިކުރާ ދޮރު ހުޅުވޭ މިސްރާބު ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެ އެވެ. މިފަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް އުސޫލުން ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ، އަދި ކުރެވޭނަމަ، މި މަކަރުވެރި މެނިޕިއުލޭޝަން އަމިއްލައަށް ކުރުމަކީ ކިހާ ޙަޤީޤީ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން މަސައްކަތް ކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ.
އެނގިއްޖެ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ކުރެވޭނެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ފިނިކުރާ އެއްޗެއްގެ އިތުރުން ޚާއްޞަ ސްކްރޫޑްރައިވަރ ސެޓެއް، މިސާލަކަށް ކާރު ދުއްވާ އެއްޗެހި ބޭނުންވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން,
1. އަޅުގަނޑުމެން ފިނިކުރާ ތަނުން ހުރިހާ ފޮށިތަކާއި އަލަމާރިތައް ނަގައެވެ. ފިނިކުރާ ދޮރު މައްޗަށް ޖައްސާށެވެ.
2. ރިސެސްތަކުގައި ހުންނަ ދެ ބޯލްޓް ނަގައިގެން ތިރީ ސަޕޯޓް ނަގާށެވެ (މިކަމަށް ޚާއްޞަ ނޮޒެލްއެއް ބޭނުންވާނެއެވެ).
3. އަހަރެމެން ސްޓޮޕަރުތައް ނަގައި، އޭގެ ތެރެއިން އެއް ސްޓޮޕަރުގައި ފްރީޒާގެ ގުރުދާ ޖަހާފައި ހުރެއެވެ.
4. އަޅުގަނޑުމެން ކަނާތު ސްޓޮޕަރުން އެކްސިސް ނަގައި ކަނާތު ސްޓޮޕަރަށް ސްކްރޫކޮށް، ކަނާތު ސްޓޮޕަރުގެ ތެރެއަށް ސްކްރޫކޮށް، ކަނާތު ސްޓޮޕަރުގެ ތަނުގައި ބަހައްޓަނީ، މިހާރުވެސް އެކްސިސްއެއް ނެތިއެވެ
5. ފްރީޒާ ދޮރު ފަސްޓަނަރސް އިން ނަގައި ކަނާތްފަރާތުގައި ހުންނަ ދޮރުގެ ކޮޅުތަކުގައި ހުންނަ ޕްލަގްތައް ވަޅިއަކުން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ނަގައި ކަނާތްފަރާތުގައި ހުންނަ ލޯވަޅުތަކުގެ ތެރެއަށް ވައްދާށެވެ.
6. އަޅުގަނޑުމެން ފިނިކުރާ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ވަށައިގެންވާ ތަނެއްގައި ރަނގަޅު ކުރަމެވެ.
7. އެތެރެއިން ދެ ސްކްރޫ ނަގައިގެން ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައިވާ ކަވަރ ނަގާށެވެ.
8. ފިނިކުރާ ދޮރު ބަންދުކުރުން
9. އަހަރެމެން ފިނިކުރާ ދޮރުގެ މަތީ ގުރުދާ ހިމެނޭ ބްރެކެޓް ނަގައި، އޭގެ ތެރެއިން ގުރުދާ ނަގައި އަނެއް ފަރާތުން ސްކްރޫ ކޮށްލަމެވެ. ދޮރު ނަގައި މަތީ ބްރެކެޓް އާ ތަނަކަށް ޖައްސާށެވެ.
10. މަތީ ކަވަރ އިން ޕްލާސްޓިކް ޕްލަގް ނަގައި ކަނާތް ފަރާތަށް ވައްދައިގެން މަތީ ކަވަރު ސްކްރޫ ކޮށްލާށެވެ.
11. ފިނިކުރާ ކޮމްޕާރޓްމަންޓްގެ ދޮރުގެ ތިރީ ގުރުދާއާއި ފްރީޒާގެ ތިރީ ގުރުދާގައި ބްރެކެޓެއް ހުންނައިރު، އެއީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ ހަމަ މެދުގައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. އަހަރެމެން އެ ސްކްރޫ ނަގައި، ދެ ޕްލާސްޓިކް ގެސްކެޓް ބަދަލުކުރަމެވެ.
12. އަހަރެމެން ފިނިކުރާ ދޮރު އަނބުރާލީމެވެ.
13. އަހަރެމެން މެދު ބްރެކެޓް މަތީ ގުރުދާގެ ތެރެއަށް ވައްދައިގެން ފަސްކޮށްލަމެވެ.
14. ފްރީޒާ ދޮރު އެއްތަނެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ.
15. ފްރިޖް ކޮޅަށް ބަހައްޓާށެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު ކުރަނީ ފިނިކުރާ ދޮރު ތަޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށާއި އެއްވެސް އެއްޗެއް ފަޅާނުލާ ކަމަށް. އަދި އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ދެން ސާވިސް ސެންޓަރުގައި ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ.

ފިނިކުރާ ދޮރު އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ފަންނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
ފިނިކުރާ ދޮރު އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ފަންނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
ފިނިކުރާ ދޮރު އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ފަންނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
ފިނިކުރާ ދޮރު އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ފަންނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ފިނިކުރާ ދޮރު އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ފަންނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ފިނިކުރާ ދޮރު އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ފަންނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟Home | Articles

May 28, 2024 01:34:24 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting