ރަށްރަށުގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކުރުން

ތިމާގެ ގައުމީ ގޭގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ ބެހެއްޓުމަށް ރާވާފައިވާނަމަ، އަދި ވީހާވެސް އަގުހެޔޮކޮށް އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ތިރީގައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.
ސަބާބަން ސަރަހައްދުތަކުގެ ވެރިން ގިނައިން ގެންދަނީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓީވީތައް ދަޗާއަށެވެ. ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލް ކުރުމުން، މި ހާލަތުގައި، ޓީވީ ދިރުވައި ނުލެވޭނެ ކަމަށާއި، ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އިންސްޓޯލް ކުރަން ބޭނުންވުމާ ގުޅިގެން ކުރާ ހުރިހާ ހަރަދެއް ވެސް ފައިދާ ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.
ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ހަގީގީ ގޮތެއް އެބައޮތެވެ. ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލް ކުރުމަކީ ތައްޔާރީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަމިއްލައަށް ކުރާނަމަ ޚަރަދު ވަރަށް ކުޑަވާނެ ކަމެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމަންޖެހޭނީ: ތިބާގެ ބޭނުންތަކަށާއި ޤާބިލުކަމަށް ކަމުދާނީ ކޮން ސެޓެލައިޓް ޓީވީ ސިސްޓަމެއްތޯ {ބަލާށެވެ. ސެކްޝަން “ސެޓެލައިޓް ސިސްޓަމްސް”}. މިހާރު، ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އިންސްޓޯލް ކުރަން ފަސޭހަވާނެ ތަނެއް، އަދި އެންޓެނާ ލޯގަނޑު އެނބުރޭ މިސްރާބު ހޮވަން ޖެހޭ {ބަލާށެވެ. “ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އަމިއްލައަށް އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ގޮތް”} ބައްލަވާށެވެ. ދެން، ވަޔަރިންގ އަމިއްލައަށް ކުރަން ޖެހޭނެ {އެންމެ ސާދާ ހާލަތުގައި ހަމައެކަނި އެންޓެނާ ކޭބަލް ޓީވީއަށް ޖައްސާ}. ދެން އިންސްޓޯލް ކުރަން ޖެހެނީ އެންޓެނާ ލޯގަނޑު ޖަހާނެ ބްރެކެޓް އެވެ. ފަސްޓަނަރ ސެޓެއް ހިމެނޭ ބްރެކެޓެއްގެ އިތުރުން އެންޓެނާ ކޭބަލެއް {އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރަނީ ފިންމާކް ކޭބަލް، އެފް 660 ނުވަތަ އެފް 690}، ރޭޑިއޯ މާކެޓުން ކިއެވްގައި ގަނެވޭނެއެވެ.
ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ރާއްޖޭގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލް ކުރުމުގައި އެންޓެނާ ހުންނަ ތަން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ އެވެ. މިސާލަކަށް ހޮވާފައިވާ ދިމާލުގައި ހުންނަ އުސް ގަސްތަކުގެ ސަބަބުން ސެޓެލައިޓް ޑިޝް ގޭގެ ފުރާޅުގެ މައްޗަށް އުސްކޮށް އުފުލަން ޖެހެ އެވެ. އެންޓެނާ ޖައްސާފައިވަނީ، މި ހާލަތުގައި، 40-50އެމްއެމް ގެ ބޭރު ދިގުމިނެއްގެ ދަގަނޑު ހޮޅިއެއްގެ މައްޗަށެވެ.
ސެޓެލައިޓް ޓެލެވިޜަން އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ގާޑް ނުކުރާ ޑަޗާއެއްގައި ނަމަ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް މާބޮޑަށް ނުވާނެއެވެ. މި ހާލަތުގައި ސެޓެލައިޓް ޑިޝް ވީހާވެސް އުސްކޮށް، ވަދެވޭނެ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ލަފާދެއެވެ.

ރަށްރަށުގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކުރުން
ރަށްރަށުގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކުރުން
ރަށްރަށުގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކުރުން
ރަށްރަށުގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކުރުން ރަށްރަށުގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކުރުން ރަށްރަށުގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކުރުންHome | Articles

July 23, 2024 09:18:04 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting