ރަޝިޔާގެ ކުންފުނިތަކުން ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީތަކެއް

ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީ އަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕްރޮޖެކްޓަރާއި ޕްލާސްމާ އާއި ދެމެދުގައިވާ ލިންކެއްގެ އިތުރުން އެލްސީޑީ ޓީވީ / ޕެނަލް ކިޔާލެވޭނެއެވެ. އަދަށްވުރެ ރަނގަޅީ ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީއަކުން މިދެކަމުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ޕާފޯމަންސެއް ލިބިދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންސްޓޯލް ކުރުމާއި ބޭނުން ކުރުމަށް ފަސޭހަ، ވަރަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ބޮޑު އިމޭޖް ސައިޒެއް ހިމެނެއެވެ.
ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީތަކަކީ ބޮޑު ޑައިގޮނަލެއް ހުރި ޓީވީތަކެއް ނަމަވެސް، އެ ޓީވީތަކުގެ ހަށިގަނޑަކީ މަތީ ފެންވަރުގެ ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާތީ، މާ ބަރު ޓީވީތަކެއް ނޫނެވެ. މިފަދަ ޓީވީތަކުގެ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލް ވަރަށް ފަންކްޝަނަލް ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ކުދިކުދި އަދި ތަފާތު ނޫން ބަޓަން ޑެޒިގޭޝަންތައް ގިނައިން ހުރުމަކީ އޮޅުން ބޮޅުން ބޮޑު ކަމަކަށް ވާތީ ވަކި ފަންކްޝަނެއް ހޯދަން ދަތިވެ އެވެ.
ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީގައި ގިނަ ވީޑިއޯ އައުޓްޕުޓްތަކެއް ހުރުމުން އެޗްޑީއެމްއައި އިންޓަފޭސް އާއި އެކު ވީޑިއޯ އިކުއިޕްމަންޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްފަހަރާ މަތީ ފެންވަރުގެ ވީޑިއޯ ސިގްނަލްގެ ބައެއް ސޯސްތައް ގުޅުވައިލެވޭނެ އެވެ. އަދި ސްޓިރިއޯ އޯޑިއޯ އައުޓްޕުޓާއި އޯޑިއޯ އިންޕުޓާއި ކޮމްޕޮޒިޓް ވީޑިއޯ އައުޓްޕުޓާއި ވީޑިއޯ އިންޕުޓާއި އަރްޖީބީ ވީޑިއޯ އިންޕުޓް ހިމެނޭ ފުލް ފީޗާސް ދެ ސްކާޓް އިންޕުޓް ވެސް ހުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ސްކާޓްގައި ސްމާޓްލިންކް އިންޓަފޭސްއެއް ހުރެ އެވެ.
ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީގެ ބިލްޓް-އިން ސްޕީކަރުތަކުގެ ވޮލިއުމް ރިޒާވް ފުދޭވަރަކަށް އޭގެ އަރާމުކޮށް ބަލާލުމުގެ ޒޯން އަޑު އިވޭނެ އެވެ. ފުދޭވަރަކަށް ދުރުގައި ޖާގަ ދީފައިވާ ސްޕީކަރުތަކުގެ ސަބަބުން ސްޓިރިއޯ އިފެކްޓެއް ވެސް ހުރެ އެވެ.
ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީގެ އަލިކަން އެލްސީޑީ ޓީވީއަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ދަށް ނަމަވެސް، ރަނގަޅަށް އަލިކޮށްފައިވާ ކޮޓަރިއެއްގައި ބަލާލެވޭ ވަރަށް އަލިކަން ލިބެ އެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ފްލެޓް ސްކްރީން ޓީވީތަކުގެ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު އެއްގޮތްކަން މާ ރަނގަޅު ނޫން ނަމަވެސް ސިނަމާ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކާ މުޅިން އަޅާކިޔާލެވޭ ކަމެވެ. ސްކްރީންގެ އަލިކަން ވަރަށް އޮމާންކަމާއެކު ކަނާތްފަރާތަށް ވެއްޓޭއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެއްވަރެއް ނުވާ އަލިކަން އޮމާންވެގެންދެއެވެ.
ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީގެ މައިގަނޑު ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި އަލިކޮށްފައިވާ ކޮޓަރިއެއްގައި ވެސް ކޮންޓްރެސްޓް ދަމަހައްޓައިދޭ ބޮޑު އިމޭޖް ސައިޒެއް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއީ ފާހަގަކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ގުދުރަތީ ގޮތުން އެލްސީޑީ އަދި ޕްލާސްމާ ޓީވީގެ ހަށިގަނޑުގެ އަޑި ކުޑަވެ، އަލިކަން ބޮޑު ނަމަވެސް އަޅާކިޔާއިރު ޑައިގޮނަލްތަކުގައި އޭގެ އަގު ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީގެ އަގަށް ވުރެ ވަރަށް ބޮޑެވެ.
ޓީވީ އަކީ ޒަމާނީ ގެއެއް ތަޞައްވުރު ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. ޑެންޓެކްސް އެއާކޮންޑިޝަންތަކުގެ އެހީގައި ގޭތެރެ އިތުރަށް އަރާމުކޮށްލެވޭނެ އެވެ. ކޮންމެއަކަސް. އެއްބަސްވޭ، ހޫނު މޫސުމުގެ ހޫނުކަމުން ލަސްނުކޮށް، ޓީވީ ކުރިމަތީގައި އާއިލީ ހަވީރެއް ހޭދަކުރުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ކަމެކެވެ. އަދި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޝުކުރުވެރިވަނީ ރަނގަޅު އެއަރކޮންޑިޝަނަރަކަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ކުންފުނިތަކުން ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީތަކެއް
ރަޝިޔާގެ ކުންފުނިތަކުން ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީތަކެއް
ރަޝިޔާގެ ކުންފުނިތަކުން ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީތަކެއް
ރަޝިޔާގެ ކުންފުނިތަކުން ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީތަކެއް ރަޝިޔާގެ ކުންފުނިތަކުން ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީތަކެއް ރަޝިޔާގެ ކުންފުނިތަކުން ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީތަކެއްHome | Articles

May 21, 2024 09:51:43 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting