ކުދި ޖާގަތަކަށް ކުދި ފިނިކުރާތަކެތި

މި ލިޔުމަކީ ކުދި ބަދިގެތަކުގެ ވެރިންނާއި ކުޑަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ނަގާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ލިޔުމެކެވެ. މި މައުޟޫއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ގުޅުންހުރި މައުޟޫޢަކަށް ވާތީ، ގިނަ ސްޓޭންޑަރޑް ބަދިގެތަކުގެ ޑިމައިންސްތަކުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދޫކޮށްލައެވެ.
ކުދި ސައިޒުގެ ބަދިގެތަކަށް ފްރިޖްގެ މައުޟޫއަށް އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށް ވަދެއްޖެނަމަ، ދެން ތިމާގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓާލަންވީ ހަނި ފިނިކުރާ ތަންތަނަށް ކަމަށާއި، އެއީ ހަމަ އެއާއެކު ފުދޭވަރަކަށް ޖާގަ ބޮޑު އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ފްރިޖްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ނިސްބަތުން އަގުހެޔޮ ގޮތެކެވެ. ފުޅާމިނުގައި އެންމެ 48 ސެންޓިމީޓަރު ހުންނަ ފިނިކުރާ ތަންތަން ހުރެއެވެ! މިފަދަ މޮޑެލްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ކުދި އާއިލާތަކަށެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައި ހުންނަ ޗެމްބަރުގެ ވޮލިއުމް އަކީ 102 ލީޓަރާއި 185 ލީޓަރާއި ދެމެދުގެ މިންވަރެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ޒަމާނީ ފިނިކުރާ ތަންތަނުގައި ޑިފްރޮސްޓިންގ ސިސްޓަމަކީ އޮޓޮމެޓިކް (ޑްރިޕް ސިސްޓަމް) ސިސްޓަމެކެވެ. ޓެމްޕަރޑް ރިއިންފޯސްޑް ގްލާސް ޝެލްފްތަކަކީ އާންމުކޮށް އުސްމިން އެޖެސްޓެބަލް ޝެލްފްތަކެކެވެ. އަލަމާރިތައް ރައްކާތެރިކޮށްފައި ހުންނަނީ ޕްލާސްޓިކް އެޖިންގް އެއް ނަމަ ގޯހެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ އެކްސިޑެންޓްވެގެން އުކާލާ ދައުރުވާ ތަކެތިން ރައްކާތެރިވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ތިރީބައިގައި ގިނައިން ހުންނަނީ މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންޓެއިނަރެކެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާތަކުގެ ދޮރުތަކުގައި ޝެލްފް-ބެލްކަނީތައް ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި އެޖެސްޓް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. ދޮރުތައް ރިވަރސިބަލް ވެދާނެ (އެއީ ހުޅުވޭ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނަ ދޮރުތަކެކެވެ). ސްޓޭންޑަރޑް މެއިންޓެއިންޑް ޓެމްޕަރޭޗަރ އަކީ 0-12?С ކަމަށާއި، މިއީ ތަމަސްޓޭޓެއް (އިލެކްޓްރޯމެކޭނިކަލީ) އިން ރެގިއުލޭޓް ކުރާ އެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުދި ސައިޒުގެ ފްރިޖްތަކުގައި ބިސް ޓްރޭއަކާއި ފުޅި ހޯލްޑަރެއް ވެސް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާތަކުގައި ހުންނަ ފްރީޒާއަކީ ކުޑަ (25 ލީޓަރު)، ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި 48 ލީޓަރު ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ދުވާލަކު 3 ކިލޯ އާއި ހަމައަށް ފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީ. ޑިފްރޮސްޓިންގ ސިސްޓަމަކީ މެނުއަލް ސިސްޓަމަކަށް ވާއިރު، ބެލެހެއްޓޭ އެންމެ ކުޑަ ފިނިހޫނުމިނަކީ -12-18?С އެވެ. ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އިތުރު 15 ގަޑިއިރު ފިނިހޫނުމިން ދެމިއޮންނާނެ އެވެ. ކުދި ސައިޒުގެ ފްރިޖްތަކަކީ އާންމުކޮށް ސިންގަލް ކޮމްޕްރެސަރެވެ.
ގޭތެރޭގެ ކުދި ސައިޒުގެ ފިނިކުރާތަކުގެ ބާޒާރުގައި، ފުލް ފަންކްޝަނަލް ފިނިކުރާ (ފްރީޒާ އާއި އެކު) އަދި އެއާ ނުލައި ތަފާތު ކުރެވޭނެ؛ ސިންގަލް އަދި ޑަބަލް ޗެމްބަރެވެ. އިތުރު ސިފައަކީ ފާރުތަކުގައި އެންޓިބެކްޓީރިއަލް ކޯޓިން ޖަހާފައި ހުރުމެވެ.
ތިބާގެ ބަދިގެ އެހާ ކުޑަ ނޫން ނަމަ، އަދި 54 ސެންޓިމީޓަރުގެ ފުޅާމިނެއްގައި ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަނެވޭނަމަ، ދެން ތިބާގެ އިޚްތިޔާރު ފުޅާވެގެންދެއެވެ.
ކުދި ފިނިކުރާތަކަކީ ކުދި ބަދިގެތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ހޯދުމެކެވެ.

ކުދި ޖާގަތަކަށް ކުދި ފިނިކުރާތަކެތި
ކުދި ޖާގަތަކަށް ކުދި ފިނިކުރާތަކެތި
ކުދި ޖާގަތަކަށް ކުދި ފިނިކުރާތަކެތި
ކުދި ޖާގަތަކަށް ކުދި ފިނިކުރާތަކެތި ކުދި ޖާގަތަކަށް ކުދި ފިނިކުރާތަކެތި ކުދި ޖާގަތަކަށް ކުދި ފިނިކުރާތަކެތިHome | Articles

May 26, 2024 11:11:19 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting