އެރިސްޓަން

އެރިސްޓަން ޓްރޭޑްމާކް އުފެއްދީ އަށްޑިހަގެ އަހަރުތަކުގަ އެވެ. މި ނަން ޔޫނާނީ ބަހުން ތަރުޖަމާކޮށްފިނަމަ، އޭގެ މާނައަކީ "އެންމެ ރަނގަޅު" އެވެ. މި ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ރަޝިޔާގެ ބާޒާރުން ފެނިގެން ދިޔައީ 90 ގެ އަހަރުތަކުގައެވެ. 1995 ވަނަ އަހަރު މި ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ އޮފީސް ރަޝިޔާގައި ފެނިގެން ދިޔައެވެ. މަޑުމަޑުން އިންޑެސިޓް އަދި އެރިސްޓަން ފަދަ ބްރޭންޑްތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރަމުން ދިޔައެވެ. މި ބްރޭންޑަށް ރަޝިޔާގެ ކޮންސިއުމަރ ގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން އިތުރުވަމުން ދިޔައެވެ. އެކަމަކު 1998 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި މި ކްރައިސިސް ހިނގުމަށް ފަހު ވިއްކާ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއްގެ ވޮލިއުމް ކުޑަކޮށް ދަށްވި އެވެ. 2000 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާގެ ބާޒާރުގައި އެކުންފުނީގެ މަގާމު ވަރުގަދަ ކުރަން ނިންމި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ސްޓިނޯލް ޕްލާންޓް ހޯދިއެވެ. ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް ރީއޮގަނައިޒޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު، އަހަރަކު 1،300،000 ފްރިޖް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕްލާންޓުންނަށް ލިބިފައިވެ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޭގެ ފަހުން ވިއްކުން ތިންގުނައަށް އިތުރުވި އެވެ. މިއަދު މި ކުންފުނިން ތަމްސީލުކުރަނީ މި މާކެޓުގައި ލިބެން ހުރި ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއްގެ %35 ގެ މިންވަރަކަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ކޮމްބީ ޓައިޕްގެ ފިނިކުރާ ތަނަކީ ރަނގަޅުކޮށްފައިވާ ފިނިކުރާ އެއްޗެކެވެ. މިއަދު އަހަރަކު 1.5 މިލިއަން ޔުނިޓާ ހަމައަށް އުފެއްދުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.
މިފަދަ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ އެ ކުންފުނިން އުފެއްދި ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފޯކަސް ކޮށްފައިވަނީ ކޮންސިއުމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށެވެ. މުދާ އުފެއްދުމުގައި އެއާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތަކީ އެތަކެތި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފަސޭހަކަމާއި އަރާމުކޮށް ބޭނުންކުރުމެވެ. އާ މޮޑެލްތައް އުފެއްދުމުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނިން އަބަދުވެސް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށް، އެ މޮޑެލްތައް އުފެއްދުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން އެންމެ ގާބިލް ސްޕެޝަލިސްޓުން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. މިހާރު ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ބޮމްޕަޓޯ ޑިޒައިން އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ޖަޕާނުގެ އާކިޓެކްޓެކެވެ.
ފިނިކުރާ ތަންތަނުގައި އެކުންފުނިން އަމަލުކޮށްފައިވާ އާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑައިލޮޖިކް ސިސްޓަމް ހިމެނެ އެވެ. މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެއެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާތަކުން އެންމެ ފަރުވާތެރި ކޮންސިއުމަރ އަށް ފަސޭހައިން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިއަދު އެ ކުންފުނިން އުފައްދަނީ ތިން ލައިނެއްގެ ފްރިޖް އެވެ. އެއީ އީކޯޓެކް، ސްޓައިލް ނުވަތަ ކްލާސް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ކްލާސް ފްރިޖްތަކުގައި ޔުނިކް ޑިޒައިން އާންމުވެފައިވެ އެވެ. އެއީ މަލްޓިފަންޝަނަލް އަދި އެންމެ އާދަޔާ ހިލާފު ހައްލުތައް ތަންފީޒުކުރާ އެއްޗެހިތަކެކެވެ. އަދި އިންޓަރެކްޓިވް ޑިސްޕްލޭއެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. އީކޯޓެކް ލައިން އުފެއްދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ހަމައެކަނި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ޓެކްނޮލޮޖީތަކެވެ. މި ފްރިޖަކީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަމަލުކުރާ ހުރިހާ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާ ފްރިޖެކެވެ. ސްޓައިލް ލައިނަކީ ހަމައެކަނި އިގްތިސާދީ ލައިނެއް ނޫން ކަމަށާއި، އިތުބާރު ކުރެވޭ ލައިނެކެވެ.

އެރިސްޓަން
އެރިސްޓަން
އެރިސްޓަން
އެރިސްޓަން އެރިސްޓަން އެރިސްޓަންHome | Articles

July 15, 2024 12:03:57 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting