ފްރިޖް އިންސްޓޯލްކުރުން

ގުދުރަތީ ގޮތުން ސީދާ ފިނިކުރާ އިންސްޓޯލް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތައް ރަނގަޅަށް ކިޔަން ޖެހެ އެވެ. އެއަށްފަހު އެކަނި ކަރަންޓުގެ ހުރިހާ ވަޔަރިންގ އެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެއަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރިނަމަ ދެން އެންމެ ރަނގަޅީ އެކަންކަން ނައްތާލުމަށް ސްޕެޝަލިސްޓަކަށް ގުޅައިގެންނެވެ. މި ހާލަތުގައި އޭގެ ފަހުން ލިބޭ ވޮރެންޓީއަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޯންނާނެއެވެ. މިއަށްފަހު ނެޓްވޯކްގައި ހުންނަ ވޯލްޓޭޖް ރިފްރިޖަރޭޝަން އެޕްލިއަންސް ހިންގުމަށް ބަލައިގަނެވޭ އެ އިންޑިކޭޓަރުތަކާ އެއްގޮތްތޯ ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ. އާންމު އުސޫލުން ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ހުރިނަމަ، ދެން އެންމެ ރަނގަޅީ ފިނިކުރާ އޮޕަރޭޝަންގައި ގޭތެރޭގެ ޓްރާންސްފޯމަރެއް ބޭނުން ކުރުމެވެ. ކަނެކްޝަން ކުރާއިރު ކަރަންޓް ކޯޑް ފްރިޖްގެ ދަށަށް ލާން ނުޖެހެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ފަހުން ޝޯޓް ސާކިއުޓެއް އުފެދި، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަލިފާން ރޯވެދާނެ އެވެ. މިފަދަ އުނދަގުލަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެންމެ ރަނގަޅީ ކެޕޭސިޓަރެއްގައި ބަނދެލުމެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އާދައިގެ ޓްވައިން އެކަށީގެންވެއެވެ.
ބީއެޗްޕީގައި ގްރައުންޑް ކުރުން ހިމެނޭ ހާލަތެއްގައި އެކަށީގެންވާ އައުޓްލެޓެއް އިންސްޓޯލް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް، ޕްލަގާއި ސޮކެޓް ވެސް ތިން ދަނޑި ޖަހާފައި ހުރެ އެވެ. ފިނިކުރާ މެޝިން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހިލޭ ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް ޖެހެއެވެ. ފްރިޖް މަސައްކަތް ކުރަނީ ޕަމްޕެއް ފަދައިންނެވެ. އެތެރޭގައި ހުންނަ ހޫނު ޕަމްޕްކޮށްގެން ބޭރަށް ނެރެގެން ބޭރަށް ނެރެއެވެ.
ބޭރު ހޫނުވަނީއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހުންނަ ކާއެއްޗެހި ފިނިކުރާވަރަކަށް ފިނިކުރާ ޔުނިޓް ހުންނަ ކޮޓަރީގެ ވައި ހޫނުވެއެވެ. މިޒަމާނުގެ ފިނިކުރާތަކުގައި އޮމާން ފާރުތަކެއް ހުރެއެވެ. މި ހާލަތުގައި ކޮއިލް ފުދޭވަރަކަށް ބާރަށް ފާރުގައި ޖައްސާފައި ހުރެއެވެ. އެއީ އެތެރެއާއި ބޭރުގައިވެސް ބެހެއްޓިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ފިނިކުރާ އިންސްޓޯލް ކުރާއިރު މަދުވެގެން ފަސް ސެންޓިމީޓަރުގެ ފަރަގެއް ދޫކޮށްލަން ޖެހެ އެވެ. ބަދިގެ ފަރުނީޗަރުގެ ތެރޭގައި ހަދާފައިވާ ފްރިޖްތަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހެ އެވެ. އަދި ހުރިހާ އުކުޅުތަކަށް ތަބާވުން ވެސް މުހިންމެވެ.
މިޒަމާނުގެ ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި އޮޓޮމެޓިކް ކްލޯޒާ ޖަހާފައި ހުރި ނަމަވެސް އަމިއްލައަށް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ އެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ފްރިޖް ނުވަތަ ފްރީޒާ 2 ޑިގްރީ ފަހަތަށް ސެޓް ކުރާށެވެ. އުނދުން ނުވަތަ ކުޑަދޮރު ކައިރީގައި ފިނިކުރާ އެއްޗެހި ބެހެއްޓުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. އަންނަ ހޫނުގެ ސަބަބުން ފިނިކުރާ ހޫނުވުމަށް މަގުފަހިވެ، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަރަންޓް ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ. އެހެން ގޮތެއް ނުކުރެވޭނަމަ، ދެން ފިނިކުރާ ތަނާއި ހޫނު އުފެދޭ ތަނާއި ދެމެދު ރިފްލެކްޓިވް ސަރފޭސްއެއް ހުންނަ ސްކްރީނެއް ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.

ފްރިޖް އިންސްޓޯލްކުރުން
ފްރިޖް އިންސްޓޯލްކުރުން
ފްރިޖް އިންސްޓޯލްކުރުން
ފްރިޖް އިންސްޓޯލްކުރުން ފްރިޖް އިންސްޓޯލްކުރުން ފްރިޖް އިންސްޓޯލްކުރުންHome | Articles

June 23, 2024 01:04:23 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting