ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ

21 ވަނަ ގަރުނުގެ އާއިލާއެއްގެ މިޒަމާނުގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެންމެ ބޭނުންތެރި އަދި ބަދަލު ނުކުރެވޭ އެއްޗަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ފްރިޖް، މައިކްރޯވޭވް (ނުވަތަ ކޮންވެންޝަނަލް ގޭސް) އަވަން، ދޮންނަ މެޝިން. އާދެ - އާދެ، އަދި އާދެ އަނެއްކާވެސް، މިހުރިހާ ކަމަކީ ތަޖުރިބާކާރު ހޮސްޓެސްއަކަށް، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދޮންނަ މެޝިނަކަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެކެވެ. އެހެނީ ކޮންމެ އަންހެނަކުވެސް އޭނާގެ ވަގުތަށް އަގުދޭތީ، އަދި ހަމަގައިމުވެސް ސިއްހަތަށް ވެސް އަގުދެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ބުއްދިވެރި ފިރިހެނަކަށްވެސް ވިސްނޭ ގޮތުގައި ދޮންނަ މެޝިނެއް ގަތުމަކީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ވިސްނުމެއް ނޫން ނަމަވެސް އެދުމަކީ ފިރިހެނަކަށް ރޭޒަރެއް ގަތުމާ އެއްގޮތެވެ. މިހާރަކަށް އައިސް ދޮންނަ މެޝިނަކީ ގޭތެރޭގެ އެ އެއްޗަކީ އެ އެއްޗެއް ނެތި އުޅެން ކިރިޔާވެސް މުސްތަޙީލު އެއްޗެކެވެ.
މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ދޮންނަ މެޝިނުގެ ދެ ވައްތަރެއް ވެއެވެ: އޮޓޮމެޓިކް އަދި ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް އެވެ. އެމީހުން ތަފާތުވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ގާތްގަނޑަކަށް އަބަދުވެސް ފްރަންޓް ލޯޑިން މެޝިންތަކެއް ކަމަށާއި، އެ މެޝިންތައް އިންސްޓޯލް ކުރުން އާންމުކޮށް ހުންނަނީ ސްޓޭޝަނަރީ ގޮތަކަށެވެ. އަދި އެންބެޑެޑް މޮޑެލްތައް ވެސް ހުރެ އެވެ.
ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް މެޝިންތަކަކީ އޮޓޮމެޓިކް މެޝިންތަކާ ހިލާފަށް ފެނާއި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ކޮމްޕެކްޓް އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފައިދާހުރި މެޝިންތަކެކެވެ. ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނަކީ ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި ރައްކާކުރުމަށް މައްސަލައެއް ނެތް ގޭތެރޭގެ އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ.
ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ އޮޓޮމެޓިކް މެޝިންތަކާ ހިލާފަށް ފެން ސަޕްލައިއާ ގުޅާލަން ނުޖެހުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ކަމެކެވެ. ފެން ފޯރުކޮށްދެނީ ސީދާ ފޯސެޓުންނެވެ. ފެން ސަޕްލައިއާ ގުޅޭނީ މަދު މޮޑެލްތަކަކަށެވެ. އޭގެ ބޮޑު ފައިދާއަކީ ވަގުތުން ހޫނު ފެން ބޭނުން ކުރެވޭތީ ހޫނުކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތާއި ހަކަތަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ޖާގަ ސަލާމަތް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ދެން ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނެއް ގަންނަން. އެހެނީ އެމީހުންގެ ޑިމައިންސްތައް އޮޓޮމެޓިކް މެޝިންތަކަށްވުރެ މޮބައިލް ވެއެވެ. ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް މެޝިނެއް ބަދަލުކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށާއި، ކާރެއްގައި ރާއްޖެ ގެންދިއުމަކީ މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ވަރަށް ތަފާތު އަދި ގިނަ މޮޑެލްތަކެއް ހުންނަ މެޝިންތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން ސިފަތަކުގެ ގޮތުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ފަސޭހައިން ހޮވިދާނެއެވެ. މިއީ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކެވެ.
• ލިލީންގެ އެންމެ ބޮޑު ބަރުދަން 7 ކިލޯއަށް އަރައެވެ. މިއީ ބޮޑު އާއިލާއަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ކުދި އާއިލާތަކަށް 2 ކިލޯގެ ލޯޑެއް ހުންނަ މެޝިނަކީ ފުދޭވަރަކަށް އެކަށީގެންވާ މެޝިނެކެވެ؛
• ދޮންނަ މެޝިނުގެ ޑިމައިންސް ވަރަށް ކުޑަކަމުން ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ޑިވައިސް އިން މާބޮޑު ޖާގައެއް ނުނަގައެވެ؛
• ޑިޒައިން. މިވަގުތު ކްލާސިކް ފީފާ ބައްޓަމަށް ޑިޒައިންގެ އިތުރުން ގިނަ ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް މެޝިންތަކުގައި ޒަމާނީ ސްޓައިލިޝް ޑިޒައިންއެއް ހުރެއެވެ؛
ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ބޭނުންކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ މެޝިންތަކެކެވެ. ވަރުގަދަ ލޯޑިންގ ގެ ސަބަބުން ހަނދާން ނެތިފައިވާ ދޮންނަ އެއްޗެހި ރިޕޯޓް ކުރެވޭއިރު، ދޮވުން މެދުކަނޑާލަން ވެސް ނުޖެހެއެވެ.

ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ
ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ
ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ
ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯHome | Articles

July 15, 2024 11:08:16 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting