އެކި ބޭނުންތަކަށް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޔުނިވާސަލް ޓެސްޓްތައް

މިއަދު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ވެފައިވަނީ ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ މުހިންމު ބަޔަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިންގެ ތަފާތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެސްޓްތައް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރ ޓެސްޓްތަކުން ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުންތަކާއި ވަރުގަދަ ކަންކަމާއި ބަލިކަށިކަން ހާމަވެގެން ދިޔައެވެ.
އެލްޖީ ކޮމްޕްރެސަރަކީ އާ މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މޮޑެލް އެވެ. އޭގެ ފައިދާއަކީ ޑަސްޓް ފްލާސްކްގެ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުވުމެވެ. މިކަން ހާސިލް ކުރެވުނީ ޑަސްޓް ޕްރެސް ކުރުމުގެ ނިޒާމަކުންނެވެ.
ބޮޝް އެރގޯމެކްސް ޕްރޮފެޝަނަލް އެވެ. ރީތި ޑިޒައިންއަކާއެކު ކޮލިޓީ ޖަރުމަނު ވެކިއުމް ކްލީނަރެކެވެ.
ކާޗަރ ވީސީ6300 އަކީ ވެސް ޖަރުމަނުގެ އުފެއްދުންތެރިންގެ ތަންކޮޅެއް މަތީ ފެންވަރުގެ ޑިވައިސްއެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ކުލައަކީ ގަދަ ރީނދޫ ކުލައެއް ކަމަށާއި، މިއީ އޭގެ މަޑުމައިތިރި އޮޕަރޭޝަނުން ތަފާތު ކަމެއް ކަމަށެވެ.
ސެމްސަންގް ސްޓެލްތު އެސްސީ9560 އަކީ ސްޓައިލިޝް އަދި ރީތި ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ކަމަށާއި އެ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ އޭގެ ސިފައާ އެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮންސިއުމަރުން ހޯދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. މަސައްކަތުގެ ހިމޭންކަން މަތީ ފެންވަރެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އެއީ އެންމެ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ.
އަދި އެންމެ ފަހުން މައިގަނޑު މޮޑެލްއަކަށްވީ ޑައިސަން ޑީސީ 08 އެނިމަލްޕްރޯ އެވެ. މި ކުންފުނިން މީގެ 15 އަހަރު ކުރިން ސާފުކުރުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނެސްދިނެވެ. މިއީ ތަންކޮޅެއް އަގުބޮޑު ޑިވައިސްއެއް ކަމަށާއި އަގުތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ފުދޭވަރަކަށް މަތީ އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ ފެންވަރެއްގައި ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް ނަމަވެސް ގެއްލުމަކީ ޑިޒައިނަރުންނަށް ކުޑަ ނުކުރެވޭ އަޑުގަދަވުމެވެ.
ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާއިރު ކަރަންޓަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭއިރު ގިނަ ގަންނަ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ބާރުގަދަ ވަރަކަށް ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. ޕަވަރ ދައްކާފައިވަނީ ކޭސްގައި ކަމަށާއި އެއީ ވޮޓް އިން ކިޔަވާ އެއްޗެކެވެ. ބުނަން ޖެހޭނީ ބާރު ބޮޑުވިވަރަކަށް ވެކިއުމް ކުރަން އަވަސްވެ ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ.
ހުރިހާ ދިރާސާތަކެއްގެ ނަތީޖާއަށް ބިނާކޮށް ނިންމުންތައް ނިންމޭނެއެވެ. އެއީ ބާރަށް މާބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދިނުމުގެ އަގުހުރި ކަމެއް ނޫންކަމެވެ. ދުން ޖަހައިގަތުމުގެ ފެންވަރަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. ޓެސްޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރި ކޮންމެ މޮޑެލްއަކީ ވެސް ރަނގަޅު ބާރެއް ލިބިފައިވާ އަދި އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އުފެދޭ މޮޑެލްއެއް ނޫނެވެ.
ފިލްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމަށް ފުދޭވަރަކަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. މުސްކުޅި ވެކިއުމް ކްލީނަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްކުޅި ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ކޮތަޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުނިކޮށިތަކާއި ދޮސް އެއްކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް ރީތި ޕާރޓިކަލްތައް އަނބުރާ ކޮޓަރިއަށް ވަދެއެވެ. މިޒަމާނުގެ މޮޑެލްތަކުގައި އެޗް12 ނުވަތަ އެޗް13 ޖީލުގެ ހެޕާ ފިލްޓަރުތައް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، މި ފިލްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ދޮސް ވަނުން %99.95 މަދުކުރެވިދާނެއެވެ. މިއީ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު އިންޑިކޭޓަރެއް އަދި ފުދޭވަރަކަށް މުހިންމު އިންޑިކޭޓަރެކެވެ.
ފިލްޓްރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކޮލިޓޭޓިވް ލެވެލްގައި ކަމަށާއި، މިއީ ޑިވައިސްގެ ބާރު އަމިއްލައަށް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޓެސްޓްތަކުން ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ވެސް ބޭނުންވާ ސިފަތައް ވަނީ ދައްކާފައެވެ. ރަނގަޅު ފިލްޓްރޭޝަން އެއް ލިބިފައިވާ ފުދޭވަރަކަށް ވަރުގަދަ އަދި ޒަމާނީ ޑިވައިސްތަކެކެވެ.

އެކި ބޭނުންތަކަށް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޔުނިވާސަލް ޓެސްޓްތައް
އެކި ބޭނުންތަކަށް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޔުނިވާސަލް ޓެސްޓްތައް
އެކި ބޭނުންތަކަށް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޔުނިވާސަލް ޓެސްޓްތައް
އެކި ބޭނުންތަކަށް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޔުނިވާސަލް ޓެސްޓްތައް އެކި ބޭނުންތަކަށް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޔުނިވާސަލް ޓެސްޓްތައް އެކި ބޭނުންތަކަށް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޔުނިވާސަލް ޓެސްޓްތައްHome | Articles

July 19, 2024 16:22:14 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting