ފްރީޒާގައި ވިޓަމިންސް އާއި ނިއުޓްރިއެންޓްސް ރައްކާކުރާނީ ކިހިނެއް؟

މިކަމަށް ބޭނުންވަނީ ސުޕަރ ފްރީޒް މޯޑް، އެއްފަރާތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާނާ (އެއްފަހަރާ 2 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނައިން) ފްރީޒްކުރުމަށް، އަދި އަނެއްކޮޅުން ފްރީޒާގައި މިހާރުވެސް ހުރި ކާނާ ތައްޔާރުކުރުމަށް އިތުރުވުމަށެވެ ފިނިހޫނުމިން. ސުޕަރ ފްރީޒް މޯޑް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވެނީ ކުރިން (ޗެމްބަރުގައި އާ އުފެއްދުންތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަދު ގަޑިއިރުތަކެއް ކުރިން) އެވެ. މި މަދު ގަޑިއިރުތަކުގެ ތެރޭގައި ފްރީޒާގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް -18 ޑިގްރީން -24 ޑިގްރީއަށް އަދި އެއަށްވުރެ ދަށުގައި ދަށްވެއެވެ. 2 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ އާ ކާނާ ޗެމްބަރުގައި ބަހައްޓާއިރު ވަގުތީ ގޮތުން ފިނިހޫނުމިން މައްޗަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ސުޕަރ ފްރީޒް މޯޑާއި -24 ޑިގްރީއަށް ވުރެ ދަށް ފިނިހޫނުމިނެއް ހުރުމުން މިއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. މި މޯޑުގެ ސަބަބުން ޚާއްޞަކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތާޒާ ކާނާ (އެބަހީ ތާޒާ ތަރުކާރީ، މޭވާ، ބެރީ ފަދަ ތަކެތި) އަވަހަށް ފްރީޒް ކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ ފްރީޒްކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޓެމްޕަރޭޗަރ ތްރެޝްހޯލްޑް - 0 ޑިގްރީ ފަހަނައަޅައި ދިއުމެވެ. މިކަން ފުދޭވަރަކަށް އަވަހަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ (ސުޕަރ ފްރީޒް ފަދައިން) ތިބާގެ ކާނާ މީރުކޮށް ހުންނާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެނީ ކާބޯތަކެތި ކުދިކުދި ކޮތަޅުތަކަކަށް (ރަނގަޅަށް ފްރީޒްވާ ގޮތަށް) އަދި ޚާއްޞަ ފްރީޒާ ކޮތަޅުތަކުގައި ފްރީޒް ކުރުމަށެވެ.

ފްރީޒާގައި ވިޓަމިންސް އާއި ނިއުޓްރިއެންޓްސް ރައްކާކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ފްރީޒާގައި ވިޓަމިންސް އާއި ނިއުޓްރިއެންޓްސް ރައްކާކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ފްރީޒާގައި ވިޓަމިންސް އާއި ނިއުޓްރިއެންޓްސް ރައްކާކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ފްރީޒާގައި ވިޓަމިންސް އާއި ނިއުޓްރިއެންޓްސް ރައްކާކުރާނީ ކިހިނެއް؟ ފްރީޒާގައި ވިޓަމިންސް އާއި ނިއުޓްރިއެންޓްސް ރައްކާކުރާނީ ކިހިނެއް؟ ފްރީޒާގައި ވިޓަމިންސް އާއި ނިއުޓްރިއެންޓްސް ރައްކާކުރާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

May 26, 2024 22:20:27 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting