ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގައި އާޑޯ ފްރިޖް

ފްރިޖް އާޑޯ މިވަގުތު ކިޔާލެވޭނީ އެމީހުންގެ ކްލާހުގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ފްރިޖް އެވެ. ހަގީގަތަކީ މިހާރު ފިނިކުރާ ތަނަކީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން، ރައްޔިތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރާ ފޮށިގަނޑަކަށް ވުން ހުއްޓިފައި އޮތް ކަމެވެ. މިހާރު ބޭނުންވަނީ ބޮޑު ކަމެއް. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނަނީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ ސިފައާ މެދު އިތުރުވަމުންނެވެ.
މިއީ އާޑޯ ފްރިޖްތަކުން އެންމެން ކާމިޔާބު ހޯދާ ތަނެވެ. ކޮންމެއަކަސް އާރްޑީއޯ އަކީ ހަމައެކަނި ކުރުކުރުމެއް ކަމުގައި ވާއިރު، އޭގެ ފަހަތުގައި އޮތީ މި ބޮޑު ކުންފުނީގެ މި ފިނިކުރާތަކާއި އެހެނިހެން ސާމާނުގެ މުޅި މާނައެވެ. އާރްޑީއޯ ތަރުޖަމާ ކުރެވެނީ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެއީ ތެދެކެވެ. މިތަނުގައި ޖަދަލުކުރަން އުނދަގޫ.
ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އާޑޯ ފްރިޖްތަކުގައި ވަގުތުން ފާހަގަ ކުރެވޭނީ ފުން ޕޮޓެންޝަލްއެކެވެ. މިތަނުގައި އަދި މަތީ ފަންކްޝަނަލިޓީއާއި މޮޅު ސިފައެކެވެ. އާޑޯ ފްރިޖް ގަތްނަމަ، ތިބާގެ ބަދިގެ އެތެރެއަށް ވެއްޓިގެން ދިޔަހެން ހީވާ ގޮތް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. ހަގީގީ ޝަރަފުވެރި އާޑޯ ފްރިޖްތައް ހުންނަން ޖެހޭނީ ހަމަ މިތަނުގައި ކަމަށް އިހުސާސް ކުރެވެ އެވެ.
އާންމު ގޮތެއްގައި އާޑޯ އިން ފްރިޖް ތަރައްގީ ކުރަނީ ހަމައެކަނި ސިފައަށް ނޫން ކަމަށާއި، މަތީ ފަންކްޝަނަލިޓީގެ އަގުވަޒަން ކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އާޑޯގެ ހުރިހާ ފްރިޖްތަކެއް ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލެވިފައިވެ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ އެއްޗަކުން ވެސް ސާފުކޮށް ތިމާގެ ފަރުދީ ވަންތަކަމާއި ތިމާގެ ސިފައަށް ބާރުއަޅާނެ އެވެ. މި ތިން ގްރޫޕަކީ ސިފައާ ކުޑަކޮށް ގުޅުން ހުރި ބައެއް ނަމަވެސް، އެމީހުންގެ މައިގަނޑު ތަފާތަކީ ފަންކްޝަނަލިޓީ އެވެ. އެހެންކަމުން މި ގްރޫޕްތަކަކީ: ހެކްސަގޮން، ވިންޓޭޖް، އެވަރގްރީން އެވެ. އެ އެންމެންގެ އުސްމިނަކީ މުޅިން ތަފާތު މީހެކެވެ.
އެހެންކަމުން، ފްރީޒާ ހުންނަ ތަނުގެ ބާވަތަށް ބަލާފައި ބައިބައިވުން އޮވެއެވެ - ކޮންމެ އާޑޯ ފްރިޖްއެއްގައި ހުންނަ މައި ކޮމްޕާޓްމަންޓެވެ. އެހެންކަމުން، މިއީ: ކޮމްބީ (ވަރަށް ތިރީގައި ހުންނަ ތަން)، ދެ ދޮރު (ފިނިކުރާ މަތީގައި ހުންނަ ތަން)، އަދި ހަމައެހެންމެ އެއް ދޮރު ހުންނަ ތަނެވެ.
ތިމާއަށް ފުރިހަމަ ވާނެ ގޮތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި ވަގުތުން ސީދާ ތިމާގެ ނަފްސުގެ ތެރެއަށް ބަލަން ޖެހެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުން ބޭނުންވަނީ ސީދާ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ރަނގަޅަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ފްރީޒާގައި ގިނަ ޖާގަ ބޭނުންވޭތޯ އަދި އެއީ ހަމައެކަނި ތިމާއަށްޓަކައި އާޑޯ ފްރިޖުގައި ހުރި އެންމެ މުހިންމު އެއް އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ސިންގަލް ޑޯރ މޮޑެލްއެއް ގަންނަވާށެވެ. ތިބާއަށް، އުސޫލުން ބަލާއިރު، ބޭނުންވަނީ މަލްޓިފަންޝަނަލް ވާނެ ފްރިޖެއް، ދެން ކޮމްބީ މޮޑެލްއެއް ނަގާށެވެ. މަތީގައި ފްރީޒާއެއް ޖަހާފައި ހުންނަ ފްރިޖެއް ބޭނުންވޭތަ؟ ކުރިއަށް އާޑޯ ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖް އަށް!

ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގައި އާޑޯ ފްރިޖް
ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގައި އާޑޯ ފްރިޖް
ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގައި އާޑޯ ފްރިޖް
ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގައި އާޑޯ ފްރިޖް ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގައި އާޑޯ ފްރިޖް ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގައި އާޑޯ ފްރިޖްHome | Articles

June 15, 2024 04:19:39 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting