ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޮވުން

މިވަގުތު އާއިލާގައި، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، އެއް ޓީވީއެއް ނޫން، ދެ ޓީވީ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީވީ ހުރުމުން، މަސްލަހަތަށް ބަލާފައި ބަލަންވީ ކޮން ޕްރޮގްރާމަކާ މެދު މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ޓީވީ ސާމާނު އުފެއްދުމަކީ ތަފާތު ކަމެއް ކަމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ ބޭނުންތަކާއި މާލީ ގާބިލްކަމާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލައަށް އެކަށީގެންވާ މޮޑެލްއެއް ހޯދިދާނެ އެވެ. ގަންނަ މީހާގެ ޒަމާނީ ޝަރުތުތަކަކީ ހަމައެކަނި ސިފައެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކޮލިޓީގެ ސިފަތަކާއި، އެކި ޑިވައިސްތައް ގުޅުވައިލުމުގެ ގާބިލްކަމާއި، 3ޑީ އިމޭޖްތަކާއި، ޑައިގޮނަލްގެ ސައިޒު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ކޮޓަރީގައި ގިނަ ޖާގަ ނަގާ ބޮޑެތި ޓީވީތައް ނެތެވެ. ފާރުގައި ޖައްސާލެވޭ އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޮވުމަކީ އާންމުކޮށް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ބޮޑު ސްކްރީން ސައިޒުގެ މާނައަކީ މި ޓީވީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ހަމައެކަނި ބަދިގެއަށް ނޫން، ކޮޓަރީގައި ވެސް ފާރުގައި ޖައްސާފައި ހުންނަ ކުޑަ ނުވަތަ މެދު ސްކްރީން ސައިޒެއްގެ އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް އެކަށީގެންވެ އެވެ. އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޮވާއިރު، ސަރައުންޑް ނުވަތަ މަލްޓި ޗެނަލް ސައުންޑް ބޭނުންވާނަމަ ޕާސްޕޯޓުގައި ސަޕޯޓްކުރާ ސައުންޑް ސިސްޓަމްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން ޖެހެ އެވެ. އާދައިގެ ސްޓިރިއޯ އިން ކޮންމެ ފްލެޓް އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ވެސް ރިޕްރޮޑަކްޓް ކުރެ އެވެ.
ގޭގައި 3ޑީ އިން ވީޑިއޯ ނުވަތަ ފިލްމު ބަލާލުމަށް ހާއްސަ އައިނު ބޭނުން ކުރާ ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަހު ބޭނުން ކުރުމަކީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެކެވެ. ވަރަށް އަގުބޮޑު ޓީވީއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެ، މުސާރައިގެ ކުރިން އިތުރު ފައިސާއެއް ނެތްނަމަ، ޕޯން ޝޮޕްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފިހާރައެއްގައި މުދާ ރަހުނުކޮށް، މިސާލަކަށް lombardtiktak.ru އިން ކަންފަތް ދޮށުގައި ވިއްކާލެވޭނެ އެވެ. ގަންނަ ފަރާތުން ޓީވީ ބޭނުންކޮށްގެން އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރަން ރާވާނަމަ، ދެން ޖަސްޓިފައި ވާނީ ސްމާޓް ޓީވީ ޕެކޭޖަކާއެކު އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ގަތުމެވެ، އޭގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ވީޑިއޯ ބަލާލުމެވެ. އިންޓަނެޓަށް ވަދެވޭނެ ކޮމްޕިއުޓަރެއް ފުދޭނަމަ، ދެން ސްމާޓް ޓީވީގެ ފަންކްޝަނަލިޓީ ހުންނަ ޑިވައިސްއެއް ގަތުމަށް ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ފިހާރައެއްގައި އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޮވާއިރު ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލް ޗެކް ކުރަން ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ: އަނދިރި ކޮޓަރިއެއްގައި ވެސް އަތްލާއިރު ވެސް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ކިހާ ފަސޭހަ އަދި ފަސޭހަ އެވެ.
ޓީވީގެ އިތުރު ފަންކްޝަންތައް ވެސް ބޭނުންތެރިވާނެ: ސްކްރީނުގައި ޓެލެޓެކްސްޓް ދެއްކުމާއި، ފްރޭމް އިން ފްރޭމް ކޮށްގެން ދެ ޗެނަލެއް ފޮލޯ ކުރުމަށް ބެކްގްރައުންޑްގައި ހުންނަ ކުޑަ ވިންޑޯއެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ސްކޭން ކުރުމާއި އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް. ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް ޓީވީ އިކުއިޕްމަންޓް ސުޕަމާކެޓެއް ވިޔަސް ނުވަތަ އޮންލައިން ސްޓޯރެއް ވިޔަސް ވިއްކާ ފަރާތުގެ ކޮލިފައިޑް ކޮންސަލްޓޭޝަން ހޯދުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީ އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ.

ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޮވުން
ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޮވުން
ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޮވުން
ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޮވުން ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޮވުން ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޮވުންHome | Articles

June 13, 2024 21:11:41 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting