އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވަންވީ ކޮން އިރަކު

ކުރީގެ ޓީވީ ބަދަލު ކުރަން ހޭލުންތެރިކަމާއެކު ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް އަލިގަދަ ވަގުތު އައުމުން ވަގުތުން އުފެދޭ ސުވާލަކީ، އާ ޓީވީ ވާންޖެހޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ވަގުތު ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އެލްސީޑީ ސްކްރީނެއް ހޮވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ހީޕްޑް އަޕް ޕްލާސްމާއެއް ގަތުން ރަނގަޅުތޯ؟ އެލްސީޑީ ޓީވީއަކަށް ނުވަތަ އެހެން އެއްޗަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ހޮވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ގޮތެއްގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުން އޮބްޖެކްޓިވްކޮށް ދެނެގަތުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމަކަށް ވެގެންދެއެވެ.
ސީއާރުޓީއެއްގައި ހުންނަ ސްކްރީން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް އެނގެއެވެ. ރޭ ހޮޅި ތެރެއިން ފާއިތުވާ އިލެކްޓްރޯންތަކުން ފޮޓޯންތައް ނައްޓާލައެވެ. ސްކްރީނުގައި ހައިލައިޓް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޑޮޓަކަށް ވެސް ރަތް، ނޫ، އަދި ފެހި ޝޭޑްތައް މިކްސް ވުމުން އަމިއްލަ ކުލައެއް ލިބެ އެވެ. ހުރިހާ ޕޮއިންޓްތަކެއްގެ ޖޮއިންޓް އެކްޓިވިޓީގެ ސަބަބުން ސްކްރީނުގައި މާނަހުރި ތަސްވީރެއް އުފެދެއެވެ. ސްކްރީން ފްލިކަރ ފްރީކުއެންސީ ވާންޖެހޭނީ ސްޓޭންޑަރޑް - ސިކުންތަކަށް ފްރޭމްތަކެވެ. ސީއާރުޓީ ޓީވީއެއްގެ މައިގަނޑު ގެއްލުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
- ޖުމްލަ ޑިވައިސް؛
- އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ރޭޑިއޭޝަންގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ގެއްލުންހުރި؛
- ސްކްރީން އިމޭޖް ފްލިކް ވެދާނެއެވެ.
އެލްސީޑީ ޓީވީގެ ޗޮއިސް އަށް މިފަދަ މައުލޫމާތުތަކުގެ ހިޔަނި އެޅިދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެލްސީޑީ ޓީވީއަކީ ޕްލާސްމާ ޓީވީ އާއި އެއްވަރަށް އަލި ނުވަތަ ކޮންޓްރެސްޓީ ޓީވީއަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ކުދި ވިއުވިންގ އެންގްލްސް ހުރުން.
ސޯލްމޭޓްގެ އެކުވެރިކަމުގައި ހަވީރެއް ހޭދަކޮށް، ބޮޑު އެލްސީޑީ ޓީވީއެއްގައި ފިލްމު ބަލާ، މަޑުމައިތިރި އަރާމު އިޓަލީ ސޯފާއެއްގައި އިށީނދެގެން ތިބުމަކީ މިއަށްވުރެ އުފާވެރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އިޓަލީގެ ފަރުނީޗަރު އެލައިޓް ސްޓައިލްގެ އިތުބާރު ހުރި ސަޕްލައިއަރަކުން ނިދާކޮޓަރިއަށް ރަނގަޅު ސޯފާއެއް ހޮވައި ގަތުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ.
ޕްލާސްމާ ސްކްރީނުގައި އިމޭޖް ފްލިކަރ އާއި ރޭޑިއޭޝަން ނެތުމަކީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެލްސީޑީ ޓީވީން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. ޓީވީ ޚިޔާރު ކުރެވޭނީ ޑިވައިސްގެ އަގަށް ބަލައިގެންނެވެ. މި ހާލަތުގައި ސްކްރީން ޑައިގޮނަލްގެ ސައިޒާ ގުޅޭގޮތުން ވަގުތުން އިސްކަންދޭ ކަންތައްތައް ހާމަކުރަން ޖެހެއެވެ. ގަތުމުގެ ބޭނުމަކީ ބޮޑު ފުޅާ ޓީވީއެއްނަމަ، ޕްލާސްމާއެއް ގަތުމުން، އަދި ކުޑަ ޑައިގޮނަލަކާއެކު އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ގަތުމަކީ މާ ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ.
ޕްލާސްމާ ސްކްރީންގެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ އޭގެ އަނދާ ހުލިވުމެވެ، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެލްސީޑީ ޓީވީއާ އަޅާބަލާއިރު ޕްލާސްމާ ދިގުދެމިގެންދާނީ މަދު އަހަރުތަކަކަށެވެ. ދެވަނަ ފަހަރު ޑިވައިސްގެ އޮޕަރޭޓިން ޓެމްޕަރޭޗަރ މާ ދަށް ކަމަށާއި، ޕިކްސެލްތައް ހައިލައިޓް ކުރަން ބިރެއް ނުގަންނަ ކަމަށެވެ.
ވަކި ޓެކްނޮލޮޖީއެއްގެ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިގެން އިސްކަންދީ، ވަކި ޓީވީއެއް ހޮވުމަކީ އިންތިހާއަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އަގުތައް އާންމުކޮށް ދަށަށް ދިއުމުގެ އިތުރުން ޑިވައިސްތަކުގެ މުޅި އޮފާ ދިރާސާ ކުރަން ޖެހޭކަން ހަނދާން ނައްތާލަން ޖެހެ އެވެ.

އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވަންވީ ކޮން އިރަކު
އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވަންވީ ކޮން އިރަކު
އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވަންވީ ކޮން އިރަކު
އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވަންވީ ކޮން އިރަކު އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވަންވީ ކޮން އިރަކު އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވަންވީ ކޮން އިރަކުHome | Articles

May 21, 2024 16:06:15 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting