މަލްޓި ކޮމްޕާޓްމަންޓް ފްރިޖްތަކުން ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ

ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންސިއުމަރުންގެ މެދުގައި ގިނަ ކެމެރާތަކެއް ހުންނަ ފްރިޖް މޮޑެލްތަކުގެ މަގުބޫލުކަން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މަލްޓި ޗެމްބަރ ފްރިޖްތަކުގައި މި އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މައިގަނޑު އިސްކަންދޭ ކަންތައްތައް - ތަނަވަސްކަމާއި ފަސޭހަކަން - ފުއްދައިދޭ ސިފަތައް އެއްކޮށްލާފައިވެއެވެ. މަލްޓި ޗެމްބަރ ފްރިޖްތަކުގެ ދެވަނަ ނަމަކީ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ކަމަށާއި އޭގެ މާނައަކީ “ސައިޑް ބައި ސައިޑް” އެވެ. އެމީހުންނަށް މި ނަން ލިބުނީ އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާލުގައި ލޯގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ދެ ދޮރުގެ ސަބަބުންނެވެ.
މަލްޓި ޗެމްބަރ ފްރިޖްތަކުގައި ތިރީގައިވާ މައިގަނޑު ސިފަތައް ހިމެނެއެވެ.
1. ފްރޮސްޓް ނެތި ކާނާ އަވަހަށް ފްރީޒް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން - ސުޕަރ ފްރީޒިންގ.
2. ނޯފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް. މިއީ ފިނިކުރާ ނިޒާމެއް ކަމުން، މަލްޓި ކޮމްޕާޓްމަންޓް ފްރިޖް ބޭނުންކުރާއިރު، ވަކިވަކިން ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ނުޖެހެއެވެ.
3. ތާޒާކަމުގެ ޒޯނެއް ހުރުން. މި ޒޯނުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިނަކީ އުފެއްދުންތަކުގެ ތާޒާކަން ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އަދި ވަކި އުފެއްދުންތަކުން ފިނިކުރާ އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް އެތަކެތީގެ ވަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވާ އެއްޗެކެވެ.
4. ހުޅުވިފައިވާ ދޮރެއްގެ އަޑު ސިގްނަލް. އެއީ މަލްޓި ޗެމްބަރ ފްރިޖްގައި ހުންނަ ދޮރު 30 ސިކުންތަށްވުރެ ގިނައިރު ހުޅުވާފައި ހުންނަނަމަ، ނުވަތަ ބާރަށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ސާރވް ކުރެވެއެވެ.
ސައިޑް ބައި ސައިޑް މަލްޓި ޗެމްބަރ ފްރިޖް ގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، މި ފްރިޖްގައި އިތުރު ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މަލްޓި ޗެމްބަރ ފްރިޖްތަކުގެ ޑިޒައިން ވަރަށް ތަފާތު ކަމުން ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ބަދިގެ އިންޓީރިއާއަކަށް ވެސް ރަނގަޅު މޮޑެލްއެއް ހޮވޭނެ އެވެ. މަލްޓި ޗެމްބަރ ފްރިޖްތަކުގައި ތަފާތު ކުލަތައް ހުރެއެވެ: ސްޓޭންޑަރޑް ވައިޓް، ގްރޭ، ބްލެކް، ބްރައުން، ބީޖް އަދި އެހެނިހެން ކުލަތަކެވެ.
ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްގެ ފްރީޒާ ކޮމްޕާޓްމަންޓްގައި ބިއްލޫރި ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކް ޝެލްފްތައް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. އާންމުކޮށް ސްޓޭންޑަޑް މޮޑެލްތަކުގައި ފިނިކުރާ ތަނުގެ މަތީގައި 3 ޝެލްފް ހުންނައިރު، ތިރީގައި 2 ޕްލާސްޓިކް ކޮންޓެއިނަރު ބެހެއްޓިފައި ހުރެއެވެ. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްގެ ހުޅުވޭ ދޮރުތަކުގައި ސައިޑް ޝެލްފްތަކާއި، ތެޔޮ ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކާއި، ބިސް ޓްރޭތައް ހުރެއެވެ.
މަލްޓި ޗެމްބަރ ފްރިޖްގެ މޮޑެލްތަކުގައި އަވަސް ފްރީޒިންގ ފަންކްޝަނެއް ހުންނައިރު، މިއީ އުފެއްދުންތަކުގައި ހުންނަ ވިޓަމިންތަކާއި ބޭނުންތެރި ޓްރޭސް އެލިމެންޓްތައް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ. އަދި މަލްޓި ޗެމްބަރ ފްރިޖްތަކުގައި ވެސް ބޮޑެތި ކެޕޭސިޓީގެ ފްރީޒާތައް ހުރެއެވެ.
ތިމާގެ ފްރިޖް ހަގީގަތުގައި ވެސް ތަފާތު ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ދެން ޑިޒައިނަރެއްގެ ގޮތުގައި އަމިއްލައަށް ޓްރައި ކުރެވިދާނެ އެވެ. ސެލްފް އެޑްހީޒިވް ލޭބަލް ނުވަތަ ސްޓިކާ ގަނެގެން ފިނިކުރާ ދޮރުގައި ބަހައްޓާލެވޭނެ އެވެ. އެއީ މާތަކުގެ ތަސްވީރުތަކެއް ނުވަތަ އެބްސްޓްރެކްޓް ކޮމްޕޮޒިޝަނަކަށް ވެދާނެ - ބޭނުން ކޮންމެ އެއްޗެއް.

މަލްޓި ކޮމްޕާޓްމަންޓް ފްރިޖްތަކުން ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ
މަލްޓި ކޮމްޕާޓްމަންޓް ފްރިޖްތަކުން ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ
މަލްޓި ކޮމްޕާޓްމަންޓް ފްރިޖްތަކުން ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ
މަލްޓި ކޮމްޕާޓްމަންޓް ފްރިޖްތަކުން ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ މަލްޓި ކޮމްޕާޓްމަންޓް ފްރިޖްތަކުން ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ މަލްޓި ކޮމްޕާޓްމަންޓް ފްރިޖްތަކުން ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެHome | Articles

June 13, 2024 19:38:38 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting