އެމެރިކާގެ ފްރިޖްތަކާއި ޔޫރަޕްގެ މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ

އެމެރިކާގެ ފްރިޖްތަކަކީ އާންމުކޮށް ހުންނަ ކޮޓަރިތައް (ފްރިޖް އަދި ފްރީޒާ) އެއް ކައިރީގައި ހުންނަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މި ހާލަތުގައި މި ފިނިކުރާތައް ބޮޑެތި ކަމުން، އެކަކު އަނެކެއްގެ ކަނާތްފަރާތާއި ވާތްފަރާތުގައި ދެ ދޮރު ހުންނަ ކަމަށެވެ. އެމެރިކާގެ ފްރިޖްތަކުގައި ވެސް ނޯފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް ޖަހާފައިވެ އެވެ (މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން އާންމު ފިނިކުރާ ތަނެއްގައި ފާރުތަކުގައި އައިސް ޖަމާވުމާއި، ކާނާގައި ފްރޮސްޓް ޖަމާވުމާއި، ކާބޯތަކެތި އެކަކު އަނެކަކަށް ފްރީޒްވުމުގެ ފުރުސަތު ނައްތާލެވޭނެ) އެވެ. އަދި ބޭނުންނަމަ މި ފިނިކުރާ ތަކެތީގައި މިނީ ބާއެއް ހެދިދާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ޚާއްޞަ ފޯލްޑިންގ ދޮރެއް ޖަހާފައި ހުރުމާއި، އެއިން ބުއިން ނުވަތަ ކާނާ ނެގުމަށްޓަކައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ފިނިކުރާ ހުޅުވަން ނުޖެހޭތީ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އަދި އެތެރޭގެ ޖާގަ ރަނގަޅަށް އަލިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިތުރު ބޮކިތައް ވެސް ބިނާކުރެވިދާނެ އެވެ.
މި ބާވަތުގެ ފްރިޖްގެ ފައިދާތަކަކީ ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަވުމާއި، ސްޓައިލިޝް ޑިޒައިންއާއި، ހަކަތަ ސަލާމަތްކުރުމާއި، ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ނުޖެހުމާއި، އަދި އެކިއެކި އިތުރު ފީޗާސްތަކެވެ. ފިނިކުރާ ގިނަ މޮޑެލްތަކަކީ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އިން ހަދާފައިވާ މޮޑެލްތަކެއް ކަމުން، މިއީ އާންމު މޮޑެލްތަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އޭގެ "މާކެޓެބަލް" ސިފަ ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ. އެމެރިކާގެ ފްރިޖަކީ ވަރަށް ޖާގަ ބޮޑު، އޭގެ އެންމެ ކުޑަ ވޮލިއުމް އަކީ 400 ލީޓަރެވެ. މި ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސިފައަކީ އެއް ޗެމްބަރުގައި ފިނިކުރާ ފިނިހޫނުމިން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ކަމާއި، ފިނިކުރާ މޮޑެލްގައި ފިނިކުރާ ބުއިންތަކަށް ދޮރުތަކުގައި ވަކި ތަނެއް ހިމެނޭނަމަ، ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓަށް ވުރެ ދަށްކޮށް އެތަނުގައި ފިނިހޫނުމިން ސެޓް ކުރެވިދާނެ އެވެ.
އެމެރިކާގެ ބައެއް ފްރިޖްތަކުގައި އައިސް ކިއުބް ނުވަތަ ކްރަޝްޑް އައިސް ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަނީ ބުއިންތައް ފިނިކޮށްލުމަށެވެ. މުހިންމީ ދޮރު ހުޅުވާފައި ހުންނައިރު ނުވަތަ ބާރަށް ބަންދު ނުކުރާއިރު، ފިނިކުރާ ތަނުން ބަންދު ކުރުމަށް އިޝާރާތް ކުރުމުން، މިއީ ވަރަށް ފަސޭހަ ފީޗާއެއް ކަމުން ފިނިކުރާ ތެރެއަށް ހޫނު ވައި ވަދެ ހޫނުވުމުން ސަލާމަތްވުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. އަދި ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ޝެލްފްތަކުގެ އުސްމިން އެޖެސްޓް ކުރުމުގެ ފަންކްޝަން ޖަހާފައި ހުރުމުން، އެކި ފުޅި ބުއިން ނުވަތަ ކާބޯތަކެތީގެ ބޮޑެތި ކޮންޓެއިނަރުތައް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ފްރިޖްތަކާއި ޔޫރަޕްގެ މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ
އެމެރިކާގެ ފްރިޖްތަކާއި ޔޫރަޕްގެ މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ
އެމެރިކާގެ ފްރިޖްތަކާއި ޔޫރަޕްގެ މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ
އެމެރިކާގެ ފްރިޖްތަކާއި ޔޫރަޕްގެ މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ އެމެރިކާގެ ފްރިޖްތަކާއި ޔޫރަޕްގެ މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ އެމެރިކާގެ ފްރިޖްތަކާއި ޔޫރަޕްގެ މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯHome | Articles

July 22, 2024 10:58:59 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting