ބިލްޓް-އިން ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އެންމެ ބޭނުންތެރި ސިފަތައް

ދޮންނަ މެޝިނަކީ ޒަމާނީ ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެކުވެރިއެކެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު ދޮންނަ މެޝިނަކުން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ދޮންނަ އެއްޗެހި ފަސޭހައިން ޙަވާލުކުރެވޭތީ، ގޭތެރޭގެ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް އޭގެ ވެރިފަރާތަށް އިތުރު ވަގުތު ލިބިގެންދެއެވެ. ހިތާމައަކީ، ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ފިހާރައެއްގައި ވެސް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ބޮޑު ސެލެކްޝަންގެ ސަބަބުން، މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގަތުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ގަންނަ މީހުން “ލީޑް” ކުރަނީ ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓުންގެ ރީތި ބަސްތަކަށް، ގޭތެރޭގެ ސާމާނުން ހަގީގަތުގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތާލާށެވެ. މި ލިޔުން ޚާއްޞަކޮށްފައިވަނީ މި ބާވަތުގެ "ހޯމް އެސިސްޓެންޓުން" ގެ ވަކިން ބޭނުންތެރި ބައެއް މުދަލުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށެވެ.
ފުރަތަމަ ފުލް ސައިޒް ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ.
ފުލް ސައިޒް ދޮންނަ މެޝިންތައް ހުރިހާ އުފެއްދުންތެރިން ވެސް ލިބެން ހުރެ އެވެ. މިފަދަ މެޝިނަކުން ގިނަ ޖާގަ ނަގާތީ، ބަދިގެ (ނުވަތަ ފާޚާނާ) ގެ ސަރަހައްދުން ފުލް ސައިޒް މެޝިނެއް އިންސްޓޯލް ކުރެވޭނަމަ، ދެން އެ މެޝިނެއް ގަންނަވާށެވެ.
ހަނި ކާރަކަށް ވުރެ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ބުނާ ޚިޔާލެއް އޮތް ނަމަވެސް މިއީ މުޅިން ތެދެއް ނޫން ކަމަށާއި، ތަފާތު މޮޑެލްތަކުގެ ސަބަބުން އެއް އަގު ރޭންޖެއްގައި ހަނި ކާރެއް ނަގަން ލިބޭތީ އެވެ.
ފުލް ސައިޒް މެޝިނެއް ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ނެތް ހާލަތެއްގައި ހުރިނަމަ، ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ލިބެން ހުރި ޖާގަ ސަލާމަތް ކުރަން ބޭނުންނަމަ، ތިބާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ހަނި ދޮންނަ މެޝިނެއް ނުވަތަ ޓޮޕް ލޯޑިން މެޝިނެއް، އެކަމަކު އެއީ... ވަރަށް ކުޑަ ފާޚާނާއެއް، އަންޑަރ ސިންކް ވޮޝަރ އެއް ހެދުމުން ކުރެވޭނެ.
އަނެއްކާވެސް މިވަގުތު ހަނި މެޝިންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މާޒީގެ ބައެއް އުނިކަންތައްތައް ހައްލުކޮށްދީފައި - މިއީ ބެރު ވޮލިއުމް ދަށްވުމާއި މެޝިންގެ ސްޓެބިލިޓީ ދަށްވުމެވެ. އަދި މިހާރު ފަސޭހައިން ގަނެވޭނެ ހަނި ދޮންނަ މެޝިނެއް ކަމަށާއި އެއީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އޭގެ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ވެސް އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތަށް ވެސް އޭގެ އެއްގޮތް ފުލް ސައިޒުގެ މެޝިންތަކާ އަޅާބަލާއިރު ދަށް މެޝިނެކެވެ.
ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ފުލް ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކާ ހިލާފަށް މާ އާގޮނޮމިކް އަދި މަލްޓިފަންޝަނަލް މެޝިންތަކެއް ކަމުން ދުވަހަކުވެސް ތިމާގެ އިޚްތިޔާރާ ހިތާމައެއް ނުކުރާނެއެވެ.
ޓޮޕް ލޯޑިން މެޝިންތަކަކީ ވަކި ކްލާހެއް ކަމަށާއި، ފްރަންޓް ލޯޑިން މެޝިންތަކާ އަސާސީ ގޮތުން ތަފާތު ކްލާހެއް ކަމަށެވެ. ވަށައިގެންވާ މެޝިނެއް ހޮވުމަކީ ރަހަ ބެލުމުގެ ކަމެކެވެ.

ބިލްޓް-އިން ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އެންމެ ބޭނުންތެރި ސިފަތައް
ބިލްޓް-އިން ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އެންމެ ބޭނުންތެރި ސިފަތައް
ބިލްޓް-އިން ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އެންމެ ބޭނުންތެރި ސިފަތައް
ބިލްޓް-އިން ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އެންމެ ބޭނުންތެރި ސިފަތައް ބިލްޓް-އިން ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އެންމެ ބޭނުންތެރި ސިފަތައް ބިލްޓް-އިން ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އެންމެ ބޭނުންތެރި ސިފަތައްHome | Articles

April 16, 2024 07:33:00 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting