މިއަދު މީހުން ޕެނަސޮނިކް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން

ޕެނަސޮނިކް ލެޑް ޓީވީތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަކީ ވިއެރާ އެޗްޑީޓީވީ ޓީވީތަކުގެ އާ މޮޑެލްއެއް - 3ޑީ ސަޕޯޓް ލިބޭ އެލްސީޑީ މޮޑެލްއެކެވެ. މި މޮޑެލް އުފެއްދީ ޓީވީ އެތައް ބޭނުމަކަށް ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައެވެ: މި ޓީވީއަކީ ގޭމް ކުޅުމާއި، 3ޑީ ފިލްމު ބަލާލުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މޮޑެލްއެކެވެ. މި ލައިންގެ ޓީވީތަކުގެ މައިގަނޑު ސިފަތަކަކީ އެލްއީޑީ ބެކްލައިޓް އާއި އެކު އެލްސީޑީ ޕެނަލް، ބޮޑު ސްކްރީން ފޯމެޓެއް، 170 ޑިގްރީގެ ވިއުވިން އެންގްލް އެވެ. އެކަމަކު ހުރިހާ ޕެނަސޮނިކް އެލްއީޑީ ޓީވީތަކެއްގެ ސްކްރީންގެ ވަށައިގެން ގްލޮސީ ބޯޑަރެއް ހުންނަ ކަޅު ބޮޑީއެއް ހުރުމުން ޓީވީއަށް އޮރިޖިނަލް ސްޓައިލެއް ލިބޭއިރު، ޕެނަސޮނިކް އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގެ ސިފަ ވެސް ފާހަގަ ނުކުރެވެ އެވެ.
ޕެނަސޮނިކް ލެޑް ޓީވީތައް ހޯމް ތިއޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ، އޭގެ ހަށިގަނޑު ތުނި ކަމުން، ފާރުގައި ތަޅުވާލެވޭތީ އެވެ. އެކަމަކު ހުރިހާ ފައިދާތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ޕެނަސޮނިކް ލެޑް ޓީވީތަކުގައި ކުޑަ އެއް އުނިކަމެއް އެބައޮތް - ބިލްޓް-އިން ވައިފައި މޮޑިއުލެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން އިންޓަނެޓާ ގުޅޭނީ ހަމައެކަނި ޔޫއެސްބީ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެކަމަކު މިހެން ވިޔަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ފުދޭވަރަކަށް ފަސޭހަ ކަމަށާއި އެއީ އަތުގައި ހިފަހައްޓަން ފަސޭހަ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލެއް އުފައްދާފައިވާތީ އާއި ޓީވީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ތަޅުދަނޑި ވެސް ޖަހާލެވޭނެތީ އެވެ.
ޕެނަސޮނިކް ލީޑް ޓީވީ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން އުންމީދު ކުރަނީ އެއް ޒަމާނެއްގައި ކަޅު ހުދު ޓީވީގެ ބަދަލުގައި ކުލަ ޖަހާފައިވާ ޓީވީތަކަށް ލިބުނު މަގުބޫލުކަން އާ ޓީވީތަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް އެހާ އަވަހަކަށް އެކަން ނުވާނެ، ސަބަބަކީ މި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ ހޭދަކުރަން ޖެހޭތީ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް 3ޑީ ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ފިލްމު ބަލާލުމާއި ހުރިހާ އިވެންޓެއްގެ މަރުކަޒުގައި ތިމާ ހުރި ކަމަށް ތަސައްވަރު ކުރެވޭ ހަގީގީ ޓެކްނިކަލް އިންގިލާބެކެވެ.
ޕެނަސޮނިކް ޓީވީގެ ކުރީގެ މޮޑެލްތަކާ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް އަޅާކިޔާނަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭނީ ކޮންޓްރެސްޓް އެއްގޮތަކަށް ހުރި ނަމަވެސް މިހެން ވިޔަސް ކޮންޓްރެސްޓް ގޯހެއް ނޫނެވެ.
ފުރަތަމަ ނެރުނު ޕެނަސޮނިކް ލީޑް ޓީވީތަކަކީ ގޯސް ޓީވީތަކެއް ނޫންކަން ސާބިތުވީ، މިއީ 3ޑީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ސަޕޯޓްކޮށްގެން ނެރުނު ފުރަތަމަ ޓީވީތަކާއި މިއީ މި ލައިންގެ ޓީވީތައް ނެރުމުގެ ފެށުން ކަމަށް ބެލެވޭތީ އެވެ ސިނަމާތަކަށް ދާން ނަމަވެސް ގޭގައި ކަމުދާ ސޯފާގައި އިށީނދެގެން ތިބެ 3ޑީ އަށް ވަދެވޭނެ އެވެ.

މިއަދު މީހުން ޕެނަސޮނިކް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން
މިއަދު މީހުން ޕެނަސޮނިކް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން
މިއަދު މީހުން ޕެނަސޮނިކް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން
މިއަދު މީހުން ޕެނަސޮނިކް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން މިއަދު މީހުން ޕެނަސޮނިކް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން މިއަދު މީހުން ޕެނަސޮނިކް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެންHome | Articles

July 16, 2024 11:20:33 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting