ރޫމްބާ އާއި އެހެން މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތު

މިއަދު ވަރަށް ގިނަ ގޭޖްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެކިއެކި ފޯނާއި، ރީޑަރާއި، އެލާމް ގަޑިއާއި، ކެމެރާއާއި އަދި އެނޫންވެސް އެތައް އެއްޗެކެވެ.
ގޭތެރޭގެ އާދައިގެ ސާމާނުތައް ވެސް ގޭޖެޓަކަށް ވަމުން އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި އެއީ ހަމައެކަނި ޓީވީތަކާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކޮމްޕިއުޓަރާއި ތަފާތު ކުރަން ދަތިވަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާރު ވެކިއުމް ކްލީނަރުތައް ވެސް ގޭޖެޓަކަށް ވެގެންދާއިރު، މިފަދަ ގޭޖެޓެއްގެ ދިރުމެއް ހުރި މިސާލަކީ ރޫމްބާ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރެވެ.
އެންމެ ފުރަތަމަ ސިކުނޑިއަށް އަންނަނީ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ގެޖެޓަކަށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ އުފެދޭ ސުވާލެވެ. ހަމައެކަނި މޮޓޯ އާއި ހޯސް ޖަހާފައިވާ ބުރުސްތައް ހުރެއެވެ. އެކަމަކު އެއީ މިހާރުވެސް މާޒީގައެވެ. ކޮންމެއަކަސް ކޮޓަރީގައި ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ގެންގުޅެގެން އެންމެ އަނދިރި ކޮޅުތަކާއި ކޮތަޅުތަކުން ދޮހާއި ކުނި ނެގުމަކީ، އަމިއްލަ އަތުން، ތަންކޮޅެއް މޮޔަ މަސައްކަތެކެވެ. މިއަށްވުރެ ބޭނުންތެރި އަދި ޝައުގުވެރި ކަމެއް ކޮށް، ޝޮޕިންގ އަށް ގޮސް ކަސްޓަމް ސޯފާ ގަނެ، ސިނަމާއަށް ގޮސް، ރައްޓެހިންނާއެކު ބޭރަށް ނުކުމެ ނުވަތަ ތިއޭޓަރުގެ އުފާ ހޯދައިގެން އުޅެވޭއިރު މިކަމުގައި ވަގުތު ބޭކާރު ކުރަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އަދި ވެކިއުމް ކުރުމުން، އަމިއްލައަށް ވެކިއުމް ކްލީނަރާއި ހަވާލުކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އޭގެ މޮޅު މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.
ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ، މީހަކަށްޓަކައި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާ އެކިއެކި ސާފުކުރުމުގެ ރޮބޮޓްތައް، އަދި ނިމުމުން އެ ރޮބޮޓްތައް ނިއްވާލައެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިފަދަ ރޮބޮޓްތައް އުޅޭ ކަމަށާއި އަދި އެ ރޮބޮޓްތަކުގެ އަމިއްލަ ނަމެއް ކަމަށްވާ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ ރޫމްބާ ވެސް އައިރޮބޮޓުން އުފައްދާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ އަމިއްލައަށް ސާފުކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވެކިއުމް ކްލީނަރެކެވެ.
މި ގެޖެޓްގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކާލަމާ ހިނގާށެވެ.
މިފަދަ ރޮބޮޓެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް ސާފުކުރުމުގެ އެތައް ގޮތެއް ހުރެއެވެ. ފުރަތަމަ މޯޑަށް ކިޔަނީ “ރިމޫވް ނޯ” އެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި އެއް ކްލީން ބަޓަން ފިއްތާލުމުން ވަގުތުން ރޮބޮޓް އޮންވެ ކޮޓަރި ސާފުކުރަން ދާނެއެވެ. ލޯންޗު ކުރުމަށްފަހު ރޮބޮޓް ކޮޓަރީގެ ވަށައިގެން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާއިރު، ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ފެންނަ ގޮތުގައި ހަލަބޮލި ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި ރޮބޮޓް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް، ގާތްގަނޑަކަށް 20-30 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ކޮޓަރީގެ މުޅި ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ނިންމާލެވޭނެ އެވެ.
ރޫމްބާ ރޮބޮޓްގެ ޓްރެޖެކްޓަރީއަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހަލަބޮލި ކަމެއް ނޫނެވެ. ޓްރެޖެކްޓަރީ ހޮވުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ފުދޭވަރަކަށް ކޮމްޕްލެކްސް އެލްގޮރިޒަމްތަކެއް: ރޮބޮޓަށް އޭގައި ހުންނަ ސެންސަރުތަކުން އާ ޑޭޓާ މެދުނުކެނޑި ލިބި، ފަހުން ސްޕައިރަލްއެއްގައި، ޕެރިމިޓަރުގައި ނުވަތަ ކޮޓަރި ހުރަސްކޮށްގެން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތް ތަހުލީލު ކުރަން ފަށައެވެ. ސާފުކުރާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލާއިރު، ރޮބޮޓްގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން ހޭދަވާ ވަގުތު ގުނައެވެ.
ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ޚުދު، ރޫމްބާ ރޮބޮޓްގައި، ތިން ލެވެލްއަކަށް ބަހާލެވިފައި - ސައިޑް ބުރުސް އިން ބޭސްބޯޑްތަކާ އެއްވަރަށް ފްލޯ ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން ކޮޓަރީގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުނި ދަނީ މައި ބުރުސްތަކަށް، އެއިން ދެ ބުރުސް އެބަހުއްޓެވެ ރޮބޮޓް، ކޮންމެ އެއްޗެއް އެކި ދިމާލަށް އެނބުރެމުންދާއިރު، ބުރުސްތަކުން ފުރިހަމައަށް ސާފުކޮށްދެއެވެ . ކުނި ރޭކްކޮށްފައި ހުންނަނީ ހާއްސަކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުނި ކޮތަޅަކަށް ކަމަށާއި، ރޮބޮޓުން ބާކީ ހުރި ނަޖިސް ވެސް ނައްތާލާ ކަމަށާއި، އެންމެ ކުދި ކުނި ސާފުކުރުމަށް ރީތި ފިލްޓަރެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ރޫމްބާ އާއި އެހެން މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތު
ރޫމްބާ އާއި އެހެން މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތު
ރޫމްބާ އާއި އެހެން މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތު
ރޫމްބާ އާއި އެހެން މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތު ރޫމްބާ އާއި އެހެން މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތު ރޫމްބާ އާއި އެހެން މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތުHome | Articles

June 13, 2024 17:21:06 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting