ޓީ2 ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓީވީ ޔޫކްރޭންގައި. ޓީވީއެއް ހޮވުން

މީޑިއާގައި ބޮޑު މައުލޫމާތާއި އިޝްތިހާރު ކެމްޕޭނެއްގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގޭ ގޮތުގައި 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔޫކްރޭންގައި ޑީވީބީ-ޓީ2 ބްރޯޑްކާސްޓިން ސްޓޭންޑަޑްގައި ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓީވީ ނެޓްވޯކެއް ގާއިމްކުރުން ފެށިގެން ގޮސް ހީވާގިކަމާއެކު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އެނަލޮގް ސިގްނަލް އަދިވެސް ރިސެޕްޝަނަށް ލިބެން ހުރި ނަމަވެސް މަޑުމަޑުން މާޒީގެ ކަމަކަށް ވެގެން ގޮސް 2015 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ރަސްމީކޮށް މުޅިން ނިއްވާލާނެ އެވެ. ހަގީގަތުގައި ވައިގެ "ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން" ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަރަށް އަވަހަށް - ގިނަ ގައުމީ ޑޮމެސްޓިކް ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން މިހާރުވެސް އެމީހުންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް "ޑިޖިޓަލް" ގައި ދައްކާއިރު، ބައެއް ޗެނަލްތައް އެޗްޑީ ފޯމެޓުގައި ވެސް ލިބެން ހުރެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ހަލުވިކަމާއެކު ބަދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މައްސަލައަކީ، ގިނަ ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ ތެރޭގައި ޑިޖިޓަލް ސިގްނަލް ލިބޭނެ ޓިއުނަރުތައް ނެތުމެވެ.
މި ޓީވީ ނިސްބަތްވަނީ ދިގުދެމިގެންދާ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތަކަށް ކަމުން މިއަދު ޒަމާނީ ޓީވީއެއް ގަތުމަށް ރާވާއިރު އޭގެ ސާމާނާއި މުވާސަލާތީ ޤާބިލުކަމާއި އެކި ފޯމެޓްތަކުގައި ޓީވީ ސިގްނަލް ލިބުމުގެ ޤާބިލުކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ފުދޭވަރަކަށް ލޮޖިކަލް ކަމެކެވެ (ބިލްޓް-އިން ޓިއުނަރ) "މުސްތަގުބަލަށް" ރިޒާވެއް އޮވެގެންނެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަސީބަކުން ޓީވީ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން މާކެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ތަބާވެ، މިހާރުވެސް ބިލްޓް-އިން ޑީވީބީ-ޓީ2 ޓިއުނަރސް އާއި އެކު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މޮޑެލްތައް ހުށަހަޅަމުންދެއެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސެމްސަންގް، އެލްޖީ އަދި އެހެނިހެން ބްރޭންޑްތަކަށް ވެސް ޚާއްޞަ ކަމެކެވެ. ޓީވީއެއް ހޮވާއިރު، 2012 ވަނަ އަހަރުގެ މޮޑެލް ރޭންޖުގެ ގިނަ އާ މޮޑެލްތަކުގައި އެއާ ގުޅޭ މާކިން ފެނިގެންދާއިރު، މިއީ ޑީވީބީ-ޓީ2 ސިގްނަލް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ނުވަތަ ބިލްޓް-އިން ޑީވީބީ-ޓީ2 ޓިއުނަރ އިން ކަމުދާ ޓީވީ މޮޑެލްގެ ސިފަތައް ޗެކްކުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނޭޖަރުން.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އެންމެ އާންމު އެއް ސުވާލަކީ ބިލްޓް-އިން ޓިއުނަރ މެދުވެރިކޮށް ސީދާ ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ސިގްނަލް ލިބުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގެ ޝަކުވާ އެވެ.
ޖަވާބަކީ ސާދާ ޖަވާބެއް: ޓެރެސްޓްރިއަލް ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ މޮނޮޕޮލީ އޮޕަރޭޓަރު، ޒިއޮންބަޑް ކުންފުނި، ޓީވީ ސިގްނަލް އެންކޯޑް ކުރާތީ، ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލާލުމަށް އިތުރު ސާމާނު ބޭނުންވާނެ - ޑީވީބީ-ޓީ2 ސެޓް ޓޮޕް ބޮކްސް-ޑީކޯޑަރ ނުވަތަ ޑީވީބީ-ޓީ2 އެވެ ސީއޭއެމް މޮޑިއުލް، އަދި އެއްވެސް މޮޑިއުލެއް ނޫން ނަމަވެސް ޒިއޮންބަޑް ނެޓްވޯކް ސިގްނަލް ރިސެޕްޓް ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވެ އެވެ.
މި ފުރުސަތު ފެންނަނީ ޔޫކްރޭނަށް ރަސްމީކޮށް އިމްޕޯޓްކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ ހާއްސަ މައިކްރޯޕްރޮގްރާމެއްގެ އެހީގައި، ފެކްޓްރީގައި ހުންނަ ޓިއުނަރުތަކާއި މޮޑިއުލްތަކަށް “ފްލެޝް” ކޮށްފައިވާ ޓިއުނަރުންނެވެ. މިފަދަ މޮނޮޕޮލީއެއްގެ ފައިދާތައް ވެސް ހުރެއެވެ - ދޮގުހެދުން ނެތުމާއި ގުޅުމަށް ފަސޭހަވުމެވެ.
ސިގްނަލް ލިބޭނެ ފުރަތަމަ ގޮތަކީ - ޓިއުނަރ-ސެޓް-ޓޮޕް ބޮކްސް ބޭނުންކޮށްގެން - މާ ސަގާފީ ގޮތަކަށް ނަމަވެސް، ހަމަ އެއާއެކު މާ އަގުބޮޑު، އުނދަގޫ އަދި އުނދަގޫ ގޮތެކެވެ. ޓިއުނަރ ވަކި ތަނެއް ނަގައި، ވަކި އައުޓްލެޓެއް ބޭނުންވާ، ކޭބަލްތަކުން ޓީވީއާ ގުޅި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތުގައި ވަކި އޮޕަރޭޓަރަކާ “ބަނދެވިފައި”، އަދި، އެންމެ ފަހުން، ޓީވީގެ އިތުރުން ވަކި ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލަކުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެއެވެ .
ސީއޭއެމް (ކޮންޑިޝަނަލް އެކްސެސް މޮޑިއުލް، ކޮންޑިޝަނަލް އެކްސެސް މޮޑިއުލް) އަކީ ޓީވީގެ ސީއައި (ކޮމަން އިންޓަފޭސް) ސްލޮޓްގައި އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް އެކްސެސް ކާޑެކެވެ.
ނަމަވެސް ވަކި ތަނެއް ނުނަގާ، ވަޔަރ އާއި ސޮކެޓް ބޭނުން ނުވާއިރު، އެއް ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލުން ހުރިހާ ފަންކްޝަންތަކެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭނުންނަމަ އެހެން ސެޓެލައިޓެއް ނުވަތަ ޓެރެސްޓްރިއަލް ޑިޖިޓަލް ޓެލެވިޜަން އޮޕަރޭޓަރެއްގެ މޮޑިއުލެއް ފަސޭހައިން ސްލޮޓަށް ވައްދާލެވޭނެއެވެ.
ޒަމާނީ ގިނަ އެލްސީޑީ އަދި އެލްއީޑީ ޓީވީތަކާއި ޕްލާސްމާ ޕެނަލްތަކުގައި ސީއައި ސްލޮޓް ޖަހާފައިވެ އެވެ.
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މިއަދު ޔޫކްރޭނުގައި ޒިއޮންބަޑްގެ ސީއޭއެމް މޮޑިއުލްތަކުގެ ދަތިކަން ހުރި ނަމަވެސް އެނަލޮގް ސިގްނަލް ލިބުމުން ތަންކޮޅެއް މަޑުކޮށްލައިގެން ސެޓް ޓޮޕް ބޮކްސް ގަންނަން އަވަސް ނުކުރުމަށް ލަފާދެމެވެ ގެ މޮޑިއުލް އެވެ. މިއަދު ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓެލެވިޜަން ނެޓްވޯކްގެ ކަވަރޭޖް އޭރިއާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ %95 ވަރަކަށް ސަރަޙައްދު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދެއް ކަމަށާއި، ބެލުންތެރިންނަށް ހިލޭ 28 ޓީވީ ޗެނަލް ލިބޭއިރު، އޭގެ ލިސްޓް ވަރަށް އަވަހަށް 32 ޗެނަލްއަށް ފުޅާކުރާނެ ކަމަށް އޮޕަރޭޓަރު ވަޢުދުވެއެވެ.

ޓީ2 ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓީވީ ޔޫކްރޭންގައި. ޓީވީއެއް ހޮވުން
ޓީ2 ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓީވީ ޔޫކްރޭންގައި. ޓީވީއެއް ހޮވުން
ޓީ2 ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓީވީ ޔޫކްރޭންގައި. ޓީވީއެއް ހޮވުން
ޓީ2 ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓީވީ ޔޫކްރޭންގައި. ޓީވީއެއް ހޮވުން ޓީ2 ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓީވީ ޔޫކްރޭންގައި. ޓީވީއެއް ހޮވުން ޓީ2 ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓީވީ ޔޫކްރޭންގައި. ޓީވީއެއް ހޮވުންHome | Articles

May 20, 2024 02:52:13 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting