ފިނިކުރާ ތަކެތި އަދި ފިނިކުރާ ކޮމްޕްރެސަރ

އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ މެދު ނުވަތަ ބޮޑު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ވާހަކަ ނަމަ، ދެން އެމީހުން ވަގުތުން ވިސްނަނީ އޭގައި ހުންނަ ކޮމްޕްރެސަރުގެ އަދަދާ މެދުގައެވެ. ކުޑަ ފިނިކުރާ ތަނަށް ބަލާއިރު، އެއް ކޮމްޕްރެސަރަކީ އެއަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވެސް މޮޅު މަސައްކަތެއް ކުރެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ދެ ކޮމްޕްރެސަރެއް ހުރުމުގެ މާނައަކީ ފިނިކުރާ ތަނުގައި މިނިވަން ދެ ފިނިކުރާ ނިޒާމެއް ބެހެއްޓިފައި ހުރުމެވެ. މިއިން އެއް ނިޒާމަކީ ފިނިކުރާ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި، އަނެއް ނިޒާމަކީ ފްރީޒާއަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. މުޅި ވޯކްލޯޑް ބެހިފައިވަނީ ދެ ސިސްޓަމަކަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ދެ ކޮމްޕްރެސަރުގެ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައި ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހުރެއެވެ.
1. މި ފްރިޖްގެ ސާވިސް ލައިފް ދިގުވެއެވެ. އެއީ ކޮމްޕްރެސަރުތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި އެ ކެމެރާތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކެމެރާތަކަށް، އަދި އެކަން ބޭނުންވާ ވަގުތުގައެވެ.
2. ދެ ކޮމްޕްރެސަރެއް ހުންނަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއްގެ ފިނިކުރުމުގެ ޕާފޯމަންސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިވެއެވެ.
3. ޑައުއަލް ޗެމްބަރ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފަސޭހަވެއެވެ. އެކި ޗެމްބަރުތަކުގައި ފިނިހޫނުމިން މިނިވަންކަމާއެކު ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި އެއިން ކޮންމެ ކެމެރާއެއް ވަކިވަކިން ޖައްސާލެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު މިފަދަ ސިންގަލް ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖްތައް ހުރުމުން އެކި ޗެމްބަރުތަކުގައި ފިނިހޫނުމިން ވެސް އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ދެ ކޮމްޕްރެސަރެއް ޖަހާފައިވާ ފްރިޖަކީ އެއް ކޮމްޕްރެސަރަކަށް ވުރެ މާ އިތުބާރު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނާ ޚިޔާލެއް އެބައޮތެވެ. އެކަމަކު މި ބަސްފުޅަކީ ތެދެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ފްރިޖް މާ އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ އަޑުގަދަވުމާއި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރަށް ވެސް ހަމަ މި ބަސްފުޅެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ފިނިކުރާ މާއްދާއެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. މި ހިސާބުން އެކަށީގެންވާ މޮޑެލް ހޮވުމުގެ ތެރޭގައި ވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. މިޒަމާނުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ފްރިޖްތަކުގައި ދެ ވައްތަރެއްގެ ފިނިކުރާ މާއްދާ ހިމެނެއެވެ. އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ފިނިކުރާ އެއްޗަކީ R134a އެވެ. އެކަމަކު އާރް600އޭ ރިފްރިޖަރޭންޓް ބޭނުން ކުރުން ވެސް އެބައޮތެވެ. މި ދެ ބާވަތުގެ ފިނިކުރާ މާއްދާގައި ކްލޮރިން ނުހިމެނެއެވެ.
އަދި ކްލޮރިން އަކީ، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، އޯޒޯންގެ އެންމެ ނުބައި އެއް ދުޝްމަނެވެ. ފިނިކުރާ މާއްދާ ބަދަލު ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިސާލަކަށް ފްރިޖް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ R600a ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ފުރިގެން ނަމަ، ދެން ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މި ބާވަތުގެ ފިނިކުރާ މާއްދާއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނަށް ލިބެން ހުންނަ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ފިނިކުރާ ތަކެތި އަޅާކިޔާނަމަ، 600އޭ ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. މި ބާވަތުގެ ގިނަ ފައިދާތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ފިނިކުރާ ތަނަށް އިތުރަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ވެސް ފަހިކޮށްދޭނެ އެވެ.

ފިނިކުރާ ތަކެތި އަދި ފިނިކުރާ ކޮމްޕްރެސަރ
ފިނިކުރާ ތަކެތި އަދި ފިނިކުރާ ކޮމްޕްރެސަރ
ފިނިކުރާ ތަކެތި އަދި ފިނިކުރާ ކޮމްޕްރެސަރ
ފިނިކުރާ ތަކެތި އަދި ފިނިކުރާ ކޮމްޕްރެސަރ ފިނިކުރާ ތަކެތި އަދި ފިނިކުރާ ކޮމްޕްރެސަރ ފިނިކުރާ ތަކެތި އަދި ފިނިކުރާ ކޮމްޕްރެސަރHome | Articles

July 15, 2024 11:00:39 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting