އޭގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރ

މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ހަމައެކަނި ޑްރައި ކްލީނިންގެ އިތުރުން ކޮޓަރީގެ ވަށައިގެން ތެތްކޮށް ސްޕްރޭ ތެތްކަން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ. މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެހީގައި ހަމައެކަނި ތަޅުންގަނޑު ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން ކުޑަދޮރުތަކާއި ފަރުދާތައް ސާފުކޮށް، އަދި ފާޚާނާގައި ހުންނަ ތަތްތައް ވެސް ނައްތާލެވޭނެ އެވެ. އުކާލާފައިވާ ދައުރުވާ އެއްޗެއް އެއްކުރުމަކީ ވެސް އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކުގައި ހުންނަ ސާފުކުރުމުގެ ސޮލިއުޝަން ޕްރެޝަރުގެ ދަށުން ނުކުމެގެންދާއިރު، މިއީ ފަސޭހައިން ކާޕެޓްގައި ހުންނަ ޕައިލްގެ ވަރަށް ބިންގަލަށް ވަދެގެންދާނެ އެއްޗެކެވެ. ހާއްސަ ޑިޓާޖެންޓް ކޮމްޕޮޒިޝަނެއް ކޮންމެ ތަޣައްޔަރުވުމަކާ ވެސް ކުރިމަތިލާނެ އެވެ. ހަޑި ފެން ނޭވާލާ ވައިގެ އެހީގައި ނިކުމެ، ޚުދު ޕައިލް ވެސް ފޮޅިފައި ހުރުމުން ކާޕެޓަށް ކުރީގެ ރީތިކަން ލިބެ އެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގައި ވެސް އޭގެ ފައިދާތަކާއި ގެއްލުންތައް ހުރެއެވެ:
- މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކަކީ އާންމު ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކަށްވުރެ މާ ބަރު އެއްޗެހި؛
- އެމީހުންގެ ކިބައިގައި ގިނަ ފަހަރަށް ލޭސް ވަށާލުމުގެ ވަޒީފާ ނެތެވެ؛
- މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ މާ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ؛
- ސަކްޝަން ޕަވަރ އާންމުކޮށް 300W އަށް ވުރެ މަތިނުވުން؛
ޓައިފޫން ސިސްޓަމް އެކުލެވޭ ވެކިއުމް ކްލީނަރުތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ، އުފެދިފައިވާ ވައިގެ ދައުރު ބޭނުންކޮށްގެން، ދޮސް ޚާއްސަ ޕްލާސްޓިކް ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރެއްގައި ހުންނަ ގޮތަށެވެ. މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ތަކުގައި %96 އާއި ހަމައަށް ދުން ހިފެހެއްޓިފައި ހުރެއެވެ. އެއީ ގިނަ ފަހަރަށް ކާބަން އާއި އެހެނިހެން ފިލްޓަރުތައް ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަނެވެ.
އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މިފަދަ ޒަމާނީ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ގަންނަނީ އާ ގެއަކަށް ބަދަލުވާ މީހުންނެވެ. އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އުފާވެރި ވެރިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެމީހުންގެ ގެދޮރު އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ތައްޔާރުކުރުމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އަރާމު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ މަލްޓިފަންޝަނަލް އަދި ބާރުގަދަ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތަކުންނެވެ.
ގިނަ ފަހަރަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ފަސޭހައަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކުރަނީ ކޯޑުގެ ދިގުމިނެވެ. ސްޓޭންޑަރޑް ދިގުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 6މީޓަރެވެ. އަދި ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ކިހާ ކޮމްޕެކްޓް އެއްޗެއްތޯ ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެ، ސަބަބަކީ އެއަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ފޯލްޑް ފޯމްގައި ހުންނަތީ އެވެ. ޑިޒައިން އާއި ކުލައަކީ މިހާރުވެސް އެންމެ ފަހުގެ ސެލެކްޝަން ކްރައިޓީރިއާ އެވެ.
އެންމެ ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގައި ފެން ފިލްޓަރު ޖަހާފައި ހުރެއެވެ.
މިފަދަ ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކުގައި ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ހަތަރު މަރުހަލާއެއް ބޭނުންކުރެއެވެ:
1. އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާއަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ހަތަރު ކޯރެއް ފެން ފަރުދާއެއް އުފެދެއެވެ. އެއީ ފެނުގެ އެހީގައި، ދޮސް ބެހެއްޓޭ އެއްޗެކެވެ.
2. ދެވަނަ ފިލްޓަރ. ވައިއާއި ފެން އެއްކޮށްލައިގެން ބާކީ ހުރި ދުންތައް ހިފަހައްޓައެވެ.
3. ފުރަތަމަ މަރުހަލާއާއި ދެވަނަ މަރުހަލާގައި މިހާރުވެސް ތެތްވެފައިވާ ދުން ހިފެހެއްޓިފައިވީނަމަވެސް ކުރިން ޖަމާވެފައިވާ ދޮސް ނުހިފެހެއްޓިފައިވީނަމަވެސް ވައިގެ ކަރަންޓްތަކުގައި އެނބުރެމުންދެއެވެ. (އެއީ މި ފިލްޓަރު ބައެއް ފަހަރު ދޮވެލަން ޖެހޭ)
4. ހެޕާ ސާފުކުރާ، އެންޓި އެލާޖިކް، މައިކްރޯޕާރޓިކަލްސް އާއި އެކި ބެކްޓީރިއާ އިން ސާފުކޮށްދެއެވެ. މި ފިލްޓަރު ވެސް ދޮވެލަން ޖެހެއެވެ.
އަދި ފެން އެއްކުރުމާއި ހޮޅި ސާފުކުރުމަށް ވެސް އެކްވާފިލްޓަރެއް ހިމެނޭ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ބޭނުން ކުރެއެވެ.

އޭގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރ
އޭގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރ
އޭގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރ
އޭގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރ އޭގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރ އޭގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރHome | Articles

May 23, 2024 01:04:28 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting