އައު އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ހުދު

އެޕަލް އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފާވެރި ހައިރާންކަމެއް ލިބި އުފާކޮށްދެނީ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ހީވާގިކަމާއެކު ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ އެތައް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ އުފެއްދުންތަކުންނެވެ.
2011 ވަނަ އަހަރު ވިއްކަން ފެށި އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ވައިޓް މޮޑެލްއަށް ގާތް ސަމާލުކަމެއް ލިބުނުއިރު، ޓެބްލެޓް-ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ފުރަތަމަ ޖީލުތަކުގެ ހުރިހާ ފައިދާއެއް ހިފަހައްޓާފައިވީ ނަމަވެސް، ހަމަ އެއާއެކު، ޑިވެލޮޕަރުން އޭގައި އާ ތަރައްގީތަކެއް އިންވެސްޓްކުރިއިރު، ޓެބްލެޓް-ކޮމްޕިއުޓަރުން ވަނީ އާ ތަރައްގީތަކެއް އިންވެސްޓްކޮށްފަ އެވެ އަދި އިންޓަރފޭސް އަޕްޑޭޓް ކުރުން. އާ މޮޑެލްގައި ޒަމާނީ އަދި ސްޓައިލިޝް ޑިޒައިންއެއް، ސްނޯ ވައިޓް ކުލައެއް، އެއީ ރަނގަޅުކޮށްފައިވާ، އަދި ޚުދު ކޭސް ވެސް ވަރަށް ލުއި އަދި ތުނި، އެއީ ހިފަހައްޓަން ވަރަށް ހިތްގައިމު ކަމެއް. އެއީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެޕަލް އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ވައިޓްގައި ވަރުގަދަ 2 ކޯރ ޕްރޮސެސަރެއް ހިމެނެއެވެ. އެޗްޑީއެމްއައި ޑްރައިވްގެ އެހީގައި ކޮމްޕިއުޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އަދި ޓީވީއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭއިރު، ޓެބްލެޓްގެ ޕާފޯމަންސަށް އަސަރެއް ނުކުރާއިރު، އޭގެ ބަދަލުގައި ރަނގަޅުވެފައިވެއެވެ. ޓެބްލެޓްގެ އެނާޖީ ކެރިއަރަކީ ގަޑިއަކު 25 ވޮޓްގެ ކެޕޭސިޓީއެއް ހުންނަ ލިތިއަމް ބެޓެރީއެއް ކަމަށާއި، ދިހަ ގަޑިއިރު އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭއިރު، ޗާޖު ކުރަނީ އެޑަޕްޓަރެއް އެކުލެވޭ މެއިންސް އިން ކޭބަލެއް ބޭނުންކޮށްގެންނާއި ކޮމްޕިއުޓަރަކުން ޔޫއެސްބީ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ. ރައްކާތެރި އޮޕަރޭޓިންގ ޓެމްޕަރޭޗަރ، 0 އިން 35° ސެލްސިއަސް އަށް، ހޫނުމިން 5 އިން 95% އަށް.
އަބަދުވެސް އެޕަލް އިން ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލާ، މި މޮޑެލް އިސްތިސްނާ ނުވާ، އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކޮށްދޭ، ހަށިގަނޑަށް ހަދާފައިވަނީ އެލްމިނިއަމް އާއި ބިއްލޫރިން، އެއީ ރީސައިކަލް ކުރެވޭ އެއްޗެހި، އެލްއީޑީ ސްކްރީން މާކިއުރީ އާއި އާސެނިކް އިން އެއްކިބާވެފައިވާ،
އަދި ބްރޮމިނޭޓެޑް ފްލޭމް ރިޓަރޑެންޓްސް ވެސް ނުހިމެނެއެވެ.
އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ވައިފައި 3ޖީ އިން 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަހާއި 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަސްކޮށާރާއި، އިތުރު ބޮޑު ފޮންޓާއި، ކަޅު ކުލައިގެ ހުދު ކުލައާއި، ވޮއިސްއޯވަރ އިންޓަފޭސް ފަދަ ތަކެތި ސަޕޯޓް ކޮށްދެއެވެ.
ސްލިމް ނަމަވެސް، މި ގެޖެޓް މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަނީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށެވެ. ރަނގަޅު ލޯޑެއް ހުރި ޓެބްލެޓް މަދުވެގެން 11 ގަޑިއިރު ވަންދެން ދެމިގެން ދިޔައެވެ. 6 ގަޑިއިރު ވަންދެން މެދުނުކެނޑި ފިލްމު ބަލާލެވޭއިރު، ޕްރޮޑަކްޓްގައި ހުންނަ އަޑު ވެސް ހަމަ ފުރިހަމަ އެވެ.
ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރަކީ މިޒަމާނުގެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހަގީގަތުގައިވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިހާރު މުދާ ގަތުންވެސް ހިނގަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. ކުޅިވަރު ބޫޓު ގަންނަން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟ މުޅި ރަޝިޔާގައި ޑެލިވަރީ ކުރާ އިންޓަނެޓްގައި އެޑިޑާސްގެ އޮފިޝަލް އޮންލައިން ސްޓޯރު ހޯދައި، އޯޑަރު ކޮށްފައި އިރުކޮޅަކުން އާ ސްނީކަރސް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ.

އައު އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ހުދު
އައު އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ހުދު
އައު އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ހުދު
އައު އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ހުދު އައު އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ހުދު އައު އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ހުދުHome | Articles

April 16, 2024 07:14:57 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting