ފްރިޖް

 1. ބެލްކަނީގައި ފްރިޖް ބޭނުންކުރުން
  މާލޭގެ ޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ބަޔަކު އެކަމާ މެދު މެދުނުކެނޑި ވިސްނައެވެ. ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ނޮން ސްޓޭންޑަރޑް އަދި އެޑެޕްޓެޑް ތަންތަނުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ބަގީޗާވެރިން މިއަދު މި ސުވާލު...
 2. ކާރު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  ހަރަކާތްތެރިވާއިރު އުފެއްދުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް ހުރިނަމަ، ދެން ކާރުގެ ފިނިކުރާ ނުވަތަ ފްރީޒާ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ދަތުރުފަތުރު މެދުނުކެނޑި ދަތުރުކުރަމުންދާނަމަ، ދެން ފިނިކުރާ ތަނަށް ކަރަންޓް ދެވޭނީ އޮންބޯޑް ނެޓްވޯކުންނެވެ. ކޮންމެ ކާރެއްގެ ފްރިޖްގައި ވެސް ވަރުގަދަ ބާރެއް ހުންނަން ޖެހޭއިރު، ވައިބަރޭޝަން އާއި ޝޮކް...
 3. ފްރިޖްގެ ފިނިހޫނުމިން
  ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިނަކީ ވެސް ކާއެއްޗެހީގެ ތާޒާކަން ބެހެއްޓޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާ އެއްޗެކެވެ. ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ގަންނަ މީހަކުވެސް ގަބޫލުކުރަނީ އެތަނުގައި ރައްކާކުރާނީ ކޮން އުފެއްދުންތަކެއްތޯ، އަދި ކިހާ ދުވަހެއް...
 4. ފްރިޖް އިންސްޓޯލްކުރުން
  ގުދުރަތީ ގޮތުން ސީދާ ފިނިކުރާ އިންސްޓޯލް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތައް ރަނގަޅަށް ކިޔަން ޖެހެ އެވެ. އެއަށްފަހު އެކަނި ކަރަންޓުގެ ހުރިހާ ވަޔަރިންގ އެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެއަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރިނަމަ...
 5. ފިނިކުރާ އެއްޗަކާއެކު
  ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުމަށް މައިގަނޑު އެއް މިންގަނޑަކީ އޭގެ އެތެރޭގެ އެކްސެސަރީޒް އެވެ. ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް ކަސްޓަމަރުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި އެކްސެސަރީޒް އަށް އެތެރޭގެ އެޖެސްޓްމަންޓްތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހަދަ އެވެ. ފިނިކުރާ ޔުނިޓަށް ވަކި ބަދަލެއް...
 6. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައި
  ފްރީޒާގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމާއެކު ވައި ޑަކްޓް ޖަހާފައިވާ ކޮންޓެއިނަރުތައް ބޭނުންކުރަން ޖެހެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހިލޭ ވައި ލިބި، ފްރޯޒެން ކާނާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ރައްކާކުރެވޭނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބަޓަރާއި ޗީޒް ރައްކާކުރުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ކޮމްޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ފިނިކުރާ ބައެއް...
 7. ފެނާއި އެކު އައިސް
  އިލެކްޓްރޯލަކްސް ކުންފުނިން މެދުނުކެނޑި ވިސްނަނީ އެ މޮޑެލްތަކުގެ ފުރިހަމަކަމާ މެދު ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން އެއީ އެ މޮޑެލްތަކުގެ ވެރިންނަށް ވީހާވެސް ބޮޑު ފައިދާއެއް ގެނެސްދޭ މޮޑެލްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚިޔާލަކީ ކޮންޓިނިއުއަސް މޯޑެއްގައި މީހަކަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ...
 8. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ސިފަތައް
  ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގޭނެ، ހަމަގައިމުވެސް، ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނަނީ ކޮން ބޭނުމަކަށްކަން. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު ފިނިކުރާ އެއްޗަކުން ކުރެވިދާނެ އެހެން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް...
 9. އިންޓަރނެޓްގައި ހުންނަ ފްރިޖް
  އިލެކްޓްރޯލަކްސްގެ އާ ފްރިޖް އުފައްދައިފި އެވެ. ސްކްރީންފްރިޖްގައި މިހާރު ވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އެއީ އިންޓަނެޓާ ގުޅިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު، އަނެއްކޮޅުން، ފިނިކުރާ ތަނުގެ މި ފައިދާ އޭގެ...
 10. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން
  ފްރިޖް ހޮވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ މައިގަނޑު އެއް ޕެރަމިޓަރަކީ އެރގޯ އިކޮނޮމީ އެވެ. މިސާލަކަށް ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އަޅާކިޔާނަމަ، ދެން އެންމެ ގިނައިން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުން ޖެހެނީ މި ގޭގައި ބޭނުންކުރާ އެހީތެރިޔާގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން...
 11. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފަންކްޝަނަލް އިކުއިޕްމަންޓް
  ފިނިކުރާ ތަނުގައި އެލާމް ޖަހާފައި ހުންނައިރު ވަރަށް ބޭނުންތެރި. އެއީ އަލިކަމާއި އަޑު ވެސް ވެދާނެ އެއްޗެކެވެ. ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އެލާމްތަކުގެ ތެރެއިން ފްރީޒާގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން މަތިވާ ވަގުތު ދޭ އެލާމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހެ އެވެ. -11 ޑިގްރީއަށް...
 12. ފްރިޖްގެ ޑިމައިންސް
  ގޭތެރޭގެ ސާމާނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު ބައެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅަށް ޚިޔާރުކުރާ ގޮތަކުން، އޭގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތާއި، މި ސާމާނުގެ މިލްކުވެރިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އަރާމު އިޙްސާސްތައް ބިނާވެގެންދާނެއެވެ. ފްރިޖަކީ އަހަރެމެންގެ ގޭގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް އާލާތެވެ...
 13. މޫސުމާއި ފިނިކުރާ ވަސީލަތްތައް
  ކޮންމެ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައިވެސް އާންމުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ އިންޑިކޭޓަރުތަކެއް ހުރެއެވެ. މިސާލަކަށް އެއީ މާހައުލުގެ ފިނިހޫނުމިނަށް ވެދާނެއެވެ. މި ޕެރެމިޓަރުތައް ކޮންމެ ފިނިކުރާއެއްގެ މޫސުމީ ކްލާސް ކަނޑައެޅުމުގައި ކަނޑައަޅާ ޕެރަމިޓަރުތަކުގައި ހިމެނެއެވެ. މޫސުމީ ކްލާހުގެ ބައެއް ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ: 1. ކްލާސް...
 14. ފްރިޖް ފްރީޒާ
  ފްރީޒާގައި ޝެލްފްތަކާއި ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިތުރުން ދަބަސްތައް ވެސް ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ. ގިނަ އަދަދަކަށް ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރެވޭ ގޮތަށް ފްރީޒާ ފަރުމާކޮށްފައިވާނަމަ ދެން ދަބަސްތަކަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. މިއީ ގިނަ ދުވަހު ޝެލްފް ލައިފް ހުންނަ އުފެއްދުންތައް...
 15. ފްރިޖް ކެޕޭސިޓީ
  ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާއިރު ހަނދާން ކުރަން ޖެހެނީ އޭގެ ޑިމައިންސްތައް ވޮލިއުމް އާއި ގުޅިފައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ވަކިނުކުރެވޭ ގޮތަކަށެވެ. މިއިން ކޮންމެ އިންޑިކޭޓަރަކީ ވެސް ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުމުގައި ހަގީގަތުގައި މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. މި ދެ އިންޑިކޭޓަރަށް އެއްފަހަރާ ވިސްނަން ޖެހެ އެވެ...
 16. ފްރިޖް މޯޑްސް
  ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާއިރު، އޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މޯޑްތަކުގެ އިތުރުން، އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ބޭނުންތެރިވެދާނެ ހުރިހާ ފަންކްޝަނަލިޓީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރަން ޖެހެއެވެ. ސުޕަރ ފްރީޒް މޯޑަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާނާ ފްރީޒް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ބޭނުންތެރި...
 17. ފްރިޖް މެނޭޖްމަންޓް
  މި ފިނިކުރާ ތަނުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް އަދި މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ. އެންމެ އާންމު ކަމަކީ މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް އެވެ. މިއީ ކޮންވެންޝަނަލް ތަމަސްޓޭޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ތަނެވެ. މި ކޮންޓްރޯލްގެ ސަބަބުން ލިބެންހުރި ފަސް ޓެމްޕަރޭޗަރ މޯޑްގެ ތެރެއިން އެއް...
 18. ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓްގެ ބާވަތް ހޮވުން
  ފިނިކުރާ އޮޕަރޭޓް ކުރާއިރު އޭގައި ފްރޮސްޓް ނުވަތަ ސްނޯ ޑިޕޮސިޓް އުފެދިދާނެ އެވެ. މި މައްސަލައިން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމަށް ތަފާތު ގޮތްތައް އުފެއްދުންތެރިން ހުށަހަޅަ އެވެ. ފްރީޒާގައި މެނުއަލް ޑިފްރޮސްޓިން...
 19. ފިނިކުރާ ތަކެތި އަދި ފިނިކުރާ ކޮމްޕްރެސަރ
  އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ މެދު ނުވަތަ ބޮޑު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ވާހަކަ ނަމަ، ދެން އެމީހުން ވަގުތުން ވިސްނަނީ އޭގައި ހުންނަ ކޮމްޕްރެސަރުގެ އަދަދާ މެދުގައެވެ. ކުޑަ ފިނިކުރާ ތަނަށް ބަލާއިރު، އެއް ކޮމްޕްރެސަރަކީ އެއަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވެސް...
 20. ސީމަންސް ފްރިޖް
  ވައިން ރައްކާކުރުމަށް ވަކި ފިނި ތަނެކެވެ. އެއީ ސީމަންސް އިން ވައިން ކޮނޮއިސަރުންގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ އާ މޮޑެލްތަކުގެ ފްރިޖްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ދައުވަތު ދޭ ސަބަބެވެ. ކޭއެސް 38ޑަބްލިޔުއޭ40 އަދި ކޭއެސް 30ޑަބްލިޔުއޭ40...
 21. ވިރލްޕޫލް ފްރިޖް
  ވަރލްޕޫލް ފްރިޖް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ޓޯޓަލް ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް ބޭނުން ކުރުމަށެވެ. މިފަދަ ނިޒާމެއް ހުރުމަކީ ވައި ވަދެގެން ދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ހޫނުމިން ދަށްވުމުން ޑިފްރޮސްޓިންގ ނުހިނގާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ފިނިކުރާ ތަނުގައި އައިސް ނުއުފެދެއެވެ. ފިނިކުރާ...
 22. އައު އިންޑެސިޓް ފްރިޖް
  އާ އިންޑެސިޓް ފްރިޖްތަކުގައި ފްލެކްސިބަލް ޑިޒައިންއެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. ފްރިޖް އަދި ފްރީޒިން ޗެމްބަރުތަކުގައި ހުންނަ ދޮރުތަކުގައި ރާޅު ފޯމެއް ހުރެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފިނިކުރާ ތަނަށް މުޅިން އައު، ޝައުގުވެރި، ޑިޒައިން ފޯމެއް...
 23. ފިކުރީ ވިރްޕޫލް
  އެންމެ ފަހުގެ ފަންނީ ކުރިއެރުންތައް ވިރްލްޕޫލް ފްރިޖްތަކުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. މިއާއެކު ފިނިކުރާގެ ބޭރުފުށާއި އެތެރެއިންވެސް އަރާމު ޑިޒައިންއެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރޭގައި "ހަވަނަ ހިއްސު" ހިމެނެ އެވެ. ސެންސަރުތައް ހުންނަނީ ފިނިކުރާ...
 24. ފްރިޖްތަކާއި އެތަކެތީގެ ސިފަތައް
  ކޮންމެ ބްރޭންޑެއްގެ ފްރިޖްގައި ވެސް އަމިއްލަ ޒާތީ ސިފަތަކެއް ހުރެއެވެ. މިސާލަކަށް ލިއެބްހެރް ފްރިޖްގައި ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް ހުރުމުން ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ނުޖެހެ އެވެ. ވެރިއޯ-ސްޕޭސް ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން ސްޕޭސްތައް އެއްކޮށްލެވޭނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ހަކަތަ...
 25. ފްރިޖް އަދި ފްރީޒިންގ ސެންޓަރ
  ގޯރްމެޓިކް ފްރިޖް-ފްރީޒާ ސިސްޓަމްގައި ހަތަރު ކްލައިމެޓް ޒޯނެއް ގާއިމްކޮށްފައިވެ އެވެ. މި ފްރިޖްގެ ޖުމްލަ ވޮލިއުމް އަކީ 465 ލީޓަރެވެ. ޓެމްޕަރޭޗަރ ވެލިއުގެ އިތުރުން ހޫނުމިން ދައްކާ އިންޑިކޭޓަރސް ތަފާތު ގޮތަކަށް ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. ކޮންމެ އުފެއްދުމެއްގައިވެސް ވަކި ސަރަހައްދެއް ހުރެއެވެ...
 26. ޕްރައިމާ ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސްތައް
  ރަޝިޔާގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރި ސާމާނެއްގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ ހޫނު ޚަބަރު! ސުޕަމާކެޓްތަކާއި ފިހާރަތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސްތަކުގެ އާ ސިލްސިލާއެއް ނެރެފި އެވެ. މިބާވަތުގެ ސާމާނު އުފެއްދުން ކަނޑައަޅަނީ ތިން ލެވެލްގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލަކުންނެވެ. ވިޔަފާރިތަކަށް ނުވަތަ...
 27. ރަނގަޅު ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް
  ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖްގެ މައިގަނޑު ފައިދާއަކީ ސިންގަލް ކޮމްޕްރެސަރ މޮޑެލްތަކާ އަޅާބަލާއިރު އޭގެ ފައިދާ އިތުރުވުމެވެ. ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް އާއި އެއް ސައިޒެއްގެ ސިންގަލް ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް ތަކުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެއެވެ. ދެ ކޮމްޕްރެސަރ...
 28. ކުދި ޖާގަތަކަށް ކުދި ފިނިކުރާތަކެތި
  މި ލިޔުމަކީ ކުދި ބަދިގެތަކުގެ ވެރިންނާއި ކުޑަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ނަގާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ލިޔުމެކެވެ. މި މައުޟޫއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ގުޅުންހުރި މައުޟޫޢަކަށް ވާތީ، ގިނަ ސްޓޭންޑަރޑް ބަދިގެތަކުގެ ޑިމައިންސްތަކުން ގިނަ...
 29. މަލްޓި ކޮމްޕާޓްމަންޓް ފްރިޖްތަކުން ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ
  ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންސިއުމަރުންގެ މެދުގައި ގިނަ ކެމެރާތަކެއް ހުންނަ ފްރިޖް މޮޑެލްތަކުގެ މަގުބޫލުކަން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މަލްޓި ޗެމްބަރ ފްރިޖްތަކުގައި މި އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މައިގަނޑު އިސްކަންދޭ ކަންތައްތައް - ތަނަވަސްކަމާއި ފަސޭހަކަން - ފުއްދައިދޭ ސިފަތައް އެއްކޮށްލާފައިވެއެވެ. މަލްޓި...
 30. ފެންސީ ފްރިޖް
  އުފެއްދުމުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގެ ބައެއް ފަރުމާތަކުން ފިނިކުރާ ދޮރުތައް އުފެއްދުމުގައި ޓެކްސްޗާޑް އެމްބޮސްޑް ސްޓީލް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. މިއީ ފިނިކުރާ ފަންނުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ޝައުގުވެރިވާ އެއްޗަކަށް ހެދުމުގެ އިތުރުން ބިމުގެ މަތީގައިވާ އުނިކަންތައްތައް ފޮރުވައި، އަގުބޮޑު ލޫކެއް ދިނުމެވެ. ޓެކްސްޗަރޑް ޝީޓެއް...
 31. މިއަދު އެންމެ ގިނައިން ގަންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިކުރާތަކަކީ ކޮބައިތޯ
  ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނައިރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ، އޭގެ ފަންކްޝަނަލް ފީޗާސް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި، ދުޅަހެޔޮ މާހައުލެއްގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ ކަމާއި، އެއީ މީހުންގެ ސިއްހަތަށް އަސަރު ނުކުރާނެ ކަމެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ފްރިޖް ހޮވާއިރު އޭގެ އަގަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ސާމާނު ބައެއް...
 32. ކުދި ޖާގަތަކަށް މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިންގެ ހަނި ފްރިޖް
  މިއަދު ގިނަ ބަޔަކު ހޭނިފައިވަނީ ސްޓޭންޑަރޑް ވައްތަރުގެ ފިނިކުރާ ތަނަށް، އަދި ކޮންމެ ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ އާދައިގެ ބަދިގެއެއްގެ އާދައިގެ އެކްސެސަރީގެ ސިފައާއި ޑިމައިންސްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. އެކަމަކު، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުހުރެ، އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ...
 33. އެކި މާހައުލުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިއެލް ހައި އެންޑް ފްރިޖް
  މިއެލޭ އަކީ ވަރަށް ދިގު ތާރީހެއް އޮތް މީހެއް ކަމަށާއި މި ބްރޭންޑް އުފެއްދުމަކީ މީގެ ކުރިން 1989 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މި ޖަރުމަނު ކުންފުނިން ވަގުތުން ގަސްތުގައި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފެއްދުމާ...
 34. އެންމެ ތަނަވަސް ޒަމާނީ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް
  ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އަޑުއަހާފައި ވާނެ އެއްފަރާތުގައި ހުންނަ ފްރިޖްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރަނީ ކެބިނެޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ދޮރުތަކާ އެއްގޮތް ދޮރުތަކެއް ހުންނަ ފިނިކުރާ ސާމާނުތަކަށެވެ. ފްރިޖް ސައިޑްބައިސައިޑް - މަލްޓި ޗެމްބަރ. އެމީހުންގެ އަތުގައި ދެ، ތިން ކެމެރާ...
 35. ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގައި އާޑޯ ފްރިޖް
  ފްރިޖް އާޑޯ މިވަގުތު ކިޔާލެވޭނީ އެމީހުންގެ ކްލާހުގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ފްރިޖް އެވެ. ހަގީގަތަކީ މިހާރު ފިނިކުރާ ތަނަކީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން، ރައްޔިތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރާ ފޮށިގަނޑަކަށް ވުން ހުއްޓިފައި އޮތް ކަމެވެ...
 36. ސްވިޒަލޭންޑްގައި ލިބްޗެން ފްރިޖްތަކުގައި ޝައުގުވެރިވާ ކަންތައްތައް
  "21 ވަނަ ގަރުނުގެ ފިނިކުރާ" ގެ ލަގަބު ލިބެންޖެހޭނީ ކޮންކަހަލަ ފިނިކުރާއެއް ހެއްޔެވެ؟ ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި މިއީ ލީބްޗެން ފްރިޖްތަކެކެވެ. އެމީހުންގެ ކިބައިގައި އެހާ ޚާއްޞަ ކަމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެއަކަސް ހީވާނީ ފިނިކުރާ އެއްޗަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ސުޕަނެޗުރަލް...
 37. ޕެނަސޮނިކް ޖަޕާނީޒް ފްރިޖްތަކުގެ ޚާއްޞަ ފެންވަރު
  ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޕެނަސޮނިކް އިން އުފައްދަނީ ހަމައެކަނި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯސް ވިސްނުމެއް ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު މި ކުންފުނިން އުފައްދަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ އިތުރުން، މޮޅު ފިނިކުރާ ޔުނިޓްތަކެކެވެ. އެއީ...
 38. ބަދިގެއަށް ރަނގަޅު ކުލައެއްގެ ފިނިކުރާ ތަކެތި ހޮވާނެ ގޮތް
  މިހާރު ފިނިކުރާ ތަނުގެ ކޮންސިއުމަރ ކޮލިޓީއާއި އެކު ބޭނުންކުރުމަށް ފަސޭހަކަމާއި ފަންނީ އަދި އިގްތިސާދީ ސިފަތަކަކީ އޭގެ ކުލައާއި ޑިޒައިން އެވެ. މީގެ ކުރިން ފްރިޖްގެ ޑިޒައިން ކަނޑައަޅަމުން ދިޔައީ ހޭންޑްލްގެ ބައްޓަމާއި އެއް ހުދު...
 39. މިނީ-ފްރިޖް
  ކުދި ފްރިޖްތަކުގެ ޑިމާންޑް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އެމީހުން ބޭނުންކުރަނީ އޮފީސްތަކުގައި، ހޮޓަލްތަކުގައި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮމްޕްލެކްސްތަކުގައި، ހޮސްޕިޓަލް ވޯޑްތަކުގައި އަރާމު އިތުރުވެގެންނެވެ. މައިގަނޑު ފަސޭހައަކީ އެމީހުން ޖާގަ މަދުވުމެވެ، ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި އޮފީހެއްގައި ނުވަތަ ކޮޓަރިއެއްގައި ބަހައްޓާލެވޭ ގޮތަށް ޑިޒައިންއެއް ހުރެއެވެ...
 40. އަމިއްލައަށް ޕޯޓަބަލް ފްރިޖް ފަސޭހަ!
  ހޫނު މޫސުމާ އެކު ކާރު ފިނިކުރާ ފަދަ އުފެއްދުމެއް ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ. އެ މުދަލަކީ ހާއްސަކޮށް ތަހުޒީބާ ދުރު ހާލަތްތަކުގައި، ބޭރުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތެރޭގައި، ކާރުގައި ދިގު ދަތުރެއް ކުރާނަމަ، އަދި ދުވަހަކުވެސް ނޭނގޭ ހާލަތްތަކުގައި...
 41. ފިނިކުރާ ވަސްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުން
  ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފިނިކުރާ ތަނަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތާޒާކަމުގެ މުއްސަނދިކަން ކަމުގައި ވާއިރު، އެހެން ހާލަތްތަކުގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަކީ ހަމައެކަނި މޮޔަ ކަމަކަށް ވާނެތީ އެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވަނީ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ތާޒާކަމާ ދުރުގައި ވަސް ދުވަން ފަށާތީ...
 42. ކޮން ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނަން ރަނގަޅު؟
  އަޅުގަނޑުމެންނާ އެހާ ދުރު ނޫން ދުވަސްވަރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިންނަށް މަޖުބޫރުވީ، ކާބޯތަކެތި ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓޭނެ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ އުކުޅުތަކަކަށެވެ. މިސާލަކަށް އުތުރުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރައްޔިތުން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެމީހުންގެ ގެދޮރުގެ ބިންގަރާސްތަކުގައި ގްލޭޝިއަރ ހަދަމުން އެބަދެއެވެ: އެތަންތަނުގެ ކަރަންޓް ގަވާއިދުން ނެތިގެންދާއިރު، މިކަމުގެ ސަބަބުން...
 43. ފިނިކުރާ ދޮރު އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ފަންނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް ތަންކޮޅެއް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ... ފިނިކުރާ ތަނެކެވެ. އާދެ، އާދެ، އެއީ އިންސާނިއްޔަތުގެ މި ދޮން އެކުވެރިޔާ، ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ބަދިގެއެއްގައި ވެސް ހަރަކާތެއް...
 44. އޯ، ފްރޮސްޓް-ފްރޮސްޓް: ޒަމާނީ ފިނިކުރާތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް
  އެއް ޒަމާނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން އައީ ވިންޓަރުގައި އައިސް ކޮށުމުގައެވެ. އެމީހުންނަށް މި އުނދަގޫ އަދި އިންތިހާއަށް ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތުގައި އުޅެން ޖެހުނީ ހަމައެކަނި ބަހާރު މޫސުމާއި ހޫނު މޫސުމުގައި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން...
 45. ފިނިކުރާ ތަކެތި ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް
  ދިރިއުޅުމުގައި މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ފިނިކުރާ ބެލެހެއްޓުމާ މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވާނަމަ، ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ޖެހޭކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެވެ. މި އިވެންޓަކީ ޒަމާނީ ހައިޓެކް މޮޑެލްތަކަށް ވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބޭނުންވާ އިވެންޓެއް ކަމަށާއި، ޑިޕްރެޝަން ރެގިއުލަރިޓީއަކާއެކު ޑިފްރޮސްޓް...
 46. ބިލްޓް-އިން ފްރިޖް: އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ބާވަތްތަކާއި ގޮތްތައް
  ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެއްވެސް މީހަކަށް ހައިރާންކަމެއް ނުލިބޭނެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ބިލްޓް-އިން ސާމާނު ގިނަކަމުންނެވެ. އެކަމަކު މިކަމުގެ މާނައަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބިލްޓް-އިން ސާމާނު މާ މަގުބޫލު ނުވާ ކަމަކަށް ނުވާނެ - މުޅިން...
 47. ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުން: އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޑިފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ހެއްޔެވެ؟
  ފްރިޖް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ދަނީ ވާދަވެރިން ބަލިކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. އެމީހުން ރިޒޯޓް ކުރާ ކޮން ޓްރިކްތަކެއް: އެމީހުން އުފައްދަނީ ގަބޫލުނުކުރެވޭފަދަ ޑިޒައިންއަކާއެކު މޮޑެލްތައް، އާ ފަންކްޝަންތަކެއް ގެނެސްދޭ. މި ހުރިހާ ކަމެއް އެއް އަމާޒަކާއެކު ...
 48. ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ޒަމާނީ މޮޑެލްތަކުގެ ފްރިޖް މޮޑެލްތަކާ ތަފާތުވަނީ ހަމައެކަނި ފެންނަ ފެނުމުގައި ނޫން ކަމަށާއި، އާ ޒަމާނީ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރެވޭނެ ފަންކްޝަންތަކުގެ ސެޓެއް ވެސް މެއެވެ. ބަދިގެތަކުގެ އެތެރޭގެ...
 49. ފްރީޒާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެށުނީއްސުރެ ފާހަގަކުރަން، އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ފްރީޒާގެ ވާހަކައެއް ނޫން، ފްރީޒާގެ ވާހަކަ. ފްރީޒާ އަކީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ މުހިންމު ބައެކެވެ. ފްރީޒާ - ވަކި ފްރީޒާ ކެބިނެޓެއް، މިއީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އުފެއްދުންތައް...

| da cat da | de cat de | doi cat doi | ee cat ee | el cat el | en cat en | eo cat eo | et cat et | fi cat fi | fil cat fil | fr cat fr | fy cat fy | gl cat gl | gn cat gn | gu cat gu | ha cat ha | haw cat haw | he cat he | hi cat hi | ht cat ht | ka cat ka | nl cat nl |Home | Articles

May 26, 2024 11:36:15 +0300 GMT
0.014 sec.

Free Web Hosting