ދޮންނަ މެޝިން

 1. ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ ގޭގައި އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިންތައް
  ގިނަ ސަބަބުތަކަކާހުރެ އެކްޓިވޭޓަރ ޓައިޕްގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް ރަޝިޔާގެ ކޮންސިއުމަރ ހޯދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކާއި ގެއްލުންތަކަށް ބަލާލަމާ، އަދި މި ބާވަތުގެ ދޮންނަ މެޝިނުގެ މަގުބޫލުކަން އަލުން އާލާވާ ސަބަބުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ. ކުޑަކޮށް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ސިފަތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. އެކްޓިވޭޓަރ...
 2. ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ހުންނަ ބެރިންގ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އުސޫލު
  ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި އާންމުކޮށް ދިމާވާ ބްރޭކްޑައުން އަކީ ބެއަރިން ވޭއާ އެވެ. މި ބައި ކަރުހިއްކުމުގެ ސަބަބުން ފަޅައިގެންދެއެވެ. 6-8 އަހަރު ފަހުން ޝަފްޓް ސީލް ފަޅައިގެން ގޮސް ލީކުވެ، ބެރިންގ އަށް ފެން ވަދެ، ބެރިންގ ގެ ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ކަރުހިއްކުން މެދުވެރިވެއެވެ...
 3. ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށް ކިހާވަރެއް ޚަރަދުވާނެ
  ދޮންނަ މެޝިނުން ފެން ހޫނުކުރުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ، މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވަނީ ހޫނުކުރާ މާއްދާ - ހޫނުކުރާ މާއްދާ - ފަޅައިގެން ދިއުމެވެ. އާންމުކޮށް ބްރޭކްޑައުން ވާ ސަބަބަކީ ހޫނުކުރާ މާއްދާގައި ސްކޭލް ނުވަތަ ނަޖިސް ޖަމާވުމެވެ. އެއީ ހީޓް ޓްރާންސްފާ...
 4. ދޮންނަ މެޝިނުގައި ޑައުން ޖެކެޓެއް ދޮވެ، އޭގެ ބައްޓަން ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް
  މިއަދު ޑައުން ޖެކެޓަކީ މަތީ ގްރޫޕްގެ ކްލާސިކް ވައްތަރުގެ ވިންޓަރ ހެދުމުގެ ބަދަލެއް ކަމަށްވާ އަގުހެޔޮ، އަރާމު، ލުއި، ވަރސައިޓަލް ހެދުމެކެވެ. ޖީންސް ފަދައިން ޑައުން ޖެކެޓް ވެސް ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުން އައީ ހަމައެކަނި މަސައްކަތުގެ...
 5. ކުޑަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ކުޑަ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނެއް
  ދޮވުމަކީ ތަންކޮޅެއް މުއްސަނދި އަދި ވަގުތު ނަގާ ކަމެއް ކަމީ ސިއްރެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ގެއެއްގައި ދޮންނަ މެޝިނަކީ މިހާރު ލަސް ގޭތެރޭގެ އަންހެނުންގެ ވިސްނުމެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ޒަމާނީ ފެޝަނަށް ދޭ ޝުކުރެއް ނޫން ނަމަވެސް މިއީ މިހާރުވެސް އަވަސް ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ހަމައެކަނި...
 6. ލިލީން ފުރިހަމައަށް ދޮވުމަށް ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް
  ޑިޒައިންގެ ގޮތުން ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް ތިރީގައިވާ ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ. - އޮޓޮމެޓިކް ("ޓެފަލް")؛ - އެކްޓިވޭޓަރުގެ ތިރީ އަދި ހޮރައިޒޮންޓަލް އެރޭންޖްމަންޓާއެކު ނޮން އޮޓޮމެޓިކް ("މިނީ-ވިޔަޓްކާ"، "ފެއަރީ")؛ - އެކްޓިވޭޓަރ ("ޑެސްނާ"، "ސަމަރާ"، "މާލިއުތުކާ")...
 7. ލޯ ދޮންނަ މެޝިން ރަނގަޅަށް ގަންނަންވީ ގޮތް
  މިޒަމާނުގެ ސިޓީތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ވެސް ދޮންނަ މެޝިނެއް ހުރި ނަމަވެސް ރަނގަޅު ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ 1. ދޮންނަ މެޝިން އިންސްޓޯލް ކުރާ ތަން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭތީ، ހިތާމައަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ތަނަވަސް ފާޚާނާއެއް ނެތް ކަމާއި، އެހެން ނޫންނަމަ ފުޅާ...
 8. ބްރޭންޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ
  މިއަދު ރަޝިޔާގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ބާޒާރު ފުދޭވަރަކަށް ފުޅާވެފައިވެ އެވެ. އެއީ އެކި ކޮންސިއުމަރ ގްރޫޕްތަކުގެ ޤާބިލުކަމާއި ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެވެ. ހުރިހާ ދޮންނަ މެޝިންތަކެއް ކެޓަގަރީތަކަށް ބަހާލެވިދާނެ: އަގާއި، ޑިމައިންސްއާއި، ފަންކްޝަނަލިޓީއާއި، ޑިޒައިންއާއި، ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ރަޝިޔާގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ...
 9. އަރާމުކޮށް ދޮވުމަށް ޒަމާނީ ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތައް
  ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ނިސްބަތުން އާ ވައްތަރެއްގެ "މެކޭނިކަލް ލޯންޑްރެސް" އެއް ކަމަށާއި އެއީ މިހާރު އެކަނި ވެސް މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. މިފަދަ މެޝިންތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލު ބިނާވެފައިވަނީ ފިނިފެނުގައި ވެސް ކައްކާލުމުގެ އަސަރު...
 10. ވިޔަޓްކާ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮން ފައިދާތަކެއް
  ވިޔަޓްކާ އޮޓޮމެޓިކް ވޮޝިން މެޝިނަކީ ފިނި އަދި ހޫނު ފެން ސަޕްލައި ނެޓްވޯކްތަކުން ކަރަންޓް އުފައްދާ މެޝިނެއް ކަމަށާއި، މިއީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮވުމަށް، އެކި ވައްތަރުގެ ފޮތިން ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއް ދޮވެ ފިއްތާލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މެޝިނެކެވެ. ދޮންނަ މެޝިނުގައި ދޮވެފައިވާ...
 11. ދޮންނަ މެޝިން ގަންނައިރު ފައިސާ ސަލާމަތްކުރުން
  ގޭތެރޭގައި އުޅޭ ކޮންމެ ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކަށް ވެސް ޑްރައިއާ އާއި އެކު ފަންކްޝަނަލް އަދި ފަސޭހަ ދޮންނަ މެޝިނެއް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. ފެޝަން އެޕްލިއަންސް ފިހާރަތަކުން ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ވަރަށް ބޮޑު ރޭންޖެއް ލިބެން ހުރެ އެވެ. ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ އިތުބާރު ހުރި އަދި...
 12. ކުޑަ ފާޚާނާއަކަށް ހަނި ދޮންނަ މެޝިނެއް
  ރަޝިޔާގައި ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް އިތުރުވެފައިވާއިރު، އެއީ މިހާރުވެސް ލަގްޒަރީ އެއްޗަކަށް ވުން ހުއްޓިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ޑިމާންޑް ފުދޭވަރަކަށް އިތުރުވެފައި ވަނީ ހަނި ވައްތަރުގެ މެޝިންތަކަށެވެ. މިއީ ފާޚާނާތަކާއި ބަދިގެތަކުގެ ސައިޒު ކުޑަކަމުންނެވެ. ކޮންމެއަކަސް ބޮޑު ކާރެއް ބެހެއްޓޭނެ ތަނަވަސް ފާޚާނާއަކާއި...
 13. ތަފާތު ސިފަތަކެއް ހުރި ޕެނަސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތައް
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިހާރަތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ބޮޑު ރޭންޖެއްގެ ތެރެއިން، އެކަން ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ފެންނަ ފެނުމުގައި ވެސް އަދި ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އަދަދާއި ވަޒީފާގެ އަދަދުން ވެސް ވަރަށް ވައްތަރު މެޝިންތަކަކަށް ވާއިރު، ކޮންމެ މެޝިނެއްގައި ވެސް އުފެއްދުންތެރިޔާ...
 14. ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ
  21 ވަނަ ގަރުނުގެ އާއިލާއެއްގެ މިޒަމާނުގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެންމެ ބޭނުންތެރި އަދި ބަދަލު ނުކުރެވޭ އެއްޗަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ފްރިޖް، މައިކްރޯވޭވް (ނުވަތަ ކޮންވެންޝަނަލް ގޭސް) އަވަން، ދޮންނަ މެޝިން. އާދެ - އާދެ، އަދި އާދެ އަނެއްކާވެސް، މިހުރިހާ ކަމަކީ ތަޖުރިބާކާރު ހޮސްޓެސްއަކަށް، އަދި...
 15. ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާ
  އިންސާނާގެ އަރާމުކަމާއި ހިތްގައިމުކަމަށް ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްތަކަށް އެއްވެސް ހައްދެއް ނޭނގެއެވެ. އިލެކްޓްރިކް އަވަންތަކާއި، މުވާސަލާތީ ސާމާނާއި، އުޅަނދުތަކާއި، ބޮޝް ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރސް އަދި އެތައް ކަމެއް ޒަމާނީ ކަމަށް ބުނާ މީހެއްގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ވަރުގަދައަށް ޤާއިމުވެފައިވެ...
 16. އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިތޯ
  އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާނަމަ، މިކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ ރަނގަޅު މިސާލަކުން، މާކެޓުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 75 ޑޮލަރަށް ވިއްކާ މި މެޝިންގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް މޮޑެލް އެވެ. މި މެޝިން ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް...
 17. ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ފިލްޓަރު ގަންނަން ދާނީ ކޮންތަނަކުން
  ދޮންނަ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ވަކި އިރުޝާދެއް ނެތް ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އެއިން ކޮންމެ މެޝިނެއްގައި ވެސް އަމިއްލަ ސާވިސް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަންތަކާއި ފީޗާސްތަކެއް ހުރުމުންނެވެ. އެކަމަކު މެނުއަލްކޮށް ރަނގަޅު ކުރެވޭ ބްރޭކްޑައުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިއީ ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ތަތްވެފައިވާ ފިލްޓަރުތަކެއް ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން...
 18. ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  މިޒަމާނުގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ރޭންޖް އެހާ ފުޅާ ކަމުން ފިހާރައަށް އަންނައިރު ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނެ ގޮތެއް ވިސްނަން އުނދަގޫ ކަމުން އެއީ ގިނަ ދުވަހު ދެމިގެންދާނެ، އަގުހެޔޮ މެޝިނެއް ކަމުން ކޮންމެ ދެ...
 19. އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިންތައް
  ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް އެ ލަގަބު ލިބިދާނެ ނަމަ، އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިނަށް ގައުމީ ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ ދަރަޖަ ލިބޭނެ - އެއީ ބެލެހެއްޓުމަށް އިންތިހާއަށް ފަސޭހަ، ޕިކީ، އިގްތިސާދީ ފެން ބޭނުން ކުރެވޭ، އެނަލޮގްތަކާ އަޅާބަލާއިރު،...
 20. ކުދި ދޮންނަ މެޝިންތައް
  ފާޚާނާ ވަރަށް ކުޑަނަމަ، އަދި އޭގައި ދޮންނަ މެޝިނަކަށް ޖާގަ ގާތްގަނޑަކަށް ނެތްނަމަ، ސިންކު ދަށުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ވަރަށް މަދު ކޮމްޕެކްޓް ދޮންނަ މެޝިންތަކެއް އެހީތެރިވެދެއެވެ. އެމީހުންގެ ބޮޑެތި ފީޗާސްތަކަށް ވުރެ މަދު ފީޗާސްތަކެއް ހުރި...
 21. ދޮންނަ ހެދުމާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް
  ދޮންނަންވީ ކޮން ޕައުޑަރެއް ހެއްޔެވެ؟ ކޮން ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ ކޮން ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވަންވީ؟ މި ސުވާލުތަކަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ގުޅުންހުރި ސުވާލުތަކެކެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ދޮވުމުގެ ފެންވަރަށް ނޫން ކަމަށާއި، ޒަމާނީ ޑިޓާޖެންޓްތަކާއި ފިނިހޫނުމިން މަތިވުމުން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ...
 22. ދޮންނަ މެޝިން ބެލެހެއްޓުން
  ދޮންނަ މެޝިން ނެތި މީހުން އުޅެން މަޖުބޫރުވި ދުވަސްވަރު މިހާރު ތަޞައްވުރު ކުރަނީ މަދު ބައެކެވެ. އެދުވަސްވަރު ދޮވުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން ނަމަވެސް އެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނާޒުކު އަންހެން ކޮނޑުގައި ބޮޑު ބުރައެއް އުފުލިގެން...
 23. ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ ހޮވާނެ ގޮތް
  ގޭތެރޭގެ ކޮންމެ ސާމާނެއް ފަދައިން ހިއްކުމުގެ ފަންކްޝަނެއް ހުންނަ އުފެއްދުންތައް ވެސް ސެޓްފިކެޓް ލިބެނީ ދޮވުމުގެ ފެންވަރާއި، އެނބުރުމާއި، ހިއްކުމުގެ ފެންވަރާއި، ހަކަތަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ފުރަތަމަ ތިން ޕެރެމިޓަރަށް ބަލާއިރު ޒަމާނީ ގިނަ ކޮމްބައިންޑް...
 24. ދޮންނަ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  ޝޮޕިން ސެންޓަރުތަކާއި ހާޑްވެއާ ފިހާރަތަކުގެ އުސޫލުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ޑްރައިއަރުގެ އަގު ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ނަމަވެސް، ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަގުބޫލުވަމުން އަންނައިރު، ގިނަ ޒިޔާރަތްތެރިން ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ މި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ގަންނަން ތައްޔާރަށް ތިބެއެވެ. ގިނަ ގޭތެރޭގެ އަންހެނުން...
 25. ރަނގަޅު ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ފަހަކަށް އައިސް ދޮންނަ ހެދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަންހެން އާބާދީއަށް ފެނުނު ހުވަފެނެކެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އޭރު ދޮންނަ މެޝިންތައް ކުރިން ހުރި ނަމަވެސް އެ މެޝިންތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރި ހުވަފެނެކެވެ! ކޮން...
 26. ބިލްޓް-އިން ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އެންމެ ބޭނުންތެރި ސިފަތައް
  ދޮންނަ މެޝިނަކީ ޒަމާނީ ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެކުވެރިއެކެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު ދޮންނަ މެޝިނަކުން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ދޮންނަ އެއްޗެހި ފަސޭހައިން ޙަވާލުކުރެވޭތީ، ގޭތެރޭގެ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް އޭގެ ވެރިފަރާތަށް އިތުރު ވަގުތު ލިބިގެންދެއެވެ. ހިތާމައަކީ، ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިޙްތިރާމްކުރާ...
 27. ވެރަންޓީގެ ދަށުން ދޮންނަ މެޝިނެއް މަރާމާތު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
  މިޒަމާނުގައި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ނެތި - އެއްވެސް ތަނެއްގައި. އެކި ބާވަތުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މެޝިންތައް ވަނީ މީހުންނަށް ހަގީގީ އެހީތެރިންނަށް ވެފައެވެ. އެމީހުން ދޮވެ، ތަށި ދޮވެ، ކެއްކުމާއި، ގޭތެރެ ސާފުކުރުމާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ކޮޕީކޮށް ޕްރިންޓް ކުރެއެވެ. ދަންނަވަން ޖެހޭ ވާހަކައެއް...
 28. އާރްޑީއޯގެ ފެންވަރާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތް
  މިހާރު ޑޮމެސްޓިކް ކޮންސިއުމަރގެ "އަތާއި ހިތަށް" ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުންފުނިތައް ހުރި ނަމަވެސް، އާޑޯ ބްރޭންޑްގެ ސާމާނު އަދިވެސް މުޅި ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. އެއީ އޭގެ ސާދާކަމާއި އޮޕަރޭޓިން ޝަރުތުތަކަށް ޑިމާންޑް ނުކުރުމުގެ...
 29. އެލްޖީ ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ދޮންނަ މެޝިންތައް
  ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ މައިގަނޑު ގެއްލުންތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދޮވުމުގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ އަޑުގަދަވުމާއި ސިފަ ތެޅުންތަކެވެ. މި އުނިކަންތައްތަކުން އަރައިގަތުމަށް ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ދޮންނަ މެޝިންތައް އެލްޖީން ތައާރަފްކޮށް ވިއްކާލައިފި އެވެ. މިފަދަ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ޑިވައިސްގެ އުސޫލަކީ ފުދޭވަރަކަށް...
 30. ޑޭވޫ ޑީޑަބްލިޔުޑީ-ޔޫޑީ121އެކްސް ސީރީޒް އާއި އެކު ދޮންނަ އެއްޗެހި ހިއްކުމުގެ ފަންކްޝަން
  ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ގަންނަ ގިނަ މީހުންގެ ކުދި އެޕާޓްމަންޓްތައް ހުންނައިރު، ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދޮވެފައިވާ ހެދުންތައް ހިއްކާނެ ތަނެއްގެ މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވެ އެވެ. މި މައްސަލަ ޚާއްސަކޮށް ތުއްތު ކުދިން އާއިލާއިން ފެންނަ ވަގުތުތަކުގައި ބޮޑުވެއެވެ. ދުވާލަކު ކިތައް ވެސްޓާއި ޑައިޕަރ...
 31. އައިއެފްއޭގައި ދޮންނަ މެޝިންތައް 2012
  ބާލިންގައި ބޭއްވި 52 ވަނަ ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯގައި ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އަސްލު މޮޑެލްތަކެއް ދައްކާލާފައިވެ އެވެ. ބޮޝް-ސީމަންސް ކޮންސަރުން ތައާރަފްކުރީ ސީމަންސް އައިކިއު800 ދޮވެ ހިއްކުމުގެ މެޝިންތަކެވެ. މި މޮޑެލްގެ ސިފައަކީ ހާއްސަ ޓޭންކެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޮޝިން ޕައުޑަރ ނުވަތަ ޑިޓާޖެންޓްގެ...

| da cat da | de cat de | doi cat doi | ee cat ee | el cat el | en cat en | eo cat eo | et cat et | fi cat fi | fil cat fil | fr cat fr | fy cat fy | gl cat gl | gn cat gn | gu cat gu | ha cat ha | haw cat haw | he cat he | hi cat hi | ht cat ht | ka cat ka | nl cat nl |Home | Articles

September 29, 2023 02:30:40 +0300 GMT
0.010 sec.

Free Web Hosting