ޓީވީތަކެވެ

 1. ރަނގަޅު ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް
  ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީތަކެވެ. އެއީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މި އައު ޢިބާރާތް މިޒަމާނުގެ އިންސާނާއަށް އެތަން މިތަނުން އަޑުއަހަން ޖެހެއެވެ. އެކަމަކު އަބަދު މީހުންނަށް އޭގެ އަސްލު މާނައަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި އެޗްޑީ ޓީވީ އާއި ހުރި ތަފާތުތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެހެންވީމާ، އެކަން...
 2. މިއަދު މީހުން ޕެނަސޮނިކް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން
  ޕެނަސޮނިކް ލެޑް ޓީވީތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަކީ ވިއެރާ އެޗްޑީޓީވީ ޓީވީތަކުގެ އާ މޮޑެލްއެއް - 3ޑީ ސަޕޯޓް ލިބޭ އެލްސީޑީ މޮޑެލްއެކެވެ. މި މޮޑެލް އުފެއްދީ ޓީވީ އެތައް ބޭނުމަކަށް ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައެވެ: މި ޓީވީއަކީ ގޭމް ކުޅުމާއި، 3ޑީ ފިލްމު ބަލާލުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރ...
 3. ކުރިން ނެރުނު ޓީވީތަކަށްވުރެ ޓޮޝިބާ އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގެ ފައިދާ
  އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދެނީ 1920x1080 ގެ ރިޒޮލިއުޝަން އަދި 200 ހޯސްޕަވަރުގެ ރިފްރެޝް ރޭޓެއްގެ ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް މެޓްރިކްސް އެއްގައި ސްކްރީނެއް ހުންނަ ސާޅީސް ހަ އިންޗީގެ ޓޮޝިބާ ޓީވީއެކެވެ. ލެޑް ޓީވީތައް ނެރުމުން ޓޮޝިބާއިން އަލްޓްރާ ތިން ސޮލިއުޝަންތަކަށް ޒަމާނީ ފެޝަނަށް...
 4. އެންމެ ފަހުގެ ޖީލުގެ ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަން
  އެއް ފިލްމެއް ސިނަމާއާއި ޓީވީ ސްކްރީނުން އެހާ ތަފާތުކޮށް ފެންނަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މުޅި ކަންތައް ހުރީ ޓީވީގައި ސްކްރީންގެ ނިސްބަތުގައި އެހާ ރޭޝިއޯއެއްގައި 4:3 ގައި ކަމަށާއި، ފިލްމު ސްކްރީނުން ދައްކާނީ 16:9 ގެ ނިސްބަތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ބޮޑެތި ފޯމެޓް...
 5. އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވަންވީ ކޮން އިރަކު
  ކުރީގެ ޓީވީ ބަދަލު ކުރަން ހޭލުންތެރިކަމާއެކު ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް އަލިގަދަ ވަގުތު އައުމުން ވަގުތުން އުފެދޭ ސުވާލަކީ، އާ ޓީވީ ވާންޖެހޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ވަގުތު ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އެލްސީޑީ ސްކްރީނެއް ހޮވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ހީޕްޑް އަޕް ޕްލާސްމާއެއް ގަތުން ރަނގަޅުތޯ؟...
 6. ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޮވުން
  މިވަގުތު އާއިލާގައި، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، އެއް ޓީވީއެއް ނޫން، ދެ ޓީވީ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީވީ ހުރުމުން، މަސްލަހަތަށް ބަލާފައި ބަލަންވީ ކޮން ޕްރޮގްރާމަކާ މެދު މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ޓީވީ ސާމާނު އުފެއްދުމަކީ ތަފާތު ކަމެއް ކަމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ ބޭނުންތަކާއި...
 7. މިއަދު މީހުން އެލްސީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން
  ވަގުތު ކޮޅަށް ނުހުރެއެވެ. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ އަމާޒަކީ ދިރިއުޅުން ފަސޭހަކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމެވެ. އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުން މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މާކެޓުގެ ހިއްސާ ވަރަށް އަވަހަށް ލިބުނެވެ. މި ބާވަތުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ވިސްނާލުން ރަނގަޅުވީ އެހެންވެއެވެ. އެލްސީޑީ ޓީވީގެ އަސާސަކީ އާ ތަރައްގީއެއް...
 8. އެހެން އުފެއްދުންތެރިންނާ އަޅާބަލާއިރު ޝާޕް އެލްސީޑީ ޓީވީ
  ހޯމް ސިނަމާ މާކެޓަށް ސްޓިރިއޯސްކޯޕިކް ޓެކްނޮލޮޖީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވަނުމާ ގުޅިގެން، ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިމޭންކަމެއްގެ ވަގުތު އައިސް، އޭގެ ތަން އަލުން ވަޒަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. އެކަމަކު ތެދުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކޮށްލަމާތޯ، 3ޑީ އުފެދުމާ ގުޅިގެން ޓީވީ މާކެޓްތަކުގައި...
 9. ޒަމާނީ ހަގީގަތުގެ އެންމެ މޮޅު އެލްއީޑީ ޓީވީތައް
  ބޮޑެތި ޓީވީތައް ބަދަލުކުރާއިރު މައްސަލަ އުފެދެނީ، ކޮން ޓީވީތަކެއް ހޮވަން ރަނގަޅީ - އެންމެ ރަނގަޅު ލެޑް ޓީވީ ނުވަތަ ޕްލާސްމާ؟ ޚުދު މޮޑެލް ހޮވުމުގެ ކުރިން މި ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ތަފާތު ވިސްނަން ޖެހޭނެ، މިސާލަކަށް ކޮންވެންޝަނަލް ޓީވީއަކުން ތަސްވީރެއް އުފައްދަނީ އިލެކްޓްރޯންތަކުން ތަސްވީރެއް އުފެދޭ...
 10. އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަކީ ކޮބައިތޯ
  އެންމެ މޮޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތައް ޖޫރީން ފާހަގަކުރީ އީއައިއެސްއޭ 2010 ގައި ކަމަށާއި، މިއީ ފިލިޕްސް 9000 ފުލް އެޗްޑީ 3ޑީ ރެޑީ އެލްއީޑީ ޓީވީ އަކީ ހަމަ އެގޮތެވެ. މި އެންމެ ރަނގަޅު ޓީވީގެ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 2،100...
 11. ހުރިހާ ބްރޭންޑެއްގެ ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޕޯޓަބަލް ޓީވީ
  ފަންނީ އާ އުފެއްދުންތަކުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނުގައި ޕޯޓަބަލް ޓީވީތަކަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު ބަޔަކަށް ވެފައިވާ ބްލޫ ސްކްރީންގެ ކުރިމަތީގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަމެވެ. ޕޯޓަބަލް ޓީވީތަކަކީ...
 12. މަތީ ފެންވަރުގެ ފްލެޓް ޕެނަލް ޓީވީ ހޯދުން
  މިއަދު ފްލެޓް ސްކްރީން ޓީވީ ގިނަވަމުން އަންނައިރު، ސީއާރުޓީ ޓީވީ ވެސް ދަނީ މާޒީގެ ކަމަކަށް ވެގެންނެވެ. މިފަދަ ޓީވީތަކުގައި ކުދި ބޯމިނުގެ ފްލެޓް ޑިސްޕްލޭތައް ހުންނައިރު، އެއީ ފްލެޓް ޓީވީ ކަމަށް ކިޔަނީ އެހެންވެ އެވެ. އެއީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ސަބަބުން ތަރައްގީވާން ފެށީ - މިއީ...
 13. ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޓީވީއެއް ގަތުން
  40 އިންޗީގެ މޮނިޓަރުތަކުގައި މިއަދު އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަކީ އެލްސީޑީ އާއި ޕްލާސްމާ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއްގެ ޑިސްޕްލޭގެ އަގުތައް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރެވެ. ކުލަ ސެޗުރޭޝަން، ދިގުދެމިގެންދާ މިންވަރު، ކޮންޓްރެސްޓް، ވޯލްޓޭޖް ބޭނުންވާ ފަދަ ސްކްރީންތައް އަޅާކިޔޭނެއެވެ. 1. ތަފާތުކުރުން ޕްލާސްމާ މޮނިޓަރުތަކުގައި އަނދިރި...
 14. ރަޝިޔާގެ ކުންފުނިތަކުން ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީތަކެއް
  ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީ އަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕްރޮޖެކްޓަރާއި ޕްލާސްމާ އާއި ދެމެދުގައިވާ ލިންކެއްގެ އިތުރުން އެލްސީޑީ ޓީވީ / ޕެނަލް ކިޔާލެވޭނެއެވެ. އަދަށްވުރެ ރަނގަޅީ ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީއަކުން މިދެކަމުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ޕާފޯމަންސެއް ލިބިދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންސްޓޯލް ކުރުމާއި ބޭނުން ކުރުމަށް ފަސޭހަ، ވަރަށް ހެޔޮ...
 15. އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޕައިނިއަރ ޓީވީއެއް؟
  މީގެ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ޕައިނިއަރ ފެނިގެން ދިޔައިރު ވަގުތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޕްރެޒެންޓް ކުރެވުނެވެ. އެމީހުންގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް މޮޅު، އަދި އަގުތައް ވެސް ހެޔޮ. އެމީހުންގެ ތާރީޚަކީ ވަރަށް ދިގު ތާރީޚެއް ކަމަށާއި ހަމައެކަނި އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ޑިސަމްބަލް ކުރަން ވަގުތެއް ނެތް...
 16. އެލްއީޑީ ޓީވީގެ މުހިންމު ސިފަތައް
  އެލްއީޑީ ޓީވީ އާއި އެލްސީޑީ ޓީވީގެ މައިގަނޑު އަދި އަސާސީ ތަފާތަކީ ހަމައެކަނި މެޓްރިކްސް ބެކްލައިޓް ޖަހާފައިވާ ގޮތެވެ. އެލްސީޑީތަކުގައި ފްލޫރެސްސެންޓް ބޮކި ބޭނުންކުރާއިރު، އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ އެލްއީޑީ އެވެ. އެލްއީޑީ ޓީވީއަކީ އެލްސީޑީ ޓީވީއަށް ވުރެ ކުލަތައް...
 17. ޑީއެލްޕީ ޓެކްނޮލޮޖީ
  ޑީއެލްޕީ އަކީ ވިޔަފާރި އާއި ގޭގެ ޑިސްޕްލޭތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެ ފަހުގެ ހައި ޕްރެސިޝަން ޕްރޮޖެކްޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެވެ. ޑީއެލްޕީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް އަލިކަމާއި ތަސްވީރު ސާފުކަން ލިބިގެންދެއެވެ. ޑީއެލްޕީ ބިނާވެފައިވަނީ އޮޕްޓިކަލް ސެމީކޮންޑަކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ޑިޖިޓަލް މައިކްރޯމިރޯ ޑިވައިސްއެއް ނުވަތަ ޑީއެމްޑީއެއްގެ...
 18. ތަފާތު ސައިޒުގެ އެލްއީޑީ ޝާޕް ޓީވީ
  ލެޑް ޓީވީ އުފައްދާ ކުންފުނި ޝާޕް އިން ވަނީ 80އެލްއީ632ޔޫ-އެލްސީގެ ނަމުގައި އާ އެކިއުއޯއެސް މޮޑެލްއެއް ތައާރަފްކޮށް، އެޗްޑީޓީވީގެ ރޭންޖް ފުޅާކޮށްފަ އެވެ. މި އައު ކަމަކީ 80 އިންޗީގެ ޑައިގޮނަލް އެއް ލިބިފައިވާއިރު، ޖަޕާނުގެ ލީޑިން މެނުފެކްޗަރ އިން ބުނާ ގޮތުގައި ޝާޕް ލެޑް...
 19. އެޗްޑީޓީވީ ތައްޔާރުތަ؟
  މިދިޔަ އަހަރު އިލެކްޓްރޯނިކްސް ފިހާރައަކަށް ގޮސްފައިވާނަމަ، ޓީވީތަކުގައި "އެޗްޑީޓީވީ ރެޑީ" ލިޔެފައިވާ ލޭބަލްތައް ކުރިން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ކުރުކުރުމުގެ މާނައަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޓީވީން އެޗްޑީޓީވީ ދައްކާނެ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. މިހާރު ބާޒާރުގައި ހުރި ގިނަ...
 20. އެލްއެސްޑީ ޓީވީތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު
  ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ސިފައަކީ އެލްސީޑީ-ޓީވީތަކަށް އެންމެ މުހިންމު ސިފައެކެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއީ ހަގީގީ ތަސްވީރުގެ ފެންވަރު ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެ މައުޟޫއަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ...
 21. އެލްސީޑީ ޓީވީ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް
  ޓީވީތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިހާރު ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ ޑިޖިޓަލް ސިގްނަލްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުމެވެ. އެމީހުންގެ އަސްލުގެ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން، އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޮޑެތި ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހުރެއެވެ. މިޒަމާނުގެ ދުނިޔޭގައި މީހަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވަނީ ގިނަ...
 22. ޓީވީ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭނެ ގޮތް
  އާ ޑިޖިޓަލް ޓީވީތަކުގެ ދިރުމެއް ހުރި ކުލަތަކާއި ފުޅާ ސްކްރީންތަކުން ވަރުގަދަ އަސަރެއް ކޮށްދެ އެވެ. އެހެންކަމުން ލަސްނުކޮށް ކޮންމެ ބެލުންތެރިއެއްގެ ސުވާލެއް އުފެދެނީ ކޮމްޕިއުޓަރަކުން މަސައްކަތް ކުރާއިރު ޓީވީގެ ހުރިހާ ފައިދާތަކެއްގެ ފައިދާ ނެގޭނެ ހެއްޔެވެ؟...

| da cat da | de cat de | doi cat doi | ee cat ee | el cat el | en cat en | eo cat eo | et cat et | fi cat fi | fil cat fil | fr cat fr | fy cat fy | gl cat gl | gn cat gn | gu cat gu | ha cat ha | haw cat haw | he cat he | hi cat hi | ht cat ht | ka cat ka | nl cat nl |Home | Articles

May 26, 2024 22:21:02 +0300 GMT
0.011 sec.

Free Web Hosting