ސެޓެލައިޓް ޓީވީ

 1. މޫސުން ގޯސްވެ ސެޓެލައިޓް ޓީވީ
  އެއީ ސިއްރެއް ނޫން މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރު: ގުގުރުމެއް ނުވަތަ ވިއްސާރައެއް، ނުވަތަ ފަހަރެއްގައި ދުންގަނޑަކާއެކު، ބުނަމާ ހިނގާ، ޕީޓް ބޮގްތައް އަނދަމުންދާތީ، ގިނަ ބަޔަކަށް ސެޓެލައިޓް ޓީވީ ލިބުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވެއެވެ. ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ގަންނައިރުވެސް ސެޓެލައިޓަކުން ރިސެޕްޝަންގައި ވައްތަރެއްގެ މާރޖިނެއް ބެލެހެއްޓުމަށް...
 2. ރަށްރަށުގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކުރުން
  ތިމާގެ ގައުމީ ގޭގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ ބެހެއްޓުމަށް ރާވާފައިވާނަމަ، އަދި ވީހާވެސް އަގުހެޔޮކޮށް އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ތިރީގައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ސަބާބަން ސަރަހައްދުތަކުގެ ވެރިން ގިނައިން ގެންދަނީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓީވީތައް ދަޗާއަށެވެ. ސެޓެލައިޓް...
 3. ޑިސެކްސީ
  DiSEqC - ރިސީވަރުގެ ބޭރު ޑިވައިސްތަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ގްރޫޕެކެވެ. 0 އަދި 1 ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށްޓަކައި މި ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ 22 ކިލޯ ހެޒް ސިގްނަލް އާއި ޕޮޒްގެ ވަކި ކޮމްބިނޭޝަންތަކެކެވެ. މިފަދަ ތިން ވައްތަރެއްގެ ޕްރޮޓޮކޯލް މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ...
 4. ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް
  DiSeqC 1.X - ވަކި އަދަދެއްގެ ބޭރު ޑިވައިސްތައް (ކޮންވަރޓަރ، ސްވިޗް، ޕޮޒިޝަނަރ) ހިމެނުން ނުވަތަ ސްވިޗިންގ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. މެނޭޖްކުރެވޭ ޑިވައިސްތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ބިނާވެފައިވަނީ މި ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ވަރޝަންގެ މައްޗަށް...
 5. ރިސީވަރ ބެންޑްވިޑް
  ރިސީވަރުގެ ބެންޑްވިޑް - އިންޓަރމިޑިއަޓް ފްރީކުއެންސީގެ ފްރީކުއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމްގެ ބެންޑްވިޑް، މައިކްރޯވޭވް ސިގްނަލްގެ ޑިމޮޑިއުލޭޓަރުގެ އިންޕުޓަށް ފޮނުވާލައެވެ. އިންޕުޓް ސިގްނަލް ޓު ނޮއިސް ރޭޝިއޯ ސްޓޭޓިކް ތްރެޝްހޯލްޑް ލެވެލް އަށް މަދުވެގެން 3-4 ޑީބީ އަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެނަމަ، ސެޓެލައިޓް ޗެނަލް ވިޑްތް އާއި...
 6. ބޭސްބޭންޑް
  ބޭސްބޭންޑަކީ ވީޑިއޯ ސިގްނަލްގެ ހުރިހާ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކާއި އޯޑިއޯ ސިގްނަލްތަކުން މޮޑިއުލޭޓް ކުރެވޭ އޯޑިއޯ ސަބްކެރިއަރސް ހިމެނޭ ފުރިހަމައަށް މޮޑިއުލޭޓް ނުކުރެވޭ ޓީވީ ސިގްނަލެކެވެ. އޭގެ ސްޕެކްޓްރަމްގެ ފުޅާމިން ބިނާވެފައިވަނީ ޓްރާންސްމިޝަން ސްޓޭންޑަޑަށް ކަމަށާއި، 10 މެގަ ހޯޒް އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ ކަމަށެވެ...
 7. ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ޑީ/ޑީ2 މެކް
  D/D2 MAC - ޕްރީ ޓައިމް ކޮމްޕްރެސްޑް ލޫމިނަންސް އަދި ކްރޮމިނަންސް ސިގްނަލްތައް ބަދަލުކޮށް ޓްރާންސްމިޝަން ފޯރުކޮށްދޭ ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް. މި ސްޓޭންޑަރޑްގައިވާ އޯޑިއޯ ސިގްނަލްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވެނީ ފްލައިބެކް އިންޓަވަލްގައެވެ...
 8. ޑިސެކްސީ 2.އެކްސް
  DiSEqC 2.X - މީގެ އިތުރުން ކޮމާންޑް އެގްޒެކެޝަންގެ ކޮންފަރމަންސް ލިބޭނެއެވެ. މިސާލަކަށް އޭގެ އެހީގައި ކޮންވަރޓަރުގެ ބޭނުންކުރާ ލޯކަލް އޮސިލެޓަރުގެ ފްރީކުއެންސީއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ...
 9. ޑިސެކްސީ 3.އެކްސް
  DiSeqC 3.X - ރިސީވަރާއި ޕެރިފެރަލް ޑިވައިސްތަކުގެ މެދުގައި ޑައިލޮގެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބޭރުގެ ޑިވައިސްތައް ކޮންފިގްރޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް އޮޓޮމެޓިކް ކުރާނެ އެވެ...
 10. ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކުރުން
  ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލް ކުރުމުން ގޭގައި އަރާމުކަމާއި އަރާމުކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭނެ އެވެ. ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް މިނިވަން މަސްދަރުތަކުން ޚަބަރު ރިޕޯޓްތަކާއި، ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ބެހޭ ގިނަގުނަ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ތިބާގެ އާއިލާގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ވެސް ތަފާތު މައުލޫމާތު ދައުރުވުމެއްގައި ނިޝްއެއް އޮވެއެވެ: ކާޓޫން،...
 11. ކިއެވްގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކުރުން
  ކިއެވްގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލް ކުރުމަކީ އަގުހެޔޮ އުފަލެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ކޭބަލް ޓީވީ ބިލްގެ އަގުތައް ހިސާބުކޮށް، ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ސެޓެލައިޓް ޓީވީގެ ފެންވަރާއި އަޅާކިޔާނަމަ، ރަނގަޅު އިޚްތިޔާރެއް ކުރެވޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކިއެވްގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް އޯޑަރު ކުރުމަކީ،...
 12. އެންޓީވީއަށް ލައިނަރ ކޮންވަރޓަރެއް ސާރކިއުލަރ ކޮންވަރޓަރަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ގޮތް+
  މިސާލަކަށް ހޮޓްބަރޑް ނުވަތަ އެހެން ތަނަކަށް ޑިޝް ޓިއުންކޮށްފައި އޮތްނަމަ، އަދި ޔޫޓެލްސެޓް ސެސެޓް ޑަބްލިއު4 36އީ ލިބެން ބޭނުންނަމަ، ދެން އެއް މައްސަލައެއް އެބައޮތް - 36އީ އިން ސަރކިއުލަރ ޕޮލަރައިޒޭޝަންގައި ސިގްނަލް ޓްރާންސްމިޓް...
 13. ޑިޖިޓަލް ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ފަހަކަށް އައިސް ޑިޖިޓަލް ފޯމެޓުގައި ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ރިސީވް ކުރުމަށް ރިސީވަރެއް ހޮވުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ މާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށް ވެފައެވެ. މި ޓްރާންސްމިޝަންގައި އަސްލު އެނަލޮގް ޓީވީ ސިގްނަލް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް، ކޮމްޕްރެސްކޮށް، ޓްރާންސްމިޝަން...
 14. ކޮން ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކެއް ރަނގަޅު - ޑައިރެކްޓް ފޯކަސް ނުވަތަ އޮފްސެޓް؟
  އޮފްސެޓް އެންޓެނާގެ ޑިޒައިން ހޮވާފައިވަނީ ކޮންވަރޓަރ އިން ލޯގަނޑުގެ ބޭނުންތެރި ސަރަހައްދު އޮއްބާނުލާ ގޮތަށެވެ. ޑައިރެކްޓް ފޯކަސް އެންޓެނާއެއްގައި މައުންޓިން ބްރޭސް ޖަހާފައިވާ ކޮންވަރޓަރަކުން އޭގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ނިވާކުރެއެވެ. އެންޓެނާގެ ޖުމްލަ ސަރަހައްދު އިތުރުވުމުން މި އަސަރު ކުޑަވަމުން...
 15. ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
  ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތައް އެކި ވައްތަރުގެ ނަމަވެސް މައިގަނޑު އަދި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ އިންގިލާބުގެ ޕެރަބޮލޮއިޑްގެ ސިފައިގައި ލޯގަނޑެއް ހުންނަ އެންޓެނާތަކެވެ. އެހެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކަކީ ވަރަށް އެކްޒޮޓިކް ޑިޝްތަކެއް ކަމަށާއި އާންމުކޮށް އަގު / ކޮލިޓީ ރޭޝިއޯގެ ގޮތުން ޕެރަބޮލިކް ޑިޝްތަކަށް...
 16. ވަކި ސެޓެލައިޓަކުން ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ލިބުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޮން ސާމާނެއް ހެއްޔެވެ؟
  ކޮންމެ ސެޓެލައިޓަކުން ވެސް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ސެޓެއްގައި މަދުވެގެން މައިގަނޑު ތިން މާއްދާއެއް ހިމެނެއެވެ: އެންޓެނާ، ކޮންވަރޓަރ، ރިސީވަރ އެވެ...
 17. އުމުރުން ދުވަސްވީ ކުދިން ޝަހުވަތްތެރި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ ޗެނަލްތައް ބަލާލުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް؟
  ގިނަ ސެޓެލައިޓް ޓިއުނަރ މޮޑެލްތަކުގައި މިކަމަށް ޕެރެންޓަލް ލޮކް ފަންކްޝަން އެއް ހުންނައިރު، މިއީ ޓިއުނަރ ޕްރޮގްރާމް ކުރާއިރު ސެޓް ކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ...
 18. ދެ ސަބްސްކްރައިބަރުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ މައްޗަށް އެއް ސެޓެލައިޓް ޑިޝް ޖަހާލެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
  އާދެ، އެކަމަކު މިއީ އެންޓެނާގައި ހުންނަ ކޮންވަރޓަރުގެ ބާވަތް ބަދަލުކޮށް، އިތުރު ރިސީވަރު (ޓިއުނަރ) އިންސްޓޯލް ކުރުމުން ކިޓްގެ އަގު އިތުރުވާ ކަމެކެވެ...
 19. ސެޓެލައިޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލާލުމަށް ވަރަށް ދުވަސްވީ ޓީވީ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟
  އާދެ، އެތަންތަނުގައި ޔޫއެޗްއެފް އަދި ޕީއޭއެލް ބްލޮކްތައް ބިލްޓްކޮށްފައި ހުރިނަމަ، އަދި ބީ/ޖީ ސިސްޓަމް (5.5 މެގަ ހޯޒް) ގެ ޗޮއިސް ވެސް ހުރިނަމައެވެ...
 20. ސެޓެލައިޓް ޑިޝްއެއްގައި ހުންނަ ކޮންވަރޓަރ އިން އައިސް ނަގާނީ ކިހިނެއް؟
  މިކަން ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އާދައިގެ ހެއާ ޑްރައިއަރ އެއް ބޭނުންކޮށްގެން، މިކަމުން އެންޓެނާތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ނަމަވެސް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ، އޮޕްޝަން ދެ - އެއަށް ހޫނު ފެން އަޅާ، އޮޕްޝަން ތިނެއް (ދިގު) ގެ ފަހަތުގައި ހޫނުކުރާ ނިޒާމެއް...
 21. ސެޓެލައިޓް ޓީވީއަށް ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ކޭބަލެއް؟
  މި ކޭބަލް ބޭނުންކުރަނީ 75 އޯމްސްގެ ސިފަ އިމްޕެޑެންސްއަކާއެކުގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ރެކޮމެންޑް ކުރަނީ ކޭބަލް ޓްރައިލޮޖީ، ބެލްޑަން އެވެ. އެއީ އެޓެނިއުއޭޝަން ދަށް އަދި މޫސުމަށް ވެސް ކެތްތެރި އެއްޗެހިތަކެކެވެ...
 22. ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އަށް ތަނެއް ހޮވާއިރު މައިގަނޑު ޝަރުތަކީ އިރުދެކުނުން ހުޅަނގު ދެކުނަށް އެންޓެނާ އެނބުރޭ ރޭންޖުގައި އަދި އެންޓެނާގެ އުސްމިން (އުސްމިން އެންގްލް) މަދު ޑިގްރީއަކުން 35 އާއި ދެމެދުގެ ރޭންޖުގައި ހުޅުވިފައިވާ ޖާގައެއް ހުރުމެވެ...
 23. ރަނގަޅު ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކަކީ ކޮބައިތޯ - އެލްމިނިއަމް، ދަގަނޑު، ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ މެޝް؟
  އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެންޓެނާ މެޓީރިއަލް އަކީ އެލްމިނިއަމް އެވެ. އެއީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ބަރުދަނުގެ ސިފަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ބާރެއް ލިބިދޭ އެއްޗެކެވެ. ދަގަނޑު އެންޓެނާތަކަކީ އަގުހެޔޮ ނަމަވެސް ބަރު އެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންޓެނާގެ ރިފްލެކްޓިވް ސަރަހައްދު ކަރުހިއްކުން ރައްކާތެރިވާ ގޮތަށް ވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ...
 24. ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އެއް އުފައްދަނީ ކޮން އެއްޗަކުން ހެއްޔެވެ؟
  ސެޓެލައިޓް ޑިޝްގައި ހިމެނެނީ ލޯގަނޑަކާއި ކޮންވަޓަރ މައުންޓިން އެލިމެންޓްތަކާއި ސަސްޕެންޝަން އެވެ. ސަސްޕެންޝަންގެ ދެ ވައްތަރެއް ވެއެވެ: އެޒިމުތު-އެލިވޭޝަން އަދި ޕޯލާރ އެވެ. އެޒިމުތު-އެލިވޭޝަން ސަސްޕެންޝަން އެކުލެވޭ އެންޓެނާތަކުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ސެޓެލައިޓަކަށް ވެސް އެންޓެނާ ޓިއުންކޮށް، ރިޖިޑްކޮށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ އެވެ. ޕޯލާ ސަސްޕެންޝަންގެ ސަބަބުން އިލެކްޓްރިކަލީ...
 25. ރޮޓޭޓަރެއް ހުންނަ ސެޓެލައިޓް ޑިޝްއެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވޭތޯ؟
  އާދެ، މެއިންޓެނަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ހަ މަހަކުން އެކްޗުއޭޓަރުގައި ހުންނަ ބޯލް ބެރިންގްސް ލުބްރިކޭޓް ކުރަން ވިސްނާނަމަ އެވެ. މޮޓޯސައިކަލް ސަސްޕެންޝަން އިންސްޓޯލްކޮށްފައި އޮތްނަމަ، ދެން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެއަށް ސާވިސް ދިނުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން، ހަމަގައިމުވެސް އަމިއްލަ އުފަލަށް ކުރާ...
 26. އެރޮޓިކް ޓީވީ ޗެނަލްތަކާއި ކޮން ސެޓެލައިޓް ޑިޝްއެއްގައި ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟
  އާދެ، މިދެންނެވި ދެ ގޮތްވެސް މަހު ފީއެއް ނުނަގައި، އަދި ކުޑަ މަހަކު ފީއަކަށް، މިސާލަކަށް މިއިން އެއް ކިޓް އިންސްޓޯލްކޮށްގެން ވަރަށް "ފިނި ޗެނަލްތައް" ބަލާލެވޭނެ، ހަމަގައިމުވެސް އުމުރުން 21 އަހަރު ނޫނީ...
 27. ސެޓެލައިޓް ޓީވީގައި ސީ އެންޑް ކޫ ބޭންޑަކީ ކޮބައިތޯ؟
  ސެޓެލައިޓް ޓީވީއަށް މައިގަނޑު ދެ ބޭންޑެއް ބޭނުންކުރެއެވެ: ސީ - ބޭންޑް (3.5 - 4.2 ގިގަހަޒް) އަދި ކު-ބޭންޑް (10.7 - 12.75 ގިގަހަޒް) އެވެ. ޔޫރަޕްގެ ސެޓެލައިޓްތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަނީ ކޫ-ބޭންޑްގަ އެވެ. ރަޝިޔާ އާއި އޭޝިއާގެ...
 28. ސެޓެލައިޓް ކޮންވަރޓަރަކީ ކޮބައިތޯ؟
  ކޮންވަރޓަރަކީ އެންޓެނާގެ ފޯކަސްގައި ހުންނަ ކުޑަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޔުނިޓެއް ކަމަށާއި، އެންޓެނާ ލޯގަނޑުގެ މަތިން ރިފްލެކްޓްވާ އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ސިގްނަލް އެއްކޮށް، ދެން އެމްޕްލިފައިކޮށް، ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރާ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ ކޮންވަރޓަރެއްގެ މުހިންމު ސިފައަކީ ލިބޭ ސިގްނަލްއަށް އިތުރު އަޑު ވައްދާ މިންވަރެވެ. ކު-ބޭންޑް...
 29. މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ސެޓެލައިޓް ޓީވީ ރިސެޕްޝަންގެ ފެންވަރަށް އަސަރުކުރަނީ ކިހިނެއް؟
  ވާރޭ، ސްނޯ އަދި ފޮގުގެ ސަބަބުން ރިސެޕްޝަންގެ ފެންވަރު ގޯސްވެގެން ދާނެ - މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮންވަޓަރެއް އިންސްޓޯލް ކުރުމުން، މިއީ ސިގްނަލް ނެތް ދުވަސްތައް މަދުވާނެ ކަމެކެވެ...
 30. ވާރޭ ވެހޭއިރު ސެޓެލައިޓް ސިގްނަލްގެ ފެންވަރު ދަށްވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
  ސެޓެލައިޓަކުން ސިގްނަލް ލިބޭއިރު ދިމާވާ މައިގަނޑު އެއް މައްސަލައަކީ ވާރޭވެހުމާއި، އަދި ކުޑަ މިންވަރަކަށް ސްނޯ ނުވަތަ އުދަރެހެވެ. މައިކްރޯވޭވް ސިގްނަލްތައް ވާރޭވެހި ތެތްކަމުން ޖަހައިގަންނައިރު، ތޫފާން ޝަވަރތަކުގެ ސަބަބުން ސިގްނަލް ބޮޑު މިންވަރަކަށް ދަށްވެދާނެ - 10 ޑީބީގެ ތަރުތީބުންނެވެ. މި އެޓެނިއުއޭޝަން ޙައްލުކުރެވޭނީ މަދު ރިސީވިންގ...
 31. ސެޓެލައިޓް ޓީވީ
  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީއަކީ މިހާރު ނޯހައުއެއް ނޫނެވެ. ސެޓެލައިޓް ޓީވީގެ އެހީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާ ޗެނަލްތައް ބަލާލުމުގެ އިތުރުން ގައުމީ ޗެނަލްތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު...

| da cat da | de cat de | doi cat doi | ee cat ee | el cat el | en cat en | eo cat eo | et cat et | fi cat fi | fil cat fil | fr cat fr | fy cat fy | gl cat gl | gn cat gn | gu cat gu | ha cat ha | haw cat haw | he cat he | hi cat hi | ht cat ht | ka cat ka | nl cat nl |Home | Articles

May 28, 2024 02:06:19 +0300 GMT
0.013 sec.

Free Web Hosting