ވެކިއުމް ކްލީނަރސް

 1. ބްރިލިއަންޓް އިލެކްޓްރޯލަކްސް
  މީގެ ކުރިން 2010 ވަނަ އަހަރު ޔޫރީ ޑިމިޓްރީވް ވަނީ އިލެކްޓްރޯލަކްސް އަށް އާ ކޮންސެޕްޓެއް ހުށަހަޅާފައި - ކުރިއަށް އޮތް ބަޔޯ ރޮބޮޓް ފްރިޖްގެ ފްރިޖް އެވެ. މި "އިލެކްޓްރޯލަކްސް" ގައި ހިމެނޭނީ ބަޔޯޕޮލިމަރ ޖެލް އެއް ކަމަށާއި، މިއީ ލޫމިނެސެންސް އިން ފިނިކޮށް، އޭގެ...
 2. ތަފްސީލީ ސިފަތަކެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް
  "ވެކިއުމް ކްލީނަރ" ގެ ނަމުގައި ބެލެވެނީ އެއާ ކޮމްޕްރެސަރެއްގެ އެހީގައި ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ފިލްޓަރުގައި ޖަމާވާ ނަޖިހާއި ދުން ނޭވާލާ ފަދަ އާލާތެކެވެ. އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ގޭތެރޭގެ ތަޅުންގަނޑާއި ކާޕެޓް ސާފުކުރުމަށެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ފަންކާއަކާއި އިލެކްޓްރިކް މޯޓަރެއް ހިމެނޭއިރު، މިއީ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ބިނާކޮށްފައިވާ...
 3. އޭގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރ
  މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ހަމައެކަނި ޑްރައި ކްލީނިންގެ އިތުރުން ކޮޓަރީގެ ވަށައިގެން ތެތްކޮށް ސްޕްރޭ ތެތްކަން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ. މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެހީގައި ހަމައެކަނި ތަޅުންގަނޑު ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން ކުޑަދޮރުތަކާއި ފަރުދާތައް ސާފުކޮށް، އަދި...
 4. އެކްވާފިލްޓަރ އިން ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  އެކްވާފިލްޓަރެއް ހުންނަ ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ހިކި ވެކިއުމް ކްލީނަރަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ ސާފުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް (ވައި ހިމެނޭ ގޮތަށް) ވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މި ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެއަރ ޕިއުރިފިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން %0.001 އާއި ހަމައަށް ދުން...
 5. ރަސްމީ މަންދޫބުގެ އަތުން ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރ
  ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ދުންފަތުގެ އިތުރުން އެލާޖީއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ވަރުގަދަ ވަސީލަތެކެވެ. އެހެނީ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދުވާލަކު ސާދާ ތެތް ސާފުކުރުމާއި، ކުނި އުކާލުމާއި، ދޮސް އުކާލުމަކީ އެލާޖިކް މީހެއްގެ ހާލަތު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ފުދޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް...
 6. ޑަސްޓް ކޮންޓެއިނަރ އާއި އެކު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ގެ ފައިދާތައް
  މި ސެންޓްރިފިއުގަލް އެއާ ކްލީނަރަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ އެއްޗަކަށް ވާނީ އޭގައި ޑަސްޓް ކޮތަޅެއް ނެތުމުންނެވެ. އެފަދަ ކޮތަޅެއް ނެތުމުން، އޭގެ ބަދަލުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮންޓެއިނަރެއް ހުރެއެވެ. އެއީ ވެސް ދޮސް ސާފުކޮށް، ކޮންޓެއިނަރ ވެސް ދޮވެވޭނެ، މިގޮތަށް ކަންތައް...
 7. ޒަމާނީ އަދި ވަރުގަދަ ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރ
  ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރި ނަމަވެސް، އެ ހުރިހާ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ވެސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެއް ކަމަކަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށްޓަކައެވެ. ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކޮށް، އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި، އަގު ބޮޑު ބައެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރ ކިޔާ ވެކިއުމް...
 8. ރޫމްބާ އާއި އެހެން މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތު
  މިއަދު ވަރަށް ގިނަ ގޭޖްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެކިއެކި ފޯނާއި، ރީޑަރާއި، އެލާމް ގަޑިއާއި، ކެމެރާއާއި އަދި އެނޫންވެސް އެތައް އެއްޗެކެވެ. ގޭތެރޭގެ އާދައިގެ ސާމާނުތައް ވެސް ގޭޖެޓަކަށް ވަމުން އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި އެއީ ހަމައެކަނި ޓީވީތަކާ ބެހޭ ކަމެއް...
 9. އެކި ބޭނުންތަކަށް ބާރުގަދަ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ ކާރޗަރ
  ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވަން. ކާޗާރ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ އާންމު އަގެއްގައި ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެނަލޮގެކެވެ. ފައިދާތައް: - މަތީ ފެންވަރުގެ ސާފުކުރުން، އެއީ އެހެން ގޮތްތަކުން ހާސިލް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް - ކޮޓަރީގެ ވައި ސާފުކުރުމާއި، ކޮމްޕްރެސަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި، ފަދަ...
 10. އެކި ބޭނުންތަކަށް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޔުނިވާސަލް ޓެސްޓްތައް
  މިއަދު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ވެފައިވަނީ ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ މުހިންމު ބަޔަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިންގެ ތަފާތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެސްޓްތައް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރ ޓެސްޓްތަކުން ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުންތަކާއި ވަރުގަދަ ކަންކަމާއި ބަލިކަށިކަން ހާމަވެގެން ދިޔައެވެ. އެލްޖީ ކޮމްޕްރެސަރަކީ އާ މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މޮޑެލް...
 11. ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް
  އަޅުގަނޑުމެންގެ މޮޔަ ޒަމާނުގައި ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ގޭތެރޭގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިއެކެވެ. އެއާ ނުލައި، ސާފުކުރާއިރު، ގޭތެރޭގެ އަންހެނުންނަށް އެއީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އަދި ކުރިން ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޗޮއިސް ކުޑަނަމަ މިހާރު އެކި ފަންކްޝަންތައް ހުންނަ...
 12. ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ދެންމެ ފެންނަން ފެށިއިރު، ގިނަ ބަޔަކު އެމީހުންނާ މެދު ކަންތައް ކުރީ ހަމައެކަނި ބުރުޖުއަޒީއަށް "ކުޅޭ އެއްޗެއް" ގެ ގޮތުގައެވެ. ނަސީބަކުން އެދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެން ގޮސް އެންމެ ދުވަސްވީ ޖީލަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ބޭނުންތެރި...
 13. ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ގޭތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކޮންމެހެން އެހީތެރިވާ އެއްޗެކެވެ
  އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި ގޭތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މުހިއްމު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ގޭގެ ތަޅުންގަނޑާއި ކާޕެޓްތައް ސާފުވިވަރަކަށް މުޅި ގޭތެރެ ރީތިކޮށް ރީތިކޮށް ފެންނާނެއެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ތަރުތީބު ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ މުހިންމު މައްސަލައިގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިއެއް ނަމަވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވެސް ހުންނަ ސްޓޭންޑަޑް...
 14. ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެންމެ މުހިންމު އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރިންސިޕަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން
  ގޭގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިއަކީ ވެކިއުމް ކްލީނަރެކެވެ. އޭގެ އެހީގައި އެންމެ ތަރުތީބުވެފައިވާ އަދި ފޮތިގަނޑު ގިނަ އެޕާޓްމަންޓުގައި ފަސޭހައިން ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށް، އާދައިގެ ބްރޫމަކަށް ވުރެ މާ އަވަހަށް އެކަން ކުރެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނީ ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ތިބާގެ އެޕާޓްމަންޓް ސާފުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ގަޑިން...
 15. ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އެއް ހޮވުމާ ބެހޭގޮތުން
  ގަބޫލުކުރައްވާ: ތިބާއަށް އެންމެ ކަމުދިޔައީ ޕައިކާއި އޭނާގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި ހުރިހާ ހޯމްވޯކެއް ނިމުނުއިރު އުނދުން މަތީގައި އޮށޯވެގެން އޮތް އެމެލްގެ ވާހަކައެވެ. ދުވަހެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތަކަށްފަހު ގެއަށް އައިސް އަހަރެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ބޭނުމެއް...
 16. ތިމާގެ ކާރު ތަރުތީބުކޮށް ބެހެއްޓުން، ނުވަތަ ރަނގަޅު ކާރު ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދުއްވާ ކާރުތަކުގައި ބައެއް ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅޭ ގެތަކަށްވުރެ ވެސް ކޮލިޓީ ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. މިއީ ވިސްނޭ ކަމެއް: މަގުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި ކުނި އުކާލާ މިންވަރު ބޮޑު ކަމަށާއި، ހުރިހާ ކާރެއްގައި ވެސް އާދައިގެ ކެބިން...
 17. ވެކިއުމް ކްލީނަރސް އާއި އެތަކެތީގެ ބާވަތްތައް: ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޗޮއިސްގެ އުނދަގޫތަކާ ބެހޭގޮތުން
  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ކިހާ މުހިންމު އެއްޗެއްކަން: ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަމުގެ އިތުރުން، ގޭތެރޭގެ މި އެންމެ ބޭނުންތެރި އާލާތްތަކުން ޝެލްފްތައް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ސާފުކުރުމުން ސިއްހީ ގިނަ މައްސަލަތަކުން...
 18. ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބުގެ ޔަގީންކަމެއް
  ފުރަތަމަ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އުފެއްދިތާ ދިހަ އަހަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މި މުއްދަތުގައި ޑިވައިސް ރަނގަޅުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ލޮކޭޝަނަށް ވެސް ބަދަލު އައިސްފައިވެ އެވެ: އޮފީސްތަކާއި އާންމު މުއައްސަސާތަކުން ފެށިގެން އަމިއްލަ...
 19. ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ހަގީގަތުގައި "ވެކިއުމް ކްލީނަރ" ގެ ކޮންސެޕްޓަކީ އެއްފަހަރާ ސާދާ އަދި ކޮމްޕްލެކްސް ކޮންސެޕްޓެކެވެ. އެއްފަރާތުން މި ޑިވައިސްގެ މަޤްޞަދު އޭގެ ނަމުން ފުދޭވަރަކަށް ސާފުވި ނަމަވެސް އަނެއްކޮޅުން... ތަޖުރިބާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި މި ބާވަތުގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ހޮވުމަކީ، މުދަލުގެ ރޭންޖް ދިހަވަރަކަށް ލިމިޓް ކުރެވޭ ފިހާރައެއްގައި ވެސް...

| da cat da | de cat de | doi cat doi | ee cat ee | el cat el | en cat en | eo cat eo | et cat et | fi cat fi | fil cat fil | fr cat fr | fy cat fy | gl cat gl | gn cat gn | gu cat gu | ha cat ha | haw cat haw | he cat he | hi cat hi | ht cat ht | ka cat ka | nl cat nl |Home | Articles

May 24, 2024 22:40:22 +0300 GMT
0.012 sec.

Free Web Hosting