ޑިޖިޓަލް ޓީވީ

 1. ޑީވީބީ-ޓީގެ ފައިދާތައް
  ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑްގައި ބޭނުންކުރަނީ ހާއްސަ މޮޑިއުލޭޝަން ޓެކްނިކްސް އާއި ގާޑް އިންޓަވަލްސް އާއި ފަސްޓް ފޫރިއާ ޓްރާންސްފޯމް އާއި ގުޅިގެން އެންމެ މަތީ އަޑު އިމިއުނިޓީ އެވެ. އެއީ ސެކިއުރިޓީގެ މިންވަރާއި ޓްރާންސްމިޝަން ރޭޓާއި އެރަރ ކަރެކްޝަން ތަފާތު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ...
 2. ޑީވީބީ-ޓީ ހޮވަންވީ ކީއްވެގެންތޯ
  އެއް ފްރީކުއެންސީއެއްގައި އިތުބާރު ހުރި ރިސެޕްޝަނެއްގެ އޯވަލެޕް ޒޯންތަކެއް ހުންނަ ޓެލެސެންޓަރުތައް ހިންގުމަކީ އޭޓީއެސްސީގައި މުޅިން ނެތް ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑްގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިއީ އާންމުކޮށް ފްރީކުއެންސީ ޕްލޭނިންގ...
 3. ޑީވީބީ-ޓީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު
  ޑީވީބީ އާއިލާގެ ހުރިހާ މިންގަނޑުތަކަކީ އެމްޕީއީޖީ-2 ޑިޖިޓަލް ކޮމްޕްރެޝަން ސްޓޭންޑަޑްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މިންގަނޑަކަށް ވާތީ، ޑީވީބީ-ޓީގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން އިންތިޒާމު ކުރުމަށްޓަކައި ސެޓެލައިޓް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ސެޓެއް ބޭނުންވެ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއީ އެމްޕީއީޖީ-2 ޑީވީބީ ވީޑިއޯ/އޯޑިއޯ އެންކޯޑަރސް، އައިޕީ/ޑީވީބީ އެންކެޕްސުލޭޓަރސް...
 4. އޭޓީއެސްސީ އާއި ޑީވީބީ-ޓީ
  އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލިސްޓުން އެމީހުންގެ ނިޒާމުގެ އަޅާކިޔުމުގެ ޓެސްޓްތައް ހަމައެކަނި ލެބޯޓްރީއެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި، ހަގީގީ ސިޓީއެއްގައި ވެސް ހެދިނަމަ، އޭޓީއެސްސީގެ މިންގަނޑުގެ ފައިދާތައް ހޯދިދާނެ ކަމަށް ކިރިޔާއެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް ކޮލިޓީގެ ގޮތުން އޭޓީއެސްސީ އާއި ޑީވީބީ-ޓީ އިން...
 5. ސްޓޭންޑަރޑްސް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމްސް
  ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑަށް ކިޔަނީ ފްރޭމް ޑިކޮމްޕޮޒިޝަން ލައިންތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދާއި، ފްރޭމް ރޭޓް ނުވަތަ ފީލްޑްތަކާއި، އިންޓަރލޭސިންގ ހުރި މިންވަރެވެ. މިހާރު ދިގު ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ދުނިޔޭގެ ތިން އިންޓަލެސްޑް ސްކޭނިން ސްޓޭންޑަޑެއް ވެރިވެފައިވެ އެވެ: ޔޫރަޕްގައި 625 ލައިން،...
 6. ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ޓެރެސްޓްރިއަލް އެންޓެނާ އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  އޮން އެއާ އެންޓެނާއެއް ބެހެއްޓުމަށް ތަނެއް ހޮވުމުގެ މައިގަނޑު ޝަރުތަކީ ރިލޭ ޓަވަރު ސީދާ ފެންނަން ހުރުމެވެ. ސީދާ ފެންނަން ނެތް ހާލަތެއްގައި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ލިބޭ ސިގްނަލްގެ މިންވަރު ދަށްވެ، ދެވަނަ ކަމަކަށް ސިގްނަލް ޑިސްޓޯޝަން...
 7. ބިމުގެ ޓީވީ
  މިވަގުތު ރަޝިޔާގެ ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓްތަކުގައި ސެކަމް ސްޓޭންޑަރޑް (625 ލައިން) ގައި މި ތަސްވީރު ދައްކާފައިވަނީ 720 ބައި 576 ޕިކްސެލްގެ ރިޒޮލިއުޝަނަކާއި ސިކުންތަކަށް 25 ގެ ފްރޭމް ރޭޓެއްގައެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު ގައުމުތަކުން ޕީއޭއެލް ފޯމެޓުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާއިރު، ތަފާތުވަނީ ހަމައެކަނި...
 8. ޑިޖިޓަލް ޓީވީ
  މިޒަމާނުގެ ކޭބަލް އަދި ސެޓެލައިޓް ޓީވީގައި ބޭނުންކުރަނީ އެއް ޕީއޭއެލް އަދި ސެކަމް ސްޓޭންޑަޑް ނަމަވެސް ޑިޖިޓަލައިޒްޑް ފޯމުގައި އަދި އެމްޕީއީޖީ-2 ކޮމްޕްރެޝަން އާއި އެކުގަ އެވެ. ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ޓެލެވިޜަން ބިމުގެ ޓެލެވިޜަނަށްވުރެ...
 9. ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ
  އެޗްޑީޓީވީ (ހައި ޑެފިނިޝަން ޓެލެވިޜަން) ގެ ރިޒޮލިއުޝަން އަކީ 1920x1080 (ޔޫރަޕްގައި) ނުވަތަ 1280x720 (އެމެރިކާގައި) އެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގައި ޕްރޮގްރެސިވް އިމޭޖިން ބޭނުން ކުރާއިރު، ޔޫރަޕްގައި އިންޓަލޭސިން ބޭނުން ކުރެ އެވެ. މިގޮތުން އެޗްޑީޓީވީގެ...
 10. MPEG2 އަދި MPEG4 - ފޯމެޓްތަކުގެ ބަޔާން
  މިވަގުތު ގިނަ ކޭބަލް އަދި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އޮޕަރޭޓަރުން ސިގްނަލް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ އެމްޕީއީޖީ2 ސްޓޭންޑަޑް އެވެ. އެމްޕީއީޖީ2 ސްޓޭންޑަޑަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަންގެ މޫވިން ޕިކްޗާސް އެކްސްޕާޓްސް ގްރޫޕުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓޭންޑަޑެކެވެ. އެމްޕީއީޖީ2 ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ...
 11. ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީ
  އެންމެ ފުރަތަމަ ކިޔުންތެރިޔާއަށް ހަނދާންކޮށްލަމާތޯ، އޭނާއަށް ޓީވީ ޗެނަލްތައް އޮން އެއާ (ޓެރެސްޓްރިއަލް) ބްރޯޑްކާސްޓިން މެދުވެރިކޮށް، ކޭބަލް ޓީވީ ނެޓްވޯކެއް މެދުވެރިކޮށް، އަދި ސެޓެލައިޓުން ވެސް ލިބިދާނެ ކަމެވެ. މަދު ޑިޖިޓަލް ކޭބަލް ނެޓްވޯކްތަކެއްގެ ޕެކޭޖުތަކުގައި ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީ ޗެނަލްތައް ފެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ގުނާކަށް...
 12. އެޗްޑީއެމްއައި ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެން
  މިޒަމާނުގެ ވީޑިއޯ އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ ސާވިސް ޕެނަލްތަކުގައި ލިބެން ހުންނަ އެތައް އިންޕުޓް / އައުޓްޕުޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެޗްޑީއެމްއައި ކަނެކްޓަރެއް ހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ހަގީގަތުގައި މި ހައިސްޕީޑް އިންޓަފޭސް އަކީ އާ ކުޅުންތެރިންނާއި ޑިޖިޓަލް ޓީވީތަކުގެ މުސްތަގުބަލުގެ މިންގަނޑެވެ. ކުރިން...

| da cat da | de cat de | doi cat doi | ee cat ee | el cat el | en cat en | eo cat eo | et cat et | fi cat fi | fil cat fil | fr cat fr | fy cat fy | gl cat gl | gn cat gn | gu cat gu | ha cat ha | haw cat haw | he cat he | hi cat hi | ht cat ht | ka cat ka | nl cat nl |Home | Articles

May 24, 2024 23:42:35 +0300 GMT
0.010 sec.

Free Web Hosting