ޓެބްލެޓްތައް

 1. އައު އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ހުދު
  އެޕަލް އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފާވެރި ހައިރާންކަމެއް ލިބި އުފާކޮށްދެނީ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ހީވާގިކަމާއެކު ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ އެތައް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ އުފެއްދުންތަކުންނެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު ވިއްކަން ފެށި އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ވައިޓް މޮޑެލްއަށް ގާތް ސަމާލުކަމެއް ލިބުނުއިރު، ޓެބްލެޓް-ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ފުރަތަމަ ޖީލުތަކުގެ ހުރިހާ ފައިދާއެއް...
 2. އައިފޯން 2ޖީ މޮޑެލް އޯވަރވިއު ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއެކު
  އައިފޯން ކޮމިއުނިކޭޓަރުތަކަކީ މިއަދު ފުދޭވަރަކަށް މަގުބޫލު އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް އާ ކަމަކީ އައިފޯން 2ޖީ މޮޑެލް އެވެ. މި މޮޑެލްގެ އާ ވަރޝަންގައި ހިމެނެނީ ޖީޕީއެސް ނެވިގޭޝަން، 3ޑީ ނެޓްވޯކްތަކަށް ސަޕޯޓް ދިނުމެވެ. ރަޝިޔާގައި ވިއްކުމަށް ބަލާއިރު، ވޮލިއުމްތަކަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 3 މިލިއަން...
 3. ކޮލިޓީ އައިޕެޑް ދަބަހެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  އައިޕެޑް އަދި އައިޕެޑް 2 އަށް ދަބަހާއި އެކި ކަވަރުތަކަކީ އެތަކެތީގެ ވެރިންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި، ވެރިން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ގޭޖްތައް އެކި ގެއްލުންތަކާއި ސްކްރެޗްތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ. އައިޕެޑް އަށް ބޭނުންކުރާ ދަބަސްތަކަކީ...
 4. ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބް 10.1
  ޒަމާނީ ގެޖެޓްތަކުގެ ފޭނުން ތިބީ ދިހަ އިންޗީގެ އާ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބްލެޓް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ އެނގޭތޯ ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެފަ އެވެ. ހަތް އިންޗީގެ ސްކްރީނެއް ހުރި ފުރަތަމަ ޓެބްލެޓް ގެލެކްސީ ޓެބްގެ ރިވިއުތައް އާންމުކޮށް ރަނގަޅު ނަމަވެސް ޔޫޒަރުންގެ މެދުގައި މާބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ނުފެނުނެވެ. އެ ގެޖެޓްގެ...
 5. ޗައިނީސް ޓެބްލެޓްސް
  ޗައިނާގައި އުފައްދާފައިވާ މިފަދަ ފުރަތަމަ ގޭޖްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާޒާރަށް އައިތާ މިހާރު 2 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭ ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ: މިއީ މިހާރު އެ ބަގީ އަދި މަޑު ދަގަނޑު ކޮތަޅުތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގެރެންޓީއަކާއި ރަނގަޅު...
 6. އައިޕެޑްގެ ބަދަލު ކިތައް ގޮތް ހުރެއެވެ
  އިލެކްޓްރޯނިކް މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ލޯބިކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އައިޕެޑް ޑިވައިސްގެ “ކަލްޓް އޮފް ޕާސަނަލިޓީ” މިހާރު އޮތް ނަމަވެސް، ގިނަ ކޮންސިއުމަރުން މިހާރުވެސް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު މާކެޓަށް ބަލަމުންދާއިރު، އައިޕެޑަށް ވުރެ ޝަރަފުވެރި ބަދަލެއް އެތަނުން ފެނިގެން ދިޔައީ ހެއްޔެވެ؟ ހަމަގައިމުވެސް އައިޕެޑްގައި ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް މި ޓެބްލެޓްގެ...
 7. އައިޕޮޑް ބޭނުންވާ ސަބަބު ނިންމުމުގައި މެރިޓްސް ވަޒަންކުރުން
  އައިފޯންގެ ވެރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ލިބޭނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ހެކަރު ޖޯޖް ހޮޓްޒް ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ޑިވެލޮޕްމަންޓެއް ނެރޭނެ އެވެ. ހަނދާން ކުރާތި ކުރިން ޖެއިލްބްރޭކްގެ އިތުރުން އައިފޯން އަންލޮކް ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް އުފެއްދީ އޭނާ އެވެ...
 8. ޒަމާނީ އިންގިލާބީ އައިޕޮޑް ޓަޗް
  އައިޕޮޑް ޓަޗް ޕްލޭޔަރަކީ އަބަދުވެސް ގަންނަ މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ޕްލޭޔަރެކެވެ. މި އިތުރުވެފައިވާ ޑިމާންޑަށް ސަޕޯޓް ދިނުމަށްޓަކައި އެޕަލް އިން އަހަރަކު އެއްފަހަރު މިފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ އާ މޮޑެލްތައް ނެރެ އެވެ. އައިޕޮޑް ޓަޗް ޕްލޭޔަރ އެހެން މޮޑެލްތަކާ ތަފާތުވަނީ...
 9. އައިޕޮޑް ނޭނޯ މޮޑެލްތަކުގެ ކުލަތައް
  6 ވަނަ ޖީލުގެ ޕްލޭޔަރެއް ކަމަށްވާ އައިޕޮޑް ނެނޯ އަކީ އެހެން ޖީލުތަކާ ވަރަށް ތަފާތު ޕްލޭޔަރެކެވެ. ކްލިކް ވީލް ރިންގް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް ނަމަވެސް މަލްޓި ޓަޗް...
 10. ޒަމާނީ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ކެޓަލަގް އައިޕެޑް
  އާ އައިޕެޑް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރަކީ މުޅިން އާ ފީޗާސްތަކަކާއެކު މިފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ ފޭނުން ހިތްހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭ ކޮމްޕިއުޓަރެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އައިޕެޑް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ސްކްރީން ކެޕޭސިޓީތަކެވެ. އޭގެ ފުޅާވެފައިވަނީ 2048 ވަނަ އަހަރު 1536 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މި...
 11. ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރު، ލެޕްޓޮޕް، ސެލްފޯން - މި ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކެއްގެ ސިފައާ އެކު ސްޕްލެޝް އެއް ގެނެސްދިނީ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އޭގެ ޤާބިލުކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މީހެއްގެ ޚިޔާލު އަބަދަށްޓަކައި ބަދަލުކޮށްލުމުންނެވެ. އެކަމަކު މި ހުރިހާ ކަމެއް ފަނޑުވެގެން...

| da cat da | de cat de | doi cat doi | ee cat ee | el cat el | en cat en | eo cat eo | et cat et | fi cat fi | fil cat fil | fr cat fr | fy cat fy | gl cat gl | gn cat gn | gu cat gu | ha cat ha | haw cat haw | he cat he | hi cat hi | ht cat ht | ka cat ka | nl cat nl |Home | Articles

May 24, 2024 21:54:53 +0300 GMT
0.010 sec.

Free Web Hosting