ފްރީޒާސް

 1. ފްރީޒާ ޝޭޕް
  ކެބިނެޓެއްގެ ސިފައިގައި ހުންނަ ފްރީޒާގެ އުސްމިނަކީ ދެ މީޓަރެވެ. ހަމައެއާއެކު އޭގެ ފުޅާމިނަކީ 60 ސެންޓިމީޓަރު ކަމަށާއި ފެންނަ ފެނުމުގައި ކޮޓަރީގެ ބޮޑު ޖާގައެއް ނުނަގާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް ގާތްގަނޑަކަށް 300...
 2. ފްރީޒާ އާއި ކޮމްޕާރޓްމަންޓް
  ތަފާތު ދެ ކޮންސެޕްޓެއް ވެއެވެ: "ފްރީޒާ" އާއި "ފްރީޒާ" އެވެ. ފްރީޒާއަކީ ވަކިން ފްރީޒާ ކެބިނެޓެކެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އުފެއްދުންތައް ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރުމެވެ. އަދި، އެފަދަ ހޯމް އެސިސްޓެންޓެއް ގަތުމުގެ ކުރިން،...
 3. ފްރީޒާގެ ބޭނުމު
  ފްރީޒާ އަކީ ފިނިކޮށްފައި ހުންނަ ކާނާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެސް ރައްކާކުރެވޭނެ ތަނެކެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފްރީޒާއަކީ ހަމައެކަނި އަވަހަށް ފްރީޒް ކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ފިނިކޮށްފައި ހުންނަ ކާނާ ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރެވޭނެ އެއްޗަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ...
 4. ކޮންސިއުމަރ އެންޑް ފްރީޒާ
  ފްރީޒާގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ފްރީޒާގެ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މިއީ ކޮންކްރީޓް ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމްއެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ސޭޓަރުން ގަސްތުގައި ފްރީޒާގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމްގެ އަދަދު ފޮރުވަ އެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ފްރީޒާތަކުގައި ހަމައެކަނި ކާނާ ފްރީޒް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނައިރު، ފްރީޒާގެ ފާރުތައް ފްރީޒް...
 5. ފްރީޒާގެ ފިނިހޫނުމިން
  ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭގޭގައި ކަރަންޓް ކެނޑިގެންދާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ވަގުތުތަކެއް ވެސް އާދެއެވެ. އެއީ ފްރީޒާ ހިންގުމުގައި މުހިންމު ނުކުތާއަކީ ކަރަންޓް ބޭނުން ނުކޮށް ކާބޯތަކެތި ބޭނުންވާ މޯޑުގައި ބެހެއްޓޭނީ ކިހާ ދުވަހަކުތޯ އެވެ. ބައެއް މޮޑެލްތަކުގެ ފްރީޒާތަކުގައި މޮޅު...
 6. ފްރީޒާ ފީޗާސް
  ފްރީޒާގެ އެންމެ މުހިންމު ސިފަތަކާއި ފްރިޖްގެ ސިފަތައް އަޅާކިޔޭނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފްރީޒާގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް، ކްލައިމެޓް ކްލާސް، އިކުއިޕްމަންޓުން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓްގެ މިންވަރު ހިމެނެއެވެ. އެކަމަކު ފްރީޒާތަކަށް ޚާއްޞަ ބައެއް އިންޑިކޭޓަރުތައް އެބަހުއްޓެވެ. ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ނެތެވެ...
 7. ކޮން ފްރީޒާއެއް ހޮވަންވީ؟
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒަމާނުގައި، އެންމެ ފަހުން މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ސިއްހަތަށް އަގު ދޭން ދަސްވެފައިވާއިރު، މިކަމުގައި އެހީތެރިވެދޭ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތައް ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މުހިންމުވަމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ފްރީޒާތައް އެގޮތަށް ގިންތިކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިތަނުގައި ޕޮއިންޓަކީ ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފެންވަރު ވެސް ނޫން ކަމަށާއި، ރައްކާކުރެވޭ...
 8. ފްރީޒާގައި ވިޓަމިންސް އާއި ނިއުޓްރިއެންޓްސް ރައްކާކުރާނީ ކިހިނެއް؟
  މިކަމަށް ބޭނުންވަނީ ސުޕަރ ފްރީޒް މޯޑް، އެއްފަރާތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާނާ (އެއްފަހަރާ 2 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނައިން) ފްރީޒްކުރުމަށް، އަދި އަނެއްކޮޅުން ފްރީޒާގައި މިހާރުވެސް ހުރި ކާނާ ތައްޔާރުކުރުމަށް އިތުރުވުމަށެވެ ފިނިހޫނުމިން. ސުޕަރ ފްރީޒް މޯޑް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވެނީ ކުރިން (ޗެމްބަރުގައި އާ އުފެއްދުންތައް...
 9. ފްރީޒާގައި ކާނާ ހުންނަނީ ކިހާ ދުވަހަކު ހެއްޔެވެ؟
  އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރާ މުއްދަތު ބިނާވެފައިވަނީ ފްރީޒިންގ ކްލާހުގެ މައްޗަށެވެ. ފްރީޒިންގ ކްލާސް ދައްކުވައިދިނުމަށްޓަކައި ނިޝާންތައް ރަމްޒު * ގެ ސިފައިގައި ބޭނުންކުރުމަކީ އާދައެކެވެ. މިހާރު ބަލައިގަންނަނީ ތިރީގައިވާ ނަންތަކެވެ. * - 6° С އަދި 7 ދުވަހާއި ހަމައަށް...
 10. ފްރީޒާގެ ތެރޭގައި ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟
  ފްރީޒާތަކުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ނުވަތަ މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް ވެސް ލިބެ އެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަށް އިސްކަންދެނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލްގެ ފަންކްޝަނަލިޓީ ބޮޑުކަމުންނާއި، ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިތައް ނެތުމުން ދިގުދެމިގެންދާތީ އެވެ. ފްރީޒާގައި ކޮމްޕާރޓްމަންޓް/ޝެލްފްތަކާއި ދަބަސްތައް ހުރެދާނެއެވެ. ފްރީޒާގައި ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ހުރިނަމަ ދަބަސްތަކާ ދުރުގައި ހުންނަ އުފެއްދުންތައް ހޯދުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ...
 11. ފްރީޒަރަކީ ކޮބައިތޯ؟
  ފްރީޒާ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ތަރުކާރީ، މޭވާ، ބެރީގެ އިތުރުން ޖަނަވާރުންގެ އުފެއްދުންތައް ފްރޯޒެން ފޯމުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައްކާކުރުމަށެވެ. ފްރިޖްތަކާ ހިލާފަށް ފްރީޒާތައް ބޭނުންކުރެވޭނީ ސުމެއްގެ ދަށުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި - މިއީ ކާނާ ފިނިކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ވަރުގަދަ...

| da cat da | de cat de | doi cat doi | ee cat ee | el cat el | en cat en | eo cat eo | et cat et | fi cat fi | fil cat fil | fr cat fr | fy cat fy | gl cat gl | gn cat gn | gu cat gu | ha cat ha | haw cat haw | he cat he | hi cat hi | ht cat ht | ka cat ka | nl cat nl |Home | Articles

May 24, 2024 21:53:59 +0300 GMT
0.011 sec.

Free Web Hosting