އެމެރިކަން ސްޓައިލްގެ ފްރިޖް

 1. އޮމާން ފިނިކުރާ ފާރު
  އެމެރިކާގެ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަމަ، ދެން ރަނގަޅީ ބިލްޓް-އިން އިންސްޓޯލް ކުރުމެވެ. ޔޫރަޕްގެ ފްރިޖްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމުން ފެންނަނީ އެމީހުންގެ ހީޓް އެކްސްޗޭންޖަރު ހުންނަނީ ފަހަތު ފާރުގައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ...
 2. ފްރިޖް އައިސް މެކެރ
  ޚުދު އެމެރިކާގެ އީޖާދަކީ އައިސް އުފައްދާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ފިނިކުރާ ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އޭގެ މޮޑެލްގައި އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިފައި ހުންނަ ތަނެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ފިނިކުރާ ދޮރުގެ ތެރޭގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. އޭގެ މަސައްކަތަކީ ފިނިކޮށްފައި ހުންނަ ބޯފެނާއި އައިސް...
 3. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އުފައްދާ ފަރާތްތައް
  ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ދެކޭގޮތުގައި އެއްފަރާތެއްގައި ހުންނަ ފިނިކުރާއެއްގެ އޯޑިއަލް މޮޑެލްއެއް އުފެއްދުމަކީ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ފުރިހަމަކަމުގެ ޙައްދު ކަމުގައި ވެއެވެ. ފިހާރަތަކުގައި އަލަމާރިތަކުގައި ހުށަހަޅާ ގިނަ އުފެއްދުންތަކަކީ ޔޫރަޕްގެ އުފެއްދުންތެރިންނަށް ނިސްބަތްވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ. ފިނިކުރާ ތަނަށް ޓިއުނިންގެ ކޮންސެޕްޓް ވެސް އެބައޮތެވެ. މި މައްސަލައަކީ ޔޫރަޕްގެ ފެކްޓްރީއަކަށް...
 4. ސައިޑް ބައިސައިޑް އަދި އޭގެ ނިމުމެއް
  އަޅުގަނޑުމެން ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކަށް ބަލާނަމަ، ދެން އެއީ ޚުދު އެއީ ވެސް ފުދޭވަރަކަށް އަސްލު ފްރިޖްތަކެއް ކަމަށް ފެނެ އެވެ. އެއީ ގޭތެރޭގައި ލަގްޒަރީ އާއި ތަނަވަސްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަންކަމެވެ. އެކަމަކު މިވަގުތު އެފަދަ ފިނިކުރާއެއް ގޭގެ ވެރިންގެ ރަހައާ އެއްގޮތަށް ޒީނަތްތެރި ކުރެވޭނެ އެވެ...
 5. އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް އަދި އަރާމު
  ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކުގައި ތަފާތު ފަންކްޝަނަލިޓީތައް ހިމެނިދާނެ އެވެ. މިއީ މިސާލަކަށް އައިސް އަދި ފިނިފެން ސަޕްލައި، ޒީރޯ ފްރެޝްނެސް ޗެމްބަރ، ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް، ބިލްޓް-އިން މިނީ ބާ، ދޮރު ބަންދުކުރާ ގޮތަށެވެ. މިއީ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކުގައި ހިމަނާލެވޭނެ މުޅި ލިސްޓެއް ނޫނެވެ...
 6. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ބައި ގަގްނޭއު
  ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮންސިއުމަރުންނަށް ގަނެވޭނީ ހަމައެކަނި ޔޫރަޕްގެ ވައްތަރުގެ ފިނިކުރާއެކެވެ. އެކަމަކު މިވަގުތު ބަދިގޭގައި އެމެރިކާ ސްޓައިލްގެ ފިނިކުރާއެއް އަރާމުކޮށް ބެހެއްޓޭވަރުގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ފްރިޖަކީ ހުރިހާ މެހެމާނުންނަށް އިއްޒަތްތެރިކަމާއެކު ސަލާމްކޮށްދޭނެ ފަންނުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެކެވެ. މި މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް...
 7. ސްޓޭންޑަރޑް ފްރިޖް އޮޕްޝަންސް
  ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކުގައި ވަކި ސިފަތަކެއް ހުރުމުން އެހެން ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ފްރިޖްތަކާ ތަފާތު ވެއެވެ. މިސާލަކަށް މި ފިނިކުރާ ތަނުގައި ފިނި ޖަމާވުން ހިނގަނީ މަރުހަލާތަކަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މާނައަކީ ފިނިކުރާ ތަނުގައި...
 8. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް ތަޢާރަފްކުރުން
  ޝަރަފުވެރިކަން އިޚްތިޔާރު ކުރާނަމަ، ދެން އެނގޭނެ އެއީ ފުދޭވަރަކަށް އަގުބޮޑު އެއްޗެއްކަން. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އުފެއްދީ އެމެރިކާގައެވެ. މި ފިނިކުރާތަކުގެ ބޭނުމަކީ އެމެރިކާގެ އާދައިގެ އާއިލާތަކުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމެވެ، ބޮޑެތި މީހުންގެ އިތުރުން...
 9. އެމެރިކާގެ ފްރިޖްތަކާއި ޔޫރަޕްގެ މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ
  އެމެރިކާގެ ފްރިޖްތަކަކީ އާންމުކޮށް ހުންނަ ކޮޓަރިތައް (ފްރިޖް އަދި ފްރީޒާ) އެއް ކައިރީގައި ހުންނަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މި ހާލަތުގައި މި ފިނިކުރާތައް ބޮޑެތި ކަމުން، އެކަކު އަނެކެއްގެ ކަނާތްފަރާތާއި ވާތްފަރާތުގައި ދެ ދޮރު ހުންނަ ކަމަށެވެ...
 10. ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖް
  ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖްތަކަކީ އާންމުންގެ ސިކުނޑީގައި ވަރުގަދަ އަދި އަގުބޮޑު ޔުނިޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވަރުގަދައަށް ބިނާވެފައިވާ ފްރިޖްތަކެކެވެ. މިފަދަ އާލާތްތަކުގެ އިންޖިނިއަރިންގެ ޒަމާނީ ޓްރެންޑްތައް އެހެން ސާބިތުވާން ފަށައިފި އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ބަދިގޭގައި ހުންނަ އެންމެ ކޮމްޕެކްޓް، އަދި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އަގުހެޔޮކޮށް...

| da cat da | de cat de | doi cat doi | ee cat ee | el cat el | en cat en | eo cat eo | et cat et | fi cat fi | fil cat fil | fr cat fr | fy cat fy | gl cat gl | gn cat gn | gu cat gu | ha cat ha | haw cat haw | he cat he | hi cat hi | ht cat ht | ka cat ka | nl cat nl |Home | Articles

May 24, 2024 03:20:07 +0300 GMT
0.030 sec.

Free Web Hosting