މައިކްރޯވޭވް އަވަންސް

  1. މައިކްރޯވޭވް އަވަން ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
    އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި މައިކްރޯވޭވް އަވަންގެ ދައުރު ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކަނޑައަޅައެވެ: ބައެއް މީހުންނަށް އެއީ އަނެއްކާވެސް ފެޝަން “ކުޅޭ” އެއްޗެއް، އަނެއް ބަޔަކަށް އެއީ ބަދިގޭގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިއެކެވެ. މީހަކަށް ލިބެނީ އަވަހަށް...

| da cat da | de cat de | doi cat doi | ee cat ee | el cat el | en cat en | eo cat eo | et cat et | fi cat fi | fil cat fil | fr cat fr | fy cat fy | gl cat gl | gn cat gn | gu cat gu | ha cat ha | haw cat haw | he cat he | hi cat hi | ht cat ht | ka cat ka | nl cat nl |Home | Articles

May 24, 2024 23:29:35 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting